Grb Kikinde

Urbanistički projekti

Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija.

Urbanističkim projektom za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije može se utvrditi promena i precizno definisanje planiranih namena u okviru planom definisanih kompatibilnosti, prema proceduri za potvrđivanje urbanističkog projekta utvrđenoj zakonom.

Promena i precizno definisanje planiranih namena dozvoljena je kada je planom predviđena bilo koja od kompatibilnih namena.

 

Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade katastarske parcele broj 9083 k.o. Kikinda u Kikindi za rekonstrukciju, dogradnju, energetsku sanaciju i promenu namene poslovnog kompleksa slika
Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije višeporodične stambeno poslovne zgrade P+3 na katastarskoj parceli broj 21705 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju poslovno-stambenog objekta P+2 na katastarskoj parceli broj 21874 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta P+2 na katastarskoj parceli broj 21851 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj OBК-05/2022-UP-01 za sanaciju, rekonstrukciju, dogradnju i novu gradnju objekata u okviru kompleksa Opšte bolnice Кikinda na katastarskim parcelama broj 4902, 4903, 4904, 4909 i 21825 k.o. Кikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta – samouslužne autoperionice P+0 na katastarskoj parceli broj 8581 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju kompleksa za stambenu podršku na katastarskoj parceli broj 7866/2 k.o. Кikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta P+0 na katastarskim parcelama broj 5878 i 5879 k.o. Кikinda slika
Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju sportsko rekreativnih sadržaja u severoistočnom delu Kikinde, deo Koć slika slika
Urbanistički projekat za dogradnju poslovnog objekta u Kikindi na katastarskoj parceli broj 21727 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju priključno razvodnog postrojenja 110 kV „Bašaid“ na katastarskoj parceli broj 8632/21 k.o. Bašaid slika
Urbanistički projekat za izgradnju atletskog stadiona na građevinskoj parceli P1, koji se formira od celih katastarskih parcela broj 1020, 1067, 1069, 1071 i 1072 i delova katastarskih parcela broj 1021, 1022, 1023, 1026, 1061/1, 1062, 1063, 1076 i 21581 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za promenu namene objekata sa uvođenjem tretmana opasnih materija na katastarskoj parceli broj 20811/2 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju objekta socijalne zaštite na GP1 koju čine cele katastarske parcele broj 8737 i 8738 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat za potrebe utvrđivanja javnog interesa na delu katastarske parcele broj 6521/2 k.o. Kikinda i urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za dogradnju Centra za stručno usavršavanje Kikinda na katastarskoj parceli broj 6521/1 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju kompleksa postrojenja za preradu vode u Kikindi slika
Urbanistički projekat za izgradnju objekta fudbalskog stadiona u Kikindi slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskim parcelama broj 9521/1 i 9522/1 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+2+Pk na katastarskim parcelama broj 3829 i 3831/1 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj UP-2/20 za izgradnju biogasnog postrojenja na katastarskoj parceli broj 9320/1 k.o. Bašaid slika
Urbanistički projekat broj UP-3/20 za dogradnju objekta za tehnički pregled vozila na katastarskoj parceli broj 6186 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 6231 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za dogradnju skladišnih prostora spratnosti P+0 na katastarskoj parceli broj 9039 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za kompleks transformatorske stanice za „Vetropark Bašaid“ 110/35(33) kV sa upravnom zgradom vetroparka slika slika
Urbanistički projekat broj UP-1/19 za izgradnju poslovnog objekta – samouslužne autoperionice na katastarskoj parceli broj 9985 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj UP-02/18 za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli broj 7628/137 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj UP1A/18 za izgradnju objekta zdravstva na katastarskoj parceli broj 4681 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu kompleksa doma za stare i odrasle  Misericordia  Kikinda slika
Urbanistički projekat broj UP-1/2019 za izgradnju kulturnog centra P+0 na katastarskoj parceli broj 5/1 k.o. Banatska Topola slika slika
URBANISTIČKI PROJEKAT BROJ UP-41/2019 ZA IZGRADNјU CARINSKOG REFERATA I PREČISTAČA OTPADNIH VODA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 21721/7 I 21721/8 K.O. KIKINDA slika slika
URBANISTIČKI PROJEKAT BROJ E-2646 ZA IZGRADNјU KOMPLEKSA POSTROJENјA ZA PRERADU VODE U KIKINDI slika slika
Urbanistički projekat broj UP-2/18 za izgradnju proizvodne hale, aneksa za utovar mašina i aneksa za administraciju na katastarskoj parceli broj 9529 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat za izgradnju proizvodno-skladišno-poslovnog objekta i dogradnju upravne zgrade na katastarskoj parceli broj 21703 k.o. Kikinda. slika
Urbanistički projekat za izgradnju doma za stanovanje odraslih i starih lica spratnosti P+2 na katastarskoj parceli broj 9278 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije, u ulici Dušana Vasilјeva br. 45 u Kikindi, na kat. parceli br. 5416 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj UP-1/17, za izgradnju tekstilne fabrike na kat. pacelama br. 9538/9 i 9538/29 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj UP-01/17 za izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+2 na kat. parceli broj 21705 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj E_17/2017/_UP, za izgradnju zgrade za trgovinu na veliko i malo – supermarketa, na kat. parcelama br. 6499/1 i 6499/2 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj E-110/16-UP za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije u Mokrinu na katastarskim parcelama broj 20081/1, 20081/8, 20081/5 i 20081/7 k.o. Mokrin slika
Urbanistički projekat broj U-36/16 za izgradnju staje za krave na katastarskoj parceli broj 9320/1 k.o. Bašaid slika slika
Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta P+0 – prodavnice tipa gvožđare na katastarskoj parceli broj 8480 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta - prodavnice P+0, na katastarskoj parceli broj 8615/3 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj UP-1/16 za izgradnju poslovno-stambenog objekta P+2, na katastarskoj parceli broj 8479 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj E-70/15-UP za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije u Ulici Nemanjina broj 36 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6458 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj 061130-RE/15 za izgradnju proizvodno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 9538/20 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj 1223 podceline Iv - “Plato za tretman otpada” u okviru Regionalnog centra za upravlјanje otpadom u Kikindi, na delu kat. parcele broj 11234/5 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj U-27/15 za rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 6177 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj L-01/15 za izgradnju poslovnog prostora i magacina, na katastarskoj parceli broj 4369 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj 0306/2015 za izgradnju poslovnog prostora i magacina, na katastarskoj parceli broj 4362 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat up-1/2015 za izgradnju stambene zgrade sa dva stana spratnosti pod+p+0 na kat. parceli broj 2167 k.o. Mokrin slika slika
Urbanističko arhitektonska razrada lokacije broj e-120/15 za potrebe izgradnje farme za uzgoj svinja u dve faze na kat. parceli broj 2714 k.o. Banatska Topola slika slika
Urbanistički projekat 259/6 podceline Iv - "Plato za tretman otpada" u okviru regionalnog centra za upravlјanje otpadom u Kikindi, na delu kat. parcele broj 11234/5 k.o. Kikinda slika slika
Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju farme muznih krava na k.p.3438, k.o.Banatsko Veliko Selo slika slika
Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju poslovnog trgovinskog maloprodajnog objekta i trafostanice k.p. br. 6499/1 i 6499/2 k.o. Kikinda slika slika