Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Oglas za otuđenje iz javne svojine grada Kikinde poslovnog prostora i stanova u obejktu C2 - druga licitacija

Na osnovu Rešenja o otuđenju poslovnog prostora i stanova u objektu C2 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2018), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE POSLOVNOG PROSTORA I STANOVA U OBEJKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSOKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, poslovnog prostora i stanova u Stambeno- poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada) i to:

  • poslovni prostor broj 1 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 133,92 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 134 m2) početnoj ceni od 69.638,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
  • poslovni prostor broj 2 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 137,59 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 138 m2) po početnoj ceni od 71.547,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
  • stan broj 10 prema etažnom elaboratu na trećem spratu zgrade, dvosoban, površine 72,08 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 72 m2) po početnoj ceni od 38.923,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
  • stan broj 14 prema etažnom elaboratu na četvrtom spratu zgrade, jednosoban, površine 55,75 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 56 m2) po početnoj ceni od 32.335,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde.

Tržišne vrednosti poslovnog prostora i stanova, koje su predmet ovog oglasa, a koje predstavljaju početnu cenu u postupku javnog nadmetanja opredeljene su u evrima ali će se isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate i to pre solemnizacije ugovora kod javnog beležnika.

Nepokretnosti iz ovog oglasa otuđuju se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom za javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetnih nekretnina prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun broj 840-2023740-41, primalac- Grad Kikinda, podračun za licitaciju, poziv na broj: 97 35-215.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, tačnije koji ponudi najvišu cenu, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja licitacije. Ponuđaču koji bude najpovoljniji i ponudi najveću cenu, depozit će biti uračunat u cenu nekretnine.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi sa Gradom Kikinda Ugovor o otuđenju nepokretnosti kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu otuđenja predmetne nepokretnosti iz svojine Grada Kikinde u roku od šezdeset (60) dana od dana pravosnažnosti Rešenja o otuđenju nepokretnosti.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica,

Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte ili odštampani izvod ako je reč o biometrijskoj ličnoj karti.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde
Podaci o predmetnoj nekretnini

Na zadnjoj strani
2. Ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

Rok za podnošenje prijava je do 15,30 sati, dana 19.10.2018. godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

Za sve informacije zainterovani se mogu obratiti na telefon 0230/410-153 i 0230/410-124.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju predmetnu nepokretnost, sve do dana održavanja javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 23.10.2018. godine u 10,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda, sala broj 51.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu "INFORMER" i nedeljnom lokalnom listu "Nove Kikindske novine", na oglasnoj tabli grada Kikinde i internet stranici grada Kikinde s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu "INFORMER".

Nazad