Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

R E Š E NJ E O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „KIKINDA“ KIKINDA

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018) i člana 40. stav 1. tačka 12. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde”, broj 4/2019), Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj 28.06. 2019. godine, donela je:

R E Š E NJ E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
„KIKINDA“ KIKINDA

 

Preuzmite rešenje

Nazad