Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Grada Kikinde

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14), člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 24/12, 48/15 i 99/15) i člana 52. stav 1. tačka 16. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/16 - prečišćen tekst, 17/16) , gradonačelnik grada Kikinde je dana, 13.12.2016. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
GRADA KIKINDE

i raspisuje

O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

I
- Predmet nadmetanja –

1. Raspisuje se oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta , koje je u javnoj svojini grada Kikinde, prikupljanjem pismenih ponuda i to:

Katastarska Broj katastarske Kultura i klasa Površina Početna cena Depozit
10% Period zakupa
opština Parcele
( m2) u dinarima u dinarima
Kikinda 12811/2 njiva 2 klase 7578 17.550,00 1.755,00


do 31.10.2017

 

2. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Zemljište se daje u zakup radi poljoprivredne proizvodnje i ne može se korisiti u druge svrhe.

3. Obilazak predmetnog zemljišta, može se izvršiti po dogovoru.

4. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za zakup predmetnog zemljišta dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja istog u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

5. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa zemljišta u javnoj svojini grada Kikinde snosiće najpovoljniji ponuđač.

6. Zemljište iz ovog Oglasa ne može se davati u podzakup.

II
- Uslovi za prijavljivanje –

1. Pravo učešća na nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju pravna i fizička lica .

2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuđač dokazuje sledećom dokumentacijom:
 Fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica,

3. Ukoliko ponuđač ima punomoćnika dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini pre početka otvaranja pisanih ponuda.

4. Ponuđači su dužni da uz prijavu dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli iz tačke I ovog oglasa, na račun Gradske uprave grada Kikinde broj: 840-2023740-41.

5. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

6. Otvaranje pismenih ponuda će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.
III

 Dokumentacija za prijavljivanje -

prijava sa podacima i iznos zakupnine koji je ponuđač spreman da plati
dokaz o uplati depozita
lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
• adresa: Grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

Na zadnjoj strani:
• ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.
IV
- Rok za podnošenje prijave –

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 09,00 sati, dana 30.12.2016. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V
- Otvaranje pisanih ponuda –

Otvaranje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta iz tačke I ovog Oglasa održaće se u kancelariji 12 u zgradi Gradske uprave Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, dana 11. 01. 2017. godine sa početkom u 10,00 časova.

- Plaćanje zakupnine –


Zakupnina se plaća unapred u roku od pet dana od pravnosnažnog Rešenja o davanju u zakup zemljišta koje je predmet oglasa.
Ukoliko zakupac ne dostavi uplatu iz stava 1. ove tačke, ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Ovu Odluku objaviti u nedeljnim lokalnim novinama „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kikinde i veb strani grada Kikinde, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u nedeljnim lokalnim novinama „ Kikindske novine“.

 

Nazad