Grb Kikinde

Javne nabavke

Aktuelne javne nabavke koje sprovodi Gradska uprava...

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 69/2018

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku Br. JN 78/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 76/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluga – PT dokumentacija projekat EE i adaptacija apartmana gerontološkog centra Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 75/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Rekultivacija i sanacija divljih smetlišta u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 71/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA DIVLJE DEPONIJE u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 73/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Spremanje seoskih sredina u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 70/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Dom kulture u Mokrinu - toaleti u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 72/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 61/2018

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 66/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A   P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku dobra – nabavka goriva za potrebe vozila u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 62/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D A

za Javnu nabavku – Usluge osiguranja vozila Br. JN 68/2018

 

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12  www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D A

za Javnu nabavku radova – Izgradnja automatske stanice za dojavu požara i spoljne i hidrantne mreže -Hidrantna mreža u postupku  javne nabavke male vrednosti Br. JN 65/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija - izmenjena
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za javnu nabavku male vrednosti Nabavka vozila od sredstava „Uzmi račun i pobedi“ JN64/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija - izmenjena
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D E

za Javnu nabavku usluge – Održavanje informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 63/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs objavljuje

POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku usluge – Usluge štampe u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 60/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Izgradnja automatske stanice za dojavu požara i spoljne i hidrantne mreže u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 51/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Investiciono održavanje gradske uprave i objekata u vlasništvu grada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 58/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti - NABAVKA VOZILA JN 48/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku radova – Građevinski radovi na kapelama u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 53/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku dobra – nabavka tvrdog ogrevnog drveta u postupku javne nabavke-otvoreni postupak br. JN 57/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Uništavanje ambrozije Br. JN 55/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Sanacija na objektu zatvorenih plivačkih bazena SC „Jezero“ u Kikindi – Antikorozivna zaštita, u otvorenom postupku br. JN 56/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvete u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 52/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – STUDIJA OPRAVDANOSTI I VARIJANTE IDEJNIH REŠENJA ZA BLOK D u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 35/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Investiciono održavanje gradske uprave i objekata u vlasništvu grada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 54/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – IZGRADNJA PEŠAČKOG MOSTA U SKLOPU PROJEKTA “STARO JEZERO-ŽIVOT NAŠEG GRADA“ u otvorenom postupku br. JN 44/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA-OTRESIŠTE U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 45/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Konkursna dokumentacija - izmenjena
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Investiciono održavanje gradske uprave i objekata u vlasništvu grada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 49/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku radova – Sanacija objekata socijalne zaštite-Naša kuća
u postupku javne nabavke male vrednosti
Br. JN 50/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Sanacija fasada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 47/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji Grada Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ i Centru za pružanje usluge socijalne zaštite u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 46/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Feješ Klare,Nićifora Brandića,Distrička,Dimitrija Tucovića,Branka Radičevića ,Đure Daničića i Vojina Zirojevića u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 21/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Sanacija objekata socijalne zaštite - Naša kuća u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 43/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Sanacija na objektu zatvorenih plivačkih bazena SC „Jezero“ u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 39/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika Br. JN 41/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije 1  
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Izgradnja automatske stanice za dojavu požara i spoljne i hidrantne mreže u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 42/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – horizontalna i vertikalna signalizacija u otvorenom postupku br. JN 25/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – REKONSTRUKCIJA PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI SVETOSAVSKOJ U KIKINDI (GALACKA) U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 28/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – REKONSTRUKCIJA PUTEVA I ULICA U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 40/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Šumice, Bašaidski drum u otvorenom postupku br. JN 4/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – Sadnice i cvetno uređenje JN br. 37/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme br. JN 34/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku otvoreni postupak Projekti rekonstrukcije puteva i ulica Br. JN 29/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Audio i video prezentacija web sajta grada u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 26/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Čišćenje divljih smetlišta u Kikindi i naseljenim mestima u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 38/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 32/2018 - Nepredviđeni radovi na objektu MZ Bašaid

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 33/2018 - Nepredviđeni radovi na kapitalnom održavanju objekta vrtića "Poletarac"

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Održavanje semafora Br. JN 16/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – "Staro jezero-život našeg grada" u otvorenom postupku br. JN 31/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU BOLNICE u postupku javne nabavke u otvorenom postupku br. JN 14/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 4a
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radovi – Farbanje stubova javne rasvete u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 30/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti tekuće popravke i održavanje javnih česmi Br. JN 27/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Foaje Narodnog pozorišta – Faza 2 u otvorenom postupku br. JN 23/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge restorana – poslovni ručkovi Br. JN 7/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge keteringa Br. JN 6/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – UREĐENJE PEŠAČKIH STAZA ,TROTOARA I PARKING MESTA U GRADU I SELIMA U OTVORENOM POSTUPKU Red br. JN 18/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – zamena filtera u bazena u Banatskom Velikom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 3/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 9/2018 - Organizovanje koncerta za 8.mart „Ženama s ljubavlju“

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku otvoreni postupak - Projektovanje za potrebe Grada Kikinda Br. JN 22/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – nabavka kancelarijskog materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 11/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – paketi za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 24/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge sistematskog suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 19/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge uništavanje glodara i krpelja na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 20/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da u postupku nabavke radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata, mogu preuzeti Obaveštenje o pokretanju javne nabavke na sledećoj adresi:

http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=233

Naručilac u postupku nabavke je implementacioni partner na projektu Programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji, "Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru" d.o.o. Beograd.

Sredstva za nabavku su obezbeđena iz donatorskih sredstava, kojima upravlja Banka za Razvoj Saveta Evrope.

