Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Локална пореска администрација

Активности и саопштења Секретаријата за локалну пореску администрацију

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 2024

На основу члана 6. став 1. тачка 3. и члана 7 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 – др.закон, 86/2019 – усклађени дин. изн., 126/2020, 99/2021 – усклађени дин. изн., 111/2021 – др закон, 124/2022 – усклађени дин. изн. и 37/2023 – усклађени дин. изн.), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021 др. закон) ) и члана 40 Статута града Кикиндe ("Службени лист града Кикинде" бр. 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 2024. године, донела је:

 

ОДЛУКA
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Преузмите одлуку

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 6 и члана 7а став 1 и 2 Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ" бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС" бр. 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,78/11, 57/12 - одлука СУС, 47/13, 68/2014, 95/2018, 99/2018- одлука УС, 86/2019, 144/2020, 118/2021 и 138/2022 - даље: Закон) и члана 40 Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 30.11.2023. године, донела је:

 
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ

Преузмите одлуку
 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

На основу члана 6, став 1, тачка 5, став 1 и члана 7, Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 – др. закон, 86/2019 – усклађени дин. изн., 126/2020, 99/2021 – усклађени дин. изн. и 124/2022 – усклађени дин. изн.), члана 239, став 3 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2001 – доп. усклађени дин. изн. и 15/2023 – усклађени дин. изн.), члана 32, став 1, тачка 6 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) ) и члана 40, став 1, тачка 6 Статута града Кикиндe ("Службени лист града Кикинде" бр.4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 30.11.2023. године, донела је:


ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

 

Преузмите одлуку
 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

На основу члана 6. став 1. тачка 3. и члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн. и 89/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 – др. закон, 86/2019 – усклађени дин. изн.,126/2020, 99/2021 – усклађени дин. изн. и 124/2022 – усклађени дин. изн.), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) ) и члана 40. Статута града Кикиндe ("Службени лист града Кикинде" бр. 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донела је:

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

 

Преузмите Одлуку

Преузмите Службени лист
 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2023.

На основу члана 6. и 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (,.Сл. гласник РС“, бр. 26/2001. "Сл. лист СРЈ" бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС" бр. 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука СУС, 47/13, 68/2014, 95/2018, 99/2018- одлука УС, 86/2019 и 144/2020 и 118/2021 - даље: Закон) и члана 40. Статута града Кикинде („Службепи лист града Кикинда", број 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донела је:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
 

Преузмите Одлуку

Преузмите Службени лист

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2022.

На основу члана 6. и 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (,.Сл. гласник РС“, бр. 26/2001. "Сл. лист СРЈ" бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС" бр. 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука СУС, 47/13, 68/2014, 95/2018, 99/2018- одлука УС, 86/2019 и 144/2020 - даље: Закон) члана 32. и члана 66. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута града Кикинде („Службепи лист града Кикинда", број 4/2019). Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 10.11.2021. године, донела је:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Преузмите одлуку
Преузмите службени лист

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2021.

На основу члана б.став 5.и 6.. члана 6а. и 7а Закона о порезима на имовину (,.Сл. гласник РС“, бр. 26/2001. "Сл.лист СРЈ"бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС" бр. 80/02 - др. закон, 135/04. 61/07. 5/09, 101/10. 24/11,78/11. 57/12 - одлука СУС, 47/13, 68/2014. 95/2018, 99/2018- одлука УС и 86/2019- даље: Закон) члаиа 32. и члана 66. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС" бр. 129/2007. 83/2014- др. закоп, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута града Кикинде („Службепи лист града Кикиидс", број 4/2019). Скупштина града Кикинде. на седници одржаној дана 27.11.2020. године, допела је:

ОДЛУКУ О УТВРЋИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА УТВРЋИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Преузмите одлуку
Преузмите службени лист

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра 2020.

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

Преузмите решење

Преузмите службени лист

 

ОДЛУКУ О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 2. и 6а., 33(с7)., 34(с7). и члана 35(с7) Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 05/2009,101/2010, 24/2011, 78/2011, 47/2013 68/2014-др.закон и 95/2018) и члана 32. став 1. тачка 5 Статута града Кикинде (''Сл.лист града Кикинде'' бр.1/16-пречишћен текст, 17/2016), Скупштина града Кикинде, на седници која је одржана дана 28.12.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Преузмите одлуку
Преузмите службени лист

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

На основу члана 2., 6., 7., и члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн. и 89/2018 – усклађени дин. изн.), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) ) и члана 15., 32. и члана 87. Статута града Кикиндe ("Службени лист града Кикинде" бр.1/16-пречишћен текст,), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 28.12.2018. године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Преузмите одлуку
Преузмите службени лист

Решењео утврђивању просечних цена квадратног метра 2019.

РЕШЕЊЕ

О УТВРЋИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА УТВРЋИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ОДРЕЋИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЋЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ

 

Преузмите решење
Преузмите службени лист

Решењео утврђивању просечних цена квадратног метра 2018.

