Grb Kikinde

Јавне набавке

Актуелне јавне набавке које спроводи Градска управа...

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124 /2012 , 14/2015 и 68/2015),

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношењље понуда ЈН 69/2018

Обавештење
Конкурсна документација
Мишљење

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку Бр. ЈН 78/2018

Јавни позив
Конкурсна документација

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – сервисирање и поправке возила Градске управе Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 76/2018

Јавни позив
Конкурсна документација

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуга – ПТ документација пројекат ЕЕ и адаптација апартмана геронтолошког центра Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 75/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Рекултивација и санација дивљих сметлишта у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 71/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 73/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Спремање сеоских средина у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 70/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Дом културе у Мокрину - тоалети у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 72/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124 /2012 , 14/2015 и 68/2015),

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношењље понуда ЈН 61/2018

Обавештење
Конкурсна документација
Мишљење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – сервисирање и поправке возила Градске управе Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 66/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12 www.kikinda.org.rs објављује

П О З И В  З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А

за Јавну набавку добра – набавка горива за потребе возила у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 62/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12 www.kikinda.org.rs објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А

за Јавну набавку – Услуге осигурања возила Бр. ЈН 68/2018

 

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12  www.kikinda.org.rs објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А

за Јавну набавку радова – Изградња аутоматске станице за дојаву пожара и спољне и хидрантне мреже -Хидрантна мрежа у поступку  јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 65/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Конкурсна документација - измењена
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12 www.kikinda.org.rs објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д A

за јавну набавку мале вредности Набавка возила од средстава „Узми рачун и победи“ ЈН64/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Конкурсна документација - измењена
Одлука о додели уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12 www.kikinda.org.rs објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д Е

за Јавну набавку услуге – Oдржавање информационог система „Хермес“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 63/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12 www.kikinda.org.rs објављује

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку услуге – Услуге штампе у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 60/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Изградња аутоматске станице за дојаву пожара и спољне и хидрантне мреже у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 51/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање градске управе и објеката у власништву града у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 58/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности - НАБАВКА ВОЗИЛА ЈН 48/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А

за Јавну набавку радова – Грађевински радови на капелама у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 53/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А

за Јавну набавку добра – набавка тврдог огревног дрвета у поступку јавне набавке-отворени поступак бр. ЈН 57/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Уништавање амброзије Бр. ЈН 55/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Санација на објекту затворених пливачких базена СЦ „Језеро“ у Кикинди – Антикорозивна заштита, у отвореном поступку бр. ЈН 56/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Изградња и реконструкција јавне расвете у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 52/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ВАРИЈАНТЕ ИДЕЈНИХ РЕШЕЊА ЗА БЛОК Д у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 35/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање градске управе и објеката у власништву града у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 54/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКОГ МОСТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА “СТАРО ЈЕЗЕРО-ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ у отвореном поступку бр. ЈН 44/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА-ОТРЕСИШТЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Ред бр. ЈН 45/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Конкурсна документација - измењена
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање градске управе и објеката у власништву града у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 49/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А

за Јавну набавку радова – Санација објеката социјалне заштите-Наша кућа
у поступку јавне набавке мале вредности
Бр. ЈН 50/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Санација фасада у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 47/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – ангажовање лица за безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији Града Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“ и Центру за пружање услуге социјалне заштите у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 46/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Реконструкција водоводне мреже у улицама Фејеш Кларе,Нићифора Брандића,Дистричка,Димитрија Туцовића,Бранка Радичевића ,Ђуре Даничића и Војина Зиројевића у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 21/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Санација објеката социјалне заштите - Наша кућа у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 43/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Санација на објекту затворених пливачких базена СЦ „Језеро“ у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 39/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – услуге осигурања за потребе Града Кикинда и буџетских корисника Бр. ЈН 41/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације 1  
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Изградња аутоматске станице за дојаву пожара и спољне и хидрантне мреже у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 42/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – хоризонтална и вертикална сигнализација у отвореном поступку бр. ЈН 25/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ СВЕТОСАВСКОЈ У КИКИНДИ (ГАЛАЦКА) У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Ред бр. ЈН 28/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Ред бр. ЈН 40/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Изградња фекалне канализације у улици Шумице, Башаидски друм у отвореном поступку бр. ЈН 4/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности – Саднице и цветно уређење ЈН бр. 37/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности добра – набавка рачунарске опреме бр. ЈН 34/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку отворени поступак Пројекти реконструкције путева и улица Бр. ЈН 29/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Измена и допуна конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – Аудио и видео презентација web sajta града у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 26/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Чишћење дивљих сметлишта у Кикинди и насељеним местима у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 38/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124 /2012 , 14/2015 и 68/2015),

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношењље понуда ЈН 32/2018 - Непредвиђени радови на објекту МЗ Башаид

Обавештење
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124 /2012 , 14/2015 и 68/2015),

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношењље понуда ЈН 33/2018 - Непредвиђени радови на капиталном одржавању објекта вртића "Полетарац"

Обавештење
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Oдржавање семафора Бр. ЈН 16/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – "Старо језеро-живот нашег града" у отвореном поступку бр. ЈН 31/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ БОЛНИЦЕ у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. ЈН 14/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 4а
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радови – Фарбање стубова јавне расвете у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 30/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У КИКИНДИ- ФАЗА1 у отвореном поступку бр. ЈН 17/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације 1
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Измена конкурсне документације 3
Питања и одговори 6
Измена конкурсне документације 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 7
Питања и одговори 8
Измена конкурсне документације 5
Питања и одговори 9
Питања и одговори 10
Питања и одговори 11
Питања и одговори 12
Питања и одговори 13
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Измена конкурсне документације 6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3
Питања и одговори 14 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 4
Питања и одговори 15 са прилозима
Питања и одговори 16  
Питања и одговори 17
Измена конкурсне документације 7
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности текуће поправке и одржавање јавних чесми Бр. ЈН 27/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Фоаје Народног позоришта – Фаза 2 у отвореном поступку бр. ЈН 23/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге ресторана – пословни ручкови Бр. ЈН 7/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – услуге кетеринга Бр. ЈН 6/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА ,ТРОТОАРА И ПАРКИНГ МЕСТА У ГРАДУ И СЕЛИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Ред бр. ЈН 18/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – замена филтера у базена у Банатском Великом Селу у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 3/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124 /2012 , 14/2015 и 68/2015),

