Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Otuđenje iz javne svojine 9538/1, 9538/9, 9538/29 i 9538/24 k.o. Kikinda

 Na osnovu člana 99 stav 1 . Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), i Rešenja o otuđenju iz javne svojine kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9, kat. parc.br. 9538/29 i kat. parc.br. 9538/29 kat. parc.br. 9538/24 k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 31/2015 ), predsednik opštine Kikinda raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9, kat. parc.br. 9538/29 i kat. parc. br. 9538/24 k.o. Kikinda
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Preuzmite tekst oglasa

Nazad