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim novinama br. JN 10/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – održavanje javne rasvete na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 15/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124 /2012 , 14/2015 i 68/2015),

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenjlje ponuda JN 13/2018

Obaveštenje
Konkursna dokumentacija
Mišljenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Održavanje putne ifrastrukture u otvorenom postupku br. JN 12/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Operativni plan rada zimske službe
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti-Tekuće održavanje ,hitne intervencije i nepredviđeni radovi na objektima u svojini grada (OKVIRNI SPORAZUM) Br. JN 2/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge čišćenja i održavanja u postupku javne nabavke male vrednosti - Spremačice - Br. JN 5/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – nabavka dobara za reprezentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 8/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge obezbeđenja objekata i zemljišta u vlasništvu Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 1/2018

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Odluka o dodeli ugovora - Partija 5

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – RADOVI-ADAPTACIJA, SANACIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE GERONTOLOŠKOG CENTRA KIKINDA u otvorenom postupku br. JN 95/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Grafički prilozi
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Pitanja i odgovori 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICAMA ALBERTOVA,KUMANOVSKA I VELJKA PETROVIĆA u otvorenom postupku br. JN 89/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra - Oprema za bezbednost u otvorenom postupku br. JN 96/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – SUVENIRNICA TERRA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM u otvorenom postupku br. JN 88/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Usluge promocije Grada Kikinda kao turističke destinacije kroz prekograničnu i transgraničnu saradnju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 94/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Redovan servis i popravke vozila u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 92/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – RADOVI NA IZRADI ŠTANDOVA ZA OBJEKAT PIJACE u otvorenom postupku br. JN 87/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje da je podnet zahtev

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge komunikacija u otvorenom postupku br. JN 93/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Usluge promocije Grada Kikinda kao turističke destinacije kroz prekograničnu i transgraničnu saradnju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 90/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti –Nabavka poljoprivredne opreme JN br. 91/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Projekat tehničkog regulisanja saobraćaja za sve deonice državnih puteva koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Kikinda uključujući i grad Kikinda Red br. JN 82/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 
Izmena konkursne dokumentacije 1 
Metodologija
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje da je podnet zahtev
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje da je podnet zahtev 2
Odluka o dodeli ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Popravka i radovi na objektu vatrogasnog doma u BVS JN 86/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Nabavka vozila za potrebe saobraćajne policije JN 83/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti - Čišćenje i održavanje kanalizacine mreže atmosferskih voda u naselju Kikinda broj JN 68/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge mobilne telefonije Br. JN 79/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izgradnja parkirališta u Dositejevoj ulici ispred KUD Eđšeg i Reformističke crkve Br. JN 84/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Sanacija otvorenih sportskih terena u Banatskoj Topoli Br. JN 85/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nastavak radova na rekonstrukciji ulice Koste Kljajića – završetak radova ( u Iđošu) - otvoreni postupak br. JN 81/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka sadnog materijala JN 80/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Građevinski radovi na kapeli u Novim Kozarcima JN 78/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Saobraćajna signalizacija i putokazi za granični prelaz u Nakovu u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 53/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Nastavak radova na rekonstrukciji ulice Koste Kljajića –završetak radova ( u Iđošu) br. JN 73/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izrada PDRa za prečistač otpadnih voda u Mokrinu za radnu zonu u Mokrinu sa ažuriranjem KT plana Br. JN 75/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti –Nabavka sadnog materijala JN br. 72/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izrada PDRa bez bloka D u obuhvatu PDRa Mikronaselje Br. JN 74/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Postavljanje tartana na sportskom terenu u Bašaidu Br. JN 77/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – nabavka goriva za potrebe vozila u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 76/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – nastavak radova na fasadi zgrade MZ Bašaid broj JN 70/2017 u postupku javne nabavke male vrednosti

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)


Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D E

za Javnu nabavku radova – Intervencija na krovu kapela u Banatskoj Topoli
JN 71/2017 u postupku javne nabavke male vrednosti

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Zimsko održavanje puteva u otvorenom postupku br. JN 69/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – nabavka tvrdog ogrevnog drveta u postupku javne nabavke-otvoreni postupak br. JN 60/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Uređenje pešačkih staza-trotoari Br. JN 33/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – PD Izmena i dopuna PGR-a Centralnog dela naselja Kikinda u postupku javne nabavke Br. JN 57/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Asfaltiranje ulice 4.Oktobar od broja 2 u Bašaidu u otvorenom postupku br. JN 59/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – radovi na priključenju na vodovod i kanalizaciju kasarna-Terra broj JN 66/2017 u postupku javne nabavke male vrednosti

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D A

za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku
Br. JN 61/2017

Preuzmite poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i ogovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V   Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku –Adaptacija prvog sprata i fasade radionice i prodajnog prostora „Autokuća“
u otvorenom postupku br. JN 56/2017

Preuzmite poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
Pitanja i odgovori 4
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV  ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – Plan detaljne regulacije za Blok 31-groblje sa KT Planom u postupku javne nabavke Br. JN 67/2017

Preuzmite poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Pojačano održavanje opštinskog puta OP I-2( stara oznaka L-2) Rusko Selo – Novi Kozarci – Faza 3 u otvorenom postupku br. JN 52/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Pitanja i odgovori 5
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Sanacija crkve u Iđošu u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 65/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Investiciono održavanje PU Poletarac Br. JN 64/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje da je podnet zahtev
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti - Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na teritoriji Grada Kikinda kroz nabavku dobara i robe JN 63/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti - Terenska vozila za opremanje poljočuvarske službe JN 62/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Sanacija sanitarnog čvora u fudbalskom klubu MZ Rusko Selo Br. JN 58/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – izrada štampanih promotivnih materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 51/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