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношењље понуда ЈН 9/2018 - Организовање концерта за 8.март „Женама с љубављу“

Обавештење
Конкурсна документација
Мишљење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку отворени поступак - Пројектовање за потребе Града Кикинда Бр. ЈН 22/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – набавка канцеларијског материјала у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 11/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – пакети за бебе у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 24/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору

 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - услуге систематског сузбијања комараца на територији Града Кикинда Бр. ЈН 19/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – услуге уништавање глодара и крпеља на територији Града Кикинда Бр. ЈН 20/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о позиву за подношење понуда

Обавештавамо сва заинтересована лица да у поступку набавке радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, могу преузети Обавештење о покретању јавне набавке на следећој адреси:

http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=233

Наручилац у поступку набавке је имплементациони партнер на пројекту Програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд.

Средства за набавку су обезбеђена из донаторских средстава, којима управља Банка за Развој Савета Европе.

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – оглашавање у дневним и локалним штампаним новинама бр. ЈН 10/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – одржавање јавне расвете на територији Града Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 15/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124 /2012 , 14/2015 и 68/2015),

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношењље понуда ЈН 13/2018

Обавештење
Конкурсна документација
Мишљење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Одржавање путне ифраструктуре у отвореном поступку бр. ЈН 12/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Оперативни план рада зимске службе
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности-Текуће одржавање ,хитне интервенције и непредвиђени радови на објектима у својини града (ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) Бр. ЈН 2/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Услуге чишћења и одржавања у поступку јавне набавке мале вредности - Спремачице - Бр. ЈН 5/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку добра – набавка добара за репрезентацију у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 8/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Услуге обезбеђења објеката и земљишта у власништву Града Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 1/2018

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – РАДОВИ-АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА у отвореном поступку бр. ЈН 95/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Графички прилози
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА АЛБЕРТОВА,КУМАНОВСКА И ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА у отвореном поступку бр. ЈН 89/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку добра - Опрема за безбедност у отвореном поступку бр. ЈН 96/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – СУВЕНИРНИЦА ТЕРРА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ у отвореном поступку бр. ЈН 88/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – Услуге промоције Града Кикинда као туристичке дестинације кроз прекограничну и трансграничну сарадњу у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 94/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Редован сервис и поправке возила у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 92/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – РАДОВИ НА ИЗРАДИ ШТАНДОВА ЗА ОБЈЕКАТ ПИЈАЦЕ у отвореном поступку бр. ЈН 87/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Обавештење да је поднет захтев

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – услуге комуникација у отвореном поступку бр. ЈН 93/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – Услуге промоције Града Кикинда као туристичке дестинације кроз прекограничну и трансграничну сарадњу у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 90/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности –Набавка пољопривредне опреме ЈН бр. 91/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Пројекат техничког регулисања саобраћаја за све деонице државних путева који пролазе кроз насељена места на територији града Кикинда укључујући и град Кикинда Ред бр. ЈН 82/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 
Измена конкурсне документације 1 
Методологија
Питања и одговори 2
Обавештење да је поднет захтев
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Измена конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење да је поднет захтев 2
Одлука о додели уговора 2

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Поправка и радови на објекту ватрогасног дома у БВС ЈН 86/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Набавка возила за потребе саобраћајне полиције ЈН 83/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности - Чишћење и одржавање канализацине мреже атмосферских вода у насељу Кикинда број ЈН 68/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Услуге мобилне телефоније Бр. ЈН 79/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Изградња паркиралишта у Доситејевој улици испред КУД Еђшег и Реформистичке цркве Бр. ЈН 84/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Санација отворених спортских терена у Банатској Тополи Бр. ЈН 85/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Наставак радова на реконструкцији улице Косте Кљајића – завршетак радова ( у Иђошу) - отворени поступак бр. ЈН 81/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности – Набавка садног материјала ЈН 80/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Грађевински радови на капели у Новим Козарцима ЈН 78/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора 2

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Саобраћајна сигнализација и путокази за гранични прелаз у Накову у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 53/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Наставак радова на реконструкцији улице Косте Кљајића –завршетак радова ( у Иђошу) бр. ЈН 73/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Израда ПДРа за пречистач отпадних вода у Мокрину за радну зону у Мокрину са ажурирањем КТ плана Бр. ЈН 75/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности –Набавка садног материјала ЈН бр. 72/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Одлука о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Израда ПДРа без блока Д у обухвату ПДРа Микронасеље Бр. ЈН 74/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Постављање тартана на спортском терену у Башаиду Бр. ЈН 77/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку добра – набавка горива за потребе возила у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 76/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – наставак радова на фасади зграде МЗ Башаид број ЈН 70/2017 у поступку јавне набавке мале вредности

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)


Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д Е

за Јавну набавку радова – Интервенција на крову капела у Банатској Тополи
ЈН 71/2017 у поступку јавне набавке мале вредности

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Зимско одржавање путева у отвореном поступку бр. ЈН 69/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку добра – набавка тврдог огревног дрвета у поступку јавне набавке-отворени поступак бр. ЈН 60/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Уређење пешачких стаза-тротоари Бр. ЈН 33/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – ПД Измена и допуна ПГР-а Централног дела насеља Кикинда у поступку јавне набавке Бр. ЈН 57/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Асфалтирање улице 4.Октобар од броја 2 у Башаиду у отвореном поступку бр. ЈН 59/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – радови на прикључењу на водовод и канализацију касарна-Терра број ЈН 66/2017 у поступку јавне набавке мале вредности