 На основу члана 6.ст.5 до 7. и члана 7а.Закона о порезу на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, "Сл.лист СРЈ"бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС" бр. 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 ), члана 59. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број 1/16-пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинде, дана 30.11.2017. године донело је

Решењео утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији града Кикинде

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Града Кикинде.

Преузмите решење

Преузмите службени лист 30/2017

Одлука о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'' бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн. 125/2014-усклађени дин.изн. 95/2015-усклађени дин.изн. 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн. и 104/2016-др.закон) и члана 11. и 38б. Закона о порезима на имовину (''Сл.гласник РС'' бр. 26/2001, ''Сл.лист СРЈ'' бр.42/2002-одлука СУС и ''Сл.гласник РС'' бр. 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014-др.закон), члана 32. Статута Града Кикинде (''Сл.лист града Кикинде'' бр.1/16-пречишћен текст, 17/2016), Скупштина Града Кикинда, на седници која је одржана дана 26.10.2017. године, донела је:


ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Преузмите одлуку

Преузмите службени лист 25/2017

Одлука о просечним ценама

 На основу члана 6.ст.5 до 7. и члана 7а.Закона о порезу на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, "Сл.лист СРЈ"бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС" бр. 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 ), члана 59. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“, број 1/16-пречишћен текст, 17/16), Градско веће Града Кикинде, дана 30.11.2016. године донело је:

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

Преузмите текст одлуке
Преузмите Службени лист 19/2016

Одлука о просечним ценама

На основу члана 6.ст.5 до 7. и члана 7а..Закона о порезу на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, "Сл.лист СРЈ"бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС" бр. 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 ), члана 58. и 94. Статута Општине Кикинда („Службени лист Општине Кикинда“, број: 4/2006 пречишћен текст, број: 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/10 и 39/12), Општинско веће oпштине Кикинда, на седници која је одржана дана, 23. 11. 2015. године, донело је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите одлуку
Преузмите Службени лист 34/2015

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА

На основу члана 7. и 15. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013) и члана 31.Статута општине Кикинда („Службени лист Општине Кикинда“, број: 4/2006 пречишћен текст, број: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 и 7/2010 и 39/2012), Скупштина општине Кикинда, на седници која је одржана дана, 22.10.2014.године, донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Преузмите одлуку о измени

Службени лист општине Кикинда 23/2014

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014), члана 58. и 94. Статута oпштине Кикинда („Службени лист oпштине Кикинда“, број: 4/2006 пречишћен текст, број: 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/10 и 39/12), Општинско веће oпштине Кикинда, на седници која је одржана дана 25.11. 2014. године, донeло је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите решење

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана 31. Статута Општине Кикинда („Службени лист Општине Кикинда“, број: 4/2006 пречишћен текст, број: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 и 7/2010 и 39/2012, Скупштина Општине Кикинда, на седници одржаној дана, 29.11.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите одлуку

Службени лист општине Кикинда 42/2013

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 47/2011 и 93/2012,) и члана 11. и 38 б. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 – одлука УС и 47/2013) и члана 31. Статута Општине Кикинда („Службени лист Општине Кикинда“, број: 4/2006 пречишћен текст, број: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 и 7/2010 и 39/2012), Скупштина Општине Кикинда, на седници која је одржана дана, 29.11.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Преузмите одлуку

Службени лист општине Кикинда 42/2013

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 – одлука УС и 47/2013) и члана 31. Статута Општине Кикинда („Службени лист Општине Кикинда“, број: 4/2006 пречишћен текст, број: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 и 7/2010 и 39/2012), Скупштина Општине Кикинда, на седници која је одржана дана , 29.11.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Преузмите одлуку

Службени лист општине Кикинда 42/2013

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 58. и 94. Статута oпштине Кикинда („Службени лист oпштине Кикинда“, број: 4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/10 и 39/12), Општинско веће oпштине Кикинда, на седници одржанoj дана 28.11.2013. године, донeло је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите решење

Службени лист општине Кикинда 42/2013

РЕШЕЊЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА

На основу члана 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана 58. и 94. Статута oпштине Кикинда („Службени лист oпштине Кикинда“, број: 4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/10 и 39/12), Општинско веће oпштине Кикинда, на седници одржанoj дана 21.11.2013. године, донeло је

РЕШЕЊЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ КИКИНДА

Преузмите решење

Службени лист општине Кикинда 42/2013

Службени лист општине Кикинда 44/2013-испр.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 58. и 94. Статута oпштине Кикинда („Службени лист oпштине Кикинда“, број: 4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/10 и 39/12), Општинско веће oпштине Кикинда, на седници одржанoj дана 28.11.2013. године, донeло је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите решење

Службени лист општине Кикинда 42/2013

РЕШЕЊЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА

На основу члана 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана 58. и 94. Статута oпштине Кикинда („Службени лист oпштине Кикинда“, број: 4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 и 7/10 и 39/12), Општинско веће oпштине Кикинда, на седници одржанoj дана 21.11.2013. године, донeло је

РЕШЕЊЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ КИКИНДА

Преузмите решење

Службени лист општине Кикинда 42/2013

Службени лист општине Кикинда 44/2013-испр.