Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Oglas za javno nadmetanje za prodaju putničkog vozila

Na osnovu člana 311. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odluka US) i člana 52. Statuta grada Kikinda (“Službeni list grada Kikinde“, broj 1/2016-prečišćeni tekst i 17/2016), gradonačelnik grada Kikinde dana 25.04.2017. godine raspisuje

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA

1) RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka prodaje javnim nadmetanjem - putem licitacije, putničkog vozila OPEL ASTRA, REG. BR. KI009-IL oduzetog i izloženog javnoj prodaji pravosnažnom Presudom Prekršajnog suda u Kikindi br: 3 PR. broj 1399/2016.
Porez na prenos vlasništva na vozilu snosi kupac.

2) Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka javne prodaje putničkog motornog vozila OPEL ASTRA, registarski broj KI009-IL.

3) Vozilo se prodaje u viđenom stanju i kupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

4) Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 30.05.2017. godine u 10,00 časova u zgradi gradske uprave Kikinda, sala broj 12.

5) Ugovor o prodaji vozila biće zaključen sa ponuđačem koji je ponudio najviši iznos cene na osnovu pravnosnažnog rešenja gradonačelnika grada Kikinde.

6) Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati pravno ili fizičko lice koje na javnom nadmetanju ponudi najvišu cenu za kupovinu vozila.

7) Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja gradonačelnika grada Kikinda, zaključi ugovor o kupovini vozila i da prilikom zaključenja podnese dokaz o uplati izlicitirane cene.

8) Komisija za sprovođenje postupka javne prodaje putničkog motornog vozila OPEL ASTRA, registarski broj KI009-IL je utvrdila početnu cenu za prodaju vozila na drugom usmenom javnom nadmetanju na iznos od 200.000,00 dinara. Licitacioni korak iznosi 2.000,00 dinara.

9) Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom na javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 20.000,00 dinara, na račun Gradske uprave grada Kikinda broj 840-2023740-41, poziv na broj 35-215, po modelu 97, naziv: podračun za licitacije.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude ili ne zaključi ugovor ili ne uplati kupopradajnu cenu u roku depozit se ne vraća.

10) Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, JMBG i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte.
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod nadležnog organa.

11) Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
- Na prednjoj strani: Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 - Komisija za sprovođenje postupka javne prodaje putničkog motornog vozila OPEL ASTRA, registaski broj KI009-IL sa naznakom : „prijava za oglas za prodaju vozila “.
- Na zadnjoj strani: ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

12) Rok za podnošenje prijava je do 15:00 sati dana 22.05.2017. godine .
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

13) Javni oglas će biti objavljen u nedeljnom lokalnom listu ,,Kikindske novine“, na oglasnoj tabli grada Kikinda i internet prezentaciji grada Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u lokalnom listu ,,Kikindske novine“.

14) Vozilo koje je predmet prodaje biće postavljeno na adresi Vašarište bb na parkingu Autoprevoza od dana 12.05.2017 do 22.05.2017. godine između 08:00 i 12:00 sati i može se pogledati uz prethodnu najavu na broj telefona 0230 410 224.

15) Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova na broj telefona: 0230 410 224.

Nazad