Grb Kikinde

Obaveštenja

Važna obaveštenja gradskih službi i obaveštenja u postupku procene uticaja na životnu sredinu...

Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem

 

U skladu sa članom 5. Zakona o javnom informisanju u medijima ("Službeni Glasnik RS" broj 83/2014 i 58/2015) u prilogu možete pronaći obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem.

Kontakt telefon Centra Ministartstva odbrane Kikinda: 0230/442-246, svakog radnog dana 08.00 - 14.00

Preuzmite obaveštenje

Na osnovu Odluke o budžetu grada Kikinde za 2024. godinu sa projekcijama na 2025. i 2026. godinu („Službeni list grada Kikinde“, broj: 24/2023), Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 1/2020 od 17.01.2020. godine), Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde u 2024. godini broj V-6-1-1/2024 od dana 30. 01. 2024. godine i Rešenja o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata grada Kikinde u 2024. godini broj V–6–1–4/2024 od dana 27. 03. 2024. godine Sekretarijat za javne službe, udruženja građana i verske zajednice donosi:

 

OBAVEŠTENJE
O
K O N K U R S U
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ
MLADIH TALENATA GRADA KIKINDE U 2024. GODINI

 

 

 

Preuzmite obaveštenje

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-18/2024
Dana: 11.03.2024. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr.zakon i 35/2023), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada registarskog broja 031, operateru postrojenja „Hartopak“doo, Put za pristanište bb, Kikinda, Matični broj: 20562501, na lokaciji operatera Put za pristanište bb, Kikinda, kat.parc.br. 20963/2 KO Kikinda, u Kikindi, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinda, broj III-07-501-18/2024 od dana 11.03.2024. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Kralja Petra I broj 41, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinda svakog radnog dana od 11 do 13 časova, do 21.03.2024.godine.

SEKRETARKA

Miroslava Narančić

 

OBAVEŠTENJE

Na osnovu Instrukcije Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, o postupanju opštinskih – gradskih uprava u primeni i sprovođenju Odluke Ustavnog suda Republike Srbije br. IUz-60/2021, a u cilju njene efikasnije primene, obaveštavamo korisnice prava na naknadu plate, odnosno zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, kojima je rešenje dostavljeno počev od 19.04.2019. godine, o sledećem:

Odlukom Ustavnog suda br. IUz-60/2021 od 14.02.2024. godine („Sl. glasnik RS“, broj 11/2024) utvrđeno je da odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, broj 113/17, 50/18, 46/21-US, 51/21-US, 53/21-US, 66/21, 130/21, 43/23-US i 62/23) nije u saglasnosti sa Ustavom.

Shodno tome, od 14.02.2024. godine, član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom glasi: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.“

Korisnice prava, kojima je rešenje dostavljeno počev od 19.04.2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu rešenja (koje je konačno i pravosnažno), a koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja. Uz zahtev je potrebno priložiti fotokopiju dokumenta o broju aktivnog tekućeg računa.

Rok za podnošenje navedenog zahteva je šest meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda, odnosno do 14. avgusta 2024. godine.

Zahtev se podnosi u Gradskoj upravi grada Kikinde, u Uslužnom centru, šalter broj 2 – pisarnica ili poštom na adresu Gradska uprava grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda.

Korisnice prava, kojima je rešenje dostavljeno počev od 19.04.2019. godine, za sve dodatne informacije, mogu da se obrate službenom licu Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Gordani Pažin, na telefon 0230/410-145 ili lično u kancelariji broj 20 Gradske uprave grada Kikinde.

 

 

Preuzmite zahtev


 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS" broj 88/2011, 104/2016 i 92/2018) Jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke od strane Skupštine grada.

Odluka Nadzornog odbora JP „Autoprevoz“ Kikinda o usvajanju Izmene Cenovnika usluga prevoza u gradskom saobraćaju

 

Preuzmite odluku

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/09 i 95/10 i 36/2018) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 7/11, 95/16 i 96/21), Ministarstvo odbrane objavljuje


J A V N I OGLAS
za prijavu kandidata za slušaoce Vojno stručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije

 

Preuzmite oglas

J A V N I P O Z I V
za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu jedne (1) seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) na teritoriji Grada Kikinda

 

U skladu sa raspoloživim sredstvima Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz otkup seoske kuće sa okućnicom I dodelom jednokratne pomoći u građevinskom materijalu I opremi (mali grant) raspisuje Javni poziv kojim će se izabrati jedan korisnik I dodeliti pomoć kroz otkup jedne seoske kuće ili druge odgovarajuće nepokretnosti.
Javni poziv se raspisuje u okviru ugovora potpisanog sa Komesarijatom za izbeglice I migracije br 9-9/499 od 19.06.2023. I traje od 01.02.2024. do 02.03.2024. godine
Sve informacije kao I potrebnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu dobiti u kancelariji Povereništa za izbeglice I migracije broj 11, Gradska uprava Kikinda
 

Preuzmite obaveštenje

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-18/2024
Dana: 29.01.2024. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera „Hartopak“ d.o.o., Put za pristanište bb, Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 ,14/2016, 95/2018 - dr.zakon i 35/2023) objavljuje:


OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 25.01.2024. godine operater „Hartopak“ d.o.o., Put za pristanište bb, Kikinda, podneo uredan Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 29.02.2024. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Kralja Petra I 41, u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, svakog radnog dana od 11 do 13 časova, do 29.02.2024.godine.


SEKRETARKA

Miroslava Narančić

 

Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem

 

U skladu sa članom 5. Zakona o javnom informisanju u medijima ("Službeni Glasnik RS" broj 83/2014 i 58/2015) u prilogu možete pronaći obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem.

Kontakt telefon Centra Ministartstva odbrane Kikinda: 0230/442-246, svakog radnog dana 08.00 - 14.00

Preuzmite obaveštenje

Na osnovu člana 11. Pravilnika za izbor korisnika za dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti za izbeglice, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Kikinde (u daljem tekstu: Pravilnik) i člana 5. Ugovora o saradnji V-561-24/2023 od 17.11.2023. godine između Komesarijata za izbeglice i migracije i Grada Kikinde, Komisija za izbor korisnika objavljujeJAVNI POZIV

Za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica izbeglica.

Javni poziv je otvoren do 31.01.2024. godine.

Obrazac zahteva i objedinjene izjave, kao i sve dodatne informacije, mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda, kancelarija Povereništva broj 11, radnim danima od 08:00 do 15:00 časova.

Preuzmite poziv
 

Uvođenje u vojnu evidenciju

 

U skladu sa članom 5. Zakona o javnom informisanju u medijima ("Službeni Glasnik RS" broj 83/2014 i 58/2015) u prilogu možete pronaći obaveštenje o uvođenju u vojnu evidenciju.

Kontakt telefon Centra Ministartstva odbrane Kikinda: 0230/442-246, svakog radnog dana 08.00 - 14.00

Obaveštenje na srpskom jeziku

Obaveštenje na mađarskom jeziku

 Javni poziv za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji koji su bili korisnici projekta „ Reintegracija povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja EUkroz obezbeđivanje trajnih rešenja“za dodelu pomoći u paketu građevinskog materijala i opreme (mali grant)

 

Preuzmi dokument - Javni poziv. pdf

Na osnovu člana 4. i 170. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 - dr. zakon i 157/20 – dr. zakon), člana 13. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i u vezi sa radom ( ''Sl. glasnik RS'' br. 36/10), člana 6. Pravilnika o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja ( ''Sl. glasnik RS'' br. 62/10), tačke 6. Obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja broj III-12-561-20/2023 od 26.10.2023. godine i člana 37. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl. .list grada Kikinda“, br. 33/22), načelnik Gradske uprave grada Kikinde donosi:

R E Š E NJ E
o imenovanju lica kojima se zaposleni mogu obratiti
u slučaju zlostavljanja na radu i u vezi sa radom


 

Preuzmite rešenje

U skladu sa raspoloživim sredstvima Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz otkup seoske kuće sa okućnicom I dodelom jednokratne pomoći u građevinskom materijalu I opremi (mali grant) raspisuje Javni poziv kojim će se izabrati jedan korisnik I dodeliti pomoć kroz otkup jedne seoske kuće ili druge odgovarajuće nepokretnosti.
Javni poziv se raspisuje u okviru ugovora potpisanog sa Komesarijatom za izbeglice I migracije br 9-9/499 od 19.06.2023. I traje od 13.11.2023. do 13.12.2023. godine
Sve informacije kao I potrebnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu dobiti u kancelariji Povereništa za izbeglice I migracije broj 11, Gradska uprava Kikinda

Preuzmite javni poziv
 

Na osnovu člana 7. stav 1. i člana 37. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 36/10), člana 4. i 5. Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 62/10) i člana 37. Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, br. 33/22), Gradska uprava grada Kikinde sa sedištem u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca 12, koju zastupa Dragiša Mihajlović, Načelnik Gradske uprave, donosi

OBAVEŠTENJE
o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja

 

Preuzmite obaveštenje

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-165/2023
Dana: 03.10.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat “Izgradnja postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukcija crpne stanice u Banatskom Velikom Selu“ na kat. parc. 1133, 1854, 1857, 1855, 1181 KO Banatsko Veliko Selo u Banatsko Velikom Selu, koji je zaveden pod brojem III-07-501-165/2023 od dana 12.09.2023. godine, od nosioca projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 560,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,54/23).SEKRETARKA

Miroslava Narančić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-165/2023
Dana: 18.09.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukcija crpne stanice u Banatskom Velikom Selu“ na kat. parc. 1133, 1854, 1857, 1855, 1181 KO Banatsko Veliko Selo u Banatsko Velikom Selu.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 18.09.2023. do 28.09.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-136/2023
Dana: 04.09.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izgradnja postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukcija crpne stanice u Iđošu“ na kat. parc. 397, 396/2, 396/1, 1460/1 i 4022/1 KO Iđoš u Iđošu, koji je zaveden pod brojem III-07-501-136/2023 od dana 08.08.2023. godine, od nosioca projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 560,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,54/23).SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-136/2023
Dana: 18.08.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukcija crpne stanice u Iđošu“ na kat. parc. 397, 396/2, 396/1, 1460/1 i 4022/1 KO Iđoš u Iđošu.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 18.08.2023. do 28.08.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-137/2023
Dana: 09.08.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta P+2“ na kat. parc. 21851 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-137/2023 od dana 28.07.2023. godine, od nosioca projekta Neven Stojkov, Braće Tatića 57, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 560,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,54/23)SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-130/2023
Dana: 02.08.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izgradnja zgrade za skladištenje poljoprivrednih proizvoda sa konstolisanom temperaturom i garaža za smeštaj poljoprivredne mehanizacije “ na kat. parc. 16609 KO Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-130/2023 od dana 21.07.2023. godine, od nosioca projekta Poljoprivredno preduzeće „Mokrin“ doo, ulica Žarka Zrenjanina br. 90, Mokrin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 560,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,54/23).SEKRETARKA

Miroslava Narančić

 

Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

POZIV FIZIČKIM LICIMA
DA IZVRŠE KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA U KOJIMA PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA

 

Preuzmite poziv

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-137/2023
Dana: 28.07.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Neven Stojkov, Braće Tatića 57, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta P+2“ na kat. parc. 21851 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 28.07.2023. do 07.08.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-130/2023
Dana: 21.07.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Poljoprivredno preduzeće „Mokrin“ doo, ulica Žarka Zrenjanina br. 90, Mokrin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja zgrade za skladištenje poljoprivrednih proizvoda sa konstolisanom temperaturom i garaža za smeštaj poljoprivredne mehanizacije “ na kat. parc. 16609 KO Mokrin.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 21.07.2023. do 31.07.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem

 

 

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije, muškog i ženskog pola, sa navršenih 19 godina života, a najkasnije do 30 godine života. Razlika je samo što se na Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, tj. imaju visoku stručni spremu.

Prijavljivanje kandidata vrši se u Centru ministarstva odbrane Kikinda, kao i elektronskim putem preko portala eUprava i JP „Pošta Srbije“, dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u septembarskom uputnom roku, pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave, kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti vezana za upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat pored plaćenih trošova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu odnosno novčano primanje u iznosu od 38.000,00 dinara, a kandidat na Vojno stručnom osposobljavanju za rezervne oficire 42.000,00 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana.
Tokom služenja vojnog roka, svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka, zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

Kontakt Centra ministarstva odbrane u Kikindi: 0230/442-246
 

 

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-114/2023
Dana: 10.07.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat “Stubna transformatorska stanica „STS-11 KP“ i 20kV podzemni kablovski vod, u Kikindi, potes Đomparina Bara“, na kat. parc. 14399/1, 14398 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-114/2023 od dana 23.06.2023. godine, od nosioca projekta "NIS" AD, ul. Narodnog fronta br. 12, 21000 Novi Sad, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,138/22).SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-113/2023
Dana: 10.07.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Stubna transformatorska stanica „STS-12 KP“ i 20kV podzemni kablovski vod, u Kikindi, potes Đomparina Bara “, na kat. parc. 14399/1, 14398, 19076, 19453, 19137, 14403, 14404, 19448, 19138, 14406/2, 14406/3, 14406/4, 14406/8, 19133, 14425/1 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-113/2023 od dana 23.06.2023. godine, od nosioca projekta "NIS" AD, ul. Narodnog fronta br. 12, 21000 Novi Sad, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,138/22).SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-32/2023
Dana: 29.06.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Rusko Selo” na kat.parc. br. 1243 KO Rusko Selo, koji je zaveden pod brojem III-07-501-32/2023 od dana 16.06.2023. godine, od nosioca projekta „Cetin d.o.o.” Beograd, ulica Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,138/22)SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-104/2023
Dana: 27.06.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Radio-bazna stanica “NS2280_01“ KI Rusko Selo” na kat.parc. br. 1243/1 KO Rusko Selo, Bratstva i jedinstva br. 122, Rusko Selo, koji je zaveden pod brojem III-07-501-104/2023 od dana 12.06.2023. godine, od nosioca projekta „A1 Srbija” doo, ulica Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,138/22).SEKRETARKA

Miroslava Narančić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-114/2023
Dana: 23.06.2023. godine
KikindaOBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta "NIS" AD, ul. Narodnog fronta br. 12, 21000 Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Stubna transformatorska stanica „STS-11 KP“ i 20kV podzemni kablovski vod, u Kikindi, potes Đomparina Bara“, na kat. parc. 14399/1, 14398 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 23.06.2023. do 03.07.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-113/2023
Dana: 23.06.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta "NIS" AD, ul. Narodnog fronta br. 12, 21000 Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Stubna transformatorska stanica „STS-12 KP“ i 20kV podzemni kablovski vod, u Kikindi, potes Đomparina Bara “, na kat. parc. 14399/1, 14398, 19076, 19453, 19137, 14403, 14404, 19448, 19138, 14406/2, 14406/3, 14406/4, 14406/8, 19133, 14425/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 23.06.2023. do 03.07.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-32/2023
Dana: 16.06.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Cetin d.o.o.” Beograd, ulica Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Rusko Selo”“ na kat.parc. br. 1243 KO Rusko Selo.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 16.06.2023. do 26.06.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-104/2023
Dana: 12.06.2023. godine
Kikinda


 

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „A1 Srbija” doo, ulica Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Radio-bazna stanica “NS2280_01“ KI Rusko Selo” na kat.parc. br. 1243/1 KO Rusko Selo, Bratstva i jedinstva br. 122, Rusko Selo.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 12.06.2023. do 22.06.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Na osnovu člana Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, zaključenog 25.04.2023. godine sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Grad Kikinda raspisuje

 

JAVNI POZIV


povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji koji žive na teritoriji Grada Kikinde, za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, namenjene za poboljšanje njihovih uslova stanovanja

Sva zainteresovana lica koja su evidentiran kao povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja EU ili poseduju dokumentaciju kojom dokazuje boravak u Nemačkoj i drugim zemljama EU ili dokumentaciju kojom dokazuju dobrovoljan povratak iz Nemačke i drugih zemalja EU mogu da se jave kancelariji Povereništva za izbeglice i migracije Grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, kancelarija broj 11 i pozivom na broj 0230/410-164
Javni poziv je otvoren od 11.05.2023. do 09.06.2023. godine.

Preuzmite javni poziv

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-77/2023
Dana: 28.04.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca „Kipetrol“ doo, Torđanski put br. 1, Bašaid, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Biogasno postrojenje 999 kWel“ na kat. parc. 9320/1 KO Bašaid i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 14. Ostali projekti 11) Postrojenja za proizvodnju bio gasa.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-83/2023
Dana: 25.04.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta “Agroitaly doo” Mali Iđoš, Salaš br. 16, Mali Iđoš, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Sistem za navodnjavanje voćnjaka - 2“ na kat. parc. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 i 2411 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Sistem za navodnjavanje voćnjaka - 2“ na kat. parc. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 i 2411 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 25.04.2023. godine do 05.05.2023. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Sistem za navodnjavanje voćnjaka - 2“ na kat. parc. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 i 2411 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli biće održana dana 19.05.2023. godine u 10 časova, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41.SEKRETARKA
Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-77/2023
Dana: 10.04.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Kipetrol“ doo, Torđanski put br. 1, Bašaid, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Biogasno postrojenje 999 kWel“ na kat. parc. 9320/1 KO Bašaid.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 10.04.2023. do 20.04.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

O B A V E Š T E NJ E


Povodom predstojećih Prvomajskih praznika zainteresovana lica u periodu od 10.04. do 20.04.2023. godine mogu podneti zahtev za zauzimanje javne površine postavljanjem tezgi za izlaganje i prodaju robe na malo.
Zahteve podneti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Kikinde.
Proslava Prvomajskih praznika održaće će se na prostoru između ulica Srbobranska, Kvantaška i Marka Miljanova u Kikindi.


SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
I KOMUNALNE DELATNOSTI
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-53/2023
Dana: 17.03.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Projekat za građevinsku dozvolu izgradnje zalivnog sistema „Banatska Topola““ na kat. parc. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 i 3119 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat za građevinsku dozvolu izgradnje zalivnog sistema „Banatska Topola““ na kat. parc. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 i 3119 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli, može se izvršiti u prostorijama Sekretariajata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 17.03.2023. godine do 27.03.2023. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat za građevinsku dozvolu izgradnje zalivnog sistema „Banatska Topola““ na kat. parc. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 i 3119 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli biće održana dana 06.04.2023. godine u 10 časova, u prostorijama Sekretariajata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41.SEKRETARKA
Miroslava Narančić
 

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/09 i 95/10 i 36/2018) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 7/11, 95/16 i 96/21), Ministarstvo odbrane objavljuje


J A V N I   O G L A S
za prijavu kandidata za slušaoce Vojno stručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije


Preuzmite oglas

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za 2023. godinu dospeva 14. februara 2023. godine.


Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu, odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine i plaća se tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja (14. februara, 15. maja, 14. avgusta i 14. novembara).


Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću godinu, porez se plaća akontativno u visini obaveze za poslednje tromesečje 2022. godine.


Razliku između poreza utvrđenog rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontativno uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.


Za dospele a neuplaćene obaveze obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno članu 75 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                            GRAD KIKINDA
                                                                                    Sekretarijat lokalne poreske administracije

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-4/2023
Dana: 20.01.2023. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Kikinda 3“” na kat.parc. br. 2153 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-4/2023 od dana 29.12.2022. godine, od nosioca projekta „Cetin d.o.o.” Beograd, ulica Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,62/21).SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Uvođenje u vojnu evidenciju

 

U skladu sa članom 5. Zakona o javnom informisanju u medijima ("Službeni Glasnik RS" broj 83/2014 i 58/2015) u prilogu možete pronaći obaveštenje o uvođenju u vojnu evidenciju.

Kontakt telefon Centra Ministartstva odbrane Kikinda: 0230/442-246, svakog radnog dana 08.00 - 14.00

 

Obaveštenje na srpskom jeziku

Obaveštenje na mađarskom jeziku

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-4/2023
Dana: 09.01.2023. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Cetin d.o.o.” Beograd, ulica Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Projekat „Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Kikinda 3“” na kat.parc. br. 2153 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 09.01.2023. do 19.01.2023. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Na osnovu članova 4. i 7. Odluke o nagradama i priznanjima grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, br. 27/2019) Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja, na sednici održanoj dana 23.12.2021. godine, donela je

ODLUKU
O DODELI GRADSKIH PRIZNANJA ZA 2022. GODINU

 

 

Preuzmite odluku
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-211/2022
Dana: 22.12.2022. godine
KikindaOBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Projekat za građevinsku dozvolu zalivnog sistema „Banatska Topola““ na kat. parc. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 i 3119 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo 1) Sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje meliorativni sistemi na površini većoj od 20 hektara.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-197/2022
Dana: 20.12.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/2016 i 95/2018 – dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za sakupljanje i/ili transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za sakupljanje i/ili transport neopasnog otpada na teritoriji Grada Kikinda, „Ivan Stojkov Pr Prikupljanje razvrstavanje i prodaja sekundarnih sirovina Braća Bambalići“, ulica Pere Segedinca br.68, Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinda, broj III-07-501-197/2022 od dana 20.12.2022. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Kralja Petra I broj 41, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj svakog radnog dana od 11 do 13 časova, do 26.12.2022.godine.

SEKRETARKA

Miroslava Narančić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-211/2022
Dana: 09.12.2022. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat za građevinsku dozvolu zalivnog sistema „Banatska Topola““ na kat. parc. 3117, 3114, 2916, 2917, 3118, 2920, 2921, 2919, 2918, 3761, 3116, 3115 i 3119 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I br. 41, u periodu od 10h do 11h od 09.12.2022. do 19.12.2022. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-197/2022
Dana: 01.12.2022. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i/ili transport neopasnog otpada na teritoriji Grada Kikinda, podnosilac zahteva „Ivan Stojkov Pr Prikupljanje razvrstavanje i prodaja sekundarnih sirovina Braća Bambalići“,
ulica Pere Segedinca br.68, Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 ,14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i/ili transport neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 28.11.2022. godine „Ivan Stojkov Pr Prikupljanje razvrstavanje i prodaja sekundarnih sirovina Braća Bambalići“,
ulica Pere Segedinca br.68, Kikinda, podneo uredan Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i/ili transport neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.12.2022. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Kralja Petra I 41, u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Na osnovu člana člana 10. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 145/2014 i 95/2018 - drugi zakon i 40/2021) i člana 20. Uredbe o energetski ugroženom kupcu („Službeni glasnik RS”, 137/2022)

 

ZAHTEV ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIRODNOG GASA ILI TOPLOTNE ENERGIJE

 

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-173/2022
Dana: 20.10.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/2016 i 95/2018 – dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera „Hamburger Recycling Serbia“ d.o.o. Beograd (Zemun), Autoput za Novi Sad br. 74, Beograd (Zemun), Poslovna jedinica Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 78, Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinda, broj III-07-501-173/2022 od dana 20.10.2022. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Kralja Petra I broj 41, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj svakog radnog dana od 11 do 13 časova, do 31.10.2022.godine.

SEKRETAR

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-173/2022
Dana: 03.10.2022. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E


o podnošenju Zahteva za izdavanje izmenjene dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera „Hamburger Recycling Serbia“ d.o.o., Autoput za Novi Sad br. 74, Beograd (Zemun), Poslovna jedinica Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 78, Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 ,14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30.09.2022. godine operater „Hamburger Recycling Serbia“ d.o.o., Autoput za Novi Sad br. 74, Beograd (Zemun), Poslovna jedinica Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 78, Kikinda, podneo uredan Zahtev za izdavanje izmenjene dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 13.10.2022. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje izmenjene dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Kralja Petra I 41, u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA

Miroslava Narančić

 

U okviru Regionalnog stambenog programa , podprojekta SRB 9 – dodela paketa pomoći u vidu građevinskog materijala, nameštaja I /ili bele tehnike za izbegla lica, Grad Kikinda raspisuje nabavku predviđenog “ malog granta” za otkupljene kuće u okviru istog podprojekta.

 

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti kompletnu tendersku dokumentaciju objavljenu na sajtu Grada.

Preuzmite tendersku dokumentaciju

Preuzmite odluku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-125/2022
Dana: 25.08.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj integralnoj dozvoli za sakupljanje i transport neopasnog otpada

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada operatera "FCC KIKINDA" DOO Kikinda, ulica Generala Drapšina br. 20, Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-125/2022 od dana 25.08.2022. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, Kralja Petra I 41, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Narančić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-125/2022
Dana: 22.07.2022. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada operatera "FCC KIKINDA" DOO Kikinda, ulica Generala Drapšina br. 20, Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22.07.2022. godine operater "FCC KIKINDA" DOO Kikinda, ulica Generala Drapšina br. 20, Kikinda, podneo uredan Zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.08.2022. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Kralja Petra I 41, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Narančić
 

O B A V E Š T E NJ E

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kikinda otpočeo je pozivanje pojedinačnim pozivom vojnih obveznika koji se nisu odazvali opštem pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju u 2022. godini.

Uvođenje po pojedinačnom pozivu vršiće se u vremenu od 09.05.2022 do 13.05.2022. godine.
Opština Kikinda.......09.05. do 13.05. 2022. god. u vremenu od 9-14 časova.
Opština Ada....................10.05.2022. god. u vremenu od 9-13 časova.
Opštini Kanjiža.........10.05.2022. god. u vremenu od 8-13 časova.
Opštini Novi Kneževac...11.05. do 13.05.2022. god. u vremenu od 8-13 časova.
Opštini Senta.....................................11.05. do 13.05.2022. god. u vremenu od 8-13 časova.
Opštini Čoka..................10.05.2022. god. u vremenu od 9-13 časova.

U naznačeno vreme i na navedeno mesto mogu se javiti i vojni obveznici koji se nisu odazvali opštem pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju, a iz bilo kojih razloga nisu primili pojedinačni poziv.

Neodazivanje pozivu povlači zakonsku odgovornost u skladu sa članom 126. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar za lokalnu samoupravu
Kikinda 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo zainteresovane da povodom Prvomajskih praznika 2022. godine mogu učestvovati u javnom iznošenju ponuda za zauzimanje površine koje će se održati dana 15.04.2022 godine, u 12 časova u sali 51 Gradske kuće, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12.

Za postavljanje luna parka predviđen je prostor između zatvorene odvojnice puta za Iđoš i ulice Srbobranske u periodu od, najduže pet dana (29, 30 april i 01, 02 i 03 maj), a da najkraći bude tri dana ( 30 april i 01 i 02 maj).

Površina za postavljanje luna parka je minimalno 1500 m², a maksimalno 2000 m². Zainteresovani mogu davati ponude za zauzimanje površine od 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 i 2000 m².

Period na koji se odobrava zauzeće javne površine je od 3 do 5 dana. Zainteresovana lica mogu predložiti 3, 4 i 5 dana zauzimanja javne površine za postavljanje luna parka.

Naknada za zauzeće javne površine shodno Odluci o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“ , br. 9/19, 20/2019 i 33/2019), i Tarifi naknada za korišćenje javnih površina („Službeni list grada Kikinde“ , br. 9/19, 20/2019 i 33/2019) iznosi 123 dinara/ m² /dnevno.

Najpovoljnija ponuda je ona koja množenjem površine, perioda zauzimanja i naknade po m² /dnevno daje najveći iznos naknade za zauzeće javne površine.

Ukoliko bude ponuđeno više ponuda za istu površinu, najpovoljniji ponuđač je onaj ko ponudi veći broj dana. U slučaju da sve ponude budu istovetne, pristupaće se izboru ponuđača putem žreba.

Pravo javnog iznošenja ponuda imaju lica :
-koja su podnela zahtev Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti za postavljanje Luna parka;
- koja su priložila kopiju rešenje o registraciji kod APR, ne stariju od šest meseci;
- koja su priložila izjavu da raspolažu opremom za bezbedan razvod električnog napajanja za uređaje koji će biti postavljeni, kao i da poseduju ateste za uređaje i opremu;
- koja su priložila izjavu da će izvršiti zaštitu elektroprovodnih kablova koji se postavljaju na tlu-zemlji od mesta priključenja do korisnika.
- koja su priložila izjavu da će obezbediti priključak za električnu energiju, razvodni orman i atestiranje električne instalacije za priključenje opreme,
- koja su priložila izjavu da će snositi troškove priključka za električnu energiju i troškove električne energije;
- koja su priložila izjavu da rad i korišćenje organizuju na način kojim se obezbeđuje zaštita korisnika i posetilaca, zaštita od buke, čišćenje prostora u periodu korišćenja i po prestanku korišćenja javne površine;

Za objašnjenja i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 064 8968068.

Preuzmite Kalkulaciju naknade za korišćenje javne površine za postavljanje luna parka

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-52/2022
Dana: 04.03.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Izgradnja kompleksa postrojenja za preradu vode“ na kat. parc. 10396/6 KO Kikinda u Kikindi.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Izgradnja kompleksa postrojenja za preradu vode“ na kat. parc. 10396/6 KO Kikinda u Kikindi, može se izvršiti u kancelariji br. 99 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 04.03.2022. godine do 14.03.2022. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja kompleksa postrojenja za preradu vode“ na kat. parc. 10396/6 KO Kikinda u Kikindi biće održana dana 25.03.2022. godine u 10 časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 51.


SEKRETARKA
Miroslava Narančić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-190/2021
Dana: 28.02.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada preduzeća za preradu metala DOO „Le Belier Livnica“ Kikinda“ na kat. parc. 21696/2 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-190/2021 od dana 08.12.2021. godine, od nosioca projekta „Le Belier Livnica“ Kikinda preduzeće za preradu metala Kikinda DOO, Miloševački put br. 34, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,62/21).SEKRETARKA

Miroslava Narančić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-40/2022
Dana: 21.02.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta „Jedinstvo“ DOO Kiknnda, Bašaidski drum bb, Kikinda, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Objekat za odgoj i tov svinja P+0“ na kat. parc. 12411/1 KO Kikinda.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Objekat za odgoj i tov svinja P+0“ na kat. parc. 12411/1 KO Kikinda, može se izvršiti u kancelariji br. 99 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 21.02.2022. godine do 03.03.2022. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Objekat za odgoj i tov svinja P+0“ na kat. parc. 12411/1 KO Kikinda biće održana dana 14.03.2022. godine u 10 časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 51.


