Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Budžetske nadležnosti

Služba za budžetsku inspekciju Grada Kikinde nadležna je za sprovođenje inspekcijske kontrole nad:

 1. 1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada Kikinde;
 2. 2) javnim preduzećima osnovanim od strane Grada Kikinda, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima Grad Kikinda ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda;
 3. 3) pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta Grada Kikinde za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada Kikinde po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr;

Funkcija Službe za budžetsku inspekciju Garda Kikinde je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata.

Prpisi koje primenjuje Služba za budžetsku inspekciju:

 1. 1. ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017)
 2. 2. ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)
 3. 3. ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 4. 4. ODLUKA O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 34/2017)
 5. 5. UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2017)
 6. 6. ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)
 7. 7. UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006)
 8. 8. PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016 i 46/2017)
 9. 9. ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon)
 10. 10. ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon i 96/2017 - usklađeni din. izn.)
 11. 11. ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA („Službeni glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017);
 12. 12. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 13. 13. ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US)
 14. 14. ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 17/2017)
 15. 15. ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017)
 16. 16. UREDBA O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 i 94/2017)
 17. 17. UREDBA O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE MOGU OTUĐIVATI NEPOSREDNOM POGODBOM ("Sl. glasnik RS", br. 53/2012)
 18. 18. UREDBA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017)
 19. 19. PRAVILNIK O NOMENKLATURI NEMATERIJALNIH ULAGANJA I OSNOVNIH SREDSTAVA SA STOPAMA AMORTIZACIJE ("Sl. list SRJ", br. 17/97 i 24/2000)
 20. 20. PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013 i 137/2014)
 21. 21. PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 22. 22. PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 i 110/2017)
 23. 23. ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017)
 24. 24. ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn. i 113/2017)
 25. 25. ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn. i 113/2017)
 26. 26. ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017 i 113/2017 - dr. zakon)
 27. 27. ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 28. 28. ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispr.)
 29. 29. UREDBA O IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA, KAO I O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRADE PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU („Službeni glasnik RS”, br. 76/2013).
 30. 30. ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017)
 31. 31. ZAKON O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 32. 32. ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon)
 33. 33. ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA („Službeni glasnik RS”, br. 116/2014);
 34. 34. UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2008 - prečišćen tekst i 2/2012)
 35. 35. UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 i 58/2014)
 36. 36. UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015)
 37. 37. UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015)
 38. 38. PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)
 39. 39. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
 40. 40. PRAVILNIK O FORMI PLANA JAVNIH NABAVKI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PLANA JAVNIH NABAVKI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI („Službeni glasnik RS”, br. 83/2015);
 41. 41. PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA MIŠLJENJE O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA („Službeni glasnik RS”, br. 29/2013 i 83/2015);
 42. 42. PRAVILNIK O GRAĐANSKOM NADZORNIKU („Službeni glasnik RS”, br. 29/2013);
 43. 43. PRAVILNIK O NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA DA SU PONUĐENA DOBRA DOMAĆEG POREKLA („Službeni glasnik RS”, br. 33/2013);
 44. 44. Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 77/2014 i 83/2015);
 45. 45. PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA („Službeni glasnik RS”, br. 86/2015);
 46. 46. PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA („Službeni glasnik RS”, br. 83/2015);
 47. 47. PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O JAVNIM NABAVKAMA („Službeni glasnik RS”, br. 29/2013);
 48. 48. Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca(„Službeni glasnik RS”, br. 83/2015);
 49. 49. Pravilnik o sadržini registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS”, br. 75/2013);
 50. 50. Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 56/2014);
 51. 51. ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 52. 52. UREDBA O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)
 53. 53. ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)
 54. 54. ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016)
 55. 55. ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 14/2016)
 56. 56. ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVIH PRAVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ("Sl. list grada Kikinde", br. 8/2016 i 17/2017)
 57. 57. ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA MESNIM ZAJEDNICAMA ("Sl. list grada Kikinde", br. 25/2017)
 58. 58. ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2009 i "Sl. list grada Kikinde", br. 22/2016)
 59. 59. ODLUKA O KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2014)
 60. 60. ODLUKA O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2014, 31/2015, 36/2015 i "Sl. list grada Kikinde", br. 22/2016)
 61. 61. ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list grada Kikinde", br. 14/2017)
 62. 62. ODLUKA O NAKNADI ZA FAKTIČKO KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE POSTAVLJANJEM GARAŽA I DRUGIH OBJEKATA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 23/2014 i "Sl. list grada Kikinde", br. 12/2017 - dr. odluka)
 63. 63. ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Kikinde", br. 25/2017)
 64. 64. ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Kikinde", br. 25/2017)
 65. 65. ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 12/2017 i 17/2017)
 66. 66. PRAVILNIK O RADU TREZORA GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 35/2017)
 67. 67. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KIKINDA (BUDŽET OPŠTINE KIKINDA) ("Sl. list grada Kikinde", br. 35/2017)
 68. 68. PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA KIKINDE I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA ("Sl. list grada Kikinde", br. 35/2017)
 69. 69. UPUTSTVO o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Kikinde na račun Grada Kikinde ("Sl. list grada Kikinde", br. 35/2017)