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A

за Јавну набавку – набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку
Бр. ЈН 61/2017

Преузмите позив
Конкурсна документација
Питања и оговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В   З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е

за Јавну набавку –Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног простора „Аутокућа“
у отвореном поступку бр. ЈН 56/2017

Преузмите позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Питања и одговори 4
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку – План детаљне регулације за Блок 31-гробље са КТ Планом у поступку јавне набавке Бр. ЈН 67/2017

Преузмите позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Појачано одржавање општинског пута ОП I-2( стара ознака Л-2) Руско Село – Нови Козарци – Фаза 3 у отвореном поступку бр. ЈН 52/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Санација цркве у Иђошу у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 65/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Инвестиционо одржавање ПУ Полетарац Бр. ЈН 64/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење да је поднет захтев
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности - Економско оснаживање интерно расељених лица на територији Града Кикинда кроз набавку добара и робе ЈН 63/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности - Теренска возила за опремање пољочуварске службе ЈН 62/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Санација санитарног чвора у фудбалском клубу МЗ Руско Село Бр. ЈН 58/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – израда штампаних промотивних материјала у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 51/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

 

ГРАД КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
o покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 48/2017

Преузмите текст обавештења
Преузмите конкурсну документацију
Мишљење УЈН
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В  З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д A

за јавну набавку мале вредности
-Теренска возила за опремање пољочуварске службе
ЈН50/2017


Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В  З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д A

за јавну набавку мале вредности
-Економско оснаживање интерно расељених лица на територији Града Кикинда кроз набавку добара и робе
ЈН 55/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А

за Јавну набавку – радови на одржавању основних школа Бр. ЈН 54/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује


П О З И В  З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д Е


за Јавну набавку радова – Чишћење дивљих сметлишта на подручју града Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 49/2017

Јавни позив
Конкурсна документација Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка рачунарске опреме
бр. ЈН 35/2017

 

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности-Остале специјализоване услуге-услуге комбајнирања ЈН 41/2017

 

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Чишћење ради привођења намени земљишта ЈН 43/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Рекултивација и санација дивљих сметлишта у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 42/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Замена вреловодне мреже Бр. ЈН 46/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге - одржавање и надоградња информационог система „Хермес“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 47/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА АГРОИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ, ФАБРИКЕ ВОДЕ И СЛОБОДНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ у отвореном поступку бр. ЈН 44/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Услуге чишћења и одржавања у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 45/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – радови на постављању јавне расвете и изградњи атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице у отвореном поступку - Бр. ЈН 40/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Изградња вреловода у улици Браће Татића у Кикинди у отвореном поступку Бр. ЈН 36/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о измени уговора

Име и адреса наручиоца: Град Кикинда, Трг српских доборовољаца 12,23300 Кикинда
Назив тендера: Организација кетеринга, радионица у Србији и аранжмана путовања на тренинге и радионице у Румунију за учеснике пројекта „ Локално наслеђе за активни туризам у Банату“
Референтни број: RORS 20/City of Kikinda/600081/09.05.2017.- 02
Датум објављивања: 23/06/2017

Информације о подношењу понуда за тендер
Формат понуде коју попуњава понуђач
Формат финансијске понуде
Евалуациони извештај

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – услуге пољочуварске службе на територији Града Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 34/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – услуге физичког обезбеђења у отвореном поступку бр. ЈН 38/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - радови на обе капеле у МЗ Банатска Топола Бр. ЈН 39/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – Уништавање амброзије на територији Града Кикинда Бр. ЈН 32/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији Града Кикинда Бр. ЈН 37/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

за јавну набавку мале вредности - Економско оснаживање интерно расељених лица на територији Града Кикинда кроз набавку добара и робе ЈН 31/2017

Јавни позив
Конкурсна документција
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – ангажовање лица за противпожарну заштиту у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији града Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“ - Бр. ЈН 28/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКЕ ХАЛЕ У КОМПЛЕКСУ ЈП КИКИНДА У КИКИНДИ ЈН 19/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - услуге кетеринга Бр. ЈН 29/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Уређење атарских путева – изградња отресишта отворени поступак Бр. ЈН 30/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговор
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радова – Oдржавање семафора Бр. ЈН 13/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге –ангажовање лица за безбедност и здравље на раду у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији Града Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“ у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 27/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку – радови на обе капеле у МЗ Банатска Топола Бр. ЈН 26/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Исправљено
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

за јавну набавку – израда видео презентација активности града Кикинда на сајту града Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 20/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

за јавну набавку – Радови на реконструкцији водоводне мреже у насељеном месту Кикинда у улицама : Немањина, Јована С.Поповић, Ивана Јакшића и Албертова у отвореном поступку Бр. ЈН 25/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

за јавну набавку – Израда пројектно техничке документације за изградњу Централне пијаце у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 24/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

за јавну набавку – Инвестиционо одржавање јавних путева Града Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 23/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење да је поднет захтев
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

за јавну набавку – услуге осигурања за потребе Града Кикинда и буџетских корисника Бр. ЈН 22/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЊЕ ПОНУДA

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања јавних чесми Бр. ЈН 12/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЊЕ ПОНУДA

за јавну набавку – одржавање јавне расвете на територији Града Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 11/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку – припрема базена у Банатском Великом Селу у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 21/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Заједнички регионални програм о трајним решењима за избеглице и расељена лица (Regional Housing Programme – RHP/ Програм стамбеног збрињавања у Републици Србији)