 

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 48/2017

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje UJN
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A P O D N O Š E NJ E P O N U D A

za javnu nabavku male vrednosti
-Terenska vozila za opremanje poljočuvarske službe
JN50/2017


Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A P O D N O Š E NJ E P O N U D A

za javnu nabavku male vrednosti
-Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na teritoriji Grada Kikinda kroz nabavku dobara i robe
JN 55/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V  Z A  P O D N O Š E NJ E  P O N U D A

za Javnu nabavku – radovi na održavanju osnovnih škola Br. JN 54/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


P O Z I V  Z A P O D N O Š E NJ E P O N U D E


za Javnu nabavku radova – Čišćenje divljih smetlišta na području grada Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 49/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme
br. JN 35/2017

 

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti-Ostale specijalizovane usluge-usluge kombajniranja JN 41/2017

 

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Čišćenje radi privođenja nameni zemljišta JN 43/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Rekultivacija i sanacija divljih smetlišta u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 42/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Zamena vrelovodne mreže Br. JN 46/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge - održavanje i nadogradnja informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 47/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENJA AGROINDUSTRIJSKE ZONE, FABRIKE VODE I SLOBODNE INDUSTRIJSKE ZONE u otvorenom postupku br. JN 44/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Usluge čišćenja i održavanja u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 45/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – radovi na postavljanju javne rasvete i izgradnji atmosferske kanalizacije u obuhvatu državnog puta reda B-13 i Svetosavske ulice u otvorenom postupku - Br. JN 40/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Izgradnja vrelovoda u ulici Braće Tatića u Kikindi u otvorenom postupku Br. JN 36/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o izmeni ugovora

Ime i adresa naručioca: Grad Kikinda, Trg srpskih doborovoljaca 12,23300 Kikinda
Naziv tendera: Organizacija keteringa, radionica u Srbiji i aranžmana putovanja na treninge i radionice u Rumuniju za učesnike projekta „ Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu“
Referentni broj: RORS 20/City of Kikinda/600081/09.05.2017.- 02
Datum objavljivanja: 23/06/2017

Informacije o podnošenju ponuda za tender
Format ponude koju popunjava ponuđač
Format finansijske ponude
Evaluacioni izveštaj

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge poljočuvarske službe na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 34/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – usluge fizičkog obezbeđenja u otvorenom postupku br. JN 38/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - radovi na obe kapele u MZ Banatska Topola Br. JN 39/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Uništavanje ambrozije na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 32/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 37/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku male vrednosti - Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na teritoriji Grada Kikinda kroz nabavku dobara i robe JN 31/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentcija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – angažovanje lica za protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji grada Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ - Br. JN 28/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU INDUSTRIJSKE HALE U KOMPLEKSU JP KIKINDA U KIKINDI JN 19/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge keteringa Br. JN 29/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Uređenje atarskih puteva – izgradnja otresišta otvoreni postupak Br. JN 30/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovor
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Održavanje semafora Br. JN 13/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge –angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji Grada Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 27/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – radovi na obe kapele u MZ Banatska Topola Br. JN 26/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - Ispravljeno
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – izrada video prezentacija aktivnosti grada Kikinda na sajtu grada Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 20/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naseljenom mestu Kikinda u ulicama : Nemanjina, Jovana S.Popović, Ivana Jakšića i Albertova u otvorenom postupku Br. JN 25/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Centralne pijace u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 24/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – Investiciono održavanje javnih puteva Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 23/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje da je podnet zahtev
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika Br. JN 22/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠNJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga održavanja javnih česmi Br. JN 12/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠNJE PONUDA

za javnu nabavku – održavanje javne rasvete na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 11/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – priprema bazena u Banatskom Velikom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 21/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raseljena lica (Regional Housing Programme – RHP/ Program stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji)

RHP-W4- V-561-16/2015-1

Poziv i dokumentacija
Tehnički zahtevi i standardi
Specifikacija materijala
Odgovor
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku - nabavka i ugradnja elemenata vertikalne saobraćajne signalizacije, obeležavanje horizontalnih oznaka na gradaskim putevima i ulicama u naselju i državnim putevima u otvorenom postupku br. JN 8/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje da je podnet zahtev
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku dobra –nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 16/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – priprema bazena u Banatskom Velikom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 18/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku dobra – nabavka dobara za reprezentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 17/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - projekat rekultivacije degradigranog prostora „ trstik močvara“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 15/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – Redovno i investiciono održavanje javnih puteva u gradu Kikinda u otvorenom postupku br. JN 3/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku – usluge uništavanje glodara i krpelja na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 14/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 7/2017

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka partija 1
Odluka partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2017-10 od 21.03.2017. godine

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge restorana – poslovni ručkovi Br. JN 10/2017

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite odluku o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – izrada projetno tehičke dokumentacije za izgradnju MRS „Industriska zona Kikida“ i distributivnog gasovoda od RE cevi MOR 4 bara za industrijsku zonu u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 4/2017

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite odluku o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O POZIVU ZA PODNOŠENJE PONUDA


Obaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da u postupku nabavke izvođenja radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u okviru drugog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, mogu preuzeti Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju na sledećoj adresi:

http://piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=190

Izgradnju višeporodičnih stambenih objekata će se izvoditi za potrebe korisnika na teritoriji sledećih jedinicama lokalne samouprave:

Partija 1 : Bajina Bašta
Partija 2 : Šabac
Partija 3 : Šid
Partija 4 : Kikinda

Naručilac u postupku nabavke je implementaciona jedinica na projektu Programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji , ,,JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd.
Sredstva za nabavku su obezbeđena iz donatorskih sredstava, kojima upravlja Banka za Razvoj Saveta Evrope.
 

