Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Zakoni

 • Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04, 36/2009, 36/2009-dr.Zakon, 72/2009 i 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr.zakon i 95/2018 - dr. zakon )
 • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04 i 36/2009)
 • Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004 i 88/2010)
 • Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004, 25/2015 i 109/2021)
 • Zakon o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 10/2013 i 26/2021-dr. zakon)
 • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS", broj 96/2021)
 • Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009)
 • Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009 i 95/2018-dr.zakon)
 • Zakon o biocidnim proizvodima ("Službeni glasnik RS", broj 109/2021)
 • Zakon o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
 • Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023)
 • Zakon o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010 , 91/2010 - ispr, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 71/2021)
 • Zakon o vodama („Sl.glasnik RS" broj 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon)

Pravilnici

 • Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka ("Službeni glasnik RS", broj 30/1997, 35/1997)
 • Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2005)
 • Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS", broj 139/2022)
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke u životnoj sredini, potrebnoj dokumentaciji, postupku ovlašćivanja, sadržini rešenja o ovlašćivanju, kao i o sadržini, obimu i roku važenja izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS", broj 139/2022)
 • Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona („Sl. glasnik RS", broj 72/2010)
 • Pravilnik o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti („Sl. glasnik RS", broj 80/2010)
 • Pravilnik o metodologiji za izradu akcionih planova („Sl. glasnik RS", broj 72/2010)
 • Pravilnik o načinu razmene informacija o mernim mestima u državnoj i lokalnoj mreži, tehnikama merenja, kao i načinu razmene podataka dobijenih praćenjem kvaliteta vazduha u državnoj i lokalnim mrežama („Sl. glasnik RS", br. 84/2010)
 • Pravilnik o sadržaju planova kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS", br. 21/2010)
 • Pravilnik o sadržaju kratkoročnih akcionih planova („Sl. glasnik RS", br. 65/2010)
 • Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021)
 • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS", br.114/2013)
 • Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Sl.glasnik RS", br. 38/2018)
 • Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Sl. glasnik RS", br. 96/2009)
 • Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom („Sl. glasnik RS", br. 95/2010)
 • Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog neopasnog otpada („Sl. glasnik RS", br. 73/2010)
 • Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS", br. 7/2020 i 79/2021)
 • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS", br. 17/2017)
 • Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS", br. 92/2010 i 77/2021)
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. glasnik RS", br. 71/2010)
 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Sl. glasnik RS", br. 86/2010)
 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama („Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 81/2010)
 • Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima („Sl. glasnik RS", br. 98/2010)
 • Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluoroscentnim cevima koje sadrže živu („Sl. glasnik RS", br. 97/2010)
 • Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest („Sl. glasnik RS", br. 75/2010)
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Sl. glasnik RS", br.48/2019)
 • Pravilnik o načinu uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava („Sl. list SRJ", br.16/1994 i 22/1994 -ispr., „Sl. list SCG", br.1/2003, Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS", br. 78/2010-dr.pravilnik)
 • Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS", br. 98/2010)
 • Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS", br. 61/2010)
 • Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži PCB („Sl. glasnik RS", br. 37/2011)
 • Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija („Sl. glasnik RS", br. 6/2017)
 • Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija („Sl. glasnik RS", br. 89/2010, 15/2013, 114/2014)
 • Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS", br.100/2011)
 • Pravilnik o registru hemikalija („Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 6/2017, 117/2017, 44/2018-dr.zakon, 7/2019, 93/2019, 6/2021, 126/2021 i 20/2023)
 • Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022)
 • Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili VPVB („Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija („Sl. glasnik RS", br. 6/2017 i 29/2018)
 • Pravilnik o detergentima („Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • Lista surfaktanata za koje je izdato odobrenje ili donet akt kojim se odobrava korišćenje surfaktanata u detergentu u EU i Lista surfaktanata za koje je odbijen zahtev za odobrenje i surfaktanata koji su zabranjeni u EU („Sl. glasnik RS", br. 94/2010)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama („Sl. glasnik RS", br. 31/2011)
 • Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019)
 • Pravilnik o bližim uslovima za držanje opasne hemikalije u prodajnom prostoru i način obeležavanja tog prostora („Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 16/2012)
 • Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost („Sl. glasnik RS", br. 94/2013, 101/2016 22/2018 i 86/2021)
 • Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole („Sl. glasnik RS", br. 72/2017, 44/2018-dr. zakon i 12/2022)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja katastra vodnog informacionog sistema, metodologiji, strukturi, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini podataka o kojima se obaveštava javnost („Sl. glasnik RS", br. 54/2011)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vodnih objekata („Sl. glasnik RS", br. 34/2011)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola („Sl. glasnik RS", br. 69/2005)
 • Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Sl. glasnik RS", br. 30/2006, 32/2016 i 44/2018-dr. zakon)
 • Pravilnik o sadržini i izgledu integrisane dozvole („Sl. glasnik RS", br. 30/2006)
 • Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Sl. glasnik RS", br. 91/2010, 10/2013 i 98/2016)

