Grb Kikinde

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних компатибилности, према процедури за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној законом.

Промена и прецизно дефинисање планираних намена дозвољена је када је планом предвиђена било која од компатибилних намена.

 

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта П+2 на катастарској парцели број 21851 к.о. Kикинда slika
Урбанистички пројекат број ОБК-05/2022-УП-01 за санацију, реконструкцију, доградњу и нову градњу објеката у оквиру комплекса Опште болнице Кикинда на катастарским парцелама број 4902, 4903, 4904, 4909 и 21825 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – самоуслужне аутоперионице П+0 на катастарској парцели број 8581 к.о. Kикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу комплекса за стамбену подршку на катастарској парцели број 7866/2 к.о. Kикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта П+0 на катастарским парцелама број 5878 и 5879 к.о. Kикинда slika
Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативних садржаја у североисточном делу Kикинде, део Kоћ slika slika
Урбанистички пројекат за доградњу пословног објекта у Kикинди на катастарској парцели број 21727 к.о. Kикинда slika
Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу прикључно разводног постројења 110 кВ „Башаид“ на катастарској парцели број 8632/21 к.о. Башаид slika
Урбанистички пројекат за изградњу атлетског стадиона на грађевинској парцели П1, који се формира од целих катастарских парцела број 1020, 1067, 1069, 1071 и 1072 и делова катастарских парцела број 1021, 1022, 1023, 1026, 1061/1, 1062, 1063, 1076 и 21581 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за промену намене објеката са увођењем третмана опасних материја на катастарској парцели број 20811/2 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу објекта социјалне заштите на ГП1 коју чине целе катастарске парцеле број 8737 и 8738 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат за потребе утврђивања јавног интереса на делу катастарске парцеле број 6521/2 к.о. Кикинда и урбанистичко-архитектонску разраду локације за доградњу Центра за стручно усавршавање Кикинда на катастарској парцели број 6521/1 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу комплекса постројења за прераду воде у Кикинди slika
Урбанистички пројекат за изградњу објекта фудбалског стадиона у Кикинди slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарским парцелама број 9521/1 и 9522/1 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности П+2+Пк на катастарским парцелама број 3829 и 3831/1 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број УП-2/20 за изградњу биогасног постројења на катастарској парцели број 9320/1 к.о. Башаид slika
Урбанистички пројекат број УП-3/20 за доградњу објекта за технички преглед возила на катастарској парцели број 6186 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели број 6231 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за доградњу складишних простора спратности П+0 на катастарској парцели број 9039 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за комплекс трансформаторске станице за „Ветропарк Башаид“ 110/35(33) kV са управном зградом ветропарка slika slika
Урбанистички пројекат број УП-1/19 за изградњу пословног објекта – самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели број 9985 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број УП-02/18 за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели број 7628/137 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број UP1A/18 за изградњу објекта здравства на катастарској парцели број 4681 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду комплекса дома за старе и одрасле  Misericordia  Кикинда slika
Урбанистички пројекаt број УП-1/2019 за изградњу културног центра П+0 на катастарској парцели број 5/1 к.о. Банатска Топола slika slika
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ УП-41/2019 ЗА ИЗГРАДЊУ ЦАРИНСКОГ РЕФЕРАТА И ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 21721/7 И 21721/8 К.О. КИКИНДА slika slika
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ Е-2646 ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У КИКИНДИ slika slika
Урбанистички пројекат број УП-2/18 за изградњу производне хале, анекса за утовар машина и анекса за администрацију на катастарској парцели број 9529 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат за изградњу производно-складишно-пословног објекта и доградњу управне зграде на катастарској парцели број 21703 к.о. Кикинда. slika
Урбанистички пројекат за изградњу дома за становање одраслих и старих лица спратности П+2 на катастарској парцели број 9278 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације, у улици Душана Васиљева бр. 45 у Кикинди, на кат. парцели бр. 5416 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број UP-1/17, за изградњу текстилне фабрике на кат. пацелама бр. 9538/9 и 9538/29 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број УП-01/17 за изградњу стамбено-пословног објекта П+2 на кат. парцели број 21705 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број E_17/2017/_UP, за изградњу зграде за трговину на велико и мало – супермаркета, на кат. парцелама бр. 6499/1 и 6499/2 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број E-110/16-УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације у Мокрину на катастарским парцелама број 20081/1, 20081/8, 20081/5 и 20081/7 к.о. Мокрин slika
Урбанистички пројекат број У-36/16 за изградњу стаје за краве на катастарској парцели број 9320/1 к.о. Башаид slika slika
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта П+0 – продавнице типа гвожђаре на катастарској парцели број 8480 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта - продавнице П+0, на катастарској парцели број 8615/3 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број УП-1/16 за изградњу пословно-стамбеног објекта П+2, на катастарској парцели број 8479 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број Е-70/15-UP за урбанистичко – архитектонску разраду локације у Улици Немањина број 36 у Кикинди на катастарској парцели број 6458 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број 061130-РЕ/15 за изградњу производно-пословног објекта на катастарској парцели број 9538/20 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број 1223 подцелине Iв - “Плато за третман отпада” у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, на делу кат. парцеле број 11234/5 к.о. Кикинда slika
Урбанистички пројекат број У-27/15 за реконструкцију и доградњу пословног објекта на катастарској парцели број 6177 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број Л-01/15 за изградњу пословног простора и магацина, на катастарској парцели број 4369 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат број 0306/2015 за изградњу пословног простора и магацина, на катастарској парцели број 4362 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистички пројекат уп-1/2015 за изградњу стамбене зграде са два стана спратности под+п+0 на кат. парцели број 2167 к.о. Мокрин slika slika
Урбанистичко архитектонска разрада локације број е-120/15 за потребе изградње фарме за узгој свиња у две фазе на кат. парцели број 2714 к.о. Банатска Топола slika slika
Урбанистички пројекат 259/6 подцелине Iв - "Плато за третман отпада" у оквиру регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди, на делу кат. парцеле број 11234/5 к.о. Кикинда slika slika
Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу фарме музних крава на к.п.3438, к.о.Банатско Велико Село slika slika
Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу пословног трговинског малопродајног објекта и трафостанице к.п. бр. 6499/1 и 6499/2 к.о. Кикинда slika slika