RHP-W4- V-561-16/2015-1

Позив и документација
Технички захтеви и стандарди
Спецификација материјала
Одговор
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку - набавка и уградња елемената вертикалне саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталних ознака на градаским путевима и улицама у насељу и државним путевима у отвореном поступку бр. ЈН 8/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 3
Обавештење да је поднет захтев
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку добра –набавка и испорука противградних ракета у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 16/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку – припрема базена у Банатском Великом Селу у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 18/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку добра – набавка добара за репрезентацију у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 17/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - пројекат рекултивације деградиграног простора „ трстик мочвара“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 15/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – Редовно и инвестиционо одржавање јавних путева у граду Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 3/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

за јавну набавку – услуге уништавање глодара и крпеља на територији Града Кикинда Бр. ЈН 14/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – сервисирање и поправке возила Градске управе Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 7/2017

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука партија 1
Одлука партија 2
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2017-10 од 21.03.2017. године

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге ресторана – пословни ручкови Бр. ЈН 10/2017

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
Преузмите одлуку о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – израда пројетно техичке документације за изградњу МРС „Индустриска зона Кикида“ и дистрибутивног гасовода од РЕ цеви МОР 4 бара за индустријску зону у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 4/2017

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Преузмите одлуку о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Обавештавамо све заинтересоване понуђаче да у поступку набавке извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру другог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања, могу преузети Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на следећој адреси:

http://piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=190

Изградњу вишепородичних стамбених објеката ће се изводити за потребе корисника на територији следећих јединицама локалне самоуправе:

Партија 1 : Бајина Башта
Партија 2 : Шабац
Партија 3 : Шид
Партија 4 : Кикинда

Наручилац у поступку набавке је имплементациона јединица на пројекту Програма стамбеног збрињавања у Републици Србији , ,,ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд.
Средства за набавку су обезбеђена из донаторских средстава, којима управља Банка за Развој Савета Европе.
 

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАД КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 1/2017

Преузмите обавештење о покретању преговарачког поступка
Преузмите мишљење управе
Преузмите конкурсну документацију
Преузмите одлуку
Преузмите обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку – пакетићи за бебе у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 5/2017

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одговор на питање
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – оглашавање у дневним и локалним штампаним новинама бр. ЈН 6/2017

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за Јавну набавку – набавка канцеларијског материјала у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 2/2017

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одговор на питање
Одговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАД КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
o покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 83/2016

Преузмите текст позива
Мишљење УЈН
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о закљученом уговору

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАД КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 78/2016

Преузмите текст обавештења
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку – Рекултивација и санација дивљих сметлишта у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 82/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства

Преузмите конкурсну документацију
Преузмите Анекс 1
Преузмите Анекс 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Грађевински радови на капели у Новим Козарцима у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 77/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку добра – набавка и испорука тврдог огревног дрвета у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 81/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку добра – гориво за потребе моторних возила Градске управе Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 79/2016

 

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку – радови на реконструкцији зграде мањежа за потребе Музеја Тerra у отвореном поступку бр. ЈН 72/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку – сервисирање и поправке возила Градске управе Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 76/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Крчење касарне и припрема терена за реализацију пројекта „Градови у фокусу“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН80/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 34. став 7., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

упућује

П О З И В   З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - израда Катастарско-топографских планова централног дела насеља Кикинда у квалификационом поступку друга фаза бр. ЈН 75/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 73/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Израда студије ауто – такси превоза путника на територији града Кикинде у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 74/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку – услуге израде пројекта техничког регулисања саобраћаја на деоницама државних и општинских путева кроз насељена места Града Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 68/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку радова – пошумљавање ЈН бр. 71/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Набавка садница у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 70/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку радова – реновирање објекта за смештај миграната у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 69/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАД КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 42/2016

Преузмите текст обавештења
Преузмите конкурсну документацију
Мишљење УЈН
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку – Зимско одржавање путева у отвореном поступку бр. ЈН 66/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Оперативни план рада зимске службе
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку добра – набавка и испорука тврдог огревног дрвета у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 67/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о обустави поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о поништењу поступка

 

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАД КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 64/2016

Преузмите тескт обавештења
Преузмите конкурсну документацију
Мишљење УЈН
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање православне цркве у Иђошу у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 65/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Текуће поправке и одржавање осталих ојеката - Торонтал
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 63/2016

Преумите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Преузмите скице
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку - радови на вреловодном прикључку Градске управе Кикинда Бр. ЈН 62/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Преузмите скице
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАД КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12 www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 49/2016

Преузмите текст обавештења
Преузмите конкурсну документацију
Мишљење Управе за јавне набавке
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку - Радови на омладинском дому у МЗ Мокрин у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 61/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку - радови на вреловодном прикључку Градске управе Кикинда Бр. ЈН 58/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку - одржавање јавних зелених површина по налогу инспекције у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 59/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку – набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку Бр. ЈН 56/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавштење о продужењу рока за подношење понуда 
Измена конкурсне документације
Обавштење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку услуге – одржавање и надоградња информационог система „Хермес“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 60/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку – Радови на згради МЗ Башаид у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 57/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку – Радови на црпној станици - улица Цара Душана у Кикинди у отвореном поступку Бр. ЈН 55/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Одлука о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку – радови на крчењу простора бившег Расадника у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 54/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку добра –набавка и испорука противградних ракета у поступку јавне набавке мале вредности Бр.ЈН 51/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
 за Јавну набавку – Инвестиционо одржавање јавних путева у отвореном поступку бр. ЈН 50/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку радова – реконструкција санитарног чвора у дечијем вртићу "Мендо" у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 53/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку радова – реконструкција дворишта у дечијем вртићу "Бамби" у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 52/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку рачунарске опреме  Бр. ЈН 5/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку радова – санација семафора на углу улица Семлачка и Војводе Путника у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 48/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – услуге кетеринга Бр. ЈН 46/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку – услуге физичког обезбеђења простора бившег Расадника у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 47/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку – услуге пољочуварске службе на територији Града Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 44/2016

