Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Registar investitora - Fizička lica

Registar investitora predstavlјa javnu evidenciju svih raspoloživih podataka o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru...

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr. i 64/2010 - odluka US) i Pravilnikom o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini registra investitora ("Sl. glasnik RS", br. 55/2010), Opština Kikinda ustanovila je Registar investitora.

Registar investitora predstavlja JAVNU EVIDENCIJU svih raspoloživih podataka o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru i dosupan je na uvid u sedištu jedinice lokalne samouprave ili u elektronskom obliku na internet stranici Opštine Kikinda www.kikinda.rs

Registar investitora ustanovljen je radi zaštite interesa građana – potencijalnih kupaca. Svaki građanin ima pravo uvida u registar preko ovlašćenog lica za vođenje registra u sedištu jedinice lokalne samouprave ili u elektronskom obliku na internet stranici Opštine Kikinda www.kikinda.rs, kao i da dobije sve potrebne informacije o investitoru i objektu koji se gradi.

U Registar su uneti podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o planiranju i izgradnji.

U opštini Kikinda, Registar investitora vodi Opštinska uprava, Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i privredu.

Lice ovlašćeno za vođenje registra i davanje informacija je dipl. pravnica Verica Blažić-Biber, kancelarija br. 68, broj telefona 0230/410-132, e-mail: verica.blazic-biber@kikinda.org.rs, radno vreme od 8,00 do 15,30 časova, svakog radnog dana.

Registar investitora - Fizička lica u 2010.-oj godini

Registar investitora - Fizička lica u 2009.-oj godini