Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Licitacija zemlјišta

Vaš vodič za poslove iz oblasti polјoprivrede...

Oglas za Javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.
62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku
davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“
br.16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za
sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni
list grada KIKINDA» broj 9/2006), Gradonačelnik grada KIKINDA je dana 01.11.2019. godine,
doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U GRADU KIKINDA
i raspisuje
O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U GRADU KIKINDA

Oglas za javnu licitaciju

Šifrarnik

Formular

Karte

Obrazloženje uz oglas za Javno nadmetanje u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019.godinu

Obrazloženje uz oglas prvog kruga

Zaključak o cenama I krug licitacije 2019.godine

Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Gradonačelnik KIKINDA
Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Broj: Š-07-320-468/2019 Datum: 25.10.2019. godine
Na osnovu člana 64a stava 22. i člana 64 stav 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 1 12/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada KIKINDA (u daljem tekstu-.Komisija), utvrdila je početnu cenu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada KIKINDA koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada KIKINDA za 2019. godinu za davanje u zakup donela je :
ZAKLJUČAK

Zaključak o cenama I krug licitacije 2019.godine