Преумите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - одржавање вишегодишњих засада у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 45/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку добара - моторна возила за потребе саобраћајне полиције Бр. ЈН 40/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о
јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку добра – набавка добара за репрезентацију у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 25/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - одржавање јавних зелених површина по налогу инспекције у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 39/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку радова - Уређење пешачких стаза (тротоара) у Граду Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 41/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – услуге систематског сузбијања комараца на територији Града Кикинда Бр. ЈН 33/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – економско оснаживањe избеглица на територији Града Кикинда Бр. ЈН 34/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта за јавно
снабдевање „Шумице“ у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 37/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о
јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку добра –набавка и испорука противградних ракета у поступку јавне набавке мале вредности
бр.ЈН 38/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – услуге осигурања за потребе Града Кикинда и буџетских корисника Бр. ЈН 30/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Овлашћење
Питања и одговори
Одлука о додели уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – радови на замени прозора у школама у отвореном поступку Бр. ЈН 32/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Шеме фасадних браварија
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – радови на магистралном водоводу Руско Село-Нови Козарци у отвореном поступку Бр. ЈН 18/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку – услуге физичког обезбеђења у отвореном поступку бр. ЈН 36/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку добра – набавка новог трактора у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 35/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Oрезивање уличних дрвореда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 19/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Санација објекта зграде економско трговинске школе у поступку јавне набавке мале вредности 

бр. ЈН 31/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку радова – реконструкција просторија педијатрије у Микронасељу и II месној заједници у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 28/2016

Преузмите текст јавног позива
Преумите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку – услуге зоохигијене у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 26/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о уакљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», Бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – услуге одржавање вертикалне сигнализације и постављање заштитне одбојне ограде на општинским путевима Бр. ЈН 11/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку услуге – израда штампаних промотивних материјала у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 29/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Корица 1
Корица 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – радови на изградњи атмосферске канализације - улица Немањина у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 27/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Чишћење дивљих сметлишта на подручју града Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 20/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-23/2016-2 од 21.03.2016. године

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања јавних чесми Бр. ЈН 23/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку услуге - одржавање хоризонталне сигнализације градских путева у отвореном поступку бр. ЈН 10/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Oдржавање семафора Бр. ЈН 12/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о
јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку услуге – мониторинг јавних чесми у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 24/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 34. став 7., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Град Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

упућује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - израда Катастарско-топографских планова за потребе израде урбанистичке документације и изградње два пешачка моста у Блоку 9 у Кикинди и израда Катастарско – топографског плана за потребе израде урбанистичке документације фоајеа позоришта у Кикинди у квалификационом поступку друга фаза бр. ЈН 22/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - одржавање јавних зелених површина по налогу инспекције у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 16/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку – Редовно и инвестиционо одржавање јавних путева у општини Кикинда у отвореном поступку
бр. ЈН 9/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документацију
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку услуге – штампање новина у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 21/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку услуге – израда видео презентација активности општине Кикинда на сајту општине Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 17/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - мониторинг квалитета ваздуха у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 15/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документаицју
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за јавну набавку – одржавање јавне расвете на територији Општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 4/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку услуге – Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Кикинда Бр. ЈН 14/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге –
оглашавање у дневним и локалним штампаним медијима
бр. ЈН 13/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку – сервисирање и поправке возила Општинске управе Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 8/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Одлука о додели уговора - партија 3
Обавештење о закљученом уговору
 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А
за Јавну набавку – пакетићи за бебе у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 3/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Одлука о додели уговора - партија 3
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује
П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку услуге –ангажовање лица за безбедност и здравље на раду

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку услуге – ангажовање лица за противпожарну заштиту

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговор
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2016-2 од 18.01.2016. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге ресторана Бр. ЈН 2/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона
о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - канцеларијски материјал за потребе општине Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1/2016

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Одлука о додели уговора - партија 3
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – крчење шуме на простору бившег Расадника у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 93/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – изградња јавне чесме у МЗ Сајан у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 92/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Санација крова и таванице на објекту мањежа - анекса старе касарне у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 90/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – реновирање објекта за смештај избеглица-азиланата у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 89/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – уређење рукометног терена МЗ Иђош у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 88/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 34. став 7., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

упућује  

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д Е
за Јавну набавку - израда Катастарско-топографских планова у квалификационом поступку друга фаза бр. ЈН 87/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Графички прилог - Обухват 1
Графички прилог - Обухват 2
Графички прилог - Обухват 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за Јавну набавку добра – половни камион хладњачa за превоз анималног отпада у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 86/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за Јавну набавку добра – опрема за уређење атарских путева у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 70/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке у отвореном поступку, број V-404-1/2015-85 од 16.11.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда за јавну набавке добра – гориво за потребе возила општинске управе у отвореном поступку Бр. ЈН 85/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ОПШТИНА КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 81/2015

Преузмите текст обавештења
Преузмите конкурсну документацију
Мишљење Управе за јавне набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Демонтажа и монтажа пластеника у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 84/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-69 од 23.10.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге мобилне телефоније Бр. ЈН 69/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-83 од 04.11.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности освежавајући и други напици Бр. ЈН 83/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2

 Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу“ бр ЈН 79/2015

Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – уређење рукометног терена МЗ Иђош у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 80/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 2
Одлука о обустави

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – замена кровног покривача и олука на објекту "Партизан" у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 82/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-78 од 16.10.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности израда израда пројектно-техничке документације за путне прелазе Бр. ЈН 78/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Радови на пошумљавању у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 76/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Одлука о додели уговора - пратија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Санација санитарног чвора у ОШ “Фејеш Клара” у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН77/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Санација oбјекта Историјског архива у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 73/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 

 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Чишћење дивљих сметлишта на подручју општине Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН75/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – санација крова на згради МЗ Башаид у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН74/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за Јавну набавку радова – санација крова ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 72/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку – Зимско одржавање путева у отвореном поступку бр. ЈН 71/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за Јавну набавку добара – вага за мерење масе теретних моторних возила у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 68/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за Јавну набавку добара – пакети грађевинског материјала за избеглице и повратнике на основу реадмисије у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 64/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде 2
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде 3 
Питања и одговори 4
Измена конкурсне документације 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде 4
Питања и одговори 5
Измена конкурсне документације 5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде 5
Одлука о додели уговора

