Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Propisi građevinske ispekcije

Propisi:

- Zakon o planiranju i izgradnji „Sl.glasnik RS“ br.72/2009, 81/2009-ispr.,64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2015);
- Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/01 - odluka USRS, 101/05 - dr. zakon i 27/11 - odluka US);
- Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS”, br. 36/15);
- Zakon o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS”, br. 96/15);
- Zakon o kulturnim dobrima ( „ Sl.glasnik RS“, br. 71/94,52/2011/ dr.zakoni i 99/2011 dr.zakon);
- Uredba o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 43/93),
- Odluka o podizanju i održavanju spomenika ( „Sl.list opštine Kikinda“ br.23/2014 ),
- Odluka o održavanju stambenih zgrada ("Sl. list opštine Kikinda", br. 5/96),
- Odluka o uslovima i merama koje je potrebno sprovesti i obezbediti u toku uklanjanja objekta ("Sl. list opštine Kikinda", br. 21/10).

- Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata ( „ Sl. glasnik RS“, br.27/2015),
- Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta („ Sl.glasnik RS “, br.22/2015),
- Pravilnik o klasifikaciji objekata ( „Sl.glasnik RS “, br.22/2015),
- Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe zakona o planiranju i izgradnji ( „Sl.glasnik RS“, br.85/2015),
- Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table („Sl.glasnik RS “, br.22/2015).