SEKRETARKA
Miroslava Narančić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-190/2021
Dana: 14.02.2022. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Le Belier Livnica“ Kikinda preduzeće za preradu metala Kikinda DOO, Miloševački put br. 34, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada preduzeća za preradu metala DOO „Le Belier Livnica“ Kikinda“ na kat. parc. 21696/2 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 99 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 14.02.2022. do 24.02.2022. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Narančić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-20/2022
Dana: 09.02.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o obnavljanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače operatera „Gigraphix“ d.o.o. Kikinda, ulica Miloša Velikog br.85, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-20/2022 od dana 09.02.2022. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-18/2022
Dana: 08.02.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće
O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera "Ecology Action" DOO Društvo za konsalting, trgovinu i reciklažu Kikinda, ulica Petefi Šandora broj 8/8, na lokaciji u Kikindi, ulica Miloša Velikog broj 78, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-18/2022 od dana 08.02.2022. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-183/2021
Dana: 03.02.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta Cetin d.o.o. Beograd, ulica Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd, koji je zaveden pod brojem III-07-501-183/2021 dana 30.11.2021. godine za PROJEKAT „Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Kikinda 9““ na kat. parc. 4900 KO Kikinda u Kikindi, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon) i drugim propisima na snazi, preduzima mere u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Centar Ministarstva odbrane Kikinda, obaveštava da će se dana 12.02.2022. godine u vremenu od 11.00 do 13.00 časova na Gradskom trgu, ispred zgrade opštine, održati promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem.

Centar Ministarstva odbrane Kikinda 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-7/2022
Dana: 01.02.2022. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće
O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera "Kimex-reciklaža" DOO Novi Sad, ulica Maksima Gorkog broj 46/2/7, na lokaciji u Kikindi, ulica Bašaidski drum broj 25, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-7/2022 od dana 01.02.2022. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-20/2022
Dana: 24.01.2022. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za obnavljanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera „GIGRAPHIX" doo, ulica Miloša Velikog broj 85 Kikinda
Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje:


OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za obnavljanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24.01.2022. godine operater „GIGRAPHIX" doo, ulica Miloša Velikog broj 85 Kikinda, podneo uredan Zahtev za obnavljanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na lokaciji u Kikindi, ulica Miloša Velikog broj 85, kat.parc.br. 9527 i 9528 KO Kikinda
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 08.02.2022. godine.
Uvid u podneti Zahtev za obnavljanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-7/2022
Dana: 14.01.2022. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E


o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera "Kimex-reciklaža" DOO Novi Sad, ulica Maksima Gorkog broj 46/2/7, na lokaciji u Kikindi, ulica Bašaidski drum broj 25
Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje:


OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 12.01.2022. godine operater "Kimex-reciklaža" DOO Novi Sad, ulica Maksima Gorkog broj 46/2/7, podneo uredan Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji u Kikindi, ulica Bašaidski drum broj 25, kat.parc.br. 20811/12 KO Kikinda.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 31.01.2022. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-194/2021
Dana: 11.01.2022. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU Grada Kikinde doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Izgradnja kompleksa postrojenja za preradu vode“ na kat. parc. 10396/6 KO Kikinda u Kikindi i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 12. Infrastrukturni projekti 9) Objekti za javno vodosnabdevanje - izvorišta vodosnabdevanja sa vodozahvatima, transport vode za piće, postrojenja za preradu vode – Svi projekti.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

O B A V E Š T E NJ E

Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.

Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (član 15) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2004. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1992. do 2003. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom Centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji CMO, a prema mestu prebivališta u periodu od 17.01.2022. do 28.02.2022. godine po sledećem rasporedu:

u opštini Kikinda – svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Ada – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Kanjiža – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Novi Kneževac – svakog radnog dana, sem utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Senta – svakog radnog dana, sem utorka, od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Čoka – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati

Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili Uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar Ministarstva odbrane
za lokalnu samoupravu Kikinda 

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2004-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1992-tól 2003-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2022.01.17-ától 2022.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig
Ada község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Kanizsa község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.
A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-191/2021
Dana: 27.12.2021. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Postrojenje za upravljanje otpadom – izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada“ na kat. parc. br. 9530 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-191/2021 od dana 08.12.2021. godine, od nosioca projekta DOO “Ecology action” Kikinda, ulica Petefi Šandora 8/8, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,62/21)SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-189/2021
Dana: 27.12.2021. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca „Jedinstvo“ DOO Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Objekat za odgoj i tov svinja P+0“ na kat. parc. 12411/1 KO Kikinda u Kikindi i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo 4) Objekti za intenzivan uzgoj: - svinja (Kapaciteta od 1.000 do 2.000 mesta za svinje).

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-194/2021
Dana: 27.12.2021. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja kompleksa postrojenja za preradu vode“ na kat. parc. 10396/6 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 99 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 28.12.2021. do 06.01.2022. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-185/2021
Dana: 20.12.2021. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat “Biljni ostaci – proizvodnja komposta“ na kat. parc. br. 447/1 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-185/2021 od dana 29.11.2021. godine, od nosioca projekta SZR „Ekohum“, Jugovićeva 113, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,63/21)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-189/2021
Dana: 14.12.2021. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Jedinstvo“ DOO Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Projekat „Objekat za odgoj i tov svinja P+0“ na kat. parc. 12411/1 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 14.12.2021. do 24.12.2021. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-191/2023
Dana: 08.12.2021. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta DOO “Ecology action” Kikinda, ulica Petefi Šandora 8/8, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Postrojenje za upravljanje otpadom – izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada“ na kat. parc. br. 9530 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 08.12.2021. do 18.12.2021. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-173/2021
Dana: 08.12.2021. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Tretman i skladištenje neopasnog otpada, tretman neopasnog otpada (metala, gume, plastike, tekstila i dr. srodnih otpada), kao i pripreme gume za alternitivno gorivo za cementare i predaja drugim operaterima nakon tretmana“ na kat.parc. br. 20811/12 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-173/2021 od dana 10.11.2021. godine, od nosioca projekta „KIMEX-RECIKLAŽA“ DOO NOVI SAD, ulica Maksima Gorkog 46/2/7, Novi Sad, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,62/21)SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-183/2021
Dana: 07.12.2021. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta Cetin d.o.o. Beograd, ulica Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Kikinda 9““ na kat. parc. 4900 KO Kikinda u Kikindi.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Kikinda 9““ na kat. parc. 4900 KO Kikinda u Kikindi, može se izvršiti u kancelariji br. 99 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 07.12.2021. godine do 17.12.2021. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji „Kikinda 9““ na kat. parc. 4900 KO Kikinda u Kikindi biće održana dana 27.12.2021. godine u 10 časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Referendum

Povodom raspisanog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji će se održati 16.01.2022. godine, na osnovu člana 14 stav 1, člana 15 i 21 Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni list RS“ br.104/2009 i 99/2011) i tačke 9 i 10 Uputstva o sprovođenju Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 15/12 i 88/18, 67/20, 41/21 i 90/21) izlaže se deo biračkog spiska sa područje grada Kikinda na uvid građanima.

Deo biračkog spiska izlaže se u sedištu Gradske uprave grada Kikinda, na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br.12 (kancelarija broj 10), radnim danom u periodu od 08,00 do 15,30 sati i subotom od 08,00 do 13,00 sati. Na zahtev građana, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće elektronski, putem jedinstvenog matičnog broja građana birački status i tačnost upisanih podataka.
Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs

Za nedostatke uočene nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građanin ponese zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku gradskoj upravi.

Građani mogu do zaključenja biračkog spiska zahtevati upis, brisanje, ispravku ili dopunu činjenica upisanih u birački spisak Rešenja donosi do zaključenja biračkog spiska Gradka uprava, a od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja do dana referenduma, koji će se održati 16.01.2021. godine, stiču punoletstvo da izvrše uvid da li su upisani u deo biračkog spiska za područje grada Kikinda.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kojem je prijavljeno u tom statusu. Rešenja o promenama u biračkom spisku za interno raseljena lica donosi do zaključenja biračkog spiska Gradska uprava.

Birači imaju pravo da Gradskoj upravi podnesu zahtev najkasnije pet (5) dana pre dana zaključenja biračkog spiska da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu imaju pravo da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet (5) dana pre dana zaključenja biračkog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak koji će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. O ovakvom zahtevu rešava Gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak petnaest (15) dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača i na svakom biračkom mestu.

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Dragiša Mihajlović

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-185/2021
Dana: 29.11.2021. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta SZR „Ekohum“, Jugovićeva 113, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Projekat “Biljni ostaci – proizvodnja komposta“ na kat. parc. br. 447/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 29.11.2021. do 09.12.2021. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-173/2021
Dana: 19.11.2021. godine
KikindaOBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „KIMEX-RECIKLAŽA“ DOO NOVI SAD, ulica Maksima Gorkog 46/2/7, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Tretman i skladištenje neopasnog otpada, tretman neopasnog otpada (metala, gume, plastike, tekstila i dr. srodnih otpada), kao i pripreme gume za alternitivno gorivo za cementare i predaja drugim operaterima nakon tretmana“ na kat.parc. br. 20811/12 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 99 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 19.11.2021. do 28.11.2021. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za potrebe utvrđivanja javnog interesa na delu kat. parcele br. 6521/2 k.o. Kikinda i urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za dogradnju Centra za stručno usavršavanje Kikinda na kat. parceli br. 6521/1 k.o. Kikinda.

Javna prezentacija će se održati u trajanju od 7 dana u periodu od 25.11.2021. godine do 01.12.2021. godine, u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, radnim danima od 8 do 12 sati, u kancelariji broj 49. Uvid u urbanistički projekat se može izvršiti na internet adresi www.kikinda.org.rs, u okviru stranice „Urbanistički planovi, Javni uvid“.

Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat, obrate se za obaveštenja o javnoj prezentaciji Mariji Dorčić na telefon broj 0230/410-232 i da primedbe i sugestije u pisanom obliku u toku trajanja javne prezentacije dostave Sekretarijatu za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada Gradske uprave grada Kikinde.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-172/2021
Dana: 16.11.2021. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat “Skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada“ na kat.parc. br. 4677 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-172/2021 od dana 03.11.2021. godine, od nosioca projekta Zavod za javno zdravlje Kikinda, ulica Kralja Petra Prvog br. 70, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 490,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,62/21)SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-172/2021
Dana: 03.11.2021. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Zavod za javno zdravlje Kikinda, ulica Kralja Petra Prvog br. 70, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Projekat Skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada“ na kat.parc. br. 4677 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.11.2021. do 13.11.2021. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-162/2021
Dana: 12.10.2021. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za obnavljanjee dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera „Ecopack recycling“ d.o.o Kikinda, ulica Generala Drapšina broj 52, na lokaciji u ulici Oluš broj 1 Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje:


OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za obnavljanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 12.10.2021. godine operater „Ecopack recycling“ d.o.o Kikinda, ulica Generala Drapšina broj 52, podneo uredan Zahtev za obnavljanje dozvole skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u ulici Oluš broj 1 Kikinda.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 27.10.2021. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-97/2021
Dana: 24.05.2021. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E

o podnošenju Zahteva o izmeni rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Centar za reciklažu“ d.o.o Beograd, ulica Tome Buše broj 14 na lokaciji Otkupni centar Kikinda, ulica Pristanište bb Kikinda

Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje:

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva o izmeni rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24.05.2021. godine operater „Centar za reciklažu“ d.o.o Beograd, ulica Tome Buše broj 14, podneo uredan Zahtev za izmenu rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada na lokaciji Otkupni centar Kikinda, ulica Pristanište bb Kikinda
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 04.06.2021. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izmenu dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-85/2021
Dana: 16.04.2021. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „CE-ZA-R“ DOO Beograd, ulica Tome Buše br. 14, Beograd (Čukarica) podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Privremeno skladištenje neopasnog otpada“ na kat.parc. br. 20969 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 99 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.04.2021. do 25.04.2021. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-61/2021
Dana: 12.04.2021. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o obnavljanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Boja Milovanov PR, Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM", ulica Kosovska broj 13 Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-61/2021 od dana 11.04.2021. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-61/2021
Dana: 31.03.2021. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za obnavljanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Boja Milovanov PR, Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM"


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za obnavljanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 31.03.2021. godine operater „Boja Milovanov PR, Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM", podneo uredan Zahtev za obnavljanje dozvole za za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09.04.2021. godine.
Uvid u podneti Zahtev za obnavljanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-59/2021
Dana: 31.03.2021. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „KIMEX-RECIKLAŽA“ DOO, ulica Sremska 2a/1/2, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Uvođenje dodatnih indeksnih brojeva opasnog otpada za skladištenje u postojećem projektu bez promene kapaciteta“ na kat.parc. br. 20811/2 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 99 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 01.04.2021. do 09.04.2021. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-60/2021
Dana: 29.03.2021. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o obnavljanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda operatera „Boja Milovanov PR, Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM", ulica Kosovska broj 13 Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-60/2021 od dana 28.03.2021. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-38/2021
Dana: 22.03.2021. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Centar za reciklažu“ d.o.o Beograd, ulica Tome Buše broj 14, na lokaciji Otkupni centar Kikinda, ulica Pristanište bb Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-38/2021 od dana 22.03.2021. godine.


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-60/2021
Dana: 19.03.2021. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za obnavljanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda operatera „Boja Milovanov PR, Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM"


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za obnavljanje dozvole za transport neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 19.03.2021. godine operater „Boja Milovanov PR, Radnja za reciklažu usluge i trgovinu FEROPROM", podneo uredan Zahtev za obnavljanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.03.2021. godine.
Uvid u podneti Zahtev za obnavljanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-38/2021
Dana: 04.03.2021. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E

o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Centar za reciklažu“ d.o.o Beograd, ulica Tome Buše broj 14, na lokaciji Otkupni centar Kikinda, ulica Pristanište bb Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 04.03.2021. godine operater „Centar za reciklažu“ d.o.o Beograd, ulica Tome Buše broj 14, podneo uredan Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada na lokaciji Otkupni centar Kikinda, ulica Pristanište bb Kikinda.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.03.2021. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 - drugi zakon, 43/11 - US, 14/16, 76/18 i 95/2018 - dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Metanolsko-sirćetni kompleks, u Kikindi, operatera MSK a.d. Kikinda.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, kancelarija br. 87, svakog radnog dana od 11-13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 11.02.2021. godine, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u prostorijama Gradske uprave Grada Kikinde, u sali br. 51, sa početkom u 12 časova.

O B A V E Š T E NJ E

Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.

Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (član 15) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2003. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1991. do 2002. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom Centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji CMO, a prema mestu prebivališta u periodu od 18.01.2021. do 28.02.2021. godine po sledećem rasporedu:

u opštini Kikinda – svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 sati
u opštini Ada – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Kanjiža – svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 sati
u opštini Novi Kneževac – svakog radnog dana, sem utorka od 09,00 do 15,00 sati
u opštini Senta – svake radnog dana, sem utorka od 09,00 do 15,00 sati
u opštini Čoka – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati

Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili Uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar Ministarstva odbrane
za lokalnu samoupravu Kikinda 

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2003-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1991-tól 2002-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2021.01.18-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 15,00 óráig
Ada község – minden kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Kanizsa község – minden munkanapon 09,00 órától 15,00 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 15,00 óráig
Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 15,00 óráig
Csóka község – minden kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelenni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja 

Na osnovu člana 17. stav 9. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodele paketa pomoći u vidu građevinskog materijala i /ili kućnih aparata/nameštaja, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj V-561-5/2020-1 od 07. februara, 2020. godine, a u vezi sa Ugovorom o grantu Potprojekta br. 9 – seoske kuće, Regionalnog stambenog programa zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektom u javnom sektoru d.o.o. Beograd i grada Kikinde, u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekta br. 9 – seoske kuće, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu najmanje 15 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa pomoći


OBAVEŠTAVA


podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći kroz kupovinu najmanje 15 seoskih kuća sa okućnicom i dodelom paketa pomoći na teritoriji grada Kikinde, u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 9 - seoske kuće, da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena u ponedeljak, 07.12.2020. godine na oglasnoj tabli grada Kikinde i mesnih zajednica na koji se javni poziv odnosi, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije RS i na internet prezentaciji grada Kikinde i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-133/2020
Dana: 28.09.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Spalionica – postrojenja za kospaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla (konfiskat iz klanice, kosti iz prerade mesa i uginule životinje sa farme svinja, kapaciteta do 300 kg/h“ na kat. parc. 20081/5 KO Mokrin u Mokrinu, koji je zaveden pod brojem III-07-501-133/2020 od dana 17.09.2020. godine, od nosioca projekta „Bioesen“ doo Kula, Industrijska zona bb, Kula, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,98/20).SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-133/2020
Dana: 18.09.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Bioesen“ doo Kula, Industrijska zona bb, Kula, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Spalionica – postrojenja za kospaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla (konfiskat iz klanice, kosti iz prerade mesa i uginule životinje sa farme svinja, kapaciteta do 300 kg/h“ na kat. parc. 20081/5 KO Mokrin u Mokrinu.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.09.2020. do 28.09.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-122/2020
Dana: 08.09.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Skladište neopasnog i opasnog otpada“ na kat.parc. br. 20811/2 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-122/2020 od dana 11.08.2020. godine, od nosioca projekta “KIMEX-RECIKLAŽA” DOO Novi Sad, ulica Sremska br. 2a/1/2, Novi Sad, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,98/20)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-122/2020
Dana: 20.08.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “KIMEX-RECIKLAŽA” DOO Novi Sad, ulica Sremska br. 2a/1/2, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Skladište neopasnog i opasnog otpada“ na kat.parc. br. 20811/2 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.08.2020. do 29.08.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-109/2020
Dana: 04.08.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izgradnja priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS „STS-7“ KP snage 400(400) kVA, 10(20)/0,4 kV u Kikindi, van građevinski reon – potes Crvenka“ na kat.parc. br. 14763, 14764 i 14765 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-109/2020 od dana 15.07.2020. godine, od nosioca projekta "NIS" AD, ulica Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,90/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-108/2020
Dana: 30.07.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Radio-bazna stanice na lokaciji „NS2507_01 KI_Sajan“ GSM900/UMTS2100/LTE800 mreže javnih mobilnih telekomunikacija“ na kat.parc. br. 937 KO Sajan, koji je zaveden pod brojem III-07-501-108/2020 od dana 10.07.2020. godine, od nosioca projekta “Vip mobile” d.o.o., Beograd, ulica Milutina Milankovića br. 1ž, Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,90/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-81/2020
Dana: 27.07.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta „Agroitaly“ doo Mali Iđoš, Salaš 16, Mali Iđoš, koji je zaveden pod brojem III-07-501-81/2020 dana 29.05.2020. godine za PROJEKAT „Sistem za navodnjavanje voćnjaka“ na kat. parc. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon) i drugim propisima na snazi, preduzima mere u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-109/2020
Dana: 24.07.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta "NIS" AD, ulica Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice STS „STS-7“ KP snage 400(400) kVA, 10(20)/0,4 kV u Kikindi, van građevinski reon – potes Crvenka“ na kat.parc. br. 14763, 14764 i 14765 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 24.07.2020. do 03.08.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-108/2020
Dana: 20.07.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “Vip mobile” d.o.o., Beograd, ulica Milutina Milankovića br. 1ž, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Radio-bazna stanice na lokaciji „NS2507_01 KI_Sajan“ GSM900/UMTS2100/LTE800 mreže javnih mobilnih telekomunikacija“ na kat.parc. br. 937 KO Sajan.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.07.2020. do 29.07.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-80/2020
Dana: 12.06.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u dozvolu za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda preduzeća „BDB PRO TEAM “ d.o.o, ulica Feješ Klare br. 32 Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-56/2020 od dana 23.03.2020. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-70/2020
Dana: 01.06.2020. godine
Kikinda


 Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova (pomoćne prostorije u Auto školu)“ na kat.parc. br. 8964 KO Kikinda (zgr. br. 2), koji je zaveden pod brojem III-07-501-70/2020 od dana 11.05.2020. godine, od nosioca projekta „Severtrans Senta“, ulica Grofa Bačanjija Lajoša broj 2, Senta, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,90/19)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-81/2020
Dana: 29.05.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI

Nosilac projekta „Agroitaly“ doo Mali Iđoš, Salaš 16, Mali Iđoš, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Sistem za navodnjavanje voćnjaka“ na kat. parc. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Sistem za navodnjavanje voćnjaka“ na kat. parc. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 29.05.2020. godine do 07.06.2020. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Sistem za navodnjavanje voćnjaka“ na kat. parc. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli biće održana dana 18.06.2020. godine u 10 časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 51.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-80/2020
Dana: 29.05.2020. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada operatera „BDB PRO TEAM “ d.o.o, ulica Feješ Klare br. 32 Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29.05.2020. godine operater „BDB PRO TEAM “ d.o.o, ulica Feješ Klare br. 32 Kikinda, podneo uredan Zahtev za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.06.2020. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-75/2020
Dana: 27.05.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Stambeno – poslovna zgrada P+Pk, rekonstrukcija prizemlja i pretvaranje tavanskog prostora u stambeni prostor“ na kat. parc. 4558/2 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-75/2020 od dana 18.05.2020. godine, od nosioca projekta Foto Sretenović, ulica Kralja Petra Prvog br. 33, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,90/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-84/2020
Dana: 25.05.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI

Nosilac projekta Mlekara „Kikinda“ d.o.o. Kikinda, ulica Kralja Petra Prvog br. 166, Kikinda, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za PROJEKAT „Objekat za prijem, preradu i obradu mleka i mlečnih proizvoda, konfekcioniranje, pakovanje, skladištenje i hlađenje“ na kat. parceli 2228 KO Kikinda u Kikindi.
Uvid u Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Objekat za prijem, preradu i obradu mleka i mlečnih proizvoda, konfekcioniranje, pakovanje, skladištenje i hlađenje“ na kat. parceli 2228 KO Kikinda u Kikindi, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 26.05.2020. godine do 04.06.2020. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Objekat za prijem, preradu i obradu mleka i mlečnih proizvoda, konfekcioniranje, pakovanje, skladištenje i hlađenje“ na kat. parceli 2228 KO Kikinda u Kikindi biće održana dana 15.06.2020. godine u 10h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 51.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-70/2020
Dana: 18.05.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Severtrans Senta“, ulica Grofa Bačanjija Lajoša broj 2, Senta, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova (pomoćne prostorije u Auto školu)“ na kat.parc. br. 8964 KO Kikinda (zgr. br. 2).

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.05.2020. do 27.05.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-75/2020
Dana: 18.05.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Foto Sretenović, ulica Kralja Petra Prvog br. 33, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Stambeno – poslovna zgrada P+Pk, rekonstrukcija prizemlja i pretvaranje tavanskog prostora u stambeni prostor“ na kat. parc. 4558/2 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.05.2020. do 27.05.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

O B A V E Š T E NJ E


Na osnovu Obaveštenja Agencije za zaštitu životne sredine od dana 11.05.2020.godine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj produžio je rok za dostavljanje izveštaja za Lokalni registar izvora zagađivanja do 15. juna 2020. godine.
Molimo sva pravna lica i preduzetnike koji izveštavaju ka Lokalnom registru izvora zagađivanja da podatke dostave do naznačenog datuma.
Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 410-157, ili putem e-mail adrese: zorica.popovic@kikinda.org.rs.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-63/2020
Dana: 21.04.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za skladištenje organskih žitarica“ na kat. parc. 9538/5 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-63/2020 od dana 01.04.2020. godine, od nosioca projekta DOO Angropromet Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 76, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,90/19)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-63/2020
Dana: 09.04.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta DOO Angropromet Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 76, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Urbanistički projekat za izgradnju postrojenja za skladištenje organskih žitarica“ na kat. parc. 9538/5 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 09.04.2020. do 18.04.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-56/2020
Dana: 23.03.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
izmeni i dopuni rešenja o obnavljanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izmeni i dopuni rešenja o obnavljanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda preduzeća „ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-56/2020 od dana 23.03.2020. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-56/2020
Dana: 11.03.2020. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o obnavljanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda preduzeća „ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva o izmeni i dopuni rešenja o obnavljanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 11.03.2020. godine operater ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ul Stojana Matića br.49, podneo uredan Zahtev za izmenu i dopunu rešenja o obnavljanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23.03.2020. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izmenu i dopunu dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić


 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-39/2020
Dana: 28.02.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018- drugi zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izmeni i dopuni integralne dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenjenu dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače, operatera „GIGRAPHIX“ d.o.o. Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 85 Kikinda koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinda, broj III-07-501-39/2020 od dana 28.02.2020. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenu dozvole za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-39/2020
Dana: 18.02.2020. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače, operatera „GIGRAPHIX“ d.o.o. Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010,14/2016 i 95/2018) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18.02.2020. godine operater „GIGRAPHIX“ d.o.o. Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 85 Kikinda, podneo uredan Zahtev o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.02.2020. godine.
Uvid u podneti Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br. 87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-13/2020
Dana: 04.02.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca „Agroitaly“ doo Mali Iđoš, Salaš 16, Mali Iđoš, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Sistem za navodnjavanje voćnjaka“ na kat. parc. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo 1) Sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje meliorativni sistemi na površini većoj od 20 hektara.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-30/2020
Dana: 04.02.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Rekonstrukcija zidane trafostanice tipa „kula“ ZTS „Agroservis-Grindex“ snage 630 (630) kVA, 20/0.4kV“ na kat. parc. 9529 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-30/2019 od dana 23.01.2020. godine, od nosioca projekta “Grindex” doo Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 80, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,90/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-30/2020
Dana: 23.01.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “Grindex” doo Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 80, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Rekonstrukcija zidane trafostanice tipa „kula“ ZTS „Agroservis-Grindex“ snage 630 (630) kVA, 20/0.4kV“ na kat. parc. 9529 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 23.01.2020. do 01.02.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-13/2020
Dana: 22.01.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Agroitaly“ doo Mali Iđoš, Salaš 16, Mali Iđoš, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Sistem za navodnjavanje voćnjaka“ na kat. parc. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 22.01.2020. do 31.01.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-5/2020
Dana: 17.01.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izrada projektne dokumentacije za dogradnju proizvodno poslovnog objekta“ na kat. parc. 9538/20 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-5/2020 od dana 03.01.2020. godine, od nosioca projekta „Mecafor Products“ doo, Novosadski put 7, Senta, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,90/19).SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Upis dece u prvi razred OŠ u školskoj 2020/21 godini

Na osnovu člana 18, člana 20, člana 21. i člana 22. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019) obaveštavaju se roditelji, odnosno staratelji dece rođene u periodu od 01. marta 2013. godine do 28. februara 2014. godine da mogu izabrati osnovnu školu u koju će da upišu dete, podnošenjem zahteva školi najkasnije do 01. februara 2020. godine.

U prvi razred školske 2020/21 godine upisuju se deca koja do početka školske godine (01. septembar 2020. godine) imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Drugim rečima, obavezu upisa (prijavljivanja) za polazak u prvi razred imaju roditelji (staratelji) dece rođene od 01. marta 2013. do 28. februara 2014. godine. U prvi razred upisuju se i deca sa šest do šest i po godina, nakon provere spremnosti za polazak u školu. Proveru spremnosti deteta vrši psiholog škole primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

U selima prijavljivanje za upis u prvi razred vršiće se u prostorijama osnovnih škola.

U osnovnim gradskim školama izabrana škola do 01. februara 2019. godine smatra se i zvanično upisanom školom.

Roditelji (staratelji) su dužni da prilikom prijavljivanja ponesu sa sobom:
1. dokaz (uverenje) o zdravstvenom pregledu deteta.

Roditelji će biti pozvani tokom maja meseca 2020. godine na proveru spremnostn deteta za polazak u školu.

Osnovnim školama u selima dostavili smo izvod iz evidencije matičara, odnosno spisak dece iz evidencije predškolske ustanove, koja treba da se upišu u prvi razred, rođene od 01. marta 2013. do 28. februara 2014. godine.

O B A V E Š T E NJ E

Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.

Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (član 15) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2002. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1990. do 2001. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom Centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji CMO, a prema mestu prebivališta u periodu od 13.01.2020. do 28.02.2020. godine po sledećem rasporedu:
u opštini Kikinda – svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Ada – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Kanjiža – svakog radnog dana (sem srede) od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Novi Kneževac – svakog radnog dana, sem utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Senta – svake radne srede, od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Čoka – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati

Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili Uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar Ministarstva odbrane
za lokalnu samoupravu Kikinda

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-212/2019
Dana: 06.01.2020. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „„Tisza Automotive doo“ Senta, Ogranak Kikinda““ na kat. parc. 1773 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-212/2019 od dana 17.12.2019. godine, od nosioca projekta „Tisza Automotive doo“ Senta, Novosadski put 7, Senta, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,90/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-5/2020
Dana: 03.01.2020. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Mecafor Products“ doo, Novosadski put 7, Senta, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada projektne dokumentacije za dogradnju proizvodno poslovnog objekta“ na kat. parc. 9538/20 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.01.2020. do 12.01.2020. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-193/2019
Dana: 26.12.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada preduzeća za preradu metala DOO „Le Belier Livnica“ Kikinda“ na kat. parc. 21696/2 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-193/2019 od dana 04.12.2019. godine, od nosioca projekta „Le Belier Livnica“ Kikinda preduzeće za preradu metala Kikinda DOO, Miloševački put br. 34, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-184/2019
Dana: 23.12.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta „Topola“ doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, koji je zaveden pod brojem III-07-501-184/2019 dana 17.10.2019. godine za PROJEKAT „Dogradnja zalivnog sistema Banatska Topola“ na kat. parc. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 KO Banatska Topola, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon) i drugim propisima na snazi, preduzima mere u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-206/2019
Dana: 17.12.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Priključni gasovod i mrs“ na kat. parc. br. 2227 i 2228 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-206/2019 od dana 03.12.2019. godine, od nosioca projekta „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta 12, Novi Sad, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-212/2019
Dana: 17.12.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Tisza Automotive doo“ Senta, Novosadski put 7, Senta, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „„Tisza Automotive doo“ Senta, Ogranak Kikinda““ na kat. parc. 1773 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 17.12.2019. do 26.12.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-193/2019
Dana: 12.12.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Le Belier Livnica“ Kikinda preduzeće za preradu metala Kikinda DOO, Miloševački put br. 34, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada preduzeća za preradu metala DOO „Le Belier Livnica“ Kikinda“ na kat. parc. 21696/2 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 12.12.2019. do 21.12.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-199/2019
Dana: 05.12.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Hladno ceđena ulja“ na kat. parc. br. 2732 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-199/2019 od dana 19.11.2019. godine, od nosioca projekta Poljoprivredno gazdinstvo Stepanov, ulica Nikole Pašića br. 24, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19).SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-181/2019
Dana: 05.12.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta „Galad“ doo, Bašaidski drum bb, Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-181/2019 dana 25.09.2019. godine za PROJEKAT „Silosi kapaciteta 4 h 2450 m3 sa pratećim objektima“ na kat. parc. 1041/3 KO Banatska Topola, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon) i drugim propisima na snazi, preduzima mere u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-206/2019
Dana: 03.12.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta 12, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Priključni gasovod i mrs“ na kat. parc. br. 2227 i 2228 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.12.2019. do 12.12.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-199/2019
Dana: 19.11.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Poljoprivredno gazdinstvo Stepanov, ulica Nikole Pašića br. 24, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Hladno ceđena ulja“ na kat. parc. br. 2732 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 19.11.2019. do 28.11.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-191/2019
Dana: 12.11.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Pretvaranje dela stambenog u poslovni prostor ugostiteljske namene u stambenoj zgradi P+Pod“ na kat. parc. 6235 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-191/2019 od dana 30.10.2019. godine, od nosioca projekta Nada Klein, ulica Nemanjina br. 10, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-190/2019
Dana: 05.11.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018- drugi zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E

o izmeni i dopuni dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenjenu dozvole za skladištenje i tretman i tretman neopasnog metalnog otpada operatera LE BELIER „Kikinda“ Livnica preduzeće za preradu metala Kikinda DOO, ulica Miloševački put br.34 Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinda, broj III-07-501-190/2019 od dana 05.11.2019. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenu dozvole za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-183/2019
Dana: 04.11.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Radio-bazna stanica na lokaciji „NS1484_01 KI_Banatska_Topola““ na kat.parc. br. 282/1 KO Banatska Topola, ulica Vuka Karadžića br. 23, Banatska Topola, koji je zaveden pod brojem III-07-501-183/2019 od dana 16.10.2019. godine, od nosioca projekta “Vip mobile” d.o.o., Beograd, ulica Milutina Milankovića br. 1ž, Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-191/2019
Dana: 30.10.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Nada Klein, ulica Nemanjina br. 10, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Pretvaranje dela stambenog u poslovni prostor ugostiteljske namene u stambenoj zgradi P+Pod“ na kat. parc. 6235 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 30.10.2019. do 08.11.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-182/2019
Dana: 28.10.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Bazne stanica mobilne telefonije „Novi Kozarci“ – KIU29, KIO29““ na kat.parc. br. 1000 KO Novi Kozarci, ulica Kralja Petra Prvog br. 119, Novi Kozarci, koji je zaveden pod brojem III-07-501-182/2019 od dana 08.10.2019. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, ulica Takovska br. 2, Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-184/2019
Dana: 24.10.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta „Topola“ doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Dogradnja zalivnog sistema Banatska Topola“ na kat. parc. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 KO Banatska Topola.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Dogradnja zalivnog sistema Banatska Topola“ na kat. parc. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 KO Banatska Topola, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 24.10.2019. godine do 04.11.2019. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Dogradnja zalivnog sistema Banatska Topola“ na kat. parc. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 KO Banatska Topola biće održana dana 25.11.2019. godine u 10h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 51.SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-170/2019
Dana: 22.10.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Dogradnja skladišnih prostora“ na kat. parc. br. 9039 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-170/2019 od dana 23.09.2019. godine, od nosioca projekta „Doo za proizvodnju i promet Valor Zrenjanin“, Melenački drum br. 37, Zrenjanin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-183/2019
Dana: 18.10.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “Vip mobile” d.o.o., Beograd, ulica Milutina Milankovića br. 1ž, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Radio-bazna stanica na lokaciji „NS1484_01 KI_Banatska_Topola““ na kat.parc. br. 282/1 KO Banatska Topola, ulica Vuka Karadžića br. 23, Banatska Topola.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.10.2019. do 27.10.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-182/2019
Dana: 14.10.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, ulica Takovska br. 2, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Bazne stanica mobilne telefonije „Novi Kozarci“ – KIU29, KIO29““ na kat.parc. br. 1000 KO Novi Kozarci, ulica Kralja Petra Prvog br. 119, Novi Kozarci.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 14.10.2019. do 23.10.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-170/2019
Dana: 02.10.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Doo za proizvodnju i promet Valor Zrenjanin“, Melenački drum br. 37, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Dogradnja skladišnih prostora“ na kat. parc. br. 9039 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.10.2019. do 14.10.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-160/2019
Dana: 13.09.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca „Galad“ doo Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Silosi kapaciteta 4 h 2450 m3 sa pratećim objektima“ na kat. parc. 1041/3 KO Banatska Topola i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 9. Prehrambena industrija 15) Mlinovi i sušare – kapaciteta preko 200 tona dnevno.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-160/2019
Dana: 02.09.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Galad“ doo Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Silosi kapaciteta 4 h 2450 m3 sa pratećim objektima“ na kat. parc. 1041/3 KO Banatska Topola.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 02.09.2019. do 11.09.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-153/2019
Dana: 30.08.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Adaptacija, rekonstrukcija, EEE, sanacija i izgradnja pomoćnog objekta- dimnjaka, Zgrade za zaštitu odraslih i starih lica, Dom za stare i penzionere Kikinda“ na kat. parc. 4708 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-153/2019 od dana 09.08.2019. godine, od nosioca projekta „Gerontološki centar Kikinda“, Generala Drapšina broj 99 Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-154/2019
Dana: 28.08.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Priključak na vodovodnu mrežu i hidrantski razvod“ na kat.parc. br. 8964, 8965, 8967, 8968 i 8982 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-154/2019 od dana 12.08.2019. godine, od nosioca projekta „Severtrans Senta“, ulica Grofa Bačanjija Lajoša broj 2, Senta, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-154/2019
Dana: 12.08.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Severtrans Senta“, Grofa Bačanjija Lajoša br.2 Senta, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Priključak na vodovodnu mrežu i hidrantski razvod u Kikindi ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 5“ na kat. parc. br. 8964, 8965, 8967, 8968 i 8982 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 13.08.2019. do 23.08.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-150/2019
Dana: 12.08.2019. godine
Kikinda


Sekretarijat za zaštitu žiovtne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU Kikinda, na osnovu člana 67.stav 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr.zakon) daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o oduzimanju dozvole za odlaganje neopasnog otpada
operatera „Toza Marković“ DOO Kikinda


Na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS", broj 18/2016), Rešenja načelnika GU grada Kikinda broj III-03-112/2018-37 od dana 24.08.2018.godine, i na osnovu člana 67. stav 1. tačka 2), stav 2. tačka 2) i stav 3. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr.zakon) Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj je donelo REŠENJE da se ODUZIMA DOZVOLA za odlaganje neopasnog otpada, registarskog broja 007, koju je izdao Sekretarijat za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine OU Kikinda, operateru postrojenja „Toza Marković“ DOO Kikinda, ulica Bašaidski drum br.62, rešenje broj III-06-501-62/2011 od dana 24.06.2011. godine, Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za odlaganje neopasnog otpada broj III-06-501-62/2011 od dana 19.10.2011.godine koje je izdao Sekretarijat za inspekcijske poslove i Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za odlaganje neopasnog otpada broj III-07-501-84/2016 od dana 16.06.2016.godine, koje je doneo Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU Kikinda, zbog nepostupanja u skladu sa uslovima utvrđenim u izdatoj dozvoli u toku obavljanja delatnosti odlaganja neopasnog otpada
Operateru „Toza Marković“ DOO Kikinda, ulica Bašaidski drum br.62, ZABRANJUJE SE dalji prijem i odlaganje neopasnog otpada na predmetnu deponiju i OBAVEZUJE SE da primeni obavezne mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku rada i obavljanja delatnosti odlaganja neopasnog otpada na predmetnoj deponiji, a koje su propisane Dozvolom i predviđene Predlogom plana za zatvaranje postrojenja.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-153/2019
Dana: 09.08.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Gerontološki centar Kikinda“, Generala Drapšina broj 99 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Adaptacija, rekonstrukcija, EEE, sanacija i izgradnja pomoćnog objekta- dimnjaka, Zgrade za zaštitu odraslih i starih lica, Dom za stare i penzionere Kikinda“ na kat. parc. 4708 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 10.08.2019. do 20.08.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-148/2019
Dana: 07.08.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivedu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Izgradnja postrojenja za pripremu vode, izgradnje rezervoara za čistu vodu, pumpne stanice i ostalih pratećih elemenata za poboljšanje stanja u oblasti vodosnabdevanja na teritoriji grada Kikinda“ na kat. parc. 10396/6 KO Kikinda u Kikindi.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja postrojenja za pripremu vode, izgradnje rezervoara za čistu vodu, pumpne stanice i ostalih pratećih elemenata za poboljšanje stanja u oblasti vodosnabdevanja na teritoriji grada Kikinda“ na kat. parc. 10396/6 KO Kikinda u Kikindi, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 07.08.2019. godine do 26.08.2019. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja postrojenja za pripremu vode, izgradnje rezervoara za čistu vodu, pumpne stanice i ostalih pratećih elemenata za poboljšanje stanja u oblasti vodosnabdevanja na teritoriji grada Kikinda“ na kat. parc. 10396/6 KO Kikinda u Kikindi biće održana dana 10.09.2019. godine u 12h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-129/2019
Dana: 05.08.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Dogradnja zalivnog sistema „Banatska Topola““ na kat. parc. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo 1) Sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje meliorativni sistemi na površini većoj od 20 hektara.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-123/2019
Dana: 24.07.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o obnavljanju dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda operatera PTP "ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ul Cara Dušana br.170, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-123/2019 od dana 24.07.2019. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-129/2019
Dana: 16.07.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Dogradnja zalivnog sistema „Banatska Topola““ na kat. parc. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.07.2019. do 25.07.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava

JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU
U NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI
PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE“ I
STUDIJU ZAŠTITE PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE“

Područje Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“, koje se predlaže za zaštitu nalazi se u Severnobanatskom upravnom okrugu, na području Opštine Čoka i Grada Kikinda, na teritoriji 8 katastarskih opština (Sanad, Čoka, Padej, Ostojićevo, Jazovo, Crna Bara, Vrbica i Mokrin).
1. JAVNI UVID U Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“ i Studiju zaštite Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“ (u daljem tekstu: Dokumenti o zaštiti), održaće se u trajanju od 20 dana, od 5-24. jula 2019. godine.
Dokumenti o zaštiti zajedno sa detaljnim opisom granica i kartografskim prikazom zaštićenog područja Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“, koje su na osnovu ovlašćenja iz čl. 41a, 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradili Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, odnosno Pokrajinski zavod za zaštitu prirode biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija br. 43 (prizemlje), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, ul. Radnička 20a, Novi Sad, Opštinske uprave Čoka, Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam i stambeno komunalne delatnosti, kancelarija br. 30 (I sprat), ul. Potiska br. 20, Čoka i Gradske uprave Kikinda Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Trg Srpskih Dobrovoljaca 12, Kikinda.
Uvid u dokumente o zaštiti može se ostvariti na zvaničnim internet stranicama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (www.pzzp.rs), kao i Opštine Čoka (www.coka.rs) i Grada Kikinda (www.kikinda.org.rs).
Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 3. avgustom 2019. godine, dostaviti primedbe na dokumenta o zaštiti u pisanoj formi, poštom na adrese: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad; Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, ul. Radnička 20a, 21000 Novi Sad i Opštinske uprave Čoka, Odsek za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam i stambeno komunalne delatnosti, ul. Potiska br. 20, 23320 Čoka i Gradske uprve Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, Trg Srpskih Dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda, sa naznakom „PP Slatine u dolini Zlatice – Javna rasprava o dokumentima o zaštiti”.
2. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će se prezentovati Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice” i Studija zaštite Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice” i razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida održaće se u velikoj sali Opštinske uprave Čoka (Potiska br. 20, Čoka), u sredu, 7. avgusta 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova. Javnu raspravu vodi Komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.
U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.
3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, nakon sprovedene javne rasprave.
 

OBAVEŠTENJE


Obaveštavamo građane da se tretman odraslih formi komaraca hemijskim putem iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Kikinda zbog nepovoljnih vremenskih uslova za izvršenje tretmana odlaže za dan 04.07.2019. godine. Tretman će biti izvršen u svim naseljenim mestima od 17h do 22h.
Dana 05.07.2019. godine biće izvršen tretman odraslih formi komaraca u centru grada u jutarnjim časovima od 05:00h.
Preparati koji će se koristiti za tretman komaraca su Aqua K-Othrine EW20 (aktivna materija deltametrin) i Neopirox lambda 2.0 (aktivna materija lambda-cihalotrin).
Usluge sistematskog suzbijanja komaraca izvršiće firma „Ciklonizacija“ AD Novi Sad.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.


SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE,
POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo građane da će se dana 01.07.2019. godine u periodu od 18:00 do 22:00 časa vršiti tretman odraslih formi komaraca hemijskim putem iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Kikinde i naseljenih mesta.
Dana 02.07.2019. godine vršiće se tretman odraslih formi komaraca u centru Kikinde, sa zemlje u periodu od 05:00 časova.
Preparati koji će se koristiti za tretman komaraca su Aqua K-Otherine EW20 (aktivna materija deltametrin) i Neopirox lambda 2.0 (aktivna materija lambda-cihalotrin)
Usluge sistematskog suzbijanja komaraca vršiće firma „Ciklonizacija“ AD iz Novog Sada.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE,
POLJOPRIVREDUI RURALNI RAZVOJ
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-123/2019
Dana: 26.06.2019. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za obnavljanje dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda preduzeća „ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. Kikinda

Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za obnavljanje dozvole za transport neopasnog otpada


Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 26.06.2019. godine operater ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ul Cara Dušana br.170, podneo uredan Zahtev za obnavljanje dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.07.2019. godine.
Uvid u podneti Zahtev za obnavljanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-106/2019
Dana: 12.06.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivedu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta „Eko hemik“ doo, ulica Liparje br. 108, Ledinci – Novi Sad, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Povećanje kapaciteta postojećeg skladišta neopasnog i opasnog otpada“ na kat. parc. 20811/2 KO Kikinda u Kikindi.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Povećanje kapaciteta postojećeg skladišta neopasnog i opasnog otpada“ na kat. parc. 20811/2 KO Kikinda u Kikindi, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 13.06.2019. godine do 02.07.2019. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Povećanje kapaciteta postojećeg skladišta neopasnog i opasnog otpada“ na kat. parc. 20811/2 KO Kikinda u Kikindi biće održana dana 17.07.2019. godine u 12h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

O B A V E Š T E NJ E


Obaveštavamo građane da će se tretman odraslih formi i larvi komaraca sa zemlje na teritoriji Grada Kikinda izvršiti dana 13.06.2019. godine.

Dana 13.06.2019. godine
Od 12h –Larvicidni tretman sa zemlje na kanalima i barama:
Preparati: Larvastop (aktivna materija diflubenzuron) i Vectobac 12AS (a.m. bacillus thuringiensis).
Napominjemo da preparati nisu opasni za pčele.

Od 18 do 21 h - tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima.
Preparat: Aqua K-Othrine 20EW (aktivna materija deltametrin).
Napominjemo da je preparat toksičan za pčele.

Dana 14.06.2019. godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 06:00h.

Upozoravaju se pčelari da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.


Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-85/2019
Dana: 10.06.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izgradnja poslovnog objekta – samouslužne autoperionice“ na kat. parc. 9985 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-85/2019 od dana 08.05.2019. godine, od nosioca projekta “Taxi Petrol” doo, Bavaništanski put br. 487, Pančevo, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-84/2019
Dana: 10.06.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Servis za aparate za gašenje požara“ na kat. parc. 7628/137 KO Kikinda u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-84/2019 od dana 08.05.2019. godine, od nosioca projekta „Vatrostal – Sivčev Biljana i ortak“ OD Kikinda, ulica Rade Trnića br. 139, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 480,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,38/19)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

O B A V E Š T E NJ E


Obaveštavamo građane da će se tretman odraslih formi i larvi komaraca sa zemlje na teritoriji Grada Kikinda izvršiti dana 24.05.2019.godine. Istog dana izvršiće se tretman komaraca u podrumima stambenih i drugih objekata u Kikindi.

Dana 24.05.2019.godine
Od 11h –Larvicidni tretman sa zemlje na kanalima i barama:
Preparati: Larvastop (aktivna materija diflubenzuron) i Vectobac 12AS (a.m. bacillus thuringiensis).
Napominjemo da preparati nisu opasni za pčele.

Od 17 do 20 h- tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima.
Preparat: Aqua K-Othrine 20EW (aktivna materija deltametrin).
Napominjemo da je preparat toksičan za pčele.

Dana 25.05.2019.godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 06:00h.

Upozoravaju se pčelari da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

 

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-85/2019
Dana: 20.05.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “Taxi Petrol” doo, Bavaništanski put br. 487, Pančevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja poslovnog objekta – samouslužne autoperionice“ na kat. parc. 9985 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 21.05.2019. do 30.05.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-84/2019
Dana: 20.05.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Vatrostal – Sivčev Biljana i ortak“ OD Kikinda, ulica Rade Trnića br. 139, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Servis za aparate za gašenje požara“ na kat. parc. 7628/137 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.05.2019. do 29.05.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-69/2019
Dana: 30.04.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca „Eko hemik“ doo, ulica Liparje br. 108, Ledinci – Novi Sad, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Povećanje kapaciteta postojećeg skladišta neopasnog i opasnog otpada“ na kat. parc. 20811/2 KO Kikinda u Kikindi i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 14. Ostali projekti 4) Postrojenja za upravljanje otpadom: - odlagališta i skladišta opasnog otpada (kapacitet do 10 tona na dan), odlagališta i skladišta otpada koji nije opasan (kapacitet do 50 tona na dan).
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-218/2018
Dana: 09.04.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta Kipetrol doo Bašaid, Torđanski put br. 1, Bašaid, koji je zaveden pod brojem III-07-501-218/2018 dana 03.01.2019. godine za PROJEKAT „Biogasno postrojenje 999 kWel“ na kat.parc. br. 9320/1 KO Bašaid, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/2004 i 36/2009).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon) i drugim propisima na snazi, preduzima sledeće mere zaštite životne sredine:

1. Mere predviđene zakonskim i podzakonskim aktima i njihovo sprovođenje kroz funkcionisanje objekta:
- zaštita voda prema Zakonu o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon), i podzakonskih akata donetih na osnovu istog.
• Utvrđivanje kvaliteta i kvantiteta pojedinačnih i ukupnih otpadnih voda u
skladu sa propisima
• Digestat iz fermentatora po završenoj anaerobnoj fermentaciji sprovesti
zasebnim zatvorenim cevovodom do separatora, nakon čega tečnu fazu (fugat) odlagati u lagunu i koristiti za navodnjavanje obradivog zemljišta, a čvrstu fazu separacije (separat) deponovati na vodonepropusnu podlogu i koristiti kao biološko đubrivo.
• Tehničko rešenje trafostanice mora obuhvatiti i izgradnju tankavane, kapaciteta
za prijem celokupne količine trafo ulja za zaštitu od ispuštanja u površinske i podzemne vode
- održavanje nivo aerozagađenja skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013), i podzakonskih akata donetih na osnovu istog:
• Predvideti odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se
obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduh zadovoljava propisane granične vrednosti u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Sl.gl. RS“, br. 6/2016)
• Podizanje i održavanje zelenih površina i zelenila unutar i po obodu kompleksa
na 30% površina prema Projektu ozelenjavanja
- zaštita od buke prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010), i podzakonskih akta donetih na osnovu istog, od rada kompresora, kao i obezbeđenje zvučne zaštite od buke nastale od tehničkih i drugih delova objekta pri propisanim uslovima korišćenja i održavanja uređaja i opreme.
- upravljanje nastalim otpadom prema Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon), i podzakonskih akta donetih na osnovu istog, za sve vrste otpada pojedinačno (opasan i neopasan otpad, komunalni, reciklabilni, otpad od prečišćavanja otpadnih voda i dr. )
- zaštita zemljišta kao neobnovljivog prirodnog resursa i uređenje prostora u skladu sa Lokacijskim uslovima za izgradnju predmetnog projekta
• Monitoring digestata prema Pravilniku o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranjivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranjivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Sl.gl.RS“, br.30/2017 i 31/2018) najmanje jednom godišnje
• Monitoring kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, sa emisijom zagađujućih materija u zemljište izvršiti pre i nakon puštanja u rad postrojenja
2. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu:
• Mere prilikom izgradnje objekta u skladu sa važećim Zakonom o planiranju i
izgradnji i proisteklih podzakonskih akata
• Mere zaštite prilikom dopremanja i skladištenja sirovine u trenč silosu
(kontrola skladišnog kapaciteta sirovine, kontrola ocednih voda i sl.)
• Održavanje higijene objekata i neposredne okoline objekta vršiti u kontinuitetu
sredstvima za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, na način da se izbegne negativan uticaj na okolinu
• Izraditi Plan upravljanja životnom sredinom za rad i održavanje objekta,
uključujući monitoring, reagovanje u slučaju udesa, odgovornost sistema upravljanja i izveštavanja
3. Mere u slučaju udesa
• Predvideti montiranje sigurnosnog uređaja - baklje na postrojenju koji prihvata i spaljuje biogas iz biogasnog postrojenja u slučaju promene pritiska u sistemu preko određenog nivoa, iznenadni prestanak rada postrojenja i slično.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-69/2019
Dana: 08.04.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Eko hemik“ doo, ulica Liparje br. 108, Ledinci – Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Povećanje kapaciteta postojećeg skladišta neopasnog i opasnog otpada“ na kat. parc. 20811/2 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 09.04.2019. do 18.04.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-62/2019
Dana: 01.04.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca Mlekara „Kikinda“, ulica Kralja Petra I br. 166, Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za PROJEKAT „Objekat za prijem, preradu i obradu mleka i mlečnih proizvoda, konfekcioniranje, pakovanje, skladištenje i hlađenje“ na kat. parc. 2228 KO Kikinda u Kikindi i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 9. Prehrambena industrija 4) Postrojenja za obradu, tretman i preradu mleka (kapaciteta od 5.000 litara do 200.000 litara na dan).

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Upis dece u prvi razred OŠ u školskoj 2019/20 godini

Na osnovu člana 18., člana 20., člana 21. i člana 22. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni i 10/2019) obaveštavaju se roditelji o upisu dece u prvi razred osnovne škole, a koja su stasala za upis i koja su upisana u školu.

U prvi razred školske 2019/20 godine upisuju se deca koja do početka školske godine (01. septembar 2019. godine) imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Drugim rečima, obavezu upisa (prijavljivanja) za polazak u prvi razred imaju roditelji (staratelji) dece rođene od 01. marta 2012. do 28. februara 2013. godine. U prvi razred upisuju se i deca sa šest do šest i po godina, nakon provere spremnosti za polazak u školu. Proveru spremnosti deteta vrši psiholog škole primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

U selima prijavljivanje za upis u prvi razred vršiće se u prostorijama osnovnih škola.

U osnovnim gradskim školama izabrana škola do 01. februara 2019. godine smatra se i zvanično upisanom školom.

Roditelji (staratelji) su dužni da prilikom prijavljivanja ponesu sa sobom:

1. dokaz (uverenje) o zdravstvenom pregledu deteta.

Roditelje će biti pozvani tokom maja meseca 2019. godine na proveru spremnosti deteta za polazak u školu.

Osnovnim školama u selima dostavili smo izvod iz evidencije matičara, odnosno spisak dece iz evidencije predškolske ustanove, koja treba da se upišu u prvi razred, rođene od 01. marta 2012. do 28. februara 2013. godine.

Za sva dodatna obaveštenja možete se obratiti izabranoj školi za koju ste se opredelili do 01. februara 2019. godine.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-63/2019
Dana: 28.03.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018- drugi zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izmeni i dopuni integralne dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenjenu dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače, operatera „GIGRAPHIX“ d.o.o. Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 85 Kikinda koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinda, broj III-07-501-63/2019 od dana 28.03.2019. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenu dozvole za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-40/2019
Dana: 19.03.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „FCC Kikinda“ d.o.o, ulica Generala Drapšina br. 20 Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde, broj III-07-501-40/2019 od dana 18.03.2019. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-63/2019
Dana: 18.03.2019. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače, operatera „GIGRAPHIX“ d.o.o. Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010,14/2016 i 95/2018) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 13.03.2019. godine operater „GIGRAPHIX“ d.o.o. Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 85 Kikinda, podneo uredan Zahtev o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kertridža za laserske štampače
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.03.2019. godine.
Uvid u podneti Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br. 87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-27/2019
Dana: 14.03.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/2009), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Biogasno postrojenje za proizvodnju električne energije Kinđa snage 999 kW“ na kat.parc. br. 17549/2 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-27/2019 od dana 01.02.2019. godine, od nosioca projekta „Almex agrar” doo Kikinda, put za Kinđu br. 35, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,95/18)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-62/2019
Dana: 11.03.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Mlekara „Kikinda“, ulica Kralja Petra I br. 166, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Objekat za prijem, preradu i obradu mleka i mlečnih proizvoda, konfekcioniranje, pakovanje, skladištenje i hlađenje“ na kat. parc. 2228 KO Kikinda u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 12.03.2019. do 21.03.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-43/2019
Dana: 07.03.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Rekonstrukcija – povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije“ na kat.parc. br. 5897/1 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-43/2019 od dana 19.02.2019. godine, od nosioca projekta SZTR „Testoteka“, ulica Čanadska broj 26, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,95/18)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-40/2019
Dana: 27.02.2019. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „FCC Kikinda“ d.o.o, ulica Generala Drapšina br. 20 Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 27.02.2019. godine operater FCC Kikinda“ d.o.o, ulica Generala Drapšina br. 20 Kikinda, podneo uredan Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.03.2019. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-32/2019
Dana: 25.02.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/2016 i 95/2018), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E

o izmeni i dopuni rešenja dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenjenu dozvolu za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, Poslovna jedinica Skladište, Bašaidski drum br. 25, Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj GU grada Kikinda, broj III-07-501-32/2019 od dana 22.02.2019. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenu dozvole za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-27/2019
Dana: 25.02.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Almex agrar” doo Kikinda, put za Kinđu br. 35, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Biogasno postrojenje za proizvodnju električne energije Kinđa snage 999 kW“ na kat.parc. br. 17549/2 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 25.02.2019. do 06.03.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-43/2019
Dana: 19.02.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta SZTR „Testoteka“, ulica Čanadska broj 26, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Rekonstrukcija – povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije“ na kat.parc. br. 5897/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 19.02.2019. do 28.02.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-35/2019
Dana: 12.02.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Sanacija krova i fasade Dom omladine i Partizan P+1“ na kat.parc. br. 4593/1 i 4593/2 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-35/2019 od dana 01.02.2019. godine, od nosioca projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,95/18)SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-29/2019
Dana: 08.02.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Stolarsko-bravarska radnja „Mahagoni varoš““ na kat.parc. br. 2762 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-29/2019 od dana 25.01.2019. godine, od nosioca projekta „Mahagoni varoš“ doo, ulica Semlačka br. 72, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,95/18)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-32/2019
Dana: 08.02.2019. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Eko hemik“ doo Novi Sad


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010,14/2016 i 95/2018) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08.02.2019. godine operater Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, Poslovna jedinica Skladište, Bašaidski drum br. 25, Kikinda, podneo uredan Zahtev o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23.02.2019. godine.
Uvid u podneti Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br. 87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-35/2019
Dana: 01.02.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Sanacija krova i fasade Dom omladine i Partizan P+1“ na kat.parc. br. 4593/1 i 4593/2 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 01.02.2019. do 10.02.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-29/2019
Dana: 25.01.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Mahagoni varoš“ doo, ulica Semlačka br. 72, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Stolarsko-bravarska radnja „Mahagoni varoš““ na kat.parc. br. 2762 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 25.01.2019. do 03.02.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-5/2019
Dana: 16.01.2019. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „NS2242_03 KI_Kikinda_Banini“ radio-bazna stanica na kat.parc. br. 426 KO Kikinda, ulica Nikole Tesle br. 5, Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-5/2019 od dana 17.12.2018. godine, od nosioca projekta „Vip mobile“ doo, ulica Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,95/18)

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Upis dece u prvi razred OŠ u školskoj 2019/20. godini

Na osnovu člana 18., člana 20., člana 21. i člana 22. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni), obaveštavamo roditelje, odnosno staratelje dece rođene u periodu od 01. marta 2012. do 28. febuara 2013. godine, a biće upisana u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020 godinu, da mogu izabrati osnovnu školu u koju će da upišu dete, podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 01. februara 2019. godine.

Odlukom o broju i prostornom rasporedu – mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Kikinda utvrđeno je da se osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje u sedamnaest osnovnih škola: 15 redovnih osnovnih škola, jednoj osnovnoj muzičkoj školi i jednoj osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Upis učenika u prvi razred osnovnih škola u gradu Kikindi regulisan je Rešenjem o određivanju područja (ulica) u Kikindi sa kojih se deca upisuju u prvi razred osnovnih škola školske 2019/2020 godine. Upis učenika u prvi razred, u kome se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom jeziku, vršiće se sa teritorije grada Kikinde, a nastava će se odvijati u OŠ „Feješ Klara“ Kikinda.

Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole. Roditelji, odnosno staratelji dece rođene u periodu od 01. marta 2012. do 28. februara 2013. godine, mogu da se informišu, o području škole kome pripada njihovo dete, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kikinde, kancelarija broj 17, ili pozivom na broj telefona: 0230/410-109.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole.

Upis dece, roditelja koji nisu podneli zahtev izabranoj školi do 01. februara 2019. godine, vršiće se isključivo prema području škole kojoj dete pripada.

Upis učenika u prvi razred osnovnih škola organizovaće se u drugoj polovini marta 2019. godine, u Uslužnom centru Gradske uprave grada Kikinde, o čemu će roditelji naknadno biti obavešteni.

O B A V E Š T E NJ E

Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.

Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (član 15) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2001. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1989. do 2000. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom Centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji CMO, a prema mestu prebivališta u periodu od 14.01. do 28.02.2019. godine po sledećem rasporedu:

u opštini Kikinda – svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Ada – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Kanjiža – svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Novi Kneževac – svakog radnog dana, sem utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Senta – svakog radnog dana, sem utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Čoka – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati

Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili Uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar Ministarstva odbrane
za lokalnu samoupravu Kikinda

É R T E S I T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka-és anyagi kötelezettégüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelemi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezezzségeket is átruházatnak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásba, valamint ezen személyekre érényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2001-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1989-tól 2000-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által törénő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2019.I.14-étől 2019.II.28-ig végzik, és pedig:

Kikinda község – minden munkanapon 9-től 13 óráig
Ada község – minden kedden 9-től 13 óráig
Kanizsa község – minden munkanapon 9-től 13 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon kedd kivételével 9-től 13 óráig
Zenta község – minden munkanapon kedd kivételével 9-től 13 óráig
Csóka község – minden kedden 9-től 13 óráig

A katoni nyilvántartásba való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattat, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében kötelesek megjelenni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-212/2018
Dana: 03.01.2019. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca „Topola“ d.o.o., ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Sistem za izđubravanje štala za muzne krave, prijem stajnjaka iz ovih objekata i tehnološke kanalizacije iz izmuzišta, separacije stajnjaka i odlaganja tečne i čvrste faze na životnu sredinu“ na kat. parc. 2895 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo 3) Objekti za intenzivan uzgoj goveda – Kapacitet 200 mesta za goveda i više.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-213/2018
Dana: 27.12.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izgradnja objekta za preradu mleka – mini mlekara u Kikindi“ na kat. parc. 10449 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-213/2019 od dana 05.12.2018. godine, od nosioca projekta Tuturilov Ivan, ulica Feješ Klare 36, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,95/18)


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-5/2019
Dana: 26.12.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Vip mobile“ doo, ulica Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „NS2242_03 KI_Kikinda_Banini“ radio-bazna stanica na kat.parc. br. 426 KO Kikinda, ulica Nikole Tesle br. 5, Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 27.12.2018. do 05.01.2019. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-212/2018
Dana: 17.12.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Topola“ d.o.o., ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Sistem za izđubravanje štala za muzne krave, prijem stajnjaka iz ovih objekata i tehnološke kanalizacije iz izmuzišta, separacije stajnjaka i odlaganja tečne i čvrste faze na životnu sredinu“ na kat. parc. 2895 KO Banatska Topola u Banatskoj Topoli.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 17.12.2018. do 26.12.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-213/2018
Dana: 14.12.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Tuturilov Ivan, ulica Feješ Klare 36, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja objekta za preradu mleka – mini mlekara u Kikindi“ na kat. parc. 10449 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 14.12.2018. do 24.12.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-205/2018
Dana: 13.12.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izgradnja nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u Banatskoj Topoli“ na kat.parc. br. 2895 KO Banatska Topola, koji je zaveden pod brojem III-07-501-205/2018 od dana 20.11.2018. godine, od nosioca projekta Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/18)SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-205/2018
Dana: 28.11.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u Banatskoj Topoli“ na kat.parc. br. 2895 KO Banatska Topola.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 28.11.2018. do 07.12.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-203/2018
Dana: 16.11.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Objekat za preradu i pakovanje folijarnog đubriva i zemljišnih oplemenjivača veličine 10,0 h 4,0 m“ na kat.parc. br. 1234 KO Iđoš, koji je zaveden pod brojem III-07-501-203/2018 od dana 06.11.2018. godine, od nosioca projekta Kooperativ doo Novi Bečej, ulica Vinogradska bb, Bočar, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/18)SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-203/2018
Dana: 06.11.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Kooperativ doo Novi Bečej, ulica Vinogradska bb, Bočar, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Objekat za preradu i pakovanje folijarnog đubriva i zemljišnih oplemenjivača veličine 10,0 h 4,0 m“ na kat.parc. br. 1234 KO Iđoš.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 06.11.2018. do 16.11.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-201/2018
Dana: 06.11.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI

Nosilac projekta NIS a.d. Blok Promet, Sektor za HSE iz Novog Beograda, ulica Milentija Popovića br. 1, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Stanica za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ u Kikindi na kat.parc. br. 10735/7 i 10735/8 KO Kikinda.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Stanica za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ u Kikindi na kat.parc. br. 10735/7 i 10735/8 KO Kikinda može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 06.11.2018. godine do 26.11.2018. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Stanica za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ biće održana dana 26.11.2018. godine u 12h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-180/2018
Dana: 19.10.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izgradnja pomoćnog objekta u funkciji glavnog objekta – gasne stanice za tečni ugljendioksid“ na kat.parc. br. 3697/1, 9699/1, 9699/2 i 3705/2 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-180/2018 od dana 08.10.2018. godine, od nosioca projekta „Atler - Fontana“ doo, ulica Dragutina Ristića br. 7, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,3/18)NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
poljoprivredu i ruralni razvoj
Broj: III-07-501-181/2018
Dana: 15.10.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivedu i ruralni razvoj, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta „NIS“ AD Novi Sad, Narodnog Fronta 12, Novi Sad, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Izgradnja hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga u Kikindi“ na kat. parc. 21245/1 KO Kikinda.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga u Kikindi“ na kat. parc. 21245/1 KO Kikinda, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 15.10.2018. godine do 02.11.2018. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga u Kikindi“ na kat. parc. 21245/1 KO Kikinda biće održana dana 05.11.2018. godine u 12h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.


NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

OBAVEŠTENJE
GRAĐANIMA I ZAPOSLENIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Ulaz u gradsku upravu grada Kikinde iz ulice Braće Tatić biće zatvoren od srede 10.10.2018. godine do 22.10.2018. godine, zbog izvođenja građevinskih radova

Gradska uprava grada Kikinde

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-180/2018
Dana: 08.10.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Atler - Fontana“ doo, ulica Dragutina Ristića br. 7, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja pomoćnog objekta u funkciji glavnog objekta – gasne stanice za tečni ugljendioksid“ na kat.parc. br. 3697/1, 9699/1, 9699/2 i 3705/2 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 08.10.2018. do 17.10.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-141/2018
Dana: 17.08.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat Dogradnja i adaptacija stambeno-poslovnog objekta P+1“ na kat.parc. br. 5897/1 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-141/2018 od dana 03.08.2018. godine, od nosioca projekta SZTR „Testoteka“ Kriste Prekpalaj PR, ulica Čanadska broj 26, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/18)NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Obaveštenje

Obaveštavamo građane da tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u naseljenim mestima na teritoriji Grada Kikinda, koji nije realizovan zbog nestabilnih vremenskih uslova (petak 03.08.2018.godine), planiran je da bude izvršen u sredu, 08.08.2018.godine.

Tretman će se vršiti u periodu od 19:30 h do 22:30 h (tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima).
Preparat: Aqua K-Othrine 20EW (aktivna materija deltametrin).
Napominjemo da je preparat toksičan za pčele.

Dana 09.08.2018.godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 05:30h.
Upozoravaju se pčelari da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-141/2018
Dana: 03.08.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta SZTR „Testoteka“ Kriste Prekpalaj PR, ulica Čanadska broj 26, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Dogradnja i adaptacija stambeno-poslovnog objekta P+1“ na kat.parc. br. 5897/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.08.2018. do 13.08.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić

 

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo građane da će se tretman odraslih formi komaraca sa zemlje, larvicidni tretman komaraca na kanalima i barama, kao i tretman komaraca u podrumima stambenih i drugih objekata na teritoriji Grada Kikinda izvršiti dana 03.08.2018.godine i dana 04.08.2018.godine.

Dana 03.08.2018.godine
Larvicidni tretman u podrumima stambenih i dugih objekata:
Larvicidni tretman komaraca na kanalima i barama.
Preparati: Larvastop (aktivna materija diflubenzuron) i Vectobac 12AS (a.m. Bacillus thuringiensis).
Napominjemo da preparati nisu toksični za pčele.
Od 19 do 22 h- tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima.
Preparat: Aqua K-Othrine 20EW (aktivna materija deltametrin).
Napominjemo da je preparat toksičan za pčele.

Dana 04.08.2018.godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 05:30h.
Upozoravaju se pčelari da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-123/2018
Dana: 26.07.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Urbanistički projekat za izgradnju proizvodne hale, aneksa za utovar mašina i aneksa sa kancelarijama“ na kat.parc. br. 9529 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-123/2018 od dana 27.06.2018. godine, od nosioca projekta “GRINDEX” Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 80, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 470,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/18)NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-127/2018
Dana: 23.07.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/2016), Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E


o izmeni i dopuni rešenja dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu izmenjenu dozvolu za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, Poslovna jedinica Skladište, Bašaidski drum br. 25, Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU grada Kikinda, broj III-07-501-127/2018 od dana 23.07.2018. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-121/2018
Dana: 23.07.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Rekonstrukcija i dogradnja objekta sa promenom namene stambenog u proizvodni objekat – Radionica za proizvodnju sira P+0“ na kat.parc. br. 1790 KO Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-121/2018 od dana 21.06.2018. godine, od nosioca projekta „Terra Panonica DOO Mokrin“, ulica Svetog Save 25, Mokrin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,3/18)


NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-123/2018
Dana: 16.07.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “GRINDEX” Kikinda, ulica Miloša Velikog br. 80, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Urbanistički projekat za izgradnju proizvodne hale, aneksa za utovar mašina i aneksa sa kancelarijama“ na kat.parc. br. 9529 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.07.2018. do 25.07.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

O B A V E Š T E NJ E

Grad Kikinda planira da u narednom periodu izvrši prodaju dela stanova u zgradi u objektu C2 (zgrada koja je pored velikog parkinga u centru grada). Kako bi se odredili prioriteti u redosledu prodaje stanove, pozivamo sve zainteresovane buduće kupce da se jave i time doprinesu određivanju prioriteta prodaje.

1. Stan broj 2 na prvom spratu zgrade, dvosoban, površine 65,93 m2
2. Stan broj 5 na drugom spratu zgrade, jednosoban, površine 47,76 m2
3. Stan broj 6 na drugom spratu zgrade, dvosoban, površine 65,54 m2
4. Stan broj 8 na drugom spratu zgrade, jednosoban, površine 47,92 m2
5. Stan broj 9 na trećem spratu zgrade, jednosoban, površine 47,94 m2
6. Stan broj 10 na trećem spratu zgrade, dvosoban, površine 72,08 m2
7. Stan broj 12 na trećem spratu zgrade, jednosoban, površine 47,67 m2
8. Stan broj 13 na četvrtom spratu zgrade, trosoban, površine 113,33 m2
9. Stan broj 14 na četvrtom spratu zgrade, jednosoban, površine 55,75 m2
10. Stan broj 15 na četvrtom spratu zgrade, jednosoban, površine 47,63 m2

Prijavu i sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 410-159 od četvrtka 12.07.2018. godine do petka 20.07.2018. godine u periodu od 07 i 30 do 15 i 30 časova.


GRAD KIKINDA
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-53/2018
Dana: 06.07.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Stanica za snabdevanje dizel gorivom“ na kat.parc. br. 9523/1 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-53/2018 od dana 14.06.2018. godine, od nosioca projekta „EURO-UNA“ D.O.O., ulica Karađorđeva br. 49, Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,3/18)

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-127/2018
Dana: 06.07.2018. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, Poslovna jedinica Skladište, Bašaidski drum br. 25, Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada na teritoriji grada Kikinda
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 06.07.2018. godine operater Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, Poslovna jedinica Skladište, Bašaidski drum br. 25, Kikinda, podneo uredan Zahtev o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera na teritoriji grada Kikinda.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23.07.2018. godine.
Uvid u podneti Zahteva o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br. 87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-121/2018
Dana: 02.07.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Terra Panonica DOO Mokrin“, ulica Svetog Save 25, Mokrin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Rekonstrukcija i dogradnja objekta sa promenom namene stambenog u proizvodni objekat – Radionica za proizvodnju sira P+0“ na kat.parc. br. 1790 KO Mokrin.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 02.07.2018. do 12.07.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

 O B A V E Š T E NJ E

Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.

Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (član 15) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2000. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1988. do 1999. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom Centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji CMO, a prema mestu prebivališta u periodu od 16.01.2018. do 28.02.2018. godine po sledećem rasporedu:

u opštini Kikinda – svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Ada – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Kanjiža – svake radne srede od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Novi Kneževac – svakog radnog dana, sem utorka i srede od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Senta – svakog radnog dana, sem utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Čoka – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati

Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili Uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar Ministarstva odbrane
za lokalnu samoupravu Kikinda

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2000-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1988-tól 1999-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2018.01.16-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig
Ada község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Kanizsa község – minden munka szerdán 09,00 órától 13,00 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd és szerda kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-111/2018
Dana: 25.06.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca Naftagas – naftni servisi doo Novi Sad, ulica Put Šajkaškog Odreda br. 9, Novi Sad, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Izgradnja hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga u Kikinda“ na kat.parc. br. 21245/1 KO Kikinda u Kikindi i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 2. Ekstraktivna industrija 5) Bušenje u cilju istraživanja i ekploatacije nafte i prirodnog gasa – Svi projekti.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-53/2018
Dana: 24.06.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „EURO-UNA“ D.O.O., ulica Karađorđeva br. 49, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Stanica za snabdevanje dizel gorivom“ na kat.parc. br. 9523/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 24.06.2018. do 03.07.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Obaveštavamo građane Kikinde da će se dana 25.06.2018. godine izvršiti tretman odraslih formi komaraca hemijskim putem iz vazduha i sa zemlje u naseljenim mestima na teritoriji grada Kikinde. Tretman će se vršiti u periodu od 19h do 22h.

Preparati koji će se koristiti su Aqua K-Othrine EW 20 ( aktivna materija deltametrin ) i Moslink 0.8 (a.m. lambda-cihalotrin).

Dana 26.06.2018.godine će se izvršiti tretman odraslih formi komaraca na gradskom trgu u ranim jutarnjim časovima (u vremenu od 05:30 do 07:00), preparatom Aqua K-Othrine EW 20 ( aktivna materija deltametrin ).

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-114/2018
Dana: 11.06.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta Galad“ doo, Bašaidski drum bb, Kikinda, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Tovilište svinja kapaciteta 16200 tovljenika u turnusu“ na kat. parc. 2714 KO Banatska Topola.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Tovilište svinja kapaciteta 16200 tovljenika u turnusu“ na kat. parc. 2714 KO Banatska Topola, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 11.06.2018. godine do 21.06.2018. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Tovilište svinja kapaciteta 16200 tovljenika u turnusu“ na kat. parc. 2714 KO Banatska Topola biće održana dana 04.07.2018. godine u 12h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.


NAČELNIK GU
LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-102/2018
Dana: 11.06.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, Iđoški put br. 4, Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Izgradnja postrojenja za pripremu vode, izgradnje rezervoara za čistu vodu, pumpne stanice i ostalih pratećih elemenata za poboljšanje stanja u oblasti vodosnabdevanja na teritoriji grada Kikinda“ u Kikindi i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 12. Infrastrukturni projekti 9) Objekti za javno vodosnabdevanje -izvorišta vodosnabdevanja sa vodozahvatima, transport vode za piće, postrojenja za preradu vode – Svi projekti.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-111/2018
Dana: 04.06.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Naftagas – naftni servisi doo Novi Sad, ulica Put Šajkaškog Odreda br. 9, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga u Kikinda“ na kat.parc. br. 21245/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 05.06.2018. do 14.06.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Tretman komaraca

Obaveštavamo građane Kikinde da će se dana 31.05.2018. godine izvršiti larvicidni tretman komaraca u podrumima stambenih i drugih objekata. Preparati koji će se koristiti su Larva Stop (aktivna materija diflubenzuron) i Vectobac 12 AS (a.m. bacillus thuringiensis).

Suzbijanje odraslih formi komaraca će se izvršiti istog dana, 31.05.2018. godine u večernjem periodu (u vremenu od 19h-22h) u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Kikinde, preparatom Aqua K-Othrine EW 20 ( aktivna materija deltametrin ).

Dana 01.06.2018.godine će se izvršiti tretman odraslih formi komaraca na gradskom trgu u ranim jutarnjim časovima (u vremenu od 05:30 do 07:00), preparatom Aqua K-Othrine EW 20 ( aktivna materija deltametrin )

Napominjemo da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 ( aktivna materija deltametrin ) toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretman o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.


Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-102/2018
Dana: 21.05.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, Iđoški put br. 4, Kikinda podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja postrojenja za pripremu vode, izgradnje rezervoara za čistu vodu, pumpne stanice i ostalih pratećih elemenata za poboljšanje stanja u oblasti vodosnabdevanja na teritoriji grada Kikinda“ u Kikindi.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, u periodu od 10h do 11h od 21.05.2018. do 30.05.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-88/2018
Dana: 17.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izgradnja nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u Banatskoj Topoli“ na kat.parc. br. 2895 KO Banatska Topola, koji je zaveden pod brojem III-07-501-88/2018 od dana 24.04.2018. godine, od nosioca projekta Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17)NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-99/2018
Dana: 15.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta Galad“ doo, Bašaidski drum bb, Kikinda, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Projekat za građevinsku dozvolu zalivnog sistema „Galad““ na kat.parc. br. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 k.o. Banatska Topola i 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 k.o. Kikinda.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat za građevinsku dozvolu zalivnog sistema „Galad““ na kat.parc. br. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 k.o. Banatska Topola i 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 k.o. Kikinda, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 15.05.2018. godine do 24.05.2018. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat za građevinsku dozvolu zalivnog sistema „Galad““ biće održana dana 04.06.2018. godine u 12h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.


NAČELNIK GU
LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-79/2018
Dana: 14.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Zamena rezervoara za skladištenje motornog goriva“ na kat.parc. br. 2037 KO Rusko Selo, koji je zaveden pod brojem III-07-501-79/2018 od dana 17.04.2018. godine, od nosioca projekta „Naftna industrija Srbije „NIS“ AD, Blok promet““, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17)NAČELNIK GU

LJuban Sredić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-81/2018
Dana: 11.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/2016), Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU grada Kikinde daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E
o izdatoj dozvoli za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, Poslovna jedinica Skladište, Bašaidski drum br. 25, Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU grada Kikinda, broj III-07-501-81/2018 od dana 11.05.2018. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-24/2018
Dana: 10.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izrada SOOŽS za lokaciju KIU23, KIO23, MOKRIN PTT-UMTS“ na kat.parc. br. 2253 KO Mokrin, Trg 9. Januar bb, Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-24/2018 od dana 26.02.2018. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17)NAČELNIK GU

LJuban Sredić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-26/2018
Dana: 10.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izrada SOOŽS za lokaciju KI01, KIH01, KIU01, KIL01 KIKINDA“ na kat.parc. br. 6200 KO Kikinda, ulica Generala Drapšina br. 26, Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-26/2018 od dana 26.02.2018. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17)NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-25/2018
Dana: 10.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izrada SOOŽS za lokaciju KIU26, KIO26, IĐOŠ 3“ na kat.parc. br. 1263 KO Iđoš, ulica Milivoja Omorca br. 51, Iđoš (Telenorov stub), koji je zaveden pod brojem III-07-501-25/2018 od dana 26.02.2018. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanina, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17)


NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-77/2018
Dana: 07.05.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta „FCC“ Kikinda doo, Generala Drapšina br. 20, Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Tretman neopasnog otpada postupkom kompostiranja na podcelini „Iv“ u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kikindi“ na kat.parc. br. 11234/5 KO Kikinda i istim doneo rešenjem, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi II. pod tačkom 14. Ostali projekti 2) Postrojenja za upravljanje otpadom – tretman otpada mehaničkim i/ili biološkim postupcima – svi projekti.

Ovim rešenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da najkasnije u roku od godinu dana od konačnosti rešenja, podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i utvrđeno je da nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju i upotrebi projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja na životnu sredinu i dobijene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-78/2018
Dana: 07.05.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta „FCC“ Kikinda doo, Generala Drapšina br. 20, Kikinda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Mehanički tretman neopasnog otpada na podcelini „Iv“ u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kikindi“ na kat.parc. br. 11234/5 KO Kikinda i istim doneo rešenjem, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi II. pod tačkom 14. Ostali projekti 2) Postrojenja za upravljanje otpadom – tretman otpada mehaničkim i/ili biološkim postupcima – svi projekti.

Ovim rešenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da najkasnije u roku od godinu dana od konačnosti rešenja, podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i utvrđeno je da nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju i upotrebi projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja na životnu sredinu i dobijene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-23/2018
Dana: 07.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izrada SOOŽS za lokaciju KIU25, KIL25, KIKINDA 4“ na kat.parc. br. 3532 KO Kikinda, ulica Žarka Zrenjanina br. 96, Kikinda (Telenorov stub), koji je zaveden pod brojem III-07-501-23/2018 od dana 26.02.2018. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17)NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-22/2018
Dana: 07.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izrada SOOŽS za lokaciju KI15, KIU15, KIL15 KIKINDA 3“ na kat.parc. br. 2138/1 KO Kikinda, ulica Svetozara Miletića br. 198, Kikinda (Kikindski mlin), koji je zaveden pod brojem III-07-501-22/2018 od dana 26.02.2018. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17)NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-21/2018
Dana: 07.05.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Izrada SOOŽS za lokaciju KI04, KIU04, KIL04 KIKINDA“ na kat.parc. br. 20811/14 KO Kikinda, ulica Bašaidski put br. 25 (Fabrika „Hemik), Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-21/2018 od dana 26.02.2018. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17)NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-84/2018
Dana: 03.05.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca „Galad“ doo iz Kikinde, ulica Bašaidski drum bb, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „„Projekat za građevinsku dozvolu zalivnog sistema „Galad““ na kat.parc. br. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 k.o. Banatska Topola i 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 k.o. Kikinda i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarastvo 1) Sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje – meliorativni sistemi – Područje na kome se prostiru je veće od 20 ha.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-88/2018
Dana: 30.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Topola doo, ulica Kikindska br. 25, Banatska Topola, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u Banatskoj Topoli“ na kat.parc. br. 2895 KO Banatska Topola.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 30.04.2018. do 09.05.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Obaveštavamo građane Kikinde da će se dana 27.04.2018. godine od 12h izvršiti larvicidni tretman komaraca sa zemlje na kanalima i barama u naseljenim mestima na teritoriji Grada Kikinde. Preparati koji će se koristiti su Larva Stop (aktivna materija diflubenzuron) i Vectobac 12 AS (a.m. bacillus thuringiensis).

Napominjemo da preparati nisu opasni za pčele.

Suzbijanje odraslih formi komaraca će se izvršiti istog dana, 27.04.2018. godine u večernjem periodu (u vremenu od 18h-21h) u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Kikinde, preparatom Aqua K-Othrine EW 20 ( aktivna materija deltametrin ).
U subotu 28.04.2018.godine će se izvršiti tretman odraslih formi komaraca na gradskom trgu u ranim jutarnjim časovima (u vremenu od 05:30 do 07:00), preparatom Aqua K-Othrine EW 20 ( aktivna materija deltametrin )

Usluge sistematskog suzbijanja komaraca na teritoriji Kikinde vršiće „Ciklonizacija“ ad iz Novog Sada.

Napominjemo da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 ( aktivna materija deltametrin ) toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretman o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-79/2018
Dana: 24.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Naftna industrija Srbije „NIS“ AD, Blok promet““, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Zamena rezervoara za skladištenje motornog goriva“ na kat.parc. br. 2037 KO Rusko Selo.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 24.04.2018. do 04.05.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-24/2018
Dana: 23.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada SOOŽS za lokaciju KIU23, KIO23, MOKRIN PTT-UMTS“ na kat.parc. br. 2253 KO Mokrin, Trg 9. Januar bb, Mokrin.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 23.04.2018. do 02.05.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-26/2018
Dana: 23.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada SOOŽS za lokaciju KI01, KIH01, KIU01, KIL01 KIKINDA“ na kat.parc. br. 6200 KO Kikinda, ulica Generala Drapšina br. 26, Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 23.04.2018. do 02.05.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-25/2018
Dana: 23.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada SOOŽS za lokaciju KIU26, KIO26, IĐOŠ 3“ na kat.parc. br. 1263 KO Iđoš, ulica Milivoja Omorca br. 51, Iđoš (Telenorov stub).

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 23.04.2018. do 02.05.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-84/2018
Dana: 20.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Galad“ doo, Bašaidski drum bb, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat za građevinsku dozvolu zalivnog sistema „Galad““ na kat.parc. br. 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 k.o. Banatska Topola i 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 k.o. Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.04.2018. do 30.04.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-23/2018
Dana: 18.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada SOOŽS za lokaciju KIU25, KIL25, KIKINDA 4“ na kat.parc. br. 3532 KO Kikinda, ulica Žarka Zrenjanina br. 96, Kikinda (Telenorov stub).

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.04.2018. do 27.04.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Obaveštavaju se građani da mogu izvršiti uvid u Jadinstveni birački spisak neposredno u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, soba br. 10 ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

Građani mogu podneti zahteve za upis ili promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku u Gradskoj upravi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u kancelariji br. 10. Potrebno je da uz zahtev prilože i određena dokumenta- dokaze radi ostvarivanja tog prava (lična karta, izvodi iz matičnih knjiga , dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti).

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanja biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.
U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije odnosno lica koja imaju biračka pravo–prema mestu prebivališta.


Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanje iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi gradskoj upravi po mestu prebivališta.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-22/2018
Dana: 16.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada SOOŽS za lokaciju KI15, KIU15, KIL15 KIKINDA 3“ na kat.parc. br. 2138/1 KO Kikinda, ulica Svetozara Miletića br. 198, Kikinda (Kikindski mlin).

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.04.2018. do 25.04.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-21/2018
Dana: 16.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada SOOŽS za lokaciju KI04, KIU04, KIL04 KIKINDA“ na kat.parc. br. 20811/14 KO Kikinda, ulica Bašaidski put br. 25 (Fabrika „Hemik), Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.04.2018. do 25.04.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-78/2018
Dana: 16.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „FCC“ Kikinda doo, Generala Drapšina br. 20, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Mehanički tretman neopasnog otpada na podcelini „Iv“ u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kikindi“ na kat.parc. br. 11234/5 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.04.2018. do 26.04.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-77/2018
Dana: 16.04.2018. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „FCC“ Kikinda doo, Generala Drapšina br. 20, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Tretman neopasnog otpada postupkom kompostiranja na podcelini „Iv“ u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kikindi“ na kat.parc. br. 11234/5 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.04.2018. do 26.04.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-81/2018
Dana: 11.04.2018. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E


o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada operatera „Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, Poslovna jedinica Skladište, Bašaidski drum br. 25, Kikinda

Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 27.03.2018. godine operater „Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, Poslovna jedinica Skladište, Bašaidski drum br. 25, Kikinda, podneo uredan Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 26.04.2018. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.


NAČELNIK GU

LJuban Sredić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-57/2018
Dana: 05.04.2018. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za Projekat „Skladištenje neopasnog otpada na podcelini „Iv“ u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kikindi“ na kat.parc. br. 11234/5 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-57/2018 od dana 16.03.2018. godine, od nosioca projekta „FCC“ Kikinda doo, Generala Drapšina br. 20, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,113/17).

NAČELNIK GU
LJuban Sredić
 

 OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Privredno društvo „FCC“ Kikinda doo“ iz Kikinde, ulica Generala Drapšina 20 podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Skladištenje neopasnog otpada na podcelini Iv“ u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kikindi na kat.parc. br. 11234/5 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.03.2018. do 26.03.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

NAČELNIK GU
LJuban Sredić

 Upis dece u prvi razred OŠ u školskoj 2018/19. godini

Na osnovu člana 18., člana 20., člana 21. i člana 22. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017 ) nadležni organ lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava školu i roditelje o deci koja su stasala za upis i koja su upisana u školu.

U prvi razred školske 2018/19. godine upisuju se deca koja do početka školske godine (01. septembar 2018. godine) imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Drugim rečima, obavezu upisa (prijavljivanja) za polazak u prvi razred imaju roditelji (staratelji) dece rođene od 01. marta 2011. do 29. februara 2012. godine. U prvi razred upisuju se i deca sa šest do šest i po godina, nakon provere spremnosti za polazak u školu. Proveru spremnosti deteta vrši psiholog škole primenom standardnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.
Prijavljivanje za upis u prvi razred vršiće se u prostorijama osnovnih škola u selima, a u Kikindi u Gradskoj upravi – Uslužnom centru (šalter br. 5.) – Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, u periodu od 27. marta 2018. godine do 27. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova.

Roditelji (staratelji) su dužni da prilikom prijavljivanja ponesu sa sobom:
1. fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete,
2. dokaz (uverenje) o zdravstvenom pregledu deteta,
3. ličnu kartu sa tačnom adresom stanovanja lica (roditelj – staratelj) kod kojeg dete stanuje.

Nakon isteka predviđenog roka, od 30. aprila 2018. godine, prijavljivanje dece sa područja grada vršiće se u Sekretarijatu za društvene delatnosti – Trg srpskih dobrovoljaca 12., kancelarija broj 17.

Osnovnim školama u selima dostavili smo izvod iz evidencije matičara, odnosno spisak dece iz evidencije predškolske ustanove, koja treba da se upišu u prvi razred, rođene od 01. marta 2011. do 28. februara 2012. godine.

