Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 10117/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 10117/2 k.o. Kikinda, iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 20/2019), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 10117/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, neizgrađeno građevinsko zemljište katastarska parcela broj 10117/2 k.o. Kikinda, upisana u list nepokretnosti broj 3899 k.o. Kikinda i to:

građevinska parcela površine 7075 m2, koja se nalazi u ulici Jovana Jovanovića Zmaja (Mikronaselje blok D) u Kikindi, radi izgradnje poslovno-stambenog objekta, prema postojećem idejnom rešenju i lokacijskim uslovima koje o svom trošku izradila Gradska uprava Kikinda, uz obavezu najpovoljnijeg ponuđača da izgrađene stanove i poslovni prostor stavi u upotrebu u roku od 3 godine od dana solemnizacije Ugovora o otuđenju.

Preuzmite oglas

Nazad