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Санација крова на ОШ „Жарко Зрењанин„ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН67/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ОПШТИНА КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 65/2015

Преузмите обавештење
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку добра – набавка и испорука тврдог огревног дрвета у отвореном поступку бр. ЈН 66/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 

 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д A
за Јавну набавку радова – санација крова ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности Бр. ЈН 61/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОДИЗАЊЕ ПОЉОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ бр. ЈН 59/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – реконструкција и рестаурација Белог крста у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 63/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
 Скица белог крста
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – санација крова ОШ „Вук Караџић у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН62/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-58 од 10.08.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга микрофилмовања и скенирања микрофилмоване документације са архивирањем Бр. ЈН 58/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – радови на санацији крова на објекту КУД "Еђшег" у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 60/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – Уређење дечијег игралишта у МЗ Р.Село у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 54/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-57 од 10.08.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка нових моторних возила за потребе пољочуварске службе Бр. ЈН 57/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

  На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-56 од 10.08.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности израда пројектне документације за гранични прелаз Наково Бр. ЈН 56/2015

Преузмите позив за подношење понуда
Преузмите конкурсну документацију
ГП Наково са саобраћајницама
Измене конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А    П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку услуге – одржавање и надоградња информационог система „Хермес“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 55/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Грађевинско занатски радови - Радови на обе капеле (плоча и кров) у МЗ Б. Топола бр. ЈН 53/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – радови на замени прозора и улазних врата у амбуланти у Мокрину и улазних врата у Руском Селу у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 52/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Прилог конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу бр. ЈН 51/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмете конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Шема столарије
Питања и одговори
Обавештење о обустави поступка

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   ЗА   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку услуге – одржавање јавних зелених површина по налогу инспекције бр. ЈН 50/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку – набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку бр. ЈН 49/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-48 од 20.07.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка нових моторних возила за потребе пољочуварске службе Бр. ЈН 48/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о обустави поступка

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-47 од 14.07.2015. године

 

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радови у амбуланти у Банатској Тополи бр. ЈН 47/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Шема врата
Обавештење о закљученом уговору 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-46 од 14.07.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности занатски радови у школи „6. Октобар“ Бр. ЈН 46/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Шеме столарија прозора и врата
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – санација санитарног чвора, фекалне канализације мокрог чвора и купатила у здравственим установама у општини Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 45/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова – радови на замени прозора и улазних врата у амбуланти у Мокрину и улазних врата у Руском Селу у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 44/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Прилог конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број
124/2012),

ОПШТИНА КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН 39/2015

Преузмите текст обавештења 
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-43 од 09.07.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности одржавање јавне расвете на територији Општине Кикинда
Бр. ЈН 43/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију 
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова замена прозора у ОШ ''Братство-Јединство'' Б. Топола, ОШ ''Славко Родић'' Банатско Велико Село,
ОШ ''1. Октобар'' Башаид и радови на замени прозора и врата у гимназији „Душан Васиљев“ Кикинда у отвореном поступку
бр. ЈН 42/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију 
Измена конкурсне документације
Шеме столарија за замену прозора и врата
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију у отвореном поступку бр. ЈН 38/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 34. став 8., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

упућује

П О З И В    З А    П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - израда Пројекта парцелације и препарцелације и Пројекта геодетског обележавања у квалификационом поступку друга фаза бр. ЈН 41/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-40 од 01.07.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге ресторана бр. ЈН 40/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНА бр. ЈН 26/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку радова - Уређење пешачких стаза (тротоара) у општини Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 37/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 
Питања и одговори 2
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-36 од 16.06.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације
бр. ЈН 36/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори 
Обавештење о закљученом уговору

 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В  З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Oдржавање семафора
бр. ЈН 35/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију 
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В  З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Радови на асфалтирању у општини Кикинда у отвореном поступку
бр. ЈН 25/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори 1
Допуна конкурсне документације 
Питања и одговори 2 
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Радови на одржавању хоризонталне сигнализације општинских путева у отвореном поступку
бр. ЈН 27/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору
ОбавееОооооооо
 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-34 од 10.06.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања имовине за потребе Општине Кикинда и буџетских корисника
бр. ЈН 34/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку - Oдржавање пројекта “ Зелени Банат“ и вишегодишњих засада на територији општине Кикинда бр. ЈН 33/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-32 од 01.06.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге кетеринга бр. ЈН 32/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију 
Обавештење о закљученом уговору

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за Јавну набавку - Грађевинско занатски радови - II фаза изградње капеле у Новим Козарцима
бр. ЈН 31/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за Јавну набавку услуге – израда штампаних промотивних материјала за туризам у поступку јавне набавке мале вредности

бр. ЈН 30/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Обавештење о закљученом одговору

 На основу члана 35. став 1. тачка 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2015-29 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-4041/2015-29, припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда
за јавну набавку - услуге физичко-техничког обезбеђења простора „Агроиндустријске зоне“ бр. ЈН 29/2015

Преузмите конкурсну документацију

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-20 од 30.04.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра пакетићи за бебе
бр. ЈН 17/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-20 од 06.04.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања за потребе Општине Кикинда и буџетских корисника бр. ЈН 20/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Овлашћење
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А
П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е
за Јавну набавку добра - набавка и испорука противградних ракета у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 28/2015

Преузмите текст јавног позива
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања јавних чесми
бр. ЈН 23/2015

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)
Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А    П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е

за Јавну набавку услуге - Анализа пречишћене воде за пиће из јавних чесми на територији општине Кикинда бр. ЈН 24/2015

