Grb Kikinde

Pravna pomoć

Pravo na usmene pravne savete imaju svi građani/građanke bez obzira na materijalno stanje

Na osnovu Odluke o načinu i uslovima pružanja pravne pomoći građanima/građankama na teritoriji Opštine Kikinda, pravo na pravnu pomoć imaju sledeći građani/građanke:

 • nezaposlena lica;
 • lica koja ostvaruju materijalno obezbeđenje po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana;
 • zaposlena lica koja ostvaruju minimalnu zaradu;
 • lica koja su korisnici najnižih penzija;
 • izbegla,prognana ili raseljena lica;
 • lica žrtve nasilja u porodici;
 • lica koja ostvaruju pravo na zakonsko izdržavanje;
 • lica koja imaju svojstvo ratnog,mirnodopskog invalida,civilnih invalida rata,člana porodice civilnog invalida rata ili civilne žrtve rata;
 • lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu;

Pravo na usmene pravne savete imaju svi građani/građanke bez obzira na materijalno stanje.

Građani/građanke su dužni/e da podnesu zahtev u Opštinskoj upravi za pružanje pravne pomoći i da potpišu izjavu da su podaci koje su u zahtevu naveli tačni kao i da ovlašćenom licu u Sekretarijatu nisu platili naknadu nakon izvršene usluge.

Građani/građanke, u postupku pružanja pravne pomoći,moraju dostaviti dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 6. ove Odluke i to:

 • uverenje o nezaposlenosti ( za nezaposlena lica )
 • rešenje o pravu na materijalno obezbeđenje ( za primaoce socijalne pomoći )
 • potvrda poslodavca o visini mesečne zarade ( za zaposlena lica koja ostvaruju minimalnu zaradu )
 • ček od penzije ( za lica koja su korisnici najnižih penzija )
 • odluku nadležnog organa o statusu izbeglog,prognanog ili raseljenog lica ( za izbegla,prognana ili raseljena lica )
 • izjava lica da je žrtva nasilja u porodici ( za lica žrtve nasilja u porodici )
 • izjava lica koja ostvaruju pravo na zakonsko izdržavanje ( za lica koja ostvaruju pravo na zakonsko izdržavanje )
 • odluka nadležnog organa o statusu ratnog,mirnodopskog invalida,civilnih invalida rata,člana porodice civilnog invalida rata ili civilne žrtve rata ( za lica koja imaju svojstvo ratnog,mirnodopskog invalida,civilnih invalida rata,člana porodice civilnog invalida rata ili civilne žrtve rata )
 • rešenje nadležnog organa o pravu na novčanu naknadu za pomoć i negu ( za lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu )

Pravna pomoć se pruža u kancelariji broj 8.

Zakonom o pravima pacijenata ( „Sl. Glasnik RS“ , broj 45/13 ) utvrđeno je da zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave i to određivanjem lica koje obavlјa poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata.

Prema Zakonu o pravima pacijenata, Savetnik pacijenata postupa po podnetom prigovoru i daje potrebne savete i informacije o pravima pacijenata.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata postupa po prigovorima u sledećim oblicima zdravstvene službe :

 • zdravstvenoj ustanovi
 • privatnoj praksi
 • visokoškolskoj ustanovi ( fakultetu ) zdravstvene struke koja obavlјa zdravstvenu delatnost
 • drugom pravnom licu koje obavlјa određene poslove zdravstvene delatnosti ( npr. Domovima za stare, Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i sl. )

Savetnik za zaštitu prava pacijenata - dipl.pravnik Boris Stupar, Opštinska uprava Kikinda, kancelarija broj 8,
Telefon : 410-131,
E – mail : boris.stupar@kikinda.org.rs