Uredbe

 • Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/2008)
 • Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS", broj 75/2010)
 • Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl.glasnik RS", br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)
 • Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 67/2021)
 • Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za nacionalni inventar nenamerno ispuštenih dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci („Sl. glasnik RS", br. 76/2010)
 • Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte („Sl. glasnik RS", br. 81/2010)
 • Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Sl. glasnik RS", br. 114/2013, 23/2018, 44/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon)
 • Uredba o određivanju zona i aglomeracija („Sl. glasnik RS", br. 58/2011 i 98/2012)
 • Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži („Sl. glasnik RS", br. 58/2011)
 • Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkih i tehnoloških uslova za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja („Sl. glasnik RS", br. 102/2010 i 50/2012)
 • Uredba o odlaganju otpada na deponije („Sl. glasnik RS", br. 92/2010)
 • Uredba o listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje („Sl. glasnik RS", br. 102/2010 i 36/2021)
 • Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Sl. glasnik RS", br. 60/2009)
 • Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja obveznicima plaćanja naknada, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013, 3/2014, 8/2014 i 31/2015 – dr.pravilnik, 44/2016-dr.prav., 43/2017-dr.prav., 45/2018-dr.prav., 67/2018- dr.prav., 95/2018-dr.zakon i 77/2021)
 • Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS", br. 24/2014)
 • Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl. glasnik RS", br. 84/2005)
 • Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima („Sl. glasnik RS", br. 84/2005)
 • Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli („Sl. glasnik RS", br. 84/2005)
 • Uredba o utvrđivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Sl. glasnik RS", br. 108/2008)
 • Uredba o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa („Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 30/2018)
 • Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i remedijaciju („Sl. glasnik RS", br.22/2010)
 • Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS", br. 60/2009 i 34/2022)

Strategije/Programi

 • Program upravljanja otpadom u Republicii Srbiji za period 2022 – 2031. godine („Sl. glasnik RS", br. 12/2022)
 • Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti zaštite životne sredine za republiku Srbiju („Sl. glasnik RS", br. 80/2011)
 • Strategija uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji („Sl.glasnik RS", br. 17/2009)
 • Strategija za primenu konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija („Sl. glasnik RS", br. 103/2011)
 • Nacionalna strategija održivog razvoja („Sl. glasnik RS", br. 57/2008)

Odluke

 • Odluka o održavanju javnih zelenih površina ("Službeni list grada Кikinde", broj 17/2020)
 • Odluka o držanju domaćih životinja ("Službeni list opštine Кikinda", broj 26/2014 i "Službeni list grada Кikinde", broj 17/2022)
 • Odluka o merama za zaštitu od buke na teritoriji grada Кikinde ("Službeni list opštine Кikinda", broj 23/2014 i 25/2014 - ispr. i "Službeni list grada Кikinde", br. 12/2017 – dr. odluka)
 • Odluka o stavljanju pod zaštitu spomenika prirode "Park Blandaš" u Кikindi ("Službeni list opštine Кikinda", broj 2/2006 i 14/2015)
 • Odluka o merama za zaštitu zimovališta sova utina (Asio otus) ("Službeni list opštine Кikinda", broj 39/2012 i 7/2014 – dr. odluka i "Službeni list grada Кikinde", br. 12/2017 - dr. odluka)
 • Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine ("Sl. list grada Кikinde", br. 25/2017)
 • Odluka o sprovođenju preventivne sistematske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji opštine Кikinda ("Službeni list opštine Кikinda", broj 23/2014)