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - реконструкција централног грејања зграде ССШ „Mилош Црњански“ у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 12/2015

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о закљученом уговору
 

 На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - услугe физичко-техничког обезбеђења у отвореном поступку бр. ЈН 22/2015

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИСТОЋЕ У КИКИНДИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
бр. ЈН 13/2015

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
 Преузмите мапу површина за кошење
Питања и одговори 5а
Питања и одговори 5б
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-21 од 01.04.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра набавка и транспорт геотекстила бр. ЈН 21/2015

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. ЈН 16/2015

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације 2
Питања и одговори
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Питања и одговори 2
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге - Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Кикинда бр. ЈН 19/2015

Преузмите јавни позив
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – израда видео презентација активности општине Кикинда на сајту општине Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН 18/2015

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности услуге – оглашавање у дневним и локалним штампаним медијима бр. ЈН 15/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију
 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012 и 14/2015)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности – сервисирање и поправке возила Oпштинске управе Кикинда бр. ЈН 14/2015

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију
 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку мале вредности – набавка горива за потребе возила Oпштинске управе Кикинда бр. ЈН 3/2015

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – одржавање јавних зелених површина по налогу инспекције Ред бр. ЈН 9/2015

Обавештење о закљученом уговору

Питање и одговор 3

Питање и одговор 2

Питање и одговор 1

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку Радови на пошумљавању у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 8/2015

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – оглашавање у дневним и локалним штампаним медијима бр. ЈН 11/2015

Обавештење о обустави поступка

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - мониторинг квалитета ваздуха у отвореном поступку бр. ЈН 7/2015

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-10 од 27.01.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка рачунарске опреме, 30230000 - Рачунарска опрема бр. ЈН 10/2015

Обавештење о закљученом уговору

Питање и одговор

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - ангажовање лица за безбедност и здравље на раду у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији општине Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 5/2015

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - ангажовање лица за противпожарну заштиту у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији општине Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 4/2015

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори 2

Записник Сектора за ванредне ситуације

Допис МУП-а

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку – сервисирање и поправке возила Општинске управе Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 6/2015

Обавештење о обустави поступка

Питање и одговор 2

Питање и одговор

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2015-2 од 16.01.2015. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – освежавајући и други напици бр. ЈН 2/2015

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - канцеларијски материјал за потребе општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 1/2015

Обавештење о закљученом уговору

Измене и допуне конкурсне документације

Питање и одговор

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку радовa – Санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди Ред бр. ЈН 36/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ДВОЈЕЗИЧНИХ ТАБЛИ СА НАЗИВОМ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА бр. ЈН 34/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку добра - контејнери за обезбеђивање нужног смештаја социјално угрожених лица отворени поступак бр. ЈН 16/2014

Измена конкурсне документације

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - покретна камера у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 35/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 59. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

ОПШТИНА КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за Јавну набавку – набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку бр. ЈН 33/2014

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о јавној набавци добра – набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку

Претходно обавештење

На основу чланa 34. став 8., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - израда катастарско – топографског плана у квалификационом поступку друга фаза бр. ЈН 32/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите графички прилог конкурсне документације

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - услуге – набавка новогодишњих и других поклона у поступку јавне набавке мале вредности  бр. ЈН 13/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

 

На основу чланa 34. став 8., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - израда катастарско – топографског плана у квалификационом поступку друга фаза бр. ЈН 31/2014

Обавештење о обустави поступка

Одговор на питање

Преузмите јавни позив

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите графички прилог
 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – реализација програма озелењавања Ред бр. ЈН 28/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – подизање, попуна и одржавање уличних дрвореда на подручју општине Кикинда Ред бр. ЈН 26/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕПОНУДЕ

за Јавну набавку добра – набавка и испорука тврдог огревног дрвета у отвореном поступку бр. ЈН 30/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације

Одговор на питање

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - уређаји за ласерско мерење брзине кретања,удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 29/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка - партија 2

Питања и одговори

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација 2

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Решење о усвајању захтева

Обавештење о поднетом захтеву

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – Подизање ветрозаштитних појасева у отвореном посупку ред бр. ЈН 25/2014
 

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

 Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – Извођачки пројекат за радове на каналској мрежи система за одводњавање (део слива ''Велики''-''Велики рит'') у циљу постизања двонаменске функције Ред бр. ЈН 27/2014
 

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену конкурсне документације

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – одржавање и надоградња информационог система „Хермес“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 24/2014

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Измена конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку добра – пакети грађевинског материјала економског оснаживања избеглих и интерно расељених лица у отвореном поступку бр. ЈН 22/2014

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Питања и одговори

Преузмите измену конкурсне документације

Питања и одговори 2

Преузмите измену конкурсне документације 2

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - Извођење радова на санацији објекта мањежа у старој касарни у Кикинди у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 23/2014

Обавештење о закљученом уговору

Одговор на питање

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. и члана 60. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

за Јавну набавку - израда катастарско – топографских планова и пројеката геодетског обележавања за потребе израде планова детаљне регулације у квалификационом поступку прва фаза бр. ЈН 21/2014

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију
Преузмите обавештење
Обавештење о признавању квалификације

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у отвореном поступку за јавну набавку – услуге ресторана ЈН бр. 19/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу члана 35. став 1. тачка 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2014-20 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2014-20, припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку - услуге кетеринга бр. ЈН 20/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку добра- набавка и испорука противградних ракета у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 18/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ бр. ЈН 11/2014

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о обустави поступка за партије 2 и 3

Допуна конкурсне документације

Питања и одговори

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – израда видео презентација активности општине Кикинда на сајту општине Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 6/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - услуге осигурања за потребе Општине Кикинда и буџетских корисника у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 15/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку добра- набавка нових моторних возила за потребе пољочуварске службе у поступку јавне набавке мале вредности
бр. ЈН 9/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - канцеларијски материјал за потребе општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 17/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2014-14 и и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2014-14

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – Штампани материјал, билтени и брошуре за промоцију туризма  (назив и ознака из ОРН: 22100000, штампане књиге, брошуре и леци). бр. ЈН 14/2014

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације 2

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2014-12 и и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2014-12

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – Пакетићи за бебе (назив и ознака из ОРН: 18411000, Одећа за бебе и малу децу). бр. ЈН 12/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију
 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012 ), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.V-404-1/2014-8 од 13.02.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2014-8 од 13.02.2014. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – Физичко – техничко обезбеђење простора и објекта касарне у Кикинди, опреме у објекту АД „Расадник“ на Башаидском друму, Великог парка и пословне зграде АД „Расадник“ и других објеката на том простору. (ознака из општег речника: услуге обезбеђења, 79710000 )  бр. ЈН 8/2014.

