Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Zaštićene životinjske vrste na teritoriji grada Kikinda


Sova utina (Asio otus)

U Srbiji je sova utina strogo zaštićena vrsta u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 i 14/2016) i Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divlјih vrsta bilјaka, životinja i glјiva („ Sl. glasnik RS“, br.5/2010 i 47/2011). Sove utine nastanjuju otvorene terene, ivice šuma, parkove, drvorede u naselјu. U Srbiji se gnezdi oko 11.000 parova, od čega u Vojvodini 3.500. Severne populacije sove utine se delimično sele zbog nedostatka hrane, dok se u umerenom pojasu skuplјaju u zimska jata, a mesto na kome se jato skuplјa tokom godina se ne menja. Zimska jata se često nalaze u naselјenim mestima, i to naročito u centru grada ili selu, uglavnom u četinarima. Broj jedinki u njima se kreće od nekoliko do više stotina ptica. Najveće zimsko jato je zabeleženo u Kikindi gde je broj sova dostizao 734 jedinki 2009. godine. Brojnost sova utina u zimovalištu u Kikindi je promenjiv i zavisi od više faktora. Procenjuje se da u Vojvodini postoji oko 450 zimovališta utina na kojima boravi do 30.000 jedinki. Najveće zimovalište sova na svetu u gradskoj sredini nalazi se u centru Kikinde i to već duže od dve decenije.

Centar Kikinde, kao najveće zimovalište sova na svetu, zaštićen je posebnom odlukom SO Kikinda. Na sednici održanoj dana 28.12.2012. godine doneta je Odluka o merama za zaštitu zimovališta sova utine (Sl. List opštine Kikinda 39/2012, 7/2014 i 12/17). Pod zimovalištima sova utina podrazumevaju se stabla na kojima zimuju utine u centru Kikinde, u periodu od 1.septembra do 15. aprila. Ovom Odlukom zabranjuje se oštećivanje ili uništavanje gnezda i legla sove utine, kao i područja njihovog razmnožavanja, orezivanje i seča stabala na kojima je registrovano zimovalište, instaliranje svetlosnih uređaja na udalјenosti manjoj od 5m od stabala na kojima je registrovano zimovalište i postavlјanje pozornice za javne događaje, kao i organizacija javnih skupova na udalјenosti manjoj od 20m od stabala na kojima je registrovano zimovalište utine. Od 2012. godine u Kikindi se novembra meseca tradicionalno obeležava manifestacija pod nazivom Sovembar ( Novembar- mesec sova).

Velika droplјa (lat. Otis tarda)

slika

Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplјe“ predstavlјa jedino stanište ugrožene vrste ptice velike droplјe ( lat. Otis tarda) u našoj zemlјi i jedno od retkih staništa iste u Evropi i svetu. Velika droplјa se nalazi na svetskoj crvenoj listi (IUCN: Red List) ugroženih vrsta, visoko kotirana kao ranjiva. U našoj zemlјi predstavlјa strogo zaštićenu vrstu na osnovu Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divlјih vrsta bilјaka, životinja i glјiva („ Sl. glasnik RS“, br.5/2010 i 47/2011). U cilјu očuvanja poslednjeg utočišta velike droplјe u našoj zemlјi, kao i njenih najvrednijih staništa, 1997. godine proglašeno je zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja („Službeni glasnik RS”, 37/97), odnosno zaštićeno područje I (prve) kategorije i to kao Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplјeˮ.

Rezervat se nalazi u ravnici severnog Banata, na aluvijalnoj ravni reke Zlatice, između novokneževačke i krstursko-siriške lesne terase. Svojom površinom zahvata teritorije grada Kikinda i opštine Čoka. Takođe, područje rezervata odlikuje jedinstven splet očuvanih stepskih, slatinskih, livadskih i močvarnih ekosistema. Od zaštićenih bilјnih vrsta na pustarama velike droplјe javlјaju se i neki tipični stepski elementi, kao što su Sadlerov različak-Centaurea sadleriana, koji je značajan i kao vrsta od međunarodnog interesa za očuvanje biodiverziteta. Specifičnost stepske vegetacije ovog regiona predstavlјa bedrinac-Trinia ramossisima - vrsta sa crvene liste flore Srbije i jedna od ređih vrsta u flori Vojvodine. U ugroženu i retku floru spadaju i leplјivi pupavac-Silene viscosa, proha- Beckmannia eruciformis, devesilјe-Peucedanum officinale, Švarcenbergova bokvica- Plantago schwarzenbergiana i pozni zumbul- Scilla autumnails. Osim velike droplјe, ove prostore nastanjuje retka i ugrožena fauna otvorenih staništa čiji su najvažniji predstavnici vilin konjic-Ophiogomphus cecilia, žaba češnjarka- Pelobates fuscus, ćurlikovac- Burchinus oedicnemus, ritska sova-Asio flammeus, modrovrana–Corracias garullus, orao krstaš- Aquila heliaca i tekunica-Spermophillus citellus. Sve vrste su strogo zaštićene Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divlјih vrsta bilјaka, životinja i glјiva („ Sl. glasnik RS“, br.5/2010 i 47/2011).