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 1/2017

Preuzmite obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Preuzmite mišljenje uprave
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite odluku
Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – paketići za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 5/2017

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odgovor na pitanje
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Odluka o dodeli ugovora - Partija 3
Odluka o dodeli ugovora - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim novinama br. JN 6/2017

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku – nabavka kancelarijskog materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 2/2017

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odgovor na pitanje
Odgovor na pitanje 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 83/2016

Preuzmite tekst poziva
Mišljenje UJN
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj
124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 78/2016

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – Rekultivacija i sanacija divljih smetlišta u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 82/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite Aneks 1
Preuzmite Aneks 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Građevinski radovi na kapeli u Novim Kozarcima u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 77/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 81/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – gorivo za potrebe motornih vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 79/2016

 

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – radovi na rekonstrukciji zgrade manježa za potrebe Muzeja Terra u otvorenom postupku br. JN 72/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Gradske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 76/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Krčenje kasarne i priprema terena za realizaciju projekta „Gradovi u fokusu“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN80/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 34. stav 7., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

P O Z I V   Z A  P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada Katastarsko-topografskih planova centralnog dela naselja Kikinda u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 75/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – Sanacija zgrade Narodne biblioteke u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 73/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Izrada studije auto – taksi prevoza putnika na teritoriji grada Kikinde u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 74/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – usluge izrade projekta tehničkog regulisanja saobraćaja na deonicama državnih i opštinskih puteva kroz naseljena mesta Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 68/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – pošumljavanje JN br. 71/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Nabavka sadnica u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 70/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – renoviranje objekta za smeštaj migranata u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 69/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 42/2016

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje UJN
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – Zimsko održavanje puteva u otvorenom postupku br. JN 66/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Operativni plan rada zimske službe
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 67/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o poništenju postupka

 

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 64/2016

Preuzmite teskt obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje UJN
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Investiciono održavanje pravoslavne crkve u Iđošu u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 65/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Tekuće popravke i održavanje ostalih ojekata - Torontal
u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 63/2016

Preumite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite skice
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku - radovi na vrelovodnom priključku Gradske uprave Kikinda Br. JN 62/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite skice
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj
124/2012, 14/2015 i 68/2015),

GRAD KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 49/2016

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje Uprave za javne nabavke
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku - Radovi na omladinskom domu u MZ Mokrin u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 61/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku - radovi na vrelovodnom priključku Gradske uprave Kikinda Br. JN 58/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku - održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 59/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku Br. JN 56/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obavštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 
Izmena konkursne dokumentacije
Obavštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku usluge – održavanje i nadogradnja informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 60/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – Radovi na zgradi MZ Bašaid u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 57/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – Radovi na crpnoj stanici - ulica Cara Dušana u Kikindi u otvorenom postupku Br. JN 55/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku – radovi na krčenju prostora bivšeg Rasadnika u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 54/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku dobra –nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti Br.JN 51/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
 za Javnu nabavku – Investiciono održavanje javnih puteva u otvorenom postupku br. JN 50/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odgovor na pitanje
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – rekonstrukcija sanitarnog čvora u dečijem vrtiću "Mendo" u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 53/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – rekonstrukcija dvorišta u dečijem vrtiću "Bambi" u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 52/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku računarske opreme  Br. JN 5/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – sanacija semafora na uglu ulica Semlačka i Vojvode Putnika u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 48/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – usluge keteringa Br. JN 46/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – usluge fizičkog obezbeđenja prostora bivšeg Rasadnika u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 47/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – usluge poljočuvarske službe na teritoriji Grada Kikinda u otvorenom postupku br. JN 44/2016

Preumite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - održavanje višegodišnjih zasada u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 45/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku dobara - motorna vozila za potrebe saobraćajne policije Br. JN 40/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku dobra – nabavka dobara za reprezentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 25/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim
nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 39/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim
nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku radova - Uređenje pešačkih staza (trotoara) u Gradu Kikinda u otvorenom postupku br. JN 41/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – usluge sistematskog suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 33/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji Grada Kikinda Br. JN 34/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta za javno
snabdevanje „Šumice“ u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 37/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku dobra –nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti
br.JN 38/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – usluge osiguranja za potrebe Grada Kikinda i budžetskih korisnika Br. JN 30/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Ovlašćenje
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – radovi na zameni prozora u školama u otvorenom postupku Br. JN 32/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Šeme fasadnih bravarija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – radovi na magistralnom vodovodu Rusko Selo-Novi Kozarci u otvorenom postupku Br. JN 18/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – usluge fizičkog obezbeđenja u otvorenom postupku br. JN 36/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku dobra – nabavka novog traktora u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 35/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Orezivanje uličnih drvoreda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 19/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija objekta zgrade ekonomsko trgovinske škole u postupku javne nabavke male vrednosti 

br. JN 31/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku radova – rekonstrukcija prostorija pedijatrije u Mikronaselju i II mesnoj zajednici u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 28/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preumite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenju ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – usluge zoohigijene u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 26/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o uaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», Br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – usluge održavanje vertikalne signalizacije i postavljanje zaštitne odbojne ograde na opštinskim putevima Br. JN 11/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku usluge – izrada štampanih promotivnih materijala u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 29/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Korica 1
Korica 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije - ulica Nemanjina u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 27/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E  P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Čišćenje divljih smetlišta na području grada Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 20/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-23/2016-2 od 21.03.2016. godine