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију
 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2014-7 од 14.02.2014. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – агрохемијска анализа плодности пољопривредног земљишта општине Кикинда, 77100000 услуге у области пољопривреде бр. ЈН 7/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2014-10 од 03.02.2014. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка рачунарске опреме , 30230000 - Рачунарска опрема бр. ЈН 10/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - ангажовање лица за безбедност и здравље на раду у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији општине Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 5/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори у вези конкурсне документације

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку - ангажовање лица за противпожарну заштиту у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији општине Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 4/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В   З А    П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е

за Јавну набавку – набавка горива за потребе возила Oпштинске управе бр. ЈН 3/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Измена конкурсне документације

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2014-2 од 16.01.2014. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – освежавајући и други напици за репрезентацију 15982000- Безалкохолни освежавајући напици, 15911000 - Алкохолна пића, 15930000- Вина, 15931200 - Стона вина, 15860000- Кафа, чај и сродни производи, 15511000- Млеко, 15511700- Млеко у праху, 15831000 - Шећер, бр. ЈН 2/2014

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е

за Јавну набавку - канцеларијски материјал за потребе општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 1/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне документације 5

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације 4

Измена конкурсне документације 3

Измена конкурсне документације 2

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације 1

Питања и одговори 1

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012)

Општина Кикинда Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs
објављује

П О З И В    З А    П О Д Н О Ш Е Њ Е    П О Н У Д Е

за Јавну набавку – набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку бр. ЈН 39/2013

Обавештење о закљученом уговору

Измена конкурсне докуменатације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/2012)

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

П О З И В   З А   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д Е

за Јавну набавку - Извођење радова на санацији објекта мањежа у старој касарни у Кикинди у отвореном поступку бр. ЈН 38/2013

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.V-404-1/2013-36 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.ЈН 36/2013, припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - извођење унутрашњих занатских и електроинсталатерских радова у две просторије у згради Народне библиотеке „Јован Поповић“ Кикинда ЈН бр. 36/2013

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2013-37 од 05.11.2013. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка и испорука тврдог огревног дрвета - 03413000 дрво за огрев бр. ЈН 37/2013

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите обавештење о закљученом уговору

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2013-34 од 23.07.2013. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – агрохемијска анализа плодности пољопривредног земљишта општине Кикинда - 77100000 услуге у области пољопривреде - бр. ЈН 34/2013

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2013-32 од 05.07.2013. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка и испорука противградних ракета - 24613000 сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пиротехнички производи - бр. ЈН 32/2013

Обавештење о закљученом уговору

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

На основу чланa 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12),

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда - бр. ЈН 31/2013

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

На основу чланa 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број V-404-1/2013-31 од 21.06.2013. године

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка свиња, говеда, живине и суве сточне хране намењено економском оснаживању избеглица на територији Општине Кикинда

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку услуге – пружање услуге дневног боравка младим и одраслим особама са лаким, умереним и тешким интелектуалним оштећењима и младим и одраслим особама са вишеструким оштећењима у отвореном поступку врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге – пружање услуге дневног боравка младим и одраслим особама са лаким, умереним и тешким интелектуалним оштећењима и младим и одраслим особама са вишеструким оштећењима у отвореном поступку бр. ЈН 30/2013

Преузмите измене

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12),

ОПШТИНА КИКИНДА

Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈН 29/2013

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка свиња, телади, живине, суве сточне хране, пчелињих друштава и опреме за
пчеларство намењено економском оснаживању избеглица на територији Општине
Кикинда обликована у више истоврсних партија и то:
Партија I – Свиње - 03323000 - свиње
Партија II – Говеда - 03321100 - говеда
Партија III – Живина - 03324000 - жива живина
Партија IV – Храна за свиње, говеда и живину - 1571200 - сува сточна храна

2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност Партије I, без обрачунатог ПДВ износи 190.000,00 динара;
Процењена вредност Партија II, без обрачунатог ПДВ износи 200.000,00 динара;
Процењена вредност Партије III, без обрачунатог ПДВ износи 190.000,00 динара;
Процењена вредност Партије IV, без обрачунатог ПДВ износи 100.000,00 динара.

3. Број примљених понуда и податке о понуђачима:
За Партије I, II, III и IV на адресу наручиоца није пристигла ни једна понуда.

4. Разлог за обуставу поступка:
Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду односно за Партије I, II, III и IV није
пристигла ни једна понуда.

5. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће поново бити спроведен у року од 10 дана од доношења Одлуке о обустави поступка.
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12),

ОПШТИНА КИКИНДА
Kикинда, Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности бр. ЈН 28/2013

Преузмите обавештење
 

Општина Кикинда
Трг српских добровољаца бр. 12
www.kikinda.org.rs

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуге – пружање услуге дневног боравка младим и одраслим особама са лаким, умереним и тешким интелектуалним оштећењима и младим и одраслим особама са вишеструким оштећењима у отвореном поступку

Преузмите позив
Преузмите конкурсну документацију

Преузмите обавештење о обустави поступка