Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE OBJEKTA I ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 10732/1 K.O. KIKINDA

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine objekta i zemljišta na katastarskoj parceli broj 10732/1 k.o. Kikinda (“ Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2017) , gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE OBJEKTA I ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI
BROJ 10732/1 K.O. KIKINDA

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, izgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Kikinda i to:
-kat. parcela broj 10732/1 površine od 7044 m2 upisana u list nepokretnosti broj 3899 k.o. Kikinda sa poslovnom zgradom za koju nije utvrđena delatnost površine 972 m2 a koja se nalazi na predmetnoj parceli.
Na parceli br.10732/1 k.o. Kikinda, postoji mogućnost izgradnje poslovnih, proizvodnih skladišnih objekata i izgradnje u kombinacijama istih kao i rekonstrukcija postojećeg objekta sve prema generalnom planu Kikinde.

Preuzmite tekst oglasa

Nazad