Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 ,105/14, 104/16 dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/2018), člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 16/2018) i člana 55. stav 1. tačka 11. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 4/19) , gradonačelnik grada Kikinde je dana, 18.02.2019. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
GRADA KIKINDE
i raspisuje

J A V N I O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite Javni oglas
Preuzmite formular

Nazad