Molimo Vas da na prikladan način obavestite roditelje (staratelje) i decu o vremenu i mestu upisa.

Za sva dodatna obaveštenja možete se obratiti Sekretarijatu neposredno ili telefonom broj 0230/410-109.

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Gerontološki centar Kikinda“, ulica Generala Drapšina br. 99, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja objekta za stanovanje odraslih i starih lica spratnosti P+1+Pot“ na kat.parc. br. 9278 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.02.2018. do 01.03.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU
LJuban Sredić
 

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Zoppas industries serb“ d.o.o, Zrenjaninski put bb, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Proizvodni objekat“ na kat.parc. br. 21714 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.02.2018. do 01.03.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU
LJuban Sredić
 

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Eko hemik“ doo Novi Sad, ulica Liparje br. 108, Ledinci, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Objekat za skladištenje i tretman u cilju pripreme za transport neopasnog otpada“ na kat.parc. br. 20811/2 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.02.2018. do 01.03.2018. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

NAČELNIK GU
LJuban Sredić
 

Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta „BPS BIOTEC ORGANIC“ d.o.o. iz Novog Sada, ulica Narodnog fronta br. 23C, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Biogasna elektrana instalisane snage do 1MW“ u Mokrinu na kat.parc. br. 20081/1 KO Mokrin.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Biogasna elektrana instalisane snage do 1MW“ u Mokrinu na kat.parc. br. 20081/1 KO Mokrin, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 23.02.2018. godine do 05.03.2018. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Biogasna elektrana instalisane snage do 1MW“ biće održana dana 06.03.2018. godine u 12h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.


NAČELNIK GU
LJuban Sredić
 

OBAVEŠTENJE - popis nezakonito izgrađenih objekata

Ovim putem pozivamo sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koje Komisija za popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Kikinde nije, iz objektivnih razloga, mogla da popiše da prijave svoje bespravno sagrađene objekate.

Prijava se može izvršiti na obrascima koji se nalaze u Uslužnom centru Gradske uprave grada Kikinde, sto br. 7, gde se mogu dobiti i sve potrebne informacije oko postupka ozakonjenja.

Napominjemo da je u članu 2. Zakona o ozakonjenju objekata (,,Sl. glasnik RS” broj 96/2015) navedeno da ozakonjenje, u smislu ovog Zakona, predstavlja javni interes za Republiku Srbiju, te su shodno tome, nadležni organi dužni da preduzmu sve potrebne mere i radnje u cilju ozakonjenja bespavno izgrađenih objekata.


NAČELNIK
LJuban Sredić

O B A V E Š T E NJ E - Upis u vojnu evidenciju

Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.

Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (član 15) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2000. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1988. do 1999. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom Centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji CMO, a prema mestu prebivališta u periodu od 16.01.2018. do 28.02.2018. godine po sledećem rasporedu:

u opštini Kikinda – svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Ada – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Kanjiža – svake radne srede od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Novi Kneževac – svakog radnog dana, sem utorka i srede od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Senta – svakog radnog dana, sem utorka od 09,00 do 13,00 sati
u opštini Čoka – svakog radnog utorka od 09,00 do 13,00 sati

Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili Uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar Ministarstva odbrane
za lokalnu samoupravu Kikinda 

 É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2000-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1988-tól 1999-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2018.01.16-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig
Ada község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig
Kanizsa község – minden munka szerdán 09,00 órától 13,00 óráig
Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd és szerda kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig
Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat
Véderőminisztériumi Központja

OBAVEŠTENJE - Upis dece u školu

Na osnovu člana 18., člana 20., člana 21. i člana 22. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017), obaveštavamo roditelje, odnosno staratelje dece rođene u periodu od 01. marta 2011. do 29. febuara 2012. godine, a biće upisana u prvi razred osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu, da mogu izabrati osnovnu školu u koju će da upišu dete, podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 01. februara 2018. godine.

Odlukom o broju i prostornom rasporedu – mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Kikinda utvrđeno je da se osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje u sedamnaest osnovnih škola: 15 redovnih osnovnih škola, jednoj osnovnoj muzičkoj školi i jednoj osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Upis učenika u prvi razred osnovnih škola u gradu Kikindi regulisan je Rešenjem o određivanju područja (ulica) u Kikindi sa kojih se deca upisuju u prvi razred osnovnih škola školske 2018/2019. godine. Upis učenika u prvi razred, u kome se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom jeziku, vršiće se sa teritorije grada Kikinde, a nastava će se odvijati u OŠ „Feješ Klara“ Kikinda.

Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole. Roditelji, odnosno staratelji dece rođene u periodu od 01. marta 2011. do 29. februara 2012. godine, mogu da se informišu, o području škole kome pripada njihovo dete, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kikinda, kancelarija broj 17, ili pozivom na broj telefona 0230/410-109.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole.

Upis dece, roditelja koji nisu podneli zahtev izabranoj školi do 01. februara 2018. godine, vršiće se isključivo prema području škole kojoj dete pripada.

Upis učenika u prvi razred osnovnih škola organizovaće se u drugoj polovini marta 2018. godine, u Uslužnom centru Gradske uprave grada Kikinda, o čemu će roditelji naknadno biti obavešteni.

SASTANAK SVIH ZAINTERESOVANIH STANARA STAMBENIH ZGRADA – PETAK, 17. NOVEMBAR 2017. U 17,00 ČASOVA U SVEČANOJ SALI GRADSKE UPRAVE GRADA KIKINDE

Gradska uprava grada Kikinde – Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti je organ nadležan za registraciju odnosno preregistraciju skupština stambenih zajednica (ranije skupštine ili saveti zgrada) po odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (''Službeni list RS'', br. 104/2016). Do kraja godine svaka zgrada mora da ima svog upravnika a stanari zgrada mogu izabrati nekog od stanara za upravnika zgrade ili zaključiti ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja. U suprotnom Gradska uprava ima obavezu da privremeno imenuje prinudnog upravnika, sa liste profesionalnih upravnika koja se vodi kod Privredne komore Srbije. Prinuda uprava traje samo onoliko koliko stanarima treba da se dogovore i izaberu upravnika. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti je do sada u tri navrata (juna, septembra i oktobra) u ''Novim kikindskim novinama'' objavljivao obaveštenje o postupku registracije stambenih zajednica i o savetodavnoj pomoći za unapređenje energetske efikasnonsti zgrada. Isto obaveštenje je objavljeno i na internet sajtu (Kikinda Online) i oglasnoj tabli Gradske uprave. Na internet sajtu Gradske uprave su objavljeni i obrasci u vezi sa postupkom registracije stambenih zajednica. Svim predsednicima skupština/saveta zgrada evidentiranih odnosno registrovanih po ranijem Zakonu o stanovanju je tokom oktobra na kućne adrese dostavljeno navedeno obaveštenje. Sve informacije i obrasci u vezi sa postpukom registracije odnosno preregistracije stambenih zajednica mogu se dobiti u kancelariji br. 55 u toku radnog dana (07,30 – 15,30 časova).

Gradska uprava će u petak, 17. novembra 2017. godine u Svečanoj sali sa početkom u 17,00 časova organizovati sastanak sa svim zainteresovanim stanarima i građanima na temu postupka registracije odnosno preregistracije stambenih zajednica (skupština zgrada). Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom sastanku.

O B A V E Š T E NJ E

REGISTRACIJA STAMBENIH ZAJEDNICA

SAVETODAVNA POMOĆ ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

Sve skupštine stambenih zajednica (skušštine ili saveti stanara) moraće do 12. decembra 2017. godine da se usklade sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (''Službeni glasnik RS'', br. 104/2016), a to znači da će i oni koji već imaju izabrane predstavnike, kao i oni koji ih nemaju morati da se sastanu i izaberu upravnike. Izabrani predstavnici će morati da ''preregistruju'' dosadašnje skupštine stanara u stambene zajednice. Stambene zgrade koje do sada nisu imale registrovane skuštine ili savete stanara moraće da registruju stambenu zajednicu do navedenog roka. Registracija stambenih zajednica će se vršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde - Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti.

Registracija stambenih zajednica je predviđena kao ''jednošalterski'' sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a rešenja o registraciji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

Zakonom je po prvi put uspostavljen sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji, čime se zamenjuje dosadašnja različita praksa vođenja evidencija o stambenim zajednicama.

Za više informacija o načinu registracije stambenih zajednica i potrebnoj dokumentaciji za registraciju (prijava za registraciju, zapisnik sa sednice i odluka o izboru upravnika i drugo) možete se obratiti u kancelariju br. 55 Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12.

Za obrasce/modele akata i potrebnu dokumentaciju videti internet-sajt: kikinda.org.rs (KikindaOnline) (Informacije-Saopštenja za javnost-Aktuelna-Registracija stambenih zajednica)

Zakonom je definisan održivi razvoj stanovanja kao unapređenje uslova stanovanja građana i očuvanja i unapređenja vrednosti stambenog fonda uz unapređenje energetske efikasnosti, smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu i racionalno korišćenje resursa, odnosno, usklađivanje ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine prilikom razvoja stambenog sektora, što predstavlja javni interes.

Za savetodavne usluge za unapređenje energetske efikasnosti zgrada možete se obratiti gradskom energetskom menadžeru Branislavi Čičulić, kancelarija br. 50, tel. 410-233, svakog četvrtka od 7,30 do 15,30 sati.

OBAVEŠTENJE

Na osnovu Javnog poziva uz učešće grada Kikinde u sufinansiranju eksploatacionih bunara broj V-320-209/2017.godine i Javnog poziva uz učešće grada Kikinde u sufinansiranju nabavke opreme namenjene poljoprivrednoj proizvodnji broj V-320-208/2017, Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove gradske uprave grada Kikinde, obaveštava sva zainteresovana poljoprivredna gazdinstva da je rok za podnošenje prijava po gore navedenim pozivima, produžen i to;

- Javni poziv uz učešće Grada Kikinde u sufinansiranju izgradnje eksploatacionih bunara broj V-320-209/2017. od 18.07.2017.godine;
Rok za podnošenje prijava- do utroška sredstava.

- Javnog poziva uz učešće grada Kikinde u sufinansiranju nabavke opreme namenjene poljoprivrednoj proizvodnji broj V-320-208/2017 od 18.07.2017.god.
Rok za podnošenje prijava- 16.10.2017.godine

- Javni konkurs za raspodelu sredstava namenjenih programskim aktivnostima Udruženja u tradicionalnim manifestacijama i projektima iz oblasti gastronomijei turizma broj V-320-229/2017. od 30.08.2017.godine
Rok za podnošenje prijava - 16.10.2017.godine

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-112/2017
Dana: 27.07.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Izmeštanje postojećih instalacija i priključaka na komunalnu infrastrukturu i izgradnju novih“ na kat.parc. br. 10735/9, (10735/10), 10735/7, 10735/8 i 21681 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-112/2017 od dana 28.06.2017. godine, od nosioca projekta Naftna industrija Srbije, ulica Narodnog Fronta br. 12, Novi Sad, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,..., 61/17)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-138/2017
Dana: 18.07.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „MK Commerce doo“, Trg Marije Trandafil 7, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Stanica za snabdevanje dizel gorivom motornih vozila“ na kat.parc. br. 9524 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.07.2017. do 28.07.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-111/2017
Dana: 14.07.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Izgradnja MRS „Industrijska zona Kikinda“ i distributivnog gasovoda od RE cevi MOR 4 bar“ na kat.parc. br. 21217/2, 21217/3, 21538/1, 21457/2, 21697, 10738/4, 21681, 20865/2, 20866/2, 20867/2, 20868/2, 20869/2, 20870/2, 20871/2, 20872/2, 20873/14, 20873/15, 20873/10, 20873/2, 20873/4, 20875/2, 20876/4, 20877, 20882, 20883/3, 20883/2, 20884, 20885, 20888, 20889/2, 20889/3, 20890/2, 20890/1, 20893, 20894, 20897, 20914/1, 20914/2, 20919, 20920/5, 20921, 21128/2, 21128/1, 21124, 21127, 21123, 21118, 21116, 21117, 21114, 21113, 21112/7, 21112/3, 21112/2, 21112/1, 21110, 21111, 21108, 21104, 21102, 21100, 21097/2, 21097/1, 21096/1, 21096/4, 21096/5, 21095, 21094/2, 20194/1, 21091/1, 21088, 21087, 21084, 21083, 21081, 21080, 21078, 21077, 21076, 21075, 21074, 21071/1, 21071/2, 21070, 21067, 21066, 21065/2, 21065/4, 21065/3, 21065/9, 21065/8, 1065/1, 21064, 21062, 21061, 21060, 21059, 21058/9, 21058/8, 21058/6, 21058/5, 10732/1, 21679, 10732/3, 10732/6, 10730/2, 10730/1, 10729, 10727, 10726, 10725, 10722, 10721, 10719, 10717, 10716, 10713, 10712, 10710, 10687, 10684, 10677, 10675, 10674, 10672, 10671, 10669, 10668, 10667, 10666/2, 10666/1, 20922, 20923, 20927, 20928, 20930/1, 20930/2, 20931, 20933, 20934, 20938, 20939, 20940, 20944/1, 20944/2, 20945, 20947/2, 20947/3, 20947/4, 20947/5, 20947/6, 20948/2, 20949, 20950/1, 20951, 20952, 20953, 20956/2, 20956/1, 2095, 20958, 20959/1, 20960, 20961, 20962, 20963/1, 20963/2, 10735/1, 10592, 21676/1, 21675 i 10735/3 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-111/2017 od dana 03.07.2017. godine, od nosioca projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 460,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,61/17)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-110/2017
Dana: 10.07.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “GIGRAPHIX DOO”, ulica Miloša Velikog br. 85, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Postrojenje za reciklažu otpadnih toner kaseta za laserske štampače“ na kat.parc. br. 1429 i 1430 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 10.07.2017. do 20.07.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-112/2017
Dana: 07.07.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Naftna industrija Srbije, ulica Narodnog Fronta br. 12, Novi Sad, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izmeštanje postojećih instalacija i priključaka na komunalnu infrastrukturu i izgradnju novih“ na kat.parc. br. 10735/9, (10735/10), 10735/7, 10735/8 i 21681 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 07.07.2017. do 17.07.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-111/2017
Dana: 03.07.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja MRS „Industrijska zona Kikinda“ i distributivnog gasovoda od RE cevi MOR 4 bar“ na kat.parc. br. 21217/2, 21217/3, 21538/1, 21457/2, 21697, 10738/4, 21681, 20865/2, 20866/2, 20867/2, 20868/2, 20869/2, 20870/2, 20871/2, 20872/2, 20873/14, 20873/15, 20873/10, 20873/2, 20873/4, 20875/2, 20876/4, 20877, 20882, 20883/3, 20883/2, 20884, 20885, 20888, 20889/2, 20889/3, 20890/2, 20890/1, 20893, 20894, 20897, 20914/1, 20914/2, 20919, 20920/5, 20921, 21128/2, 21128/1, 21124, 21127, 21123, 21118, 21116, 21117, 21114, 21113, 21112/7, 21112/3, 21112/2, 21112/1, 21110, 21111, 21108, 21104, 21102, 21100, 21097/2, 21097/1, 21096/1, 21096/4, 21096/5, 21095, 21094/2, 20194/1, 21091/1, 21088, 21087, 21084, 21083, 21081, 21080, 21078, 21077, 21076, 21075, 21074, 21071/1, 21071/2, 21070, 21067, 21066, 21065/2, 21065/4, 21065/3, 21065/9, 21065/8, 1065/1, 21064, 21062, 21061, 21060, 21059, 21058/9, 21058/8, 21058/6, 21058/5, 10732/1, 21679, 10732/3, 10732/6, 10730/2, 10730/1, 10729, 10727, 10726, 10725, 10722, 10721, 10719, 10717, 10716, 10713, 10712, 10710, 10687, 10684, 10677, 10675, 10674, 10672, 10671, 10669, 10668, 10667, 10666/2, 10666/1, 20922, 20923, 20927, 20928, 20930/1, 20930/2, 20931, 20933, 20934, 20938, 20939, 20940, 20944/1, 20944/2, 20945, 20947/2, 20947/3, 20947/4, 20947/5, 20947/6, 20948/2, 20949, 20950/1, 20951, 20952, 20953, 20956/2, 20956/1, 2095, 20958, 20959/1, 20960, 20961, 20962, 20963/1, 20963/2, 10735/1, 10592, 21676/1, 21675 i 10735/3 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.07.2017. do 13.07.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-97/2017
Dana: 23.06.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta „Kipetrol“ doo, Torđanski br. 1, Bašaid, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Biogasno postrojenje“ na kat.parc. br. 9320/1 KO Bašaid i istim doneo rešenjem, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 14. Ostali projekti 11) Postrojenja za proizvodnju bio gasa.

Ovim rešenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da najkasnije u roku od godinu dana od konačnosti rešenja, podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i utvrđeno je da nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju i upotrebi projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja na životnu sredinu i dobijene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-90/2017
Dana: 19.06.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Izrada SOOŽS za lokaciju KI05, KIU05, KIL05 Mokrin“ na kat.parc. br. 16671 KO Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-90/2017 od dana 29.05.2017. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-742221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-76/2017
Dana: 19.06.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU grada Kikinda daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E


Na zahtev nosioca projekta Naftna industrija Srbije iz Novog Sada, koji je zaveden pod brojem III-07-501-76/2017 od dana 21.04.2017.godine za PROJEKAT „Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ u Kikindi na kat. parc. br. 10735/7 i 10735/8 KO Kikinda, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).
Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. gl. RS", br. 135/2004,..., 14/2016) i drugim propisima na snazi, preduzima sledeće mere zaštite životne sredine:
Mere u toku rušenja i izgradnje objekta
1.Izraditi i postupati u skladu sa Elaboratom o uređenju gradilišta, Planim preventivnih mera i Projektom uklanjanja (rušenja) objekta
2. Izvršiti inertizaciju i čišćenje skladišnih rezervoara i instalacije za razvod goriva pre njihovog uklanjanja, a poslove inertizacije i čišćenja poveriti ovlašćenom operateru
3. Nakon uklanjanja rezervoara za tečna goriva izvršiti ispitivanje zemljišta
4. Sav neopasan i opasan otpad koji nastane uklanjanjem objekta predati ovlašćenom operateru uz odgovarajući dokument o kretanju otpada
5. Za nastali opasan otpad nakon čišćenja rezervoara i instalacija, izraditi Izveštaj o ispitivanju otpada
6.Vršiti redovno kvašenje manipulativnih površina i sprečiti rasipanjegrađevinskog materijala tokom transporta
7. U slučaju izlivanja ulja i goriva tokom rada građevinskih mašina i mehanizacije obavezna je sanacija zagađenog zemljišta
8. Sve građevinske i instalaterske radove izvršiti u potpunosti u skladu sa tehničkom dokumentacijom
Mere u toku redovnog rada objekta
1. Sprovoditi mere zaštite životne sredine koje se odnose na:
- zaštitu voda prema Zakonu o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016), kao i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog Zakona
- održavanje nivo aerozagađenja u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013)
- zaštitu od buke prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010), kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona
- upravljanje nastalim otpadom prema Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. gl. RS”, br. 36/09), kaoipodzakonska akta doneta na osnovu ovih zakona
- zaštitu zemljišta od kontaminacije
2. Postupati u skladu sa Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl. glasnik SRS", br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Sl. glasnik
RS", br. 53/93, 67/93 i 48/94), Pravilnikom o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva ("Sl. list SFRJ", br. 27/71 i 29/71 -ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 108/2013) i Pravilnika o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja koja potiču iz procesa skladištenja i transporta benzina ("Sl. glasnik RS", br. 1/2012, 25/2012 i 48/2012).
3.U sektoru rezervoara, ugraditi pijezometar za praćenje kvaliteta podzemnih voda, u svemu u skladu sa prethodno pribavljenim uslovima nadležnog organa
4.Obezbediti ispitivanje i praćenje kvaliteta podzemnih voda u pijazometrima
5.Svi objekti, rezervoari i cevovodi za skladištenje i transport goriva moraju biti vodonepropusni. Rezervoari moraju biti sa duplim plaštom i opremljeni uređajima za detekciju curenja goriva
6. Veza autocisterne i creva za pretakanje, kao i veza creva sa otvorom za pretakanje na podzemnom rezervoaru mora biti apsolutno nepropusna.
7. Tankvane postaviti tako da zadovolje ukupnu količinu goriva koji se skladišti
8. Predvideti mere za sprečavanje zagađenja vode i zemljišta u slučaju incidentnih situacija , zbog curenja goriva iz rezervoara, cevovoda i otvora za ispuštanje taloga
9. Predvideti separatni tip interne kanalizacione mreže , posebno za sakupljanje i odvođenje uslovno čistih atmosferskih voda, posebno za potencijalno zauljene atmosferske vode i posebno za sanitarno-fekalne otpadne vode
10. Sanitarno-fekalne otpadne vode ispuštati u javnu kanalizacionu mrežu prema uslovima JP "Kikinda"
11. Uslovno čiste atmosferske vode sa krovova, nadstrešnica i trotoara mogu se bez prethodnog tretmana ispuštati na okolni teren
12. Preko ovlašćenog preduzeća organizovati pražnjenje i odvoženje sadržaja iz taložnika i separata u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016).
13. Za potencijalno zauljene otpadne vode koje nastaju na kompleksu obezbediti primarno prečišćavanje
14. Atmosferske vode sa zauljenih površina (pretakačka mesta, parking, saobraćajnice) priključiti na internu kanalizacionu mrežu , preko separatora i taložnika.
15. Obezbediti ispitivanje kvaliteta otpadnih voda pre i nakon prečišćavanja putem separatora.
16. Pre i u toku pune eksploatacije objekta, izvršiti kontrolno merenje emisije štetnih polutanata u vazduh, a tokom eksploatacije vršiti mesečno merenje sadržaja ugljovodonika., olova, olovnih benzina
17. Zagađenje vazduha od emisije benzinskih para, TNG i izduvnih gasova vozila uvazduhu utvrditi merenjem imisije ukupnih ugljovodonika u pravcu vetra (uzorak od 1h).
18. Predvideti ugradnju sistema za odsisavanje benzinskih i dizel para i povratak u rezervoar, odnosno cisternu, na svim automatima za izdavanje goriva, kao i na zajedničkom utakačkom šahtu
19. Izvršiti jedno merenje nultog stanja komunalne buke pre puštanja u rad pumpe, a u toku redovnog rada izvršiti drugo merenje komunalne buke kod najbližih stambenih objekata
20. Potrebno je voditi dokument o kretanju otpada za sve vrste otpada na lokaciji
21. Čvrst komunalni otpad odlagati u kontejner, koji će biti obezbeđen i postavljen u okviru kompleksa. Pražnjenje kontejnera obezbediti preko operatera FCC doo Kikinda
22. Pre početka puštanja u rad objekta, neophodno je izvršiti snimanje izvedenog stanja
23. Sprovoditi neophodne mere zaštite od mogućih udesa (požar, izlivanje, prosipanje,iscurivanje goriva i dr), kao i mere za otklanjanje posledica u slučaju udesnih situacija (sredstva za protivpožarnu zaštitu, posedovanje odgovarajućeg sorbenta i dr) u skladu sa saglasnošću nadležnog organa za sprovođenje mera zaštite od požara
24. Za predmetni objekat izraditi Program praćenja uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016) i njegovo sprovođenje vršiti u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Mere nakon prestanka rada objekta
1. Demontaža celokupne opreme
2.Remedijacija zemljišta ukoliko je prethodno utvrđeno da je kontaminacija iznad dozvoljenih granica prema projektu regeneracije
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-97/2017
Dana: 09.06.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Kipetrol“ doo, Torđanski br. 1, Bašaid, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Biogasno postrojenje“ na kat.parc. br. 9320/1 KO Bašaid.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 09.06.2017. do 19.06.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-90/2017
Dana: 07.06.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada SOOŽS za lokaciju KI05, KIU05, KIL05 Mokrin“ na kat.parc. br. 16671 KO Mokrin.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 07.06.2017. do 17.06.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-78/2017
Dana: 04.05.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Održavanje stambenog objekta“ na kat.parc. br. 19 KO Sajan, koji je zaveden pod brojem III-07-501-78/2017 od dana 24.04.2017. godine, od nosioca projekta Mesna zajednica Sajan, ulica Velika br. 92, Sajan, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-76/2017
Dana: 27.04.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, grad Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI


Nosilac projekta Naftna industrija Srbije iz Novog Sada, ulica Narodnog fronta br. 12, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ u Kikindi na kat.parc. br. 10735/7 i 10735/8 KO Kikinda.
Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ u Kikindi na kat.parc. br. 10735/7 i 10735/8 KO Kikinda može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 27.04.2017. godine do 06.05.2017. godine od 10h do 11h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.
Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ biće održana dana 17.05.2017. godine u 12h časova, u prostorijama zgrade SG Kikinda sala br. 12.


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-78/2017
Dana: 24.04.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Mesna zajednica Sajan, ulica Velika br. 92, Sajan, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Održavanje stambenog objekta“ na kat.parc. br. 19 KO Sajan.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 24.04.2017. do 04.05.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-55/2017
Dana: 18.04.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Izgradnja stambeno-poslovnog objekta“ na kat.parc. br. 21705 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-55/2017 od dana 21.03.2017. godine, od nosioca projekta Vanja Trifunac, ulica Svetozara Miletića br. 112, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-65/2017
Dana: 13.04.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Izgradnja podzemnog 20 kV kablovskog voda dužine oko 1510 m i MBTS „Zalivni podsistem S1 Kozara“ 10(20)/0,4 kV, 400 (630) kVA“ na kat.parc. br. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2, 3219/3 i 3219/4 KO Banatsko Veliko Selo, koji je zaveden pod brojem III-07-501-65/2017 od dana 03.04.2017. godine, od nosioca projekta AD „KOZARA“ iz Banatskog Velikog Sela, ulica Omladinska br. 2, Banatsko Veliko Selo, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-50/2017
Dana: 13.04.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Izrada SOOŽS za lokaciju KIU22, KIL22 Kikinda“ na kat.parc. br. 8312 i 8313 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-50/2017 od dana 14.03.2017. godine, od nosioca projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-65/2017
Dana: 03.04.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta AD „KOZARA“ iz Banatskog Velikog Sela, ulica Omladinska br. 2, Banatsko Veliko Selo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja podzemnog 20 kV kablovskog voda dužine oko 1510 m i MBTS „Zalivni podsistem S1 Kozara“ 10(20)/0,4 kV, 400 (630) kVA“ na kat.parc. br. 4725/1, 4645, 4760, 3219/2, 3219/3 i 3219/4 KO Banatsko Veliko Selo.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.04.2017. do 13.04.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-56/2017
Dana: 29.03.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Izgradnja zgrade P+0 sa jednim stanom i skladišta poljoprivrednih proizvoda“ na kat.parc. br. 1059 KO Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-56/2017 od dana 17.03.2017. godine, od nosioca projekta Bajšanski Neca i Milica iz Mokrina, ulica Markovih br. 43, Mokrin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-51/2017
Dana: 29.03.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Proizvodno-logistički centar“ na kat.parc. br. 20946 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-51/2017 od dana 15.03.2017. godine, od nosioca projekta Društvo za trgovinu i usluge Promedia doo, ulica Kralja Petra Prvog br. 114, Kikinda , doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-45/2017
Dana: 29.03.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Odgajivačnica pasa“ na kat.parc. br. 548 i 549 KO Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-45/2017 od dana 17.03.2017. godine, od nosioca projekta Milana Veskov iz Mokrina, ulica Arsenija III Čarnojevića br. 42, Mokrin, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-55/2017
Dana: 28.03.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Vanja Trifunac, ulica Svetozara Miletića br. 112, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja stambeno-poslovnog objekta“ na kat.parc. br. 21705 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 28.03.2017. do 08.03.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-56/2017
Dana: 17.03.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Bajšanski Neca i Milica iz Mokrina, ulica Markovih br. 43, Mokrin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja zgrade P+0 sa jednim stanom i skladišta poljoprivrednih proizvoda“ na kat.parc. br. 1059 KO Mokrin.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 17.03.2017. do 27.03.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-45/2017
Dana: 17.03.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Milan Veskov iz Mokrina, ulica Arsenija III Čarnojevića br. 42, Mokrin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Odgajivačnica pasa“ na kat.parc. br. 548 i 549 KO Mokrin.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 17.03.2017. do 27.03.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-51/2017
Dana: 15.03.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Društvo za trgovinu i usluge Promedia doo, ulica Kralja Petra Prvog br. 114, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Proizvodno-logistički centar“ na kat.parc. br. 20946 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 15.03.2017. do 25.03.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-50/2017
Dana: 14.03.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Zrenjanin, ulica Pupinova br. 1, Zrenjanin, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izrada SOOŽS za lokaciju KIU22, KIL22 Kikinda“ na kat.parc. br. 8312 i 8313 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 14.03.2017. do 24.03.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-33/2017
Dana: 13.03.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za „Skladište opasnog i neopasnog otpada“ na kat.parc. br. 11234/5 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-33/2017 od dana 20.02.2017. godine, od nosioca projekta „FCC EKO doo“ Beograd, ulica Mokroluška Nova broj 5, Beograd, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-33/2017
Dana: 22.02.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „FCC EKO doo“ Beograd, ulica Mokroluška Nova broj 5, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Skladište opasnog i neopasnog otpada“ na kat.parc. br. 11234/5 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 22.02.2017. do 03.03.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka


Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-189/2016
Dana: 21.02.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/2016), Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU grada Kikinde daje sledeće
 

O B A V E Š T E NJ E

o izdatoj dozvoli za skladištenje neopasnog otpada


Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za skladištenje neopasnog otpada operatera „KIMETAL“ d.o.o. Kikinda, ulica Kraljevića Marka broj 149 Kikinda, koju je izdao Sekretarijat za zaštitu životne sredine GU grada Kikinda, broj III-07-501-189/2016 od dana 20.02.2017. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za upravljanje otpadom u prostorijama GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-16/2017
Dana: 01.02.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Kolovoz u ulici Nova-4 U Kikindi“ na kat.parc. br. 9538/25, 9541 i 21550 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-116/2017 od dana 20.01.2017.godine, od nosioca projekta grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-17/2017
Dana: 01.02.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Pojačanog održavanja kolovoza raskrnice državnog puta IB-13 i ulice Svetosavska“ na kat.parc. br. 10396/4, 21677 KO Kikinda, Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-17/2017 od dana 20.01.2017.godine, od nosioca projekta Grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-12/2017
Dana: 26.01.2017. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Skladište neopasnog i opasnog otpada“ na kat.parc. br. 20811/12 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-167/2016 od dana 24.08.2016.godine, od nosioca projektaa „EKO HEMIK“ d.o.o. iz Novog Sada, ulica Liparje broj 108, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-5/2017
Dana: 23.01.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na osnovu zahteva nosioca projekta „B92“ AD Beograd, ulica Autoput za Zagreb broj 22 Zemun, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „FM predajnik na lokaciji Kikinda, Generala Drapšina 20“ na kat.parc.br. 6208 KO Kikinda i istim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) predmetni projekat se nalazi na Listi 2. pod tačkom 12. Infrastrukturni projekti 12) Telekomunikacioni predajnici radiorelejni sistemi efektivne izračene snage više od 250W.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-16/2017
Dana: 20.01.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Kolovoz u ulici Nova-4 U Kikindi“ na kat.parc. br. 9538/25, 9541 i 21550 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.01.2017. do 30.01.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-17/2017
Dana: 20.01.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Pojačanog održavanja kolovoza raskrnice državnog puta IB-13 i ulice Svetosavska“ na kat.parc. br. 10396/4, 21677 KO Kikinda, Kikinda

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.01.2017. do 01.02.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-12/2017
Dana: 16.01.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „EKO HEMIK“ d.o.o. iz Novog Sada, ulica Liparje broj 108, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Skladište neopasnog i opasnog otpada“ na kat.parc. br. 20811/12 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.01.2017. do 26.01.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-227/2016
Dana: 13.01.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta Naftna industrija Srbije iz Novog Sada, ulica Narodnog fronta br. 12, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ u Kikindi na kat.parc. br. 10735/7 i 10735/8 KO Kikinda i istim doneo rešenjem, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 14. Ostali projekti 13) Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe) skladišnog kapaciteta preko 100m3 u naseljima.

