Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Inspekcijski poslovi

Vaš vodič kroz inspekcijske poslove...

Komunalna inspekcija

Komunalni inspektor:

 • vrši nadzor nad radom javnih preduzeća, drugih preduzeća i preduzetnika kojima su povereni poslovi pružanja komunalnih usluga
 • vrši kontrolu komunalnog reda na javnim površinama, održavanje i čišćenje javnih površina
 • kontroliše stanje i održavanje komunalnih objekata
 • vrši kontrolu iznošenja i deponovanja smeća, šuta i fekalija, raskopavanje i dovođenje u provobitno (ispravno) stanje javnih površina
 • vrši kontrolu kretanja vozila u pešačkoj zoni
 • vrši kontrolu zimskog održavanja javnih površina
 • vrši kontrolu funkcionisanja i održavanja javnog vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije, isporuku toplotne energije i dimničarskih usluga
 • vrši kontrolu postavljanja ugostiteljskih bašti
 • vrši kontrolu postavljanja montažnih garaža na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Kikinda
 • vrši kontrolu postavljanja kioska i drugih manjih montažnih objekata i pomoćnih objekata i uređaja na javnim površinama, kao i zauzimanje javnih površina
 • vrši kontrolu prodaje robe na javnim površinama
 • vrši kontrolu isticanja plakata, pružanja pogrebnih usluga i uređivanja i održavanja groblja
 • vrši kontrolu upotrebe imena i grba opštine i imena naseljenih mesta opštine Kikinda
 • vrši kontrolu obeležavanja naziva ulica, trgova;
 • vrši kontrolu ispunjavanja uslova i načina držanja pasa i mačaka;
 • vrši kontrolu održavanja spomenika
 • vrši kontrolu održavanja stambenih zgrada
 • vrši kontrolu radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata
 • pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju vršilaca komunalne delatnosti i drugih pravnih i fizičkih lica
 • saslušava i uzima izjave od odgovornih lica kod vršilaca komunalne delatnosti i drugih pravnih i fizičkih lica
 • pregleda objekte, postrojenja i uređaje za obavljanje komunalne delatnosti i poslovne prostorije radi prikupljanja neophodnih podataka
 • nalaže rešenjem da se komunalna delatnost obavlja na način utvrđen zakonom i propisima na osnovu zakona
 • nalaže rešenjem izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka u obavljanju komunalne delatnosti
 • nalaže rešenjem korisniku otklanjanje nedostataka na unutrašnjim instalacijama i ima pravo i obavezu da pristupi tim instalacijama prilikom izvršenja rešenja kojim je naložio otklanjanje nedostataka ili isključenje korisnika sa komunalnog sistema
 • podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i izdaje prekršajni nalog
 • nalaže rešenjem uklanjanje stvari i drugih predmeta sa površina javne namene ako su oni tu ostavljeni protivno propisima
 • nalaže rešenjem uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila sa površina javne namene ako su ostavljena protivno propisima
 • zabranjuje rešenjem odlaganje otpada na mestima koja nisu određena za tu namenu
 • preduzima druge mere utvrđene zakonom i opštinskim odlukama
 • poziva i saslušava stranke
 • odlučuje o troškovima postupka
 • sačinjava izveštaje, analize i informacije i dostavlja ih nadležnim organima - sarađuje sa drugim državnim organima, preduzećima, ustanovama i drugim organima i organizacijama
 • obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata i načelnika opštinske uprave
 • lično je odgovoran sekretaru sekretarijata i načelniku opštinske uprave, za svoj rad, za zakonito, stručno i blagovremno obavljanje poslova iz delokruga rada.