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga održavanja javnih česmi Br. JN 23/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge - održavanje horizontalne signalizacije gradskih puteva u otvorenom postupku br. JN 10/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Održavanje semafora Br. JN 12/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o
javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – monitoring javnih česmi u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 24/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 34. stav 7., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Grad Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada Katastarsko-topografskih planova za potrebe izrade urbanističke dokumentacije i izgradnje dva pešačka mosta u Bloku 9 u Kikindi i izrada Katastarsko – topografskog plana za potrebe izrade urbanističke dokumentacije foajea pozorišta u Kikindi u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 22/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 16/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim
nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – Redovno i investiciono održavanje javnih puteva u opštini Kikinda u otvorenom postupku
br. JN 9/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentaciju
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku usluge – štampanje novina u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 21/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – izrada video prezentacija aktivnosti opštine Kikinda na sajtu opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 17/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - monitoring kvaliteta vazduha u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 15/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaicju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za javnu nabavku – održavanje javne rasvete na teritoriji Opštine Kikinda u otvorenom postupku br. JN 4/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kikinda Br. JN 14/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV  ZA  PODNOŠENJE  PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge –
oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim medijima
br. JN 13/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Opštinske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 8/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku – paketići za bebe u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 3/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje
P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge –angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – angažovanje lica za protivpožarnu zaštitu

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovor
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2016-2 od 18.01.2016. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV  ZA  PODNOŠENJE  PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge restorana Br. JN 2/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona
o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - kancelarijski materijal za potrebe opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 1/2016

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – krčenje šume na prostoru bivšeg Rasadnika u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 93/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – izgradnja javne česme u MZ Sajan u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 92/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija krova i tavanice na objektu manježa - aneksa stare kasarne u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 90/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – renoviranje objekta za smeštaj izbeglica-azilanata u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 89/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – uređenje rukometnog terena MZ Iđoš u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 88/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 34. stav 7., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje  

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada Katastarsko-topografskih planova u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 87/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Grafički prilog - Obuhvat 1
Grafički prilog - Obuhvat 2
Grafički prilog - Obuhvat 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – polovni kamion hladnjača za prevoz animalnog otpada u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 86/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobra – oprema za uređenje atarskih puteva u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 70/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju javne nabavke u otvorenom postupku, broj V-404-1/2015-85 od 16.11.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda za javnu nabavke dobra – gorivo za potrebe vozila opštinske uprave u otvorenom postupku Br. JN 85/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 81/2015

Preuzmite tekst obaveštenja
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Mišljenje Uprave za javne nabavke
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Demontaža i montaža plastenika u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 84/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkurne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-69 od 23.10.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge mobilne telefonije Br. JN 69/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-83 od 04.11.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti osvežavajući i drugi napici Br. JN 83/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2

 Radovi na dogradnji sportske hale u OŠ „Gligorije Popov“ u Ruskom Selu“ br JN 79/2015

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – uređenje rukometnog terena MZ Iđoš u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 80/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Odluka o obustavi

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – zamena krovnog pokrivača i oluka na objektu "Partizan" u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 82/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-78 od 16.10.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti izrada izrada projektno-tehničke dokumentacije za putne prelaze Br. JN 78/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Radovi na pošumljavanju u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 76/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - pratija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija sanitarnog čvora u OŠ “Feješ Klara” u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN77/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija objekta Istorijskog arhiva u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 73/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkurne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Čišćenje divljih smetlišta na području opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN75/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – sanacija krova na zgradi MZ Bašaid u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN74/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku radova – sanacija krova OŠ „Feješ Klara“ u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 72/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – Zimsko održavanje puteva u otvorenom postupku br. JN 71/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)
Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobara – vaga za merenje mase teretnih motornih vozila u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 68/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku dobara – paketi građevinskog materijala za izbeglice i povratnike na osnovu readmisije u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 64/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 2
Pitanja i odgovori 3
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 3 
Pitanja i odgovori 4
Izmena konkursne dokumentacije 4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 4
Pitanja i odgovori 5
Izmena konkursne dokumentacije 5
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude 5
Odluka o dodeli ugovora

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Sanacija krova na OŠ „Žarko Zrenjanin„ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN67/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015),

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 65/2015

Preuzmite obaveštenje
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta u otvorenom postupku br. JN 66/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D A
za Javnu nabavku radova – sanacija krova OŠ „Feješ Klara“ u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti Br. JN 61/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Odluka o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
ZA JAVNU NABAVKU PODIZANJE POLJOZAŠTITNIH POJASEVA U OTVORENOM POSTUPKU br. JN 59/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – rekonstrukcija i restauracija Belog krsta u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 63/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 Skica belog krsta
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – sanacija krova OŠ „Vuk Karadžić u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN62/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-58 od 10.08.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga mikrofilmovanja i skeniranja mikrofilmovane dokumentacije sa arhiviranjem Br. JN 58/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – radovi na sanaciji krova na objektu KUD "Eđšeg" u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 60/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – Uređenje dečijeg igrališta u MZ R.Selo u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 54/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-57 od 10.08.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka novih motornih vozila za potrebe poljočuvarske službe Br. JN 57/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-56 od 10.08.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti izrada projektne dokumentacije za granični prelaz Nakovo Br. JN 56/2015