Ovim rešenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da najkasnije u roku od godinu dana od konačnosti rešenja, podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i utvrđeno je da nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju i upotrebi projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja na životnu sredinu i dobijene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-5/2017
Dana: 11.01.2017. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „B92“ AD Beograd, ulica Autoput za Zagreb broj 22 Zemun, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „FM predajnik na lokaciji Kikinda, Generala Drapšina 20“ na kat.parc.br. 6208 KO Kikinda.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 11.01.2017. do 21.01.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-189/2016
Dana: 06.01.2017. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada operatera „KIMETAL“ d.o.o. Kikinda

Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 06.01.2017. godine operater „KIMETAL“ d.o.o. Kikinda, ulica Kraljevića Marka broj 149 Kikinda, podneo uredan Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.01.2017. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-227/2016
Dana: 29.12.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Naftna industrija Srbije iz Novog Sada, ulica Narodnog fronta br. 12 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4““ u Kikindi na kat.parc. br. 10735/7 i 10735/8 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 29.12.2016. do 08.01.2017. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-218/2016
Dana: 15.12.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

 

            Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgradnja poslovnog objekta P+0 – prodavnica tipa gvožđare“ na kat.parc. br. 8480 KO Kikinda, ulica Braće Tatića br. 56, Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-218/2016 od dana 05.12.2016.godine, od nosioca projekta Nenadić Branislav iz Kikinde, ulica Hajduk Veljkova br. 10, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
         Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
          Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15,50/16)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-216/2016
Dana: 12.12.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Proizvodnja organskih folijarnih đubriva“ na kat.parc. br. 4664 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-216/2016 od dana 29.11.2016.godine, od nosioca projekta “Agro holding“ doo Sajan, ulica Velika broj 113 Sajan,doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-218/2016
Dana: 05.12.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Nenadić Branislav iz Kikinde, ulica Hajduk Veljkova br. 10 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja poslovnog objekta P+0 – prodavnica tipa gvožđare“ na kat.parc. br. 8480 KO Kikinda, ulica Braće Tatića br. 56, Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 05.12.2016. do 15.12.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-216/2016
Dana: 29.11.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta“Agro holding“ doo Sajan, ulica Velika broj 113 Sajan, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Proizvodnja organskih folijarnih đubriva“ na kat.parc. br. 4664 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 29.11.2016. do 09.12.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-211/2016
Dana: 28.11.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Industrijski objekat, mašinska hala“ na kat.parc. br. 21696/39 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-211/2016 od dana 18.11.2016.godine, od nosioca projekta DOO „LE BELIER Kikinda“ Livnica, ulica Miloševački put broj 34 Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-204/2016
Dana: 18.11.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgradnja nadstrešnice za goveda na govedarskoj farmi „Topola“ doo“ u Banatskoj Topoli na kat.parc. br. 2895 KO Banatska Topola, koji je zaveden pod brojem III-07-501-204/2016 od dana 02.11.2016.godine, od nosioca projekta „Topola“ doo, ulica Kikindska 25, Banatska Topola, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-199/2016
Dana: 18.11.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Staja za krave“ u Bašaidu na kat.parc. br. 9320/1 KO Bašaid, koji je zaveden pod brojem III-07-501-199/2016 od dana 26.10.2016.godine, od nosioca projekta „Ki Petrol“ doo iz Bašaida, ulica Torđanski put 1, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-211/2016
Dana: 18.11.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta DOO „LE BELIER Kikinda“ Livnica, ulica Miloševački put broj 34 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Industrijski objekat, mašinska hala“ na kat.parc. br. 21696/39 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.11.2016. do 28.11.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-202/2016
Dana: 18.11.2016. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera „K&L Eksport Import“ d.o.o. Kikinda


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 31.10.2016. godine operater „K&L Eksport Import“ d.o.o. Kikinda, Nemanjina br.146, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 03.12.2016. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-204/2016
Dana: 02.11.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Topola“ doo, ulica Kikindska 25, Banatska Topola, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja nadstrešnice za goveda na govedarskoj farmi „Topola“ doo“ u Banatskoj Topoli na kat.parc. br. 2895 KO Banatska Topola.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 02.11.2016. do 12.11.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-179/2016
Dana: 01.11.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, GU grada Kikinda daje sledeće
 

O B A V E Š T E NJ E


Na zahtev nosioca projekta AD „Kozara“ iz Banatskog Velikog Sela, ulica Omladinska br. 2, koji je zaveden pod brojem III-07-501-179/2016 od dana 16.09.2016.godine za PROJEKAT „Zalivni sistem Kozara“ na kat. parc. br. 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 3209, 3213, 3215, 3218 i 3219 KO Banatsko Veliko Selo, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).
Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. gl. RS", br. 135/2004,..., 14/2016) i drugim propisima na snazi, preduzima sledeće mere zaštite životne sredine:
Nosilac projekta se obavezuje da poštuje sledeće mere zaštite životne sredine:
1. Poštovati Zakon o vodama (“Sl.glasnik RS”, broj 30/2010 i 93/2012) i podzakonska akta koja proističu iz navedenog zakona
2. Obezbediti saglasnost nadležnih organa za poslove vodoprivrede-ishodovati vodna akta za predmetni projekat kod nadležnog organa
3. Primeniti sve mere i uslove predviđene vodnim aktima (Rešenje o vodnim uslovima broj 104-325-660/2015-04 od dana 10.06.2015.godine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo)
4. Izvršiti hemijsku analizu vode za navodnjavanje u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja („Sl.glasnik RS“, br.49/92) radi utvrđivanja nultog stanja kvaliteta vode u podsistemima S1 i S3
5. Vršiti redovan monitoring i praćenje kontrole kvaliteta vode za navodnjavanje u podsistemima
6. Periodično vršiti kontrolu kvaliteta poljoprivrednog zemljišta u periodu dok se vrši navodnjavanje kultura
7. Sprovoditi neophodne mere zaštite od mogućih udesa kao i mere za otklanjanje posledica u slučaju udesnih situacija
8. Takođe se utvrđuje obaveza nosioca projekta da u slučaju promene tehničkih karakteristika projekta, kao i planiranja izgradnje drugih objekata na predmetnoj katastarskoj parceli podnese zahtev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procene uticaja.
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-200/2016
Dana: 27.10.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Unutrašnja gasna instalacija“ na kat.parc. br. 10735/1 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-200/2016 od dana 17.10.2016.godine, od nosioca projekta Gradska uprava grada Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-201/2016
Dana: 27.10.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Priključni gasovod i MRS“ na kat.parc. br. 21674, 10592, 21679 i 10735/1 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-201/2016 od dana 17.10.2016.godine, od nosioca projekta grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12,, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-199/2016
Dana: 26.10.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Ki Petrol“ doo iz Bašaida, ulica Torđanski put 1, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Staja za krave“ u Bašaidu na kat.parc. br. 9320/1 KO Bašaid.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 26.10.2016. do 06.11.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-196/2016
Dana: 25.10.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „K&L Tekstilno Reciklažni Centar“ na kat.parc. br. 10907 i 10908 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-196/2016 od dana 13.10.2016.godine, od nosioca projekta „K&L Eksport Import“ doo, Nemanjina 146, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-194/2016
Dana: 21.10.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na osnovu zahteva nosioca projekta „ESSENTICO“ DOO Kula, ulica Industrijska zona bb, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Klanica papkara sa rasecanjem mesa papkara i preradom mesa papkara, proizvodnjom topljene masti životinjskog porekla i čvaraka“ u Mokrinu, na kat.parc. br. 20081/8 KO Mokrin i istim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 9. Prehrambena industrija, 10) Postrojenja za klanje životinja , kapaciteta od 3 do 50 tona na dan.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-200/2016
Dana: 17.10.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Unutrašnja gasna instalacija“ na kat.parc. br. 10735/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 17.10.2016. do 27.10.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-201/2016
Dana: 17.10.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Priključni gasovod i MRS“ na kat.parc. br. 21674, 10592, 21679 i 10735/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 17.10.2016. do 27.10.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA


Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-194/2016
Dana: 11.10.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „ESSENTICO“ DOO Kula, ulica Industrijska zona bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Klanica papkara sa rasecanjem mesa papkara i preradom mesa papkara, proizvodnjom topljene masti životinjskog porekla i čvaraka“ u Mokrinu, na kat.parc. br. 20081/8 KO Mokrin.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 11.10.2016. do 21.10.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka


Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-188/2016
Dana: 10.10.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja poslovnog objekta za trgovinu na veliko i malo“ na kat.parc. br. 6458 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-188/2016 od dana 30.09.2016.godine, od nosioca projektaa “BUS COMPUTERS“ DOO, ulica Nemanjina broj 36 Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-187/2016
Dana: 07.10.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Spoljašnja gromobranska instalacija kompleksa objekata Gradske uprave“ na kat.parc. br. 6262 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-187/2016 od dana 27.09.2016.godine, od nosioca projekta Gradska uprava grada Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-188/2016
Dana: 30.09.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “BUS COMPUTERS“ DOO, ulica Nemanjina broj 36 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja poslovnog objekta za trgovinu na veliko i malo“ na kat.parc. br. 6458 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 30.09.2016. do 10.10.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka


Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-187/2016
Dana: 27.09.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Gradska uprava grada Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Spoljašnja gromobranska instalacija kompleksa objekata Gradske uprave“ na kat.parc. br. 6262 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 27.09.2016. do 07.10.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka


Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-167/2016
Dana: 08.09.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Skladište neopasnog i opasnog otpada“ na kat.parc. br. 20811/12 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-167/2016 od dana 24.08.2016.godine, od nosioca projektaa „EKO HEMIK“ d.o.o. iz Novog Sada, ulica Liparje broj 108, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-168/2016
Dana: 08.09.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Stambeno-poslovna zgrada P+1“ na kat.parc. br. 2829/1 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-168/2016 od dana 24.08.2016.godine, od nosioca projektaa Glušica Siniše iz Kikinde, ulica Milana Sivčeva broj 25, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,50/16)

Sekretarka

Miroslava Krnić

EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI 

Grad Kikinda se i ove godine priključuje najvećem događaju u Evropi posvećenom održivoj urbanoj mobilnosti- „Evropskoj nedelji mobilnosti“ (ENM). Kampanja pod sloganom „Pametna i održiva mobilnost- ulaganje u Evropu 2016“ se u Srbiji organizuje od 16. do 22. septembra. Aktivnosti u okviru ENM usmerene su na ograničavanje korišćenja automobila u urbanim zonama i promovisanje zdravog načina života (biciklizam, pešačenje).
 

S tim u vezi GU grada Kikinde u subotu 17. septembra 2016. godine organizuje treću rekreativno-biciklističku vožnju u Rumuniju preko graničnog prelaza Nakovo-Lunga.
Pozivaju se svi zainteresovani sugrađani da se priključe i uzmu aktivno učešće u organizovanoj vožnji bicikala i na taj način promovišu zdrav život bez automobila.
 

Okvirna satnica:
- Okupljanje učesnika ispred Železničke stanice u Kikindi, prijava i priprema za polazak (08:00 -08:30h)
- Prelaz graničnog prelaza Nakovo-Lunga (9:45-10:00h) i vožnja do opštine Komluš Mare u Rumuniji (7 km od granice)
- Zadržavanje u Rumuniji do 2 časa, te organizovan povratak u Kikindu najkasnije do 15:00 h. Ukupna dužina puta (u oba pravca) je oko 28 km.


Svi koji žele da tog dana pređu u Rumuniju potrebno je da poseduju važeću putnu ispravu. Maloletna lica, ukoliko ne idu u pratnji oba roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja. Saglasnost se može overiti u Osnovnom sudu Kikinda i na pisarnici GU Kikinda.
Grad Kikinda će obezbedititi: fluorescentne prsluke i osveženje za učesnike, policijsko obezbeđenje, pratnju medicinske ekipe i servis za popravku bicikla.


Prijava zainteresovanih vrši se do srede 14.septembra, lično u prostorijama GU Kikinda, kancelarija broj 87, i tom prilikom je potrebno sa sobom poneti važeću putnu ispravu i saglasnost ( za maloletna lica).


Sve dodatne informacije u vezi akcije mogu se dobiti u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Kikinde, na broj telefona 410-157.


SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I PROMOCIJU

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-168/2016
Dana: 24.08.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Glušica Siniša iz Kikinde, ulica Milana Sivčeva broj 25, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Stambeno-poslovna zgrada P+1“ na kat.parc. br. 2829/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 24.08.2016. do 03.09.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 
Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-167/2016
Dana: 24.08.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „EKO HEMIK“ d.o.o. iz Novog Sada, ulica Liparje broj 108, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Skladište neopasnog i opasnog otpada“ na kat.parc. br. 20811/12 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 GU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 24.08.2016. do 03.09.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 
Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-126/2016
Dana: 22.08.2016. godine
Kikinda


Obaveštenje

Obaveštavamo građane da će se dana 26.08.2016. godine vršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Kikinde i naseljenih mesta (od 19 do 22h) i dana 27.08.2016. godine (u ranim jutarnjim časovima, od 05:30h) u centru Kikinde. Preparat koji će se koristiti je Aqua K-Othrine EW 20 (aktivna materija deltametrin). Usluge sistematskog suzbijanja komaraca vršiće firma „Ciklonizacija“ doo iz Novog Sada.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-78/2016
Dana: 15.08.2016. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera „Dragan Milošev PR, zanatska radnja za preradu i ponovnu upotrebu razvrstanih materijala EKO VIZIJA Kikinda“


Gradska uprava grada Kikinde, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 ) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18.04.2016. godine operater „Dragan Milošev PR, zanatska radnja za preradu i ponovnu upotrebu razvrstanih materijala EKO VIZIJA Kikinda“, ulica Stevana Sremca broj 93 Kikinda, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.08.2016. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Gradskoj upravi grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-126/2016
Dana: 03.08.2016. godine
Kikinda


Obaveštenje

Obaveštavamo građane da će se tretman odraslih formi komaraca i larvi na teritoriji Grada Kikinda sa zemlje izvršiti dana 05.08.2016.godine i dana 06.08.2016.godine.

Dana 05.08.2016.godine
Od 12h –Larvicidni tretmani sa zemlje:
Preparati: Larvastop ZG, Vectobas 12AS.

Od 20 h- tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima.
Preparat: Aqua K-Othrine

Dana 06.08.2016.godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 05:30h.

Tretmani će se vršiti preparatima koji sadrže aktivne materije lambda-cihalotrin i deltametrin. Preparati su opasni za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-126/2016
Dana: 03.08.2016. godine
Kikinda


Obaveštenje

Obaveštavamo građane da će se dana 05.08.2016. godine (od 12h-larvicidni tretmani sa zemlje, a od 20h-tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima) i dana 06.08.2016. godine (u ranim jutarnjim časovima, od 05:30h) u centru Kikinde, vršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Kikinde i naseljenih mesta, preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina. Usluge sistematskog suzbijanja komaraca vršiće firma „Ciklonizacija“ doo iz Novog Sada.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.


Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-138/2016
Dana: 01.08.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgradnja poslovnog objekta- prodavnice P+0“ u Kikindi na kat.parc. br. 8615/3 KO Kikinda koji je zaveden pod brojem III-07-501-138/2016 od dana 21.07.2016.godine, od nosioca projektaa „Jedinstvo“ doo iz Kikinde, ulica Bašaidski drum bb, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)

Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-131/2016
Dana: 25.07.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca „Galad“ doo iz Kikinde, ulica Bašaidski drum bb, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Tovilište svinja kapaciteta 16200 tovljenika u turnusu“ u u Banatskoj Topoli na kat.parc. br. 2714 KO Banatska Topola i istim doneo rešenje, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 1. pod tačkom 17. Objekti za intenzivan uzgoj živine ili svinja sa kapacitetom preko 2.000 mesta za proizvodnju svinja (preko 30kg težine)

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-124/2016
Dana: 22.07.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Livnica nodularnog liva“ na kat.parc. br. 21696/32 KO Kikinda, SG Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-124/2016 od dana 08.07.2016.godine, od nosioca projekta „Grindex“ doo iz Kikinde, ulica Miloša Velikog br.80, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)

SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-138/2016
Dana: 21.07.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Jedinstvo“ doo iz Kikinde, ulica Bašaidski drum bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja poslovnog objekta- prodavnice P+0“ u Kikindi na kat.parc. br. 8615/3 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 21.07.2016. do 31.07.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-126/2016
Dana: 18.07.2016. godine
Kikinda


Obaveštenje

Obaveštavamo građane da će se tretman odraslih formi komaraca i larvi na teritoriji Grada Kikinda iz vazduha i sa zemlje izvršiti dana 20.07.2016.godine i dana 21.07.2016.godine.

Dana 20.07.2016.godine
Od 12h –Larvicidni tretmani sa zemlje:
Preparati: Larvastop ZG, Vectobas 12AS.

Od 18:30 h- tretman odraslih komaraca iz vazduha: Kikinda, Mokrin, Nakovo, B.V.Selo, R.Selo, N.Kozarci, Bašaid.
Preparatima: Ti-Bi 24

Od 20 h- tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima.
Preparat: Aqua K-Othrine

Dana 21.07.2016.godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 05:30h.

Tretmani će se vršiti preparatima koji sadrže aktivne materije lambda-cihalotrin i deltametrin. Preparati su opasni za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretman o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-131/2016
Dana: 15.07.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Galad doo iz Kikinde, ulica Bašaidski drum bb podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu PROJEKTA „Tovilište svinja kapaciteta 16200 tovljenika u turnusu“ u Banatskoj Topoli na kat.parc. br. 2714 KO Banatska Topola.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 15.07.2016. do 25.07.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-126/2016
Dana: 12.07.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavamo građane da će se u periodu od 15.07.2016. godine do 22.07.2016. godine, vršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Kikinde i naseljenih mesta, preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina. Usluge sistematskog suzbijanja komaraca vršiće firma „Ciklonizacija“ doo iz Novog Sada.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: Tačan datum tretmana biće naknadno određen shodno vremenskim prilikama o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

 


Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-124/2016
Dana: 08.07.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Grindex doo iz Kikinde, ulica Miloša Velikog br. 80 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu PROJEKTA „GRINDEX doo Kikinda – Livnica nodularnog liva“ u Kikindi na kat.parc. br. 21696/32 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 08.07.2016. do 18.07.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-90/2016
Dana: 10.06.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca AD „Kozara“ iz Banatskog Velikog Sela, ulica Omladinska br. 2, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Zalivni sistem Kozara“ u Banatskom Velikom Selu, na kat.parc. br. 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 3209, 3213, 3215, 3218 i 3219 KO Banatsko Veliko Selo, SO Kikinda i istim doneo rešenjem, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo 1) Sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje meliorativni sistemi na površini većoj od 20hektara.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-90/2016
Dana: 17.05.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta AD „Kozara“ iz Banatskog Velikog Sela, ulica Omladinska br. 2 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Zalivni sistem Kozara“ u Banatskom Velikom Selu, na kat.parc. br. 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 3209, 3213, 3215, 3218 i 3219 KO Banatsko Veliko Selo, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 17.05.2016. do 27.05.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-76/2016
Dana: 04.05.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Objekat autoperionice P+0“ na kat.parc. br. 8308 KO Kikinda, SG Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-76/2016 od dana 14.04.2016.godine, od nosioca projekta „Niktan“ doo iz Novog Sada, ulica Modene br. 1, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-67/2016
Dana: 15.04.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Proizvodno-poslovni objekat“ na kat.parc. br. 9538/20 KO Kikinda, SG Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-67/2016 od dana 01.04.2016.godine, od nosioca projekta „Mecafor Products“ doo, Novosadski put 7 Senta, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-76/2016
Dana: 14.04.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Niktan“ doo iz Novog Sada, ulica Modene br. 1 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Objekat autoperionice P+0“ na kat.parc. br. 8308 KO Kikinda, SG Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 14.04.2016. do 24.04.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-59/2016
Dana: 12.04.2016. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti P+2“ na kat.parc. br. 8479 KO Kikinda, SG Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-59/2016 od dana 23.03.2016.godine, od nosioca projekta „Wood Mizer Balkan“ doo iz Kikinde, ulica Svetosavska br. 21, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)


SEKRETARKA

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-67/2016
Dana: 01.04.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Mecafor Products“ doo iz Sente, ulica Novosadski put br. 7 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Proizvodno-poslovni objekat“ u Kikindi u Agro-industrijskoj zoni, Blok 43 na kat.parc. br. 9538/20 KO Kikinda, SG Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 01.04.2016. do 10.04.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-59/2016
Dana: 23.03.2016. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Wood Mizer Balkan“ doo iz Kikinde, ulica Svetosavska br. 21 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti P+2“ u Kikindi u ulici Ivo Lole Ribara br.8 na kat.parc. br. 8479 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SG Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 23.03.2016. do 02.04.2016. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-300/2015
Dana: 18.12.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Shu Haike iz Kikinde, ulica Trg srpskih dobrovoljaca br.47 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA "Adaptacije i pretvaranje dela podrumskog u poslovni prostor poslovnog objekta Pod+P+1 i njegovo pripajanje poslovnom prostoru prodavnice mešovite neprehrambene robe" u Kikindi u ulici Trg srpskih dobrovoljaca br.47 na kat. parc. br. 4579 KO Kikinda SO Kikinda.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.12.2015. godine do 28.12.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-266/2015
Dana: 20.11.2015. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Dogradnja, nadgradnja i pretvaranje tavanskog u poslovni prostor – Postojećeg poslovnog objekta P+0 u poslovni objekat P+1“ na kat. parc. br. 6177 KO Kikinda, SO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-266/2015 od dana 03.11.2015.godine, od nosioca projekta STR „MB-BOS“, ulica Đure Jakšića broj 21, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-256/2015
Dana: 20.11.2015. godine
Kikinda


 Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Linija za reciklažu folije PE“ na kat.parc. br. 5700 i 5701 KO Kikinda, SO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-256/2015 od dana 22.10.2015.godine, od nosioca projekta Zanatska radnja „Eko vizija“, ulica Stevana Sremca broj 93, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,83/15)

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-266/2015
Dana: 06.11.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta STR „MB-BOS“, ulica Đure Jakšića broj 21, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Dogradnja, nadgradnja i pretvaranje tavanskog u poslovni prostor – Postojećeg poslovnog objekta P+0 u poslovni objekat P+1“ na kat.parc. br. 6177 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 06.11.2015. do 16.11.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-256/2015
Dana: 22.10.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Zanatska radnja „Eko vizija“, ulica Stevana Sremca broj 93, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Linija za reciklažu folije PE“ na kat.parc. br. 5700 i 5701 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 22.10.2015. do 01.11.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-168/2015
Dana: 22.09.2015. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Opštinska uprava Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d., ulica Takovska br. 2, Beograd, koji je zaveden pod brojem III-07-501-168/2015 dana 28.07.2015.godine za PROJEKAT „Bazna stanica KI – Svetosavska (MAXI) – KIU24“ na kat. parc. br. 6511/1 KO Kikinda SO Kikinda, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. gl. RS", br. 36/2009) i drugim propisima na snazi, preduzima sledeće mere zaštite životne sredine:

Nosilac projekta se obavezuje:

1. Da izvrši prvo ispitivanje nivoa elektromagnetnog polja u okolini antenskog sistema bazne stanice, odmah nakon postavljanja, a pre izdavanja dozvole za početak rada odnosno upotrebu
- ukoliko se merenjem utvrdi da je u pitanju izvor od posebnog interesa, postupiti u skladu sa članom 6. Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Sl.gl.RS“, br.36/09) i vršiti periodično ispitivanje nivoa elektromagnetnog polja tokom rada bazne stanice u skladu sa zakonom i drugim propisima na snazi
- izvrši redovno dostavljanje podataka i dokumentacije o izvršenom ispitivanju nejonizujućeg zračenja nadležnom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog merenja.
2. U slučaju da na lokaciji bazne stanice postoje i drugi sistemi koji emituju elektromagnetne talase (radio i TV uređaji, repetitori, bazne stanice drugih operatera mobilne telefonije, i dr.) merenjem je potrebno utvrditi da li je zbirni uticaj svih emisija u skladu sa propisanim standardima i normama za zaštitu životne sredine
3. Nosilac projekta je u obavezi da prilagodi rad bazne stanice u svemu prema odredbama Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („ Sl. gl. RS“, broj 104/09), tako da ne bude štetnih uticaja po zdravlje ljudi i životnu sredinu
4. U slučaju da rezultati izvršenih merenja prekoračuju dozvoljene vrednosti, preduzeti sve odgovarajuće mere zaštite kojima će se obezbediti da u svim tačkama od interesa, nivo elektromagnetne emisije budu ispod propisanih vrednosti.
5. Prostor na kome se nalazi bazna stanica ograditi i zaštititi: na vidnom mestu postaviti upozorenje o zabrani pristupa neovlašćenim licima.
6. Nalaže se nosiocu projekta da ovo rešenje da na uvid kod tehničkog pregleda objekta.
7. Takođe se utvrđuje obaveza nosioca projekta da u slučaju promene tehničkih karakteristika, položaja ili načina rada bazne stanice, kao i planiranja izgradnje drugih objekata na predmetnoj katastarskoj parceli podnese zahtev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-164/2015
Dana: 28.07.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja javne česme sa prečišćavanjem vode“ na kat.parc. br. 610 KO Sajan, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 28.07.2015. do 06.08.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-147/2015
Dana: 20.07.2015. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Podno skladište, kolska vaga, komandna kućica i pristupni putevi“ na kat. parc. br. 1593 KO Rusko Selo, SO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-147/2015 od dana 08.07.2015.godine, od nosioca projekta Jovan Raičković iz Ruskog Sela, ulica Solunskih dobrovoljaca broj 50, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 440,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,45/15)

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-147/2015
Dana: 08.07.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Jovan Raičković iz Ruskog Sela, ulica Solunskih dobrovoljaca broj 50, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Podno skladište, kolska vaga, komandna kućica i pristupni putevi“ na kat.parc. br. 1593 KO Rusko Selo, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 08.07.2015. do 18.07.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-123/2015
Dana: 01.06.2015. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Dogradnja pomoćnog objekta Ppod+P i pomoćni objekat P+0“ na kat. parc. br. 2204 na teritoriji opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-123/2015 od dana 19.05.2015.godine, od nosioca projekta Rankov Anđelija, ulica Kralja Petra I br. 188, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14)

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-127/2015
Dana: 01.06.2015. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Poslovni objekat STR Komponent“ na kat. parc. br. 3817 na teritoriji opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-127/2015 od dana 22.05.2015.godine, od nosioca projekta Verica Mrvičić iz Kikinde, ulica Žarka Zrenjanina broj 54, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14)

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-123/2015
Dana: 19.05.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Rankov Anđelija, ulica Kralja Petra I br. 188, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Dogradnja pomoćnog objekta Ppod+P i pomoćni objekat P+0“ na kat. parc. br. 2204 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 19.05.2015. do 29.05.2015. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-127/2015
Dana: 20.05.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Verica Mrvičić iz Kikinde, ulica Žarka Zrenjanina broj 54, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Poslovni objekat STR Komponent“ na kat.parc. br. 3817 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.05.2015. do 30.05.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-71/2015
Dana: 24.04.2015. godine
Kikinda


Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

o izdatoj dozvoli za skladištenje neopasnog otpada

Operateru „A.S.A.“ Kikinda doo, sa sedištem u Kikindi, ulica Vojvode Putnika br. 1, Sekretarijat za zaštitu životne sredine opštinske uprave Kikinda izdao je dozvolu za rad postrojenja i obavljanje delatnosti skladištenja neopasnog otpada na lokaciji operatera, ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 151, kat.parc.br. 10019 KO Kikinda, broj III-07-501-71/2015 od dana 23.04.2015. godine.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za skladištenje neopasnog otpada u prostorijama opštinske uprave Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-96/2015
Dana: 20.04.2015. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Solarni kolektori SC Jezero“ na kat. parc. br. 2856 na teritoriji opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-96/2015 od dana 09.04.2015.godine, od nosioca projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14)

