Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Oglas za otuđenje iz javne svojine Grada Kikinde putničkih motornih vozila

 Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016 i 113/2017 ), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (,,Sl. Glasnik RS“, br. 16/2018), Uredbe o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom ( ,,Sl. Glasnik RS“, br. 53/2012) i Rešenja gradonačelnika grada Kikinde broj V-463-43/2018-2 od 22.03.2018 godine, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, sledećih putničkih motornih vozila:

- Putničko vozilo marke: OPEL model: VECTRA DES Z18 XE, godina proizvodnje 2004 broj šasije:WOLOZCF6951012953, broj motora:Z18XE20DT8296, zapremina motora 1796, registarske oznake KI009-YO po početnoj ceni od 690,68 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

- Putničko vozilo marke: ŠKODA model: FELICIJA 1.6, godina proizvodnje 1997 broj šasije:TMBEGF614V7635567, broj motora:AEE344964, zapremina motora 1598, registarske oznake KI016-ŠA po početnoj ceni od 226,41 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

- Putničko vozilo marke: ZASTAVA model:10, godina proizvodnje 2008 broj šasije:VX118800000001394, broj motora:188A40003918938, zapremina motora 1242, registarske oznake KI009-YN po početnoj ceni od 608,12 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Postupak otvaranja pisanih ponuda će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde.
Naknada za otuđenje motornog vozila se obračunava u evrima i ista se isplaćuje dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate u roku od osam dana (8) od dana zaključenja Ugovora.
Putnička motorna vozila iz ovog oglasa otuđuju se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njihove fizičke nedostatke.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa pisanom ponudom, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 20% od početne cene za svako vozilo za koje daju ponudu i to prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun broj 840-2023740-41, primalac- Grad Kikinda, podračun za licitaciju, poziv na broj: 97 35-215.
Ponuđač može uputiti pismenu ponudu samo za jedno ili za više vozila.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđen iznos za otuđenje vozila.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja pisanih ponuda. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu putničkog vozila.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Pravno lice uz ponudu i uplaćen depozit prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ponuda koja sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana, uplaćen depozit a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu (za one koji poseduju biometrijsku ličnu kartu).

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde
Podaci o vozilu za koje se upućuje ponuda sa naznakom ,,Ne otvarati“
Na zadnjoj strani

2. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

Rok za podnošenje prijava je do 10,00 sati, dana 12.04.2018 godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku otvaranja pisanih ponuda.
Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 12.04.2018. godine u 11,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda, sala broj 51.
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u predmetna putnička vozila svakim radnim danom do isteka roka za podnošenje prijava od 7,30 časova do 15 časova uz prethodni dogovor sa sa zaposlenim u Gradskoj upravi Kikinda na telefon 0648688363.

Oglas će biti objavljen u nedeljnom lokalnom listu "Kikindske novine", na oglasnoj tabli grada Kikinde i internet stranici grada Kikinde s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u nedeljnom lokalnom listu "Kikindske novine".

Nazad