Preuzmite poziv za podnošenje ponuda
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
GP Nakovo sa saobraćajnicama
Izmene konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A    P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – održavanje i nadogradnja informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 55/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Građevinsko zanatski radovi - Radovi na obe kapele (ploča i krov) u MZ B. Topola br. JN 53/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – radovi na zameni prozora i ulaznih vrata u ambulanti u Mokrinu i ulaznih vrata u Ruskom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 52/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Prilog konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Radovi na dogradnji sportske hale u OŠ „Gligorije Popov“ u Ruskom Selu br. JN 51/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmete konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Šema stolarije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   ZA   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku usluge – održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije br. JN 50/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku br. JN 49/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-48 od 20.07.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka novih motornih vozila za potrebe poljočuvarske službe Br. JN 48/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o obustavi postupka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-47 od 14.07.2015. godine

 

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radovi u ambulanti u Banatskoj Topoli br. JN 47/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Šema vrata
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-46 od 14.07.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti zanatski radovi u školi „6. Oktobar“ Br. JN 46/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Šeme stolarija prozora i vrata
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – sanacija sanitarnog čvora, fekalne kanalizacije mokrog čvora i kupatila u zdravstvenim ustanovama u opštini Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 45/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova – radovi na zameni prozora i ulaznih vrata u ambulanti u Mokrinu i ulaznih vrata u Ruskom Selu u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 44/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Prilog konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka

 Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj
124/2012),

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 39/2015

Preuzmite tekst obaveštenja 
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-43 od 09.07.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti održavanje javne rasvete na teritoriji Opštine Kikinda
Br. JN 43/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova zamena prozora u OŠ ''Bratstvo-Jedinstvo'' B. Topola, OŠ ''Slavko Rodić'' Banatsko Veliko Selo,
OŠ ''1. Oktobar'' Bašaid i radovi na zameni prozora i vrata u gimnaziji „Dušan Vasiljev“ Kikinda u otvorenom postupku
br. JN 42/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Izmena konkursne dokumentacije
Šeme stolarija za zamenu prozora i vrata
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Održavanje higijene grada sa odlaganjem smeća na deponiju u otvorenom postupku br. JN 38/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 34. stav 8., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

P O Z I V    Z A    P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - izrada Projekta parcelacije i preparcelacije i Projekta geodetskog obeležavanja u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 41/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-40 od 01.07.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge restorana br. JN 40/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - ODRŽAVANJE BANKINA br. JN 26/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku radova - Uređenje pešačkih staza (trotoara) u opštini Kikinda u otvorenom postupku br. JN 37/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori 
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-36 od 16.06.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV  ZA  PODNOŠENJE  PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti radovi na održavanju vertikalne saobraćajne signalizacije
br. JN 36/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V  Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Održavanje semafora
br. JN 35/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V  Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Radovi na asfaltiranju u opštini Kikinda u otvorenom postupku
br. JN 25/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori 1
Dopuna konkursne dokumentacije 
Pitanja i odgovori 2 
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Radovi na održavanju horizontalne signalizacije opštinskih puteva u otvorenom postupku
br. JN 27/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
ObaveeOooooooo
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-34 od 10.06.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge osiguranja imovine za potrebe Opštine Kikinda i budžetskih korisnika
br. JN 34/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku - Održavanje projekta “ Zeleni Banat“ i višegodišnjih zasada na teritoriji opštine Kikinda br. JN 33/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-32 od 01.06.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge keteringa br. JN 32/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
za Javnu nabavku - Građevinsko zanatski radovi - II faza izgradnje kapele u Novim Kozarcima
br. JN 31/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
za Javnu nabavku usluge – izrada štampanih promotivnih materijala za turizam u postupku javne nabavke male vrednosti

br. JN 30/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o zaključenom odgovoru

 Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1. i člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu Zakon), člana 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. V-404-1/2015-29 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-4041/2015-29, pripremljena je :

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
za javnu nabavku - usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja prostora „Agroindustrijske zone“ br. JN 29/2015

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-20 od 30.04.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra paketići za bebe
br. JN 17/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-20 od 06.04.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge osiguranja za potrebe Opštine Kikinda i budžetskih korisnika br. JN 20/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Ovlašćenje
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A
P O D N O Š E NJ E   P O N U D E
za Javnu nabavku dobra - nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 28/2015

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge održavanja javnih česmi
br. JN 23/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)
Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A    P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku usluge - Analiza prečišćene vode za piće iz javnih česmi na teritoriji opštine Kikinda br. JN 24/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - rekonstrukcija centralnog grejanja zgrade SSŠ „Miloš Crnjanski“ u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 12/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja u otvorenom postupku br. JN 22/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

JAVNA NABAVKA REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I ČISTOĆE U KIKINDI OTVORENI POSTUPAK
br. JN 13/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 Preuzmite mapu površina za košenje
Pitanja i odgovori 5a
Pitanja i odgovori 5b
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-21 od 01.04.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra nabavka i transport geotekstila br. JN 21/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ZA JAVNU NABAVKU USLUGE SISTEMATSKOG SUZBIJANJA KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA OTVORENI POSTUPAK br. JN 16/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pitanja i odgovori
Izmena konkursne dokumentacije 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge - Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kikinda br. JN 19/2015

Preuzmite javni poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – izrada video prezentacija aktivnosti opštine Kikinda na sajtu opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br.JN 18/2015

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti usluge – oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim medijima br. JN 15/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012 i 14/2015)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – servisiranje i popravke vozila Opštinske uprave Kikinda br. JN 14/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku male vrednosti – nabavka goriva za potrebe vozila Opštinske uprave Kikinda br. JN 3/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – održavanje javnih zelenih površina po nalogu inspekcije Red br. JN 9/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pitanje i odgovor 3

Pitanje i odgovor 2

Pitanje i odgovor 1

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku Radovi na pošumljavanju u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 8/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – oglašavanje u dnevnim i lokalnim štampanim medijima br. JN 11/2015

