Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća Autoprevoz Kikinda

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda, broj: III-04-06-42/2018 od 31.10.2018. godine, Skupština grada Kikinde objavljuje

O G L A S
O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNOG PREDUZEĆA „AUTOPREVOZ“ KIKINDA


PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:

Javno preduzeće „AUTOPREVOZ“ Kikinda Đure Jakšića, broj 2-6
Matični broj: 08036446
PIB: 100710055
Pretežna delatnost: 4931-Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
Poslovanje i rad Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda uređuje se Osnivačkim aktom Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda („Službeni list grada Kikinde”, broj 17/2016) i Statutom Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda od 08.12.2016. godine.

RADNO MESTO I POSLOVI:

Direktor Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda.
Direktor Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada, kao i za realizaciju odluka i drugih akata Skupštine Grada Kikinde, Gradonačelnika Grada Kikinde i Gradskog veća Grada Kikinde, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje Javnog preduzeća, izvršava odluke Nadzornog odbora, bira izvršnog direktora, bira predstavnike Javnog preduzeća u skupštini društava kapitala čiji je jedini vlasnik Javno preduzeće, donosi akt o sistematizaciji, i vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Javnog preduzeća.

USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA:

1. da je punoletno i poslovno sposobno lice,
2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama,
3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2. Uslova za imenovanje direktora,
4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća
5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja,
6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova,
7. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
8. da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

  • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi,
  • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi,
  • obavezno lečenje narkomana,
  • obavezno lečenje alkoholičara, i
  • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na Javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javnog preduzeća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 65/ 16).
Direktor se imenuje na period od četiri godine.

MESTO RADA:

Kikinda, Đure Jakšića, broj 2-6.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijave je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na Javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Javni konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Milica Stojkov, kontakt telefon: 0230/410-224.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE:

Prijave na javni konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Gradske uprave grada Kikinde u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština grada Kikinde, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Kikinda, Javni konkurs za izbor direktora JP „AUTOPREVOZ“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «NE OTVARAJ».

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Diploma o stečenom visokom obrazovanju,
3. Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde i drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje (tačka 3. Uslova za imenovanje direktora), odnosno da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda, kao i da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (tač. 4. i 6. Uslova za imenovanje direktora),
4. Izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
5. Potvrda nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, i
6. Potvrda nadležnog organa da licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, nije izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa i da nisu stariji od šest meseci.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Javni konkurs oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije", „Službenom listu Grada Kikinde“, u dnevnom listu „INFORMER“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Kikinde.

Nazad