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-47/2015
Dana: 16.04.2015. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o obnavljanju dozvole za sakupljanje, transport i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada

Operateru SR za trgovinu na veliko otpacima i ostacima „Damirko“ Goran Stojkov PR, sa sedištem u Bašaidu, ulica Živka Miškeljina broj 26., Sekretarijat za zaštitu životne sredine opštinske uprave Kikinda obnovio je dozvolu za rad postrojenja i obavljanje delatnosti sakupljanja, transporta i skladištenja inertnog i neopasnog otpada, na lokaciji operatera ulica Živka Miškeljina broj 26, na kat.parc.br. 571 KO Bašaid SO Kikinda, broj III-07-501-47/2014 od dana 16.04.2015. godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u obnovljenu dozvolu u prostorijama opštinske uprave Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-96/2015
Dana: 09.04.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Solarni kolektori SC Jezero“ na kat. parc. br. 2856 KO Kikinda, SO Kikinda.Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 09.04.2015. do 19.04.2015. godine U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-71/2015
Dana: 27.03.2015. godine
Kikinda


O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada operatera „A.S.A.“ Kikinda doo

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada operatera „A.S.A.“ Kikinda doo, ulica Vojvode Putnika broj 1 Kikinda.
Opštinska uprava opštine Kikinda, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009 i 88/2010) objavljuje:
OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada
Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 27.03.2015. godine operater „A.S.A.“ Kikinda doo, ulica Vojvode Putnika broj 1 Kikinda, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.04.2015. godine.
Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-51/2015
Dana: 25.03.2015. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Izgradnja objekta P + Pot- poslovni prostor (kancelarije) i objekta P+0- magacinski prostor za trgovinske neprehrambene proizvode“ na kat. parc. br. 4362 i 4363 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-51/2015 od dana 10.03.2015.godine, od nosioca projekta “Agrotim-pharm“ doo iz Bašaida, ulica Aleksandra Grujića broj 18, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14)

SEKRETARKA
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-50/2015
Dana: 25.03.2015. godine
KikindaNa osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgradnja objekta P + Pot- poslovni prostor (kancelarije) i objekta P+0- magacinski prostor za trgovinske neprehrambene proizvode“ na kat.parc. br.4369 KO Kikinda SO Kikinda, od nosioca projekta “Brešće“ doo iz Kikinde, ulica Kralja Petra I broj 25, koji je zaveden pod brojem III-07-501-50/2015 od dana 10.03.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-62/2015
Dana: 16.03.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Pojačano održavanje puta OP I-2 (stara oznaka L-2), deonica od Ruskog Sela (raskrsnica sa državnim putem IIA-104) do Novih Kozaraca i kroz Nove Kozarce (ulica Kralja Petra I)“ na kat. parc. br. 3125/2, 3125/1 i 4716 KO Rusko Selo, 3370, 1177, 1174 i 1165 KO Novi Kozarci, od nosioca projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-62/2015 od dana 06.03.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-61/2015
Dana: 16.03.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Deonica poveznog cevovoda vodovoda Rusko Selo – Novi Kozarci”, od nosioca projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-61/2015 od dana 06.03.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-51/2015
Dana: 11.03.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “Agrotim-pharm“ doo iz Bašaida, ulica Aleksandra Grujića broj 18, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja objekta P + Pot- poslovni prostor (kancelarije) i objekta P+0- magacinski prostor za trgovinske neprehrambene proizvode“ na kat.parc. br. 4362 i 4363 KO Kikinda, ulica Vojvode Putnika br.49 Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 11.03.2015. do 21.03.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-50/2015
Dana: 11.03.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “Brešće“ doo iz Kikinde, ulica Kralja Petra I broj 25, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja objekta P + Pot- poslovni prostor (kancelarije) i objekta P+0- magacinski prostor za trgovinske neprehrambene proizvode“ na kat.parc. br.4369 KO Kikinda, ulica Vojvode Putnika br.47 Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 11.03.2015. do 21.03.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-47/2015
Dana: 10.03.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
o podnošenju Zahteva za obnavljanje dozvole za sakupljanje, transport i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada operatera SR za trgovinu na veliko otpacima i ostacima „Damirko“ Goran Stojkov PR Bašaid

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za obnavljanje dozvole za sakupljanje, transport i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada operatera SR za trgovinu na veliko otpacima i ostacima „Damirko“ Goran Stojkov PR, sa sedištem u Bašaidu, ulica Živka Miškeljina broj 26.

Opštinska uprava, opštine Kikinda, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009 i 88/2010) objavljuje:

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za obnavljanje dozvole za sakupljanje, transport i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 10.03.2015. godine operater SR za trgovinu na veliko otpacima i ostacima „Damirko“ Goran Stojkov PR sa sedištem u Bašaidu, ulica Živka Miškeljina broj 26, na kat.parc.br. 571 KO Bašaid SO Kikinda, podneo Zahtev za obnavljanje dozvole za sakupljanje, transport i privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada broj III-06-501-69/2010 od dana 15.07.2010.godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 25.03.2015. godine.

Uvid u podneti Zahtev za obnavljanje dozvole može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-64/2015
Dana: 06.03.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih doborovoljaca broj 12 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Tehnička regulacija saobraćaja za naseljeno mesto Kikinda“ KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 06.03.2015. do 16.03.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-63/2015
Dana: 06.03.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih doborovoljaca broj 12 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Sanacija postojećih zemljanih kanala u obuhvatu raskrsnice duž državnih puteva IB-13 i IB-15 u Kikindi“ KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 06.03.2015. do 16.03.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-62/2015
Dana: 06.03.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Pojačano održavanje puta OP I-2 (stara oznaka L-2), deonica od Ruskog Sela (raskrsnica sa državnim putem IIA-104) do Ruskog Sela i kroz Rusko Selo (ulica Kralja Petra I)“.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 06.03.2015. do 16.03.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-61/2015
Dana: 06.03.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Opština Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Deonica poveznog cevovoda vodovoda Rusko Selo – Novi Kozarci“.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 06.03.2015. do 16.03.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


SEKRETARKA

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-38/2015
Dana: 02.03.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Poslovni objekat P+0, objekat za pripremu i pregled kamiona i pomoćni objekat“ na kat.parc. br. 15057/1 KO Kikinda SO Kikinda, od nosioca projekta Markov Dragana iz Kikinde, ulica Albertova broj 44 , koji je zaveden pod brojem III-07-501-38/2015 od dana 19.02.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-36/2015
Dana: 02.03.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Idejno rešenje adaptacije prodajnog prostora u supermarket „Univerexport““ na kat.parc. br. 6516/3 KO Kikinda SO Kikinda, od nosioca projekta „DOMAA“ d.o.o. iz Beograda, ulica Kneza Miloša broj 82, koji je zaveden pod brojem III-07-501-36/2015 od dana 19.02.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-29/2015
Dana: 24.02.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Otkup sekundarnih sirovina (gvožđe i obojeni metali)“ na kat.parc. br. 7312 KO Kikinda SO Kikinda, od nosioca projekta “KIMETAL“ doo iz Kikinde, ulica Svetosavska broj 135, koji je zaveden pod brojem III-07-501-29/2015 od dana 12.02.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-31/2015
Dana: 20.02.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Izgradnja gasovodne distributivne mreže na lokaciji revitalizacije stare industrijske zone Kikinda“ na kat.parc. br. 21217/2, 21538/1, 21697, 21186/2, 21551/2, 21552/2, 21168/3, 10737/3, 21681, 21679, 10732/1, 20970 i 10738/4 KO Kikinda, SO Kikinda, od nosioca projekta JP „Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, koji je zaveden pod brojem III-07-501-31/2015 od dana 09.02.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-38/2015
Dana: 19.02.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Markov Dragan iz Kikinde, ulica Albertova broj 44, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Poslovni objekat P+0, objekat za pripremu i pregled kamiona i pomoćni objekat“ na kat.parc. br. 15057/1 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 19.02.2015. do 01.03.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-36/2015
Dana: 19.02.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „DOMAA“ d.o.o. iz Beograda, ulica Kneza Miloša broj 82, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Idejno rešenje adaptacije prodajnog prostora u supermarket „Univerexport““ na kat.parc. br. 6516/3 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 19.02.2015. do 01.03.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-24/2015
Dana: 18.02.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Legalizacija poslovno- stambenog objekta P+1“ na kat.parc. br. 7514/5 KO Kikinda, SO Kikinda, od nosioca projekta Rosić Milorada iz Kikinde, ulica Sutjeska broj 77a, koji je zaveden pod brojem III-07-501-24/2015 od dana 04.02.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-29/2015
Dana: 13.02.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “KIMETAL“ doo iz Kikinde, ulica Svetosavska broj 135, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Otkup sekundarnih sirovina (gvožđe i obojeni metali)“ na kat.parc. br. 7312 KO Kikinda, ulica Kraljevića Marka br.149 Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 13.02.2015. do 23.02.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-31/2015
Dana: 09.02.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta JP “Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 11 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja gasovodne distributivne mreže na lokaciji revitalizacije stare industrijske zone Kikinda“ na kat.parc. br. 21217/2, 21538/1, 21697, 21186/2, 21551/2, 21552/2, 21168/3, 10737/3, 21681, 21679, 10732/1, 20970 i 10738/4 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 09.02.2015. do 19.02.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-24/2015
Dana: 04.02.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Rosić Milorad iz Kikinde, ulica Sutjeska broj 77a, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Legalizacija poslovno- stambenog objekta P+1“ na kat.parc. br. 7514/5 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 04.02.2015. do 14.02.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-11/2015
Dana: 30.01.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “ Radionica za poliranje i završnu obradu kamena “ na kat. parc. br. 20696 na teritoriji opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-11/2015 od dana 13.01.2015.godine, od nosioca projekta Šanta Damir, Ive Lole Ribara br. 72, Kikinda , doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14)


SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-9/2015
Dana: 26.01.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Projekat izvedenog objekta (E 102-2014)“ na kat.parc. br. 9524 KO Kikinda, SO Kikinda, od nosioca projekta „MK Commerce“ d.o.o. Novi Sad, ulica Trg Marije Trandafil broj 7, koji je zaveden pod brojem III-07-501-9/2015 od dana 12.01.2015. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-184/2014
Dana: 14.01.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Takovska 2 iz Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Bazna stanica KI – Svetosavska (MAXI) – KIU24“ na kat. parc. br.6511/1 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Svetosavska br. 32 u Kikindi (na objektu prodavnice „MAXI“) i istim doneo rešenjem, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 12. Infrastrukturni projekti 13) Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice) efektivne izračene snage više od 250W.

Ovim rešenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da najkasnije u roku od godinu dana od konačnosti rešenja, podnose zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i utvrđeno je da nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju i upotrebi projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja na životnu sredinu i dobijene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10., 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

SEKRETARKA

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-11/2015
Dana: 14.01.2015. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Šanta Damir, ulica Ive Lole Ribara br. 72, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Radionica za poliranje i završnu obradu kamena“ na kat. parc. br. 20696 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 14.01.2015. do 24.01.2015. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. ctav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-9/2015
Dana: 13.01.2015. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „MK Commerce“ d.o.o. Novi Sad, ulica Trg Marije Trandafil broj 7, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat izvedenog objekta (E 102-2014)“ na kat.parc. br. 9524 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 13.01.2015. do 23.01.2015. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-182/2014
Dana: 05.01.2015. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Rekonstrukcija dvosobnog stana u poslovni prostor“ na kat. parc. br.6227 KO Kikinda, SO Kikinda, od nosioca projekta Vlaisavljević Jelane ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 200 Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-182/2014 od dana 22.12.2014 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-162/2014
Dana: 29.12.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Opštinska uprava Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta „Telenor Common Operation“ Ogranak Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-162/2014 dana 18.11.2014.godine za Projekta „Bazna stanica mobilne telefonije „Kikinda 9““ na kat. parc. br.4900 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Đure Jakšića br.110 (objekat Opšte bolnice), nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. gl. RS", br. 36/2009) i drugim propisima na snazi, preduzima sledeće mere zaštite životne sredine:

Nosilac projekta se obavezuje:
1. Da izvrši prvo ispitivanje nivoa elektromagnetnog polja u okolini antenskog sistema bazne stanice, odmah nakon postavljanja, a pre izdavanja dozvole za početak rada odnosno upotrebu
- ukoliko se merenjem utvrdi da je u pitanju izvor od posebnog interesa, postupiti u skladu sa članom 6. Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Sl.gl.RS“, br.36/09) i vršiti periodično ispitivanje nivoa elektromagnetnog polja tokom rada bazne stanice u skladu sa zakonom i drugim propisima na snazi
- redovno dostavljati podatke i dokumentacije o izvršenom ispitivanju nejonizujućeg zračenja nadležnom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog merenja.
2. U slučaju da na lokaciji bazne stanice postoje i drugi sistemi koji emituju elektromagnetne talase (radio i TV uređaji, repetitori, bazne stanice drugih operatera mobilne telefonije, i dr.) merenjem je potrebno utvrditi da li je zbirni uticaj svih emisija u skladu sa propisanim standardima i normama za zaštitu životne sredine
3. Nosilac projekta je u obavezi da prilagodi rad bazne stanice u svemu prema odredbama Pravilnika o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („ Sl. gl. RS“, broj 104/09), tako da ne bude štetnih uticaja po zdravlje ljudi i životnu sredinu
4. U slučaju da rezultati izvršenih merenja prekoračuju dozvoljene vrednosti, preduzeti sve odgovarajuće mere zaštite kojima će se obezbediti da u svim tačkama od interesa, nivo elektromagnetne emisije budu ispod propisanih vrednosti.
5. Prostor na kome se nalazi bazna stanica ograditi i zaštititi: na vidnom mestu postaviti upozorenje o zabrani pristupa neovlašćenim licima.
6. Nalaže se nosiocu projekta da ovo rešenje da na uvid kod tehničkog pregleda objekta.
7. Takođe se utvrđuje obaveza nosioca projekta da u slučaju promene tehničkih karakteristika, položaja ili načina rada bazne stanice, kao i planiranja izgradnje drugih objekata na predmetnoj katastarskoj parceli podnese zahtev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


SEKRETARKA

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-184/2014
Dana: 26.12.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Telekom Srbija“ a.d. ulica Takovska br. 2 Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Bazna stanica KI – Svetosavska (MAXI) – KIU24“ na kat. parc. br. 6511/1 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 26.12.2014. do 06.01.2015. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

SEKRETARKA
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-175/2014
Dana: 22.12.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Interna benzinska stanica- pumpa za točenje goriva“ na kat. parc. br. 9521/1 KO Kikinda, SO Kikinda, od nosioca projekta JP „Autoprevoz“ Kikinda ulica Đure Jakšića br.2-6 Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-175/2014 od dana 11.12.2014. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-169/2014
Dana: 19.12.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10., a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Punk za gorivo“ na kat. parc. br. 7514 KO Kikinda, SO Kikinda, od nosioca projekta VDP „Gornji Banat“ Kikinda ulica Kralja Petra I broj 54 Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-169/2014 od dana 04.12.2014 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,....., 57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-175/2014
Dana: 11.12.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta JP „Autoprevoz“ Kikinda ulica Đure Jakšića br.2-6 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Interna benzinska stanica- pumpa za točenje goriva“ na kat. parc. br. 9521/1 KO Kikinda, SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 11.12.2014. do 21.12.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-164/2014
Dana: 09.12.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

o izdatoj dozvoli za sakupljanje, transport i skladištenje neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda
Operateru „Radnja za trgovinu na veliko otpacima i ostacima „Braća Milićev“ Jasmina Kosana Milićev PR“, ulica Mihajla Pupina br. 65, Sekretarijat za zaštitu životne sredine opštinske uprave Kikinda izdao je dozvolu za rad postrojenja i obavljanje delatnosti sakupljanja, transporta i skladištenjaneopasnog otpada, na lokaciji operatera ulica Mihajla Pupina br. 65 kat. parc. Broj 20590 KO Kikinda, broj III-07-501-164/2014 od dana 08.12.2014 godine.
Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu u prostorijama opštinske uprave Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-168/2014
Dana: 08.12.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Jarić Čedomir iz Kikinde, ulica Đure Jakšića broj 127 podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat izvedenog stanja, legalizacija stambeno-poslovne zgrade“ na kat.parc. br.6613 na teritoriji opštine Kikinda u ulici Svetosavska br. 54.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 95 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 08.12.2014. do 18.02.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-169/2014
Dana: 08.12.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta VDP “Gornji Banat“ Kikinda ulica Kralja Petra I broj 54, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Punkt za gorivo“ na kat.parc. br. 7514 na teritoriji opštine Kikinda u ulici Albertova bb.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 95 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 08.12.2014. do 18.02.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Miroslava Krnić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-117/2014
Dana: 25.11.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik R. Srbije" 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, opštine Kikinda ovim putem

OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE ORGANE, ORGANIZACIJE I JAVNOST O ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI

Nosilac projekta „Telenor Common Operation“ Ogranak Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograda, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Bazna stanica mobilne telefonije „Kikinda 9““ na kat. parc. br.4900 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Đure Jakšića br.110 u Kikindi (na objektu Opšte bolnice Kikinda).

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu „Bazna stanica mobilne telefonije „Kikinda 9““ na kat. parc. br.4900 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Đure Jakšića br.110 u Kikindi (na objektu Opšte bolnice Kikinda), može se izvršiti u kancelariji 95 OU Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 u periodu od 27.11.2014. godine do 18.12.2014 godine od 12h do 14h.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu u pismenoj formi dostaviti primedbe i mišljenja na izloženu Studiju.

Javna rasprava i prezentacija o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Bazna stanica mobilne telefonije „Kikinda 9““ biće održana dana 22.12.2014. godine u 13 časova, u prostorijama zgrade SO Kikinda sala br.12.

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-123/2013
Dana: 21.11.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Opštinska uprava Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta „ESSENTICO“ DOO Kula, ul. Industrijska zona bb Kula, koji je zaveden pod brojem III-07-501-123/2013 dana 05.08.2013.godine za PROJEKAT “Farma za uzgoj svinja u Mokrinu“ na kat. parc. br. 20081/2, 20081/3, 20081/4, KO Mokrin, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. gl. RS", br. 36/2009) i drugim propisima na snazi, preduzima sledeće mere zaštite životne sredine:

1. Mere predviđene zakonskim i podzakonskim aktima i njihovo sprovođenje kroz funkcionisanje objekta:
- zaštita voda prema Zakonu o vodama („Sl. gl. RS”, br. 33/10, 93/12), i podzakonskih akata donetih na osnovu istog.
• Kontrola ispuštenih materija prema Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljište i vodu za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje („Sl.gl.RS“, br.23/94) i Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materijama u vodi i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. gl. RS“, br. 67/11, 48/12), za granične vrednosti emisije otpadnih voda iz objekata za uzgoj stoke.
• Sakupljanje tečnog stajnjaka - osoke preko cevovoda i odvođenje do izvedenih laguna u skladu sa projekto-tehničkom dokumentacijom i vodnim aktima
• Preventivne mere izlivanja osoke iz laguna na okolno poljoprivredno zemljište
i mogućnosti da efluant dospeva u drenažnu kanalsku mrežu
• Prikupljanje upotrebljene vode od pranja objekata i vode za higijensko- sanitarne
potrebe u vodonepropusnu septičku jamu
• Utvrđivanje kvaliteta i kvantiteta pojedinačnih i ukupnih otpadnih voda i koje
nastaju na predmetnoj farmi u skladu sa propisima
- održavanje nivo aerozagađenja skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha (“Sl.gl. RS“br.36/09, 10/13), i podzakonskih akata donetih na osnovu istog:
• Sprečavanje širenja neprijatnih mirisa
• Podizanje i održavanje novih, kao i postojećih zelenih površina i zelenila
unutar i po obodu kompleksa
- zaštita od buke prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.gl. RS”,br. 36/09 i 88/10), i podzakonskih akta donetih na osnovu istog
- upravljanje nastalim otpadom prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS”,br. 36/09 i 88/10), i podzakonskih akta donetih na osnovu istog
• Upravljanje životinjskim otpadom u skladu sa propisanim veterinarsko-sanitarnim uslovima
• Upravljanje medicinskim otpadom i ostalim opasnim otpadom prema propisima na snazi
• Uklanjanja komunalnog otpada sa lokacije preko nadležnog komunalnog preduzeća

2. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu:
• Prilikom sprovođenja zdravstvenih i higijensko-sanitarnih mera u objektima, koristiti isključivo odobrena i dozvoljena sredstva propisana sanitarno-veterinarskim uslovima
• Pri pojavi eventualne zaraze postupiti prema naloženim merama veterinarske inspekcije
• Održavanje higijene objekata i neposredne okoline objekta vršiti u kontinuitetu sredstvima za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, na način da se izbegne negativan uticaj na okolinu

3. Mere u slučaju udesa

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu je sastavni deo dokumentacije, koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl.gl.RS“, br.135/04).

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


Sekretarka

Miroslava Krnić
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-164/2014
Dana: 21.11.2014. godine
Kikinda

O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda operatera „Radnja za trgovinu na veliko otpacima i ostacima „Braća Milićev“ Jasmina Kosana Milićev PR“

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda operatera „Radnja za trgovinu na veliko otpacima i ostacima „Braća Milićev“ Jasmina Kosana Milićev PR“, ulica Mihajla Pupina br. 65.

Opštinska uprava opštine Kikinda, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009 i 88/2010) objavljuje:

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 20.11.2014. godine operater „Radnja za trgovinu na veliko otpacima i ostacima „Braća Milićev“ Jasmina Kosana Milićev PR“ sa sedištem u Kikindi, ul Mihajla Pupina br. 65, podnela Zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 05.12.2014. godine.

Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-145/2014
Dana: 03.11.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

o izdatoj dozvoli za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda

Operateru„ŽAKI-COMMERCE“ DOO sa sedištem u Kikindi, ulica Cara Dušana br.170, Sekretarijat za zaštitu životne sredine opštinske uprave Kikinda izdao je dozvolu za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda, broj III-07-501-145/2014 od dana 03.11.2014. godine.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-153/2014
Dana: 29.10.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Dom učenika srednjih škola “Nikola Vojvodić“, ulica Branka Vujina 13, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Izgradnja otvorenog sportskog terena sa tribinom“ na kat. parc. br. 2902/1 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.11.2014. do 13.11.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-147/2014
Dana: 27.10.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKTA „Izgradnja poslovnog objekta (supermarket)“ na kat. parc. br. 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6499, 6500, 6501, 6502 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-147/2014 od dana 14.10.2014.godine, od nosioca projekta Krstajić Mladena, iz Kikinde, ulica Vuka Karadžića br.3 1/5, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-138/2014
Dana: 23.10.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Bazna stanica mobilne telefonije „Kikinda 7““ na kat. parc. br.9538/5 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Miloša Velikog br.76 u Kikindi (na postojećem poslovnom objektu DOO „Angropromet“ Kikinda), od nosioca projekta „Telenor Common Operation“ Ogranak Beograd, Omladinskih brigada 90 iz Beograda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-138/2014, dana 19.09.2014. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).

Sekretarka
Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-117/2014
Dana: 23.10.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO
DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA
I ODREĐEN OBIM I SADRŽAJ STUDIJE O PROCENI UTICAJA
PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta “Telenor Common Operation“ Ogranak Beograd, Omladinskih brigada 90 iz Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je odlučeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT „Bazna stanica mobilne telefonije „Kikinda 9““ na kat. parc. br.4900 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Đure Jakšića br.110 u Kikindi (na objektu Opšte bolnice Kikinda) i istim doneo rešenjem, kojim je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Pri donošenju odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu uzete su u obzir karakteristike projekta i posmatrano područje, kao i da se predmetni projekat nalazi u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.114/2008) na Listi 2. pod tačkom 12. Infrastrukturni projekti 13) Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice) efektivne izračene snage više od 250W.

Ovim rešenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da najkasnije u roku od godinu dana od konačnosti rešenja, podnose zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i utvrđeno je da nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju i upotrebi projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja na životnu sredinu i dobijene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivaanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10, 14 i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS“, br.135/04 i 36/09).

 

Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-147/2014
Dana: 15.10.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Krstajić Mladen, iz Kikinde, ulica Vuka Karadžića br.3 1/5, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja poslovnog objekta (supermarket)“ na kat. parc. br. 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6499, 6500, 6501, 6502 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 28.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 95 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 15.10.2014. do 25.10.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Miroslava Krnić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-145/2014
Dana: 09.10.2014. godine
Kikinda

O B A V E Š T E NJ E
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda preduzeća „ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. Kikinda

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda preduzeća „ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ulica Cara Dušana br.170.
Opštinska uprava opštine Kikinda, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009 i 88/2010) objavljuje:

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 09.10.2014. godine preduzeće „ŽAKI COMMERCE“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ul Cara Dušana br.170, podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 24.10.2014. godine.

Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-135/2014
Dana: 15.09.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Adaptacija kotlarice u Mikronaselju“, na kat.parc.br.10084/7 KO Kikinda u ulici Petefi Šandora bb, od nosioca projekta JP „Toplana“ Kikinda, Miloša Velikog 48, Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-135/2014, dana 04.09.2014. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-133/2014
Dana: 15.09.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgradnja crpne stanice kanalizacije otpadnih voda „Cara Dušana““, na kat.parc. br.21626 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-133/2014, dana 29.08.2014.godine, od nosioca projekta JKP „6.OKTOBAR“ Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-127/2014
Dana: 11.09.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Projekat izvedenog stanja“ na kat. parc. br. 7628/17KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda, Rade Trnića br.121, koji je zaveden pod brojem III-07-501-127/2014, dana 22.08.2014.godine, od nosioca projekta Kumović Milana, iz Kikinde, Rade Trnića br.121, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-132/2014
Dana: 11.09.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac Blažić Cvejić Vesna iz Beograda, Hadži Milentijeva 65, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Pretvaranje stambenog dela u poslovni“ na kat. parc. br. 4586/1 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 43.Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 11.09.2014. do 22.09.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-133/2014
Dana: 05.09.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta JKP „6.OKTOBAR“ Kikinda podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja crpne stanice kanalizacije otpadnih voda „Cara Dušana““, na kat.parc. br.21626 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 05.09.2014. do 15.09.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-135/2014
Dana: 05.09.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDIN
U


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta JP „Toplana“ Kikinda podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Adaptacija kotlarice u Mikronaselju“, na kat.parc.br.10084/7 KO Kikinda u ulici Petefi Šandora bb.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 05.09.2014. do 15.09.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-124/2013
Dana: 02.09.2014. godine
Kikinda


Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Opštinska uprava Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Na zahtev nosioca projekta SZR „Mokrin-mlek“ Mokrin, ul. Svetog Save 141 Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-124/2013 dana 09.08.2013.godine za „Objekat za preradu mleka“ na kat. parc. br. 1351 KO Mokrin SO Kikinda, nadležni organ doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je navedena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl.RS”, br.135/04 i 36/09).

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. gl. RS", br. 36/2009) i drugim propisima na snazi, preduzima sledeće mere zaštite životne sredine:

1. Mere predviđene zakonskim i podzakonskim aktima
- zaštita voda prema Zakonu o vodama („Sl.gl. RS“, br. 33/2010), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog Zakona
- održavanje nivoa aerozagađenja prema Zakonu o zaštiti vazduha („Sl. gl. RS”, br. 36/09 i 10/13) i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona
- zaštitu od buke prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.gl. RS”, br. 36/09 i 88/10), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog Zakona
- upravljanje nastalim otpadom prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS”, br. 36/09 i 88/10), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovih zakona

2. Primeniti opšte i posebne sanitarne mere i uslove predviđene zakonom i drugim propisima kojima se uređuju poslovi sanitarnog nadzora, kao i pribavljene uslove/saglasnosti nadležnih organa i organizacija
3. Obezbediti saglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede prema Zakonu o vodama
(„Sl.gl. RS“, br. 33/2010)
4. Ugraditi postrojenje za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda prema količini i
sastavu istih. ROK 1 godina od dana prijema predmetnog rešenja.
5. U prelaznom periodu (do 1 godine), odvođenje tehnoloških otpadnih voda vršiti nakon
izvršenog odgovarajućeg tretmana (primarnog prečišćavanja na separatoru masnoće) u vodonepropusnu septičku jamu
6. Surutka se ne sme ispuštati u tehnološke vode, već se mora skupljati i obrađivati kuvanjem ili ustupati privrednim subjektima radi daljeg tretmana
7. Otpadni mulj iz taložnika i separatora odlagati u kontejnere, a potom deponovati.
8. Pražnjenje jama (za prihvat prethodno tretiranih sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda) poveriti nadležnom komunalnom preduzeću
9. Vršiti kontrolu kvaliteta otpadnih voda u skladu sa važećim propisima.
10. Fekalne otpadne vode ispuštati u posebnu septičku nepropusnu jamu.
11. Zabranjeno je odlaganje tečnog otpada (tehnoloških otpadnih voda i surutke) na seosko smetlište, kopove, depresije, površinske i podzemne vode
12. Preduzeti mere zaštite od curenja rashladnog fluida iz sistema za hlađenje u skladu sa uslovima nadležnog organa
13. Predvideti posebne mere zaštite u slučaju udesa, odnosno pribaviti saglasnost nadležnog organa za predviđene mere zaštite od požara

Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-126 /2014
Dana: 01.09.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKTA „Rekonstrukcija i promena namene dela poslovnog objekta“ na kat. parc. br. 4601 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 28, koji je zaveden pod brojem III-07-501-126/2014 od dana 20.08.2014.godine, od nosioca projekta Agencija „SEM”, iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.28, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-118 /2014
Dana: 29.08.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Rekonstrukcija automatske regulacije temperature u gasnoj kotlarnici“ na kat. parc. br. 2902 KO Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-118/2014 od dana 07.08.2014.godine, od nosioca projekta Dom učenika srednjih škola “Nikola Vojvodić“, ulica Branka Vujina 13, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-127/2014
Dana: 29.08.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Kumović Milan, iz Kikinde, Rade Trnića br.121, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Projekat izvedenog stanja“ na kat. parc. br. 7628/17KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda, Rade Trnića br.121.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 29.08.2014. do 09.09.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-104/2014
Dana: 27.08.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

o izdatoj dozvoli za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada
Operateru “Keying“ d.o.o., sa sedištem u Kikindi, ulica Vuka Karadžića br.79, Sekretarijat za zaštitu životne sredine opštinske uprave Kikinda izdao je dozvolu za rad postrojenja i obavljanje delatnosti sakupljanja, skladištenja i tretmana neopasnog otpada na lokaciji operatera, ulica Vuka Karadžića br.79, kat.parc.br. 9093 K.O. Kikinda, broj III-07-501-104/2014 od dana 27.08.2014. godine.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada u prostorijama opštinske uprave Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-126 /2014
Dana: 22.08.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Agencija „SEM”, iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br.28, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Rekonstrukcija i promena namene dela poslovnog objekta“ na kat. parc. br. 4601 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 28.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 22.08.2014. do 01.09.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-118 /2014
Dana: 18.08.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Dom učenika srednjih škola “Nikola Vojvodić“, ulica Branka Vujina 13, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Rekonstrukcija automatske regulacije temperature u gasnoj kotlarnici“ na kat. parc. br. 2902 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 18.08.2014. do 28.08.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-115/2014
Dana: 12.08.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Stambeno-poslovni objekat P+1“ na kat. parc. br. 6450 KO Kikinda na području opštine Kikinda, u ulici Vojvode Mišića 29, koji je zaveden pod brojem III-07-501-115/2014 dana 30.07.2014.godine, od nosioca projekta Čočaj Vebia, iz Kikinde, ulica Jovana Jovanovića Zmaja 57, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13 i 57/14).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-112 /2014
Dana: 11.08.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Dogradnja-nadgradnja prostorije za boravak dece u vrtiću „Poletarac““ na kat. parc. br. 4875 KO Kikinda na području opštine Kikinda, ulica Đure Jakšića br.133, koji je zaveden pod brojem III-07-501-112/2014 dana 29.07.2014.godine, od nosioca projekta PU„Dragoljub Udicki“ Dositejeva br.43, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13 i 57/14).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-104/2014
Dana: 01.08.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeća „Keying“ d.o.o. Kikinda

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeća „Keying“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ulica Vuka Karadžića br.79

Opštinska uprava, opštine Kikinda, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009 i 88/2010) objavljuje:

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 10.07.2014. godine preduzeće „Keying“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ul Vuka Karadžića br.79, na katastarskoj parceli broj 9093 KO Kikinda SO Kikinda, podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.08.2014. godine.

Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-112 /2014
Dana: 31.07.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta PU„Dragoljub Udicki“ Dositejeva br.43, Kikinda podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Dogradnja-nadgradnja prostorije za boravak dece u vrtiću „Poletarac““ na kat. parc. br. 4875 KO Kikinda na području opštine Kikinda, ulica Đure Jakšića br.133.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 31.07.2014. do 10.08.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-115 /2014
Dana: 31.07.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Čočaj Vebi, iz Kikinde, ulica Jovana Jovanovića Zmaja 57, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Stambeno-poslovni objekat P+1“ na kat. parc. br. 6450 KO Kikinda na području opštine Kikinda, u ulici Vojovde Mišića 29.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 31.07.2014. do 11.08.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-105/2014
Dana: 31.07.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Skladišni prostor za otkup sirovina od metala“ na kat. parc. br. 20590 KO Kikinda na području opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-105/2014 dana 14.07.2014.godine, od nosioca projekta Milićev Jasmina Kosane, iz Kikinde, ulica Mihajla Pupina 65, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13 i 57/14).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-107/2014
Dana: 31.07.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Centar za sakupljanje“ na kat. parc. br. 10019 KO Kikinda na području opštine Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja br.151, koji je zaveden pod brojem III-07-501-107/2014 dana 17.07.2014.godine, od nosioca projekta „ASA Kikinda“ DOO, Vojvode Putnika 1, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13 i 57/14).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-107/2014
Dana: 21.07.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „ASA Kikinda“ DOO, Vojvode Putnika 1, Kikinda podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Centar za sakupljanje“ na kat. parc. br. 10019 KO Kikinda na području opštine Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 21.07.2014. do 31.07.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-105/2014
Dana: 17.07.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Milićev Jasmina Kosana, iz Kikinde, ulica Mihajla Pupina 65, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Skladišni prostor za otkup sirovina od metala“ na kat. parc. br. 20590 KO Kikinda na području opštine Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 17.07.2014. do 28.07.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-93/2014
Dana: 14.07.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „“Silos za žitarice 4x1994t sa pratećim objektima“ na kat. parc. br. 1041/3 KO Banatska Topola na teritoriji opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-93/2014 dana 18.06.2014.godine, od nosioca projekta "Galad“ DOO, ulica Bašaidski drum bb, Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13 i 57/14) .

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-96/2014
Dana: 04.07.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Salaš“ na kat. parc. br. 2830 KO Nakovo na teritoriji opštine Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-96/2014 od dana 24.06.2014.godine, od nosioca projekta Miljane Tešić, iz Beograda, ulica Aleksinačkih rudara 63/7, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-98/2014
Dana: 27.06.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta JP „Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Glavni projekat gasne kotlarnice 630kW u OŠ „1.Oktobar““ na kat. parc. br. 759 KO Bašaid SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 27.06.2014. do 07.07.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-88/2014
Dana: 26.06.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Stambeno-poslovni objekat P+1- prodavnica cveća- objekat broj 4“ na kat. parc. br. 10051 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici JJ Zmaja broj 186, koji je zaveden pod brojem III-07-501-88/2014 od dana 10.06.2014.godine, od nosioca projekta Betlemović LJiljane, ulica NJegoševa br. 104 Kikinda, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 430,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,57/14).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-101/2014
Dana: 13.06.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Goran Markov, iz Kikinde, ulica Sterije Popovića br. 24 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA “Poslovni objekat P+0-Automehaničarska radionica-objekat broj 2“ na kat. parc. br. 3823 KO Kikinda SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 01.07.2014. do 10.07.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-96/2014
Dana: 13.06.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Miljana Tešić, iz Beograda, ulica Aleksinačkih rudara 63/7, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Salaš“ na kat. parc. br. 2830 KO Nakovo.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 24.06.2014. do 04.07.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-88/2014
Dana: 13.06.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Betlemović LJiljana, ulica NJegoševa br. 104 Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA “Stambeno-poslovni objekat P+1- prodavnica cveća- objekat broj 4“ na kat. parc. br. 10051 KO Kikinda SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 13.06.2014. do 23.06.2014. godine

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-80/2014
Dana: 30.05.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Pomoćni objekat otvoreni magacin-nadstrešnica Kikinda“ na kat. parc. br. 9511/3 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Miloša Velikog 83 u Kikindi, koji je zaveden pod brojem III-07-501-80/2014 od dana 15.05.2014.godine, od nosioca projekta Elektrovojvodina DOO, Novi Sad, „Elektrodistribucija Zrenjanin“, Pogon Kikinda, Miloša Velikog 83, Kikinda doneo odluku da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,65/13).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-81/2014
Dana: 23.05.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Željko Knežević iz Banatskog Velikog Sela, ulica Krajiška br.49, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Farma muznih krava“ na kat.parc.br. 3438 KO Banatsko Veliko Selo.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 23.05.2014. do 02.06.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Dragana Balaban
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-80/2014
Dana: 20.05.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Elektrovojvodina DOO, Novi Sad, „Elektrodistribucija Zrenjanin“, Pogon Kikinda, Miloša Velikog 83, Kikinda podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Pomoćni objekat otvoreni magacin-nadstrešnica Kikinda“ na kat. parc. br. 9511/3 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Miloša Velikog 83 u Kikindi

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.05.2014. do 30.03.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-80/2014
Dana: 20.05.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Elektrovojvodina DOO, Novi Sad, „Elektrodistribucija Zrenjanin“, Pogon Kikinda, Miloša Velikog 83, Kikinda podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Pomoćni objekat otvoreni magacin-nadstrešnica Kikinda“ na kat. parc. br. 9511/3 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Miloša Velikog 83 u Kikindi

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 20.05.2014. do 30.03.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Dragana Balaban
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-36/2014
Dana: 07.05.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se stanovnici opštine Kikinda da je u skladu sa Odlukom o uređenju i održavanju javnih i ostalih zelenih površina („Sl.list opštine Kikinda“, br.39/12, 12/13) na javnim zelenim površinama zabranjeno tretiranje travnjaka hemijskim sredstvima.

U slučaju nepoštovanja navedene Odluke primeniće se kaznene odredbe iz iste, a kazne su sledeće za:
• pravna lica - od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara
• odgovorno lice u pravnom licu - od 2.500,00 do 75.000,00 dinara
• preduzetnika - od 5.000,00 do 250.000,00 dinara
• fizičko lice - od 2.500,00 do 75.000,00 dinara

Za sve ostale informacije možete se obratiti inspekciji za zaštitu životne sredine na broj tel: 410-191.

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-60/2014
Dana: 29.04.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Rekonstrukcija i dogradnja postojeće stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom“ na kat. parc. br 9985 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Jovana Jovanovića Zmaja broj 127, od nosioca projekta “TAXI PETROL“ DOO, iz Pančeva, Bavaništanski put 487, koji je zaveden pod brojem III-07-501-60/2014, dana 07.04.2014. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,65/13)


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-58/2014
Dana: 23.04.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgradnja zelene pijace sa nadstrešnicom P+0“ na kat. parc. br. 398 KO Iđoš na teritoriji opštine Kikinda u ulici Milivoja Omorca br.46, od nosioca projekta MZ “Iđoš“ Svetosavska 20, koji je zaveden pod brojem III-07-501-58/2014, dana 04.04.2014. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,65/13).


Sekretarka
Dragana Balaban

Obaveštenje
Rok za uklanjanje radioaktivnih gromobrana ističe 23.maja 2014. godine

Korisnici radioaktivnih gromobrana, odnosno pravna lica koja poseduju radioaktivne gromobrane u obavezi su da prijave Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, izvore jonizujućih zračenja koje poseduju, odnosno koriste u radioaktivnim gromobranima i da do 23. maja 2014. godine postupe u skladu sa Zakonom i pristupe njihovom uklanjanju.

Troškove uklanjanja izvora jonizujućih zračenja iz radioaktivnih gromobrana snosi pravno lice ili preduzetnik koji ih poseduje, odnosno koristi. Po isteku naznačenog roka, inspekcija za zaštitu od jonizujućih zračenja Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, protiv korisnika koji nisu izvršili uklanjanje izvora jonizujućih zračenja iz radioaktivnih gromobrana preduzeće zakonom propisane mere.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Preuzmite obrazac prijave

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-60/2014
Dana: 14.04.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta “TAXI PETROL“ DOO, iz Pančeva, Bavaništanski put 487, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Rekonstrukcija i dogradnja postojeće stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom“ na kat. parc. br 9985 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Jovana Jovanovića Zmaja broj 127.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 14.04.2014. do 24.04.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-58/2014
Dana: 07.04.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta MZ “Iđoš“ Svetosavska 20, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgradnja zelene pijace sa nadstrešnicom P+0“ na kat. parc. br. 398 KO Iđoš na teritoriji opštine Kikinda u ulici Milivoja Omorca br.46.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 07.04.2014. do 17.04.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-29/2014
Dana: 03.04.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Biro Ferenc iz Kikinde, Marka Kraljevića 185, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Salaš- stambeni objekat P+Pot, stambeni objekat P+0, senjak, objekat za smeštaj junadi P+0 (dva objekta) i objekat za smeštaj poljoprivredne mehanizacije P+0“, na kat.parceli br.3283 KO Sajan.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 03.04.2014. god. do 14.04.2014. god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-49/2014
Dana: 31.03.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Poslovni objekat P+0 – Objekat za tehnički pregled vozila“ na kat. parc. br 3984/1 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Dimitrija Tucovića 52, koji je zaveden pod brojem III-07-501-49/2014 od dana 17.03.2014.godine, od nosioca projekta projekta Mandžuković Stevica iz Kikinde, ulica Petrovačka br. 14, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-48/2014
Dana: 31.03.2014. godine
Kikinda


Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Stambeno-poslovni objekat P+1 – prodavnica neprehrambenih proizvoda“ na kat. parc. br 8941 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici JJ Zmaja broj 12, koji je zaveden pod brojem III-07-501-48/2014 od dana 17.03.2014.godine, od nosioca projekta Delić Stanišić Dragane, iz Kikinde, ulica Milana Sivčeva br.68, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-40/2014
Dana: 24.03.2014. godine
Kikinda


Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgadnja zgrade kapele P+0“ na kat. parc. br 252/2 KO Novi Kozarci na teritoriji opštine Kikinda u ulici Kralja Petra I, Novi Kozarci, od nosioca projekta MZ Novi Kozarci, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13) .


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-49/2014
Dana: 21.03.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Mandžuković Stevica iz Kikinde, ulica Petrovačka br. 14, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „Poslovni objekat P+0 – Objekat za tehnički pregled vozila“ na kat. parc. br 3984/1 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Miloša Velikog bb.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 21.03.2014. do 31.03.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-48/2014
Dana: 21.03.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Delić Stanišić Dragana, iz Kikinde, ulica Milana Sivčeva br.68, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Stambeno-poslovni objekat P+1 – prodavnica neprehrambenih proizvoda“ na kat. parc. br 8941 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici JJ Zmaja broj 12.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 21.03.2014. do 31.03.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-40/2014
Dana: 10.03.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Mesna zajednica Novi Kozarci, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Izgadnja zgrade kapele P+0“ na kat. parc. br 252/2 KO Novi Kozarci na teritoriji opštine Kikinda u ulici Kralja Petra I, Novi Kozarci.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 10.03.2014. do 20.03.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-3/2014
Dana: 06.03.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE


o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeća „GIGRAPHIX“ d.o.o. Kikinda

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeća „GIGRAPHIX“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ul Miloša Velikog br.85.
Opštinska uprava, opštine Kikinda, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009 i 88/2010) objavljuje:

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada na teritoriji opštine Kikinda.
Nadležni organ obaveštava javnost da je 06.01.2014. godine preduzeće „GIGRAPHIX“ d.o.o. sa sedištem u Kikindi, ul Miloša Velikog br.85, na katastarskim parcelama broj 9527 i 9528 KO Kikinda SO Kikinda, podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.03.2014. godine.

Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-23/2014
Dana: 28.02.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće


O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Radio bazne stanice na lokaciji „NS2406_01 KI_Mokrin_centar““, na kat. parc. br 2985 KO Mokrin na teritoriji opštine Kikinda u ulici Rade Trnića br. 143, od nosioca projekta „VIP Mobile“d.o.o., Beograd, Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd, koji je zaveden pod brojem III-07-501-23/2014, dana 18.02.2014. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13) .


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-30/2014
Dana: 28.02.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE


o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalog otpada preduzeća za preradu metala doo „ LE BELIER LIVNICA“ Kikinda

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada preduzeća za preradu metala doo „ LE BELIER LIVNICA“ Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul Miloševački put br.34
Opštinska uprava, opštine Kikinda, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009 i 88/2010) objavljuje:

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada na teritoriji opštine Kikinda.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 27.02.2014. godine preduzeće za preradu metala doo „ LE BELIER LIVNICA“ Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul Miloševački put br.34, na katastarskoj parceli broj 21696/2 KO Kikinda SO Kikinda podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.03.2014. godine.

Uvid u podneti Zahtev za izdavanje dozvole može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, u kancelariji br.87 svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-06-501-16/2014
Dana: 18.02.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT
„1) Rekonstrukcija unutrašnje instalacije gasa poslovnog objekta - objekat br.1,
2)Rekonstrukcija poslovnog objekta (nadstrešnica) u halu za proizvodnju mašina za pakovanje - objekat br.2,
3) Legalizacija objekta hale za proizvodnju mašina za pakovanje – objekat br.5,
4) Legalizacija pomoćnog objekta – objekat br.6,
5) Legalizacija objekta hale za proizvodnju mašina za pakovanje sa magacinom repromaterijala – objekat br.7 “ na kat. parc. br 9511/4 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Miloša Velikog bb, koji je zaveden pod brojem III-06-501-16/2014 od dana 30.01.2014.godine, od nosioca projekta DOO „Multipak“, iz Kikinde, ulica Dositejeva br. 74, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-16/2014
Dana: 04.02.2014. godine
Kikinda


OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta DOO „Multipak“, iz Kikinde, ulica Dositejeva br. 74, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA „1) Rekonstrukcija unutrašnje instalacije gasa poslovnog objekta - objekat br.1, 2)Rekonstrukcija poslovnog objekta (nadstrešnica) u halu za proizvodnju mašina za pakovanje - objekat br.2,
3) Legalizacija objekta hale za proizvodnju mašina za pakovanje – objekat br.5,
4) Legalizacija pomoćnog objekta – objekat br.6, 5) Legalizacija objekta hale za proizvodnju mašina za pakovanje sa magacinom repromaterijala – objekat br.7 “ na kat. parc. br 9511/4 KO Kikinda na teritoriji opštine Kikinda u ulici Miloša Velikog bb.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 04.02.2014. do 14.02.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-22/2014
Dana: 27.01.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Sanacija-pojačano održavanje opštinskog puta OP-1-3 Kikinda-Banatska Topola“, od nosioca projekta „Direkcija za izgradnju grada“Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-22/2014, dana 27.01.2014. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13) .


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-15/2014
Dana: 20.01.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT Izgradnja infrastrukture u delu Bloka 41 i 43 u Kikindi“, od nosioca projekta „Direkcija za izgradnju grada“Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-15/2014, dana 09.01.2014. godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13)

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-22/2014
Dana: 15.01.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU


Obaveštava se javnost da je nosilac projekta JP „Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.11, Kikinda, podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA “Sanacija-pojačano održavanje opštinskog puta OP-1-3 Kikinda-Banatska Topola“

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 87 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 15.01.2014. do 27.01.2014. godine.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 


Sekretarka

Dragana Balaban
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-170/2013
Dana: 13.01.2014. godine
Kikinda

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Pretvaranje stambenog u poslovni prostor stambene zgrade P+0 i dogradnja poslovnog prostora P+0-autoperionica, vulkanizerska radionica, radionica za proizvodnju pvc stolarije sa pratećim sadržajima“ na kat. parc. br. 8747/1 KO Kikinda u ulici Miloša Ostojina 51, od nosioca projekta Balint Goran, iz Kikinde, ulica Ive Lole Ribara 34, koji je zaveden pod brojem III-07-501-170/2013, dana 26.12.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13)

 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA K I K I N D A
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za društvene delatnosti
Broj: III - 02- 61- 4/2014
Dana: 09.01.2014.godine
K I K I N D A

OBAVEŠTENJE

Na osnovu člana 98. stav 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 52/2011 I 55/2013), obaveštavamo roditelje, odnosno staratelje dece rođene u periodu od 01.03.2007. do 28.02.2008. godine, a biće upisana u prvi razred osnovne škole za školsku 2014/2015. godinu, da mogu izabrati osnovnu školu u koju će da upišu dete, podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 01. februara 2014. godine.

Odlukom o broju i prostornom rasporedu – mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Kikinda utvrđeno je da se osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje u sedamnaest osnovnih škola: 15 redovnih osnovnih škola, jednoj osnovnoj muzičkoj školi i jednoj osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Upis učenika u prvi razred osnovnih škola u gradu Kikindi regulisan je Rešenjem o određivanju područja (ulica) u Kikindi sa kojih se deca upisuju u prvi razred osnovnih škola školske 2014/2015. godine. Upis učenika u prvi razred, u kome se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom jeziku, vršiće se sa teritorije grada Kikinde, a nastava će se odvijati u OŠ „Feješ Klara“ Kikinda .

Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole. Roditelji, odnosno staratelji dece rođene u periodu od 01.03.2007. do 28.02.2008. godine, mogu da se informišu, o području škole kome pripada njihovo dete, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Kikinda, kancelarija broj 17, ili pozivom na broj telefona 410-109.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole.

Upis dece, roditelja koji nisu podneli zahtev izabranoj školi do 01. februara, vršiće se isključivo prema području škole kojoj dete pripada.

Upis učenika u prvi razred osnovnih škola organizovaće se u drugoj polovini marta 2014. godine, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kikinda, o čemu će roditelji naknadno biti obavešteni.

 

SEKRETARKA
Bosiljka Srdić

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-15/2014
Dana: 09.01.2014. godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Direkcija za izgradnju grada“Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, Kikinda, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Izgradnja infrastrukture u delu Bloka 41 i 43 u Kikindi“.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 09.01.2014. god. do 20.01.2014. god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).


Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-164/2013
Dana: 20.12.2013 godine
Kikinda

 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Podno skladište poljoprivrednih proizvoda sa silosima kapaciteta 4x2000t“ na kat. parc. br. 9306 KO Bašaid SO Kikinda, od nosioca projekta „KI PETROL“doo, ulica Torđanski put 1 iz Bašaida, koji je zaveden pod brojem III-07-501-164/2013, dana 09.12.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-163/2013
Dana: 16.12.2013 godine
Kikinda

 

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Skladištenje i tretman neopasnog otpada“ na kat. parc. br. 9093 KO Kikinda, od nosioca projekta „Keying“ d.o.o, ulica Vuka Karadžića br.79 iz Kikinde, koji je zaveden pod brojem III-07-501-163/2013, dana 06.12.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-164/2013
Dana: 10.12.2013 godine
Kikinda

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „KI PETROL“doo, ulica Torđanski put 1 iz Bašaida, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Podno skladište poljoprivrednih proizvoda sa silosima kapaciteta 4x2000t“ na kat. parc. br. 9306 KO Bašaid SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 10.12.2013 god. do 20.12.2013 god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-163/2013
Dana: 06.12.2013 godine
Kikinda

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Keying“ d.o.o, ulica Vuka Karadžića br.79 iz Kikinde, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Skladištenje i tretman neopasnog otpada“ na kat. parc. br. 9093 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 06.12.2013 god. do 16.12.2013 god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-150/2013
Dana: 21.11.2013 godine
Kikinda

 

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera“ na kat. parc. br. 21696/2 KO Kikinda SO Kikinda, od nosioca projekta „DOO Le Belier „Kikinda” Livnica, ulica Miloševački put br.34, iz Kikinde, koji je zaveden pod brojem III-07-501-150/2013 od dana 21.10.2013.godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-155/2013
Dana: 18.11.2013 godine
Kikinda

 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Ugradnja i opremanje novog tehnološkog pogona ULO hladnjača“ na kat. parc. br. 60 KO Kikinda, od nosioca projekta ZZ „Plasman eko“, ulica Bašaidski drum bb iz Kikinde, koji je zaveden pod brojem III-07-501-155/2013, dana 05.11.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-154/2013
Dana: 18.11.2013 godine
Kikinda

 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Postrojenje za tretman, skladištenje i transport neopasnog otpada“ na kat. parc. br. 9527 i 9528 KO Kikinda, od nosioca projekta „Gigraphix“ DOO Kikinda, ulica Miloša Velikog br.85, iz Kikinde, koji je zaveden pod brojem III-07-501-154/2013, dana 05.11.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-155/2013
Dana: 05.11.2013 godine
Kikinda

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta ZZ „Plasman eko“, ulica Bašaidski drum bb iz Kikinde, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Ugradnja i opremanje novog tehnološkog pogona ULO hladnjača“ na kat. parc. br. 60 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 05.11.2013 god. do 15.11.2013 god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09). 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-154/2013
Dana: 05.11.2013 godine
Kikinda  

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Gigraphix“ DOO Kikinda, ulica Miloša Velikog br.85, iz Kikinde, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Postrojenje za tretman, skladištenje i transport neopasnog otpada“ na kat. parc. br. 9527 i 9528 KO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 05.11.2013 god. do 15.11.2013 god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09). 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-145/2013
Dana: 26.10.2013 godine
Kikinda  

 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Izgradnja kapele na pravoslavnom groblju“ na kat. parc. br. 312 KO Banatska Topola SO Kikinda, od nosioca projekta projekta MZ „Banatska Topola“, ulica Vuka Karadžića br.16, iz Banatske Topole, koji je zaveden pod brojem III-07-501-147/2013, dana 15.10.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13). 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-145/2013
Dana: 26.10.2013 godine
Kikinda  

 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Izgradnja kapele na rimokatoličkom groblju“ na kat. parc. br. 60 KO Banatska Topola SO Kikinda, od nosioca projekta MZ „Banatska Topola“, ulica Vuka Karadžića br.16, iz Banatske Topole, koji je zaveden pod brojem III-07-501-146/2013, dana 15.10.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13). 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-145/2013
Dana: 26.10.2013 godine
Kikinda 

 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Rekonstrukcija unutrašnje gasne instalacije poslovnog objekta“ na kat. parc. br. 4663/1 KO Kikinda SO Kikinda, od nosioca projekta VDP „Gornji Banat“, ulica Kralja Petra I br.54 iz Kikinde, koji je zaveden pod brojem III-07-501-145/2013, dana 15.10.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13). 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-150/2013
Dana: 21.10.2013 godine
Kikinda 

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „DOO Le Belier „Kikinda” Livnica, ulica Miloševački put br.34, iz Kikinde, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera“ na kat. parc. br. 21696/2 KO Kikinda SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 21.10.2013 god. do 31.10.2013 god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09). 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-147/2013
Dana: 16.10.2013 godine
Kikinda 

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta MZ „Banatska Topola“, ulica Vuka Karadžića br.16, iz Banatske Topole, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Izgradnja kapele na pravoslavnom groblju“ na kat. parc. br. 312 KO Banatska Topola.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.10.2013 god. do 26.10.2013 god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09). 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-146/2013
Dana: 16.10.2013 godine
Kikinda 

 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta MZ „Banatska Topola“, ulica Vuka Karadžića br.16, iz Banatske Topole, podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA “Izgradnja kapele na rimokatoličkom groblju“ na kat. parc. br. 60 KO Banatska Topola.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.10.2013 god. do 26.10.2013 god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09). 

Sekretarka
Dragana Balaban

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-145/2013
Dana: 16.10.2013 godine
Kikinda 

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta VDP „Gornji Banat“, ulica Kralja Petra I br.54 iz Kikinde, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA “Rekonstrukcija unutrašnje gasne instalacije poslovnog objekta“ na kat. parc. br. 4663/1 KO Kikinda SO Kikinda.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji br. 69 SO Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, u periodu od 10h do 11h od 16.10.2013 god. do 26.10.2013 god.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti zainteresovane organe, organizacije i javnost.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.gl.RS", br.135/04 i 36/09).

 

Sekretarka
Dragana Balaban

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sekretarijat lokalne poreske administracije obaveštava preduzetnike i pravna lica koji obavljaju delatnost na teritoriji opštine Kikinda, da je u toku utvrđivanje zaduženja na ime posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, za 2013. godinu. Visina naknade se utvrđuje na bazi podataka iz podnetih prijava koje su dostavljane Sekretarijatu lokalne poreske administracije krajem 2012. i tokom 2013. godine, a po prethodno primljenom pozivu za dostavu podataka (u svrhu utvrđivanja pomenute naknade).

Ukoliko neko od obveznika nije dobio poziv za dostavu podataka, isti, zajedno sa pratećom dokumentacijom, može preuzeti na šalteru broj 8 Uslužnog centra Opštine Kikinda.
Sekretarijat lokalne poreske administracije poziva obveznike koji još uvek nisu podneli prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2013.godinu, da to učine do 15. oktobra 2013. godine, kako bi izbegli pokretanje prekršajnog postupka.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-134/2013
Dana: 10.09.2013 godine
Kikinda 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Pomoćni objekat- štala za uzgoj junadi sa senjakom“ na kat. parc. br. 1300 i 1301 KO Nakovo SO Kikinda, od nosioca projekta Novaković Dušana, ulica Glavna br.82 Nakovo, koji je zaveden pod brojem III-07-501-134/2013 od dana 29.08.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13). 

Sekretarka
LJiljana Milekić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-132/2013
Dana: 03.09.2013 godine
Kikinda 

 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Rekonstrukcija postojećeg objekta 23 u okviru kulturno-turističkog kompleksa Terra panonica“ na kat. parc. br. 1873 KO Mokrin, SO Kikinda, od nosioca projekta “Terra panonica“ DOO Mokrin, ulica Svetog Save br.25 Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-132/2013 od dana 21.08.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13). 

Sekretarka
LJiljana Milekić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-131/2013
Dana: 03.09.2013 godine
Kikinda 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Izgradnja umetničko-zanatske radionice- objekta D; u okviru kulturno-turističkog imanja Terra panonica“ na kat. parc. br. 1873 KO Mokrin, SO Kikinda, od nosioca projekta “Terra panonica“ DOO Mokrin, ulica Svetog Save br.25 Mokrin, koji je zaveden pod brojem III-07-501-131/2013 od dana 21.08.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).

 

Sekretarka
LJiljana Milekić

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA KIKINDA
OPŠTINSKA UPRAVA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Broj: III-07-501-130/2013
Dana: 02.09.2013 godine
Kikinda 

 

Na osnovu člana 10, a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Kikinda daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT “Dogradnja poslovnog objekta Pod + P + O- objekat broj 2- automehaničarska radionica“ na kat. parc. br. 8581 i 8582/1 KO Kikinda, od nosioca projekta Fodor Jožef, ulica Marka Kraljevića br.143 Kikinda, koji je zaveden pod brojem III-07-501-130/2013 od dana 19.08.2013 godine, doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se predaje ovom organu pismeno taksirana sa 420,00 dinara na žiro račun br.840-74221843-57 poziv na broj 97 35-215 sa naznakom za Republičke administrativne takse, prema Zakonu o administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br.43/03,...,47/13).

Sekretarka
LJiljana Milekić