Obaveštenje o obustavi postupka

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - monitoring kvaliteta vazduha u otvorenom postupku br. JN 7/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-10 od 27.01.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme, 30230000 - Računarska oprema br. JN 10/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pitanje i odgovor

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji opštine Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 5/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - angažovanje lica za protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji opštine Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 4/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori 2

Zapisnik Sektora za vanredne situacije

Dopis MUP-a

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku – servisiranje i popravke vozila Opštinske uprave Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 6/2015

Obaveštenje o obustavi postupka

Pitanje i odgovor 2

Pitanje i odgovor

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2015-2 od 16.01.2015. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – osvežavajući i drugi napici br. JN 2/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - kancelarijski materijal za potrebe opštine Kikinda u otvorenom postupku br. JN 1/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Pitanje i odgovor

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku radova – Sanacija postojećih zemljanih kanala u obuhvatu raskrsnice duž državnih puteva IB-13 i IB-15 u Kikindi Red br. JN 36/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - IZRADA I POSTAVLJANJE DVOJEZIČNIH TABLI SA NAZIVOM NASELJENOG MESTA br. JN 34/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra - kontejneri za obezbeđivanje nužnog smeštaja socijalno ugroženih lica otvoreni postupak br. JN 16/2014

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - pokretna kamera u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 35/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 59. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku br. JN 33/2014

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
o javnoj nabavci dobra – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku

Prethodno obaveštenje

Na osnovu člana 34. stav 8., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - izrada katastarsko – topografskog plana u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 32/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite grafički prilog konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge – nabavka novogodišnjih i drugih poklona u postupku javne nabavke male vrednosti  br. JN 13/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

Na osnovu člana 34. stav 8., člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - izrada katastarsko – topografskog plana u kvalifikacionom postupku druga faza br. JN 31/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Odgovor na pitanje

Preuzmite javni poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite grafički prilog
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – realizacija programa ozelenjavanja Red br. JN 28/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – podizanje, popuna i održavanje uličnih drvoreda na području opštine Kikinda Red br. JN 26/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJEPONUDE

za Javnu nabavku dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta u otvorenom postupku br. JN 30/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - uređaji za lasersko merenje brzine kretanja,udaljenosti vozila i snimanje saobraćajnih prekršaja i pokretna kamera u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 29/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 2

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Rešenje o usvajanju zahteva

Obaveštenje o podnetom zahtevu

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Podizanje vetrozaštitnih pojaseva u otvorenom posupku red br. JN 25/2014
 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

 Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – Izvođački projekat za radove na kanalskoj mreži sistema za odvodnjavanje (deo sliva ''Veliki''-''Veliki rit'') u cilju postizanja dvonamenske funkcije Red br. JN 27/2014
 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – održavanje i nadogradnja informacionog sistema „Hermes“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 24/2014

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra – paketi građevinskog materijala ekonomskog osnaživanja izbeglih i interno raseljenih lica u otvorenom postupku br. JN 22/2014

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Pitanja i odgovori

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 2

Preuzmite izmenu konkursne dokumentacije 2

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - Izvođenje radova na sanaciji objekta manježa u staroj kasarni u Kikindi u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 23/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odgovor na pitanje

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. i člana 60. stav 2. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

za Javnu nabavku - izrada katastarsko – topografskih planova i projekata geodetskog obeležavanja za potrebe izrade planova detaljne regulacije u kvalifikacionom postupku prva faza br. JN 21/2014

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Preuzmite obaveštenje
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

u otvorenom postupku za javnu nabavku – usluge restorana JN br. 19/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1. i člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, u daljem tekstu Zakon), člana 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. V-404-1/2014-20 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-404-1/2014-20, pripremljena je :

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku - usluge keteringa br. JN 20/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra- nabavka i isporuka protivgradnih raketa u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 18/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku UGOSTITELJSKE USLUGE U OTVORENOM POSTUPKU br. JN 11/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o obustavi postupka za partije 2 i 3

Dopuna konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – izrada video prezentacija aktivnosti opštine Kikinda na sajtu opštine Kikinda u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 6/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - usluge osiguranja za potrebe Opštine Kikinda i budžetskih korisnika u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 15/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku dobra- nabavka novih motornih vozila za potrebe poljočuvarske službe u postupku javne nabavke male vrednosti
br. JN 9/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - kancelarijski materijal za potrebe opštine Kikinda u otvorenom postupku br. JN 17/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-14 i i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-404-1/2014-14

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – Štampani materijal, bilteni i brošure za promociju turizma  (naziv i oznaka iz ORN: 22100000, štampane knjige, brošure i leci). br. JN 14/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pitanja i odgovori 2

Izmena konkursne dokumentacije 2

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-12 i i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-404-1/2014-12

