Grb Kikinde

Urbanistički projekti

Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija.

Urbanističkim projektom za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije može se utvrditi promena i precizno definisanje planiranih namena u okviru planom definisanih kompatibilnosti, prema proceduri za potvrđivanje urbanističkog projekta utvrđenoj zakonom.

Promena i precizno definisanje planiranih namena dozvoljena je kada je planom predviđena bilo koja od kompatibilnih namena.

 

Urbanistički projekat za promenu namene objekata sa uvođenjem tretmana opasnih materija na katastarskoj parceli broj 20811/2 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju objekta socijalne zaštite na GP1 koju čine cele katastarske parcele broj 8737 i 8738 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat za potrebe utvrđivanja javnog interesa na delu katastarske parcele broj 6521/2 k.o. Kikinda i urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za dogradnju Centra za stručno usavršavanje Kikinda na katastarskoj parceli broj 6521/1 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju kompleksa postrojenja za preradu vode u Kikindi slika
Urbanistički projekat za izgradnju objekta fudbalskog stadiona u Kikindi slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskim parcelama broj 9521/1 i 9522/1 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+2+Pk na katastarskim parcelama broj 3829 i 3831/1 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj UP-2/20 za izgradnju biogasnog postrojenja na katastarskoj parceli broj 9320/1 k.o. Bašaid slika
Urbanistički projekat broj UP-3/20 za dogradnju objekta za tehnički pregled vozila na katastarskoj parceli broj 6186 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 6231 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za dogradnju skladišnih prostora spratnosti P+0 na katastarskoj parceli broj 9039 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za kompleks transformatorske stanice za „Vetropark Bašaid“ 110/35(33) kV sa upravnom zgradom vetroparka slika slika
Urbanistički projekat broj UP-1/19 za izgradnju poslovnog objekta – samouslužne autoperionice na katastarskoj parceli broj 9985 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj UP-02/18 za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli broj 7628/137 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj UP1A/18 za izgradnju objekta zdravstva na katastarskoj parceli broj 4681 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu kompleksa doma za stare i odrasle  Misericordia  Kikinda slika
Urbanistički projekat broj UP-1/2019 za izgradnju kulturnog centra P+0 na katastarskoj parceli broj 5/1 k.o. Banatska Topola slika slika
URBANISTIČKI PROJEKAT BROJ UP-41/2019