Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Pribavljanje u javnu svojinu Grada Kikinde stambenog objekta-kuća u k.o. Nakovo

Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 32. stav 1. tačka 30. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/2016 - prečišćen tekst) i Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu kuće u Mokrinu, Nakovu i Sajanu («Sl.list Grada Kikinde», broj 12/2016 ), gradonačelnik grada Kikinde raspisuje

O G L A S
ZA PRIBAVLJANJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE
STAMBENOG OBJEKTA -KUĆA U K.O. NAKOVO
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

RASPISUJE SE oglas za pribavljanje u javnu svojinu grada Kikinde, prikupljanjem pisanih ponuda, stambeni-objekat-kuća u k.o. Nakovo sa pripadajućim zemljištem i eventualno okućnicom primerenom seoskim prilikama (u daljem tekstu: Nekretnina) .
Stambeni objekat-kuća koja je predmet pribavljanja mora biti od čvrstog ili mešovitog materijala, površine do 100 m2 , u funkcionalnom i dobrom opštem stanju, opremljena osnovnom infrastrukturom, sa pristupom na javnu površinu i uknjižena u katastar nepokretnosti.
Grad Kikinda pribavlja u javnu svojinu Nekretninu koje poseduju gore navedene karakteristike, za iznos do najviše 5.000,00 EUR, dinarska protivvrednost prema srednjem kursu NBS na dan isplate.
Grad Kikinda će naknadu za pribavljanje Nekretnine isplatiti otuđiocu u roku od trideset dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.
Otuđilac je dužan da pribavioca grad Kikindu uvede u posed pribavljene nekretnine na dan isplate naknade za pribavljanje.
Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač:

- koji ponudi stambeni objekat-kuću koji bude u najboljem opštem stanju po oceni postupajuće Komisije,
- koji ponudi objekat najboljeg opšteg stanja po najnižoj ceni

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave prepis lista nepokretnosti za nekretninu koja je predmet ponude, izjavu vlasnika nepokretnosti koja je predmet ponude da na istoj ne postoje prava trećih lica, da nije opterećena teretima, da nije pod sporom, niti pod zabranom raspolaganja,da nije predmet teretnog ili besteretnog pravnog posla, niti ugovora o doživotnom izdržavanju i da ne postoje druge smetnje za prenos prava svojine, kratak opis stambenog objekta-kuće ( kvadratura, broj prostorija, materijal od kojeg je kuća napravljena, spratnost), po mogućstvu fotografije nekretnine.
Podnosilac ponude je dužan da, uz ponudu, dostavi dokaz da su izmireni svi troškovi korišćenja nepokretnosti koja je predmet ponude (utrošena električna energija, komunalije, porez na imovinu i drugo) ili izjavu da će iste izmiriti do zaključenja ugovora.
Pisana ponuda pravnog lica mora obavezno da sadrži: naziv, sedište i broj telefona, ime ovlašćenog lica za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Pisana ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični boj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuđač u ponudi navodi sve podatke vezane za karakteristike nekretnine koje su navedene u ovom Oglasu kao i cenu po kojoj nudi prodaju nekretnine.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno.
Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12.
Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini “Ponuda za prodaju stambenog objekta-kuće u k.o. Nakovo”

Na zadnjoj strani:
1. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Rok za podnošenje ponuda je do 15,30 sati, dana 14.10.2016 godine.
Postupak pribavljanja nepokretnosti u k.o. Nakovo sprovodi Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Kikinde.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde, ili budu poslate preporučeno poštom, do navedenog roka.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Otvaranje ponuda se sprovodi bez obzira na broj podnetih ponuda.
Postupajuća Komisija će nakon otvaranja pristiglih ponuda obići nekretnine iz ponuda koje ispunjavaju uslove oglasa te će pismeno obavestiti ponuđače o donetoj odluci.
Kontakt osoba je Biljana Felbab tel. 0230/ 410-124 .

Postupak javnog otvaranja ponuda će se održati dana 18.10.2016 godine u 10,30 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda, sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “DANAS” nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu “DANAS”.


GRADONAČELNIK
Pavle Markov

Nazad