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – Paketići za bebe (naziv i oznaka iz ORN: 18411000, Odeća za bebe i malu decu). br. JN 12/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012 ), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.V-404-1/2014-8 od 13.02.2014. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. V-404-1/2014-8 od 13.02.2014. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – Fizičko – tehničko obezbeđenje prostora i objekta kasarne u Kikindi, opreme u objektu AD „Rasadnik“ na Bašaidskom drumu, Velikog parka i poslovne zgrade AD „Rasadnik“ i drugih objekata na tom prostoru. (oznaka iz opšteg rečnika: usluge obezbeđenja, 79710000 )  br. JN 8/2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-7 od 14.02.2014. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – agrohemijska analiza plodnosti poljoprivrednog zemljišta opštine Kikinda, 77100000 usluge u oblasti poljoprivrede br. JN 7/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-10 od 03.02.2014. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme , 30230000 - Računarska oprema br. JN 10/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - angažovanje lica za bezbednost i zdravlje na radu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji opštine Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 5/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku - angažovanje lica za protivpožarnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama, VŠ strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, PU „Dragoljub Udicki“, ustanovama kulture na teritoriji opštine Kikinda, Centru za socijalni rad, Centru za stručno usavršavanje i SC „Jezero“ u postupku javne nabavke male vrednosti br. JN 4/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V   Z A    P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku – nabavka goriva za potrebe vozila Opštinske uprave br. JN 3/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Izmena konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2014-2 od 16.01.2014. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – osvežavajući i drugi napici za reprezentaciju 15982000- Bezalkoholni osvežavajući napici, 15911000 - Alkoholna pića, 15930000- Vina, 15931200 - Stona vina, 15860000- Kafa, čaj i srodni proizvodi, 15511000- Mleko, 15511700- Mleko u prahu, 15831000 - Šećer, br. JN 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku - kancelarijski materijal za potrebe opštine Kikinda u otvorenom postupku br. JN 1/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije 5

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije 4

Izmena konkursne dokumentacije 3

Izmena konkursne dokumentacije 2

Pitanja i odgovori 2

Izmena konkursne dokumentacije 1

Pitanja i odgovori 1

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

Opština Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs
objavljuje

P O Z I V    Z A    P O D N O Š E NJ E    P O N U D E

za Javnu nabavku – nabavka i isporuka električne energije u otvorenom postupku br. JN 39/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumenatacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/2012)

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

P O Z I V   Z A   P O D N O Š E NJ E   P O N U D E

za Javnu nabavku - Izvođenje radova na sanaciji objekta manježa u staroj kasarni u Kikindi u otvorenom postupku br. JN 38/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, u daljem tekstu Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.V-404-1/2013-36 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br.JN 36/2013, pripremljena je :

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku - izvođenje unutrašnjih zanatskih i elektroinstalaterskih radova u dve prostorije u zgradi Narodne biblioteke „Jovan Popović“ Kikinda JN br. 36/2013

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2013-37 od 05.11.2013. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka i isporuka tvrdog ogrevnog drveta - 03413000 drvo za ogrev br. JN 37/2013

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2013-34 od 23.07.2013. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – agrohemijska analiza plodnosti poljoprivrednog zemljišta opštine Kikinda - 77100000 usluge u oblasti poljoprivrede - br. JN 34/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2013-32 od 05.07.2013. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka i isporuka protivgradnih raketa - 24613000 signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi - br. JN 32/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12),

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti – Nabavka svinja, goveda, živine i suve stočne hrane namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglica na teritoriji Opštine Kikinda - br. JN 31/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj V-404-1/2013-31 od 21.06.2013. godine

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke male vrednosti – Nabavka svinja, goveda, živine i suve stočne hrane namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglica na teritoriji Opštine Kikinda

Preuzmite poziv

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 124/2012) Komisija za javnu nabavku usluge – pružanje usluge dnevnog boravka mladim i odraslim osobama sa lakim, umerenim i teškim intelektualnim oštećenjima i mladim i odraslim osobama sa višestrukim oštećenjima u otvorenom postupku vrši

IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE

U delu konkursne dokumentacije, za javnu nabavku usluge – pružanje usluge dnevnog boravka mladim i odraslim osobama sa lakim, umerenim i teškim intelektualnim oštećenjima i mladim i odraslim osobama sa višestrukim oštećenjima u otvorenom postupku br. JN 30/2013

Preuzmite izmene

Na osnovu člana 109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12),

OPŠTINA KIKINDA

Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE

o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti br. JN 29/2013

1. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Nabavka svinja, teladi, živine, suve stočne hrane, pčelinjih društava i opreme za
pčelarstvo namenjeno ekonomskom osnaživanju izbeglica na teritoriji Opštine
Kikinda oblikovana u više istovrsnih partija i to:
Partija I – Svinje - 03323000 - svinje
Partija II – Goveda - 03321100 - goveda
Partija III – Živina - 03324000 - živa živina
Partija IV – Hrana za svinje, goveda i živinu - 1571200 - suva stočna hrana

2. Procenjena vrednost javne nabavke:
Procenjena vrednost Partije I, bez obračunatog PDV iznosi 190.000,00 dinara;
Procenjena vrednost Partija II, bez obračunatog PDV iznosi 200.000,00 dinara;
Procenjena vrednost Partije III, bez obračunatog PDV iznosi 190.000,00 dinara;
Procenjena vrednost Partije IV, bez obračunatog PDV iznosi 100.000,00 dinara.

3. Broj primljenih ponuda i podatke o ponuđačima:
Za Partije I, II, III i IV na adresu naručioca nije pristigla ni jedna ponuda.

4. Razlog za obustavu postupka:
Naručilac nije pribavio nijednu prihvatljivu ponudu odnosno za Partije I, II, III i IV nije
pristigla ni jedna ponuda.

5. Kada će postupak biti ponovo sproveden:
Postupak će ponovo biti sproveden u roku od 10 dana od donošenja Odluke o obustavi postupka.
 

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12),

OPŠTINA KIKINDA
Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.rs

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci male vrednosti br. JN 28/2013

Preuzmite obaveštenje
 

Opština Kikinda
Trg srpskih dobrovoljaca br. 12
www.kikinda.org.rs

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

za Javnu nabavku usluge – pružanje usluge dnevnog boravka mladim i odraslim osobama sa lakim, umerenim i teškim intelektualnim oštećenjima i mladim i odraslim osobama sa višestrukim oštećenjima u otvorenom postupku

Preuzmite poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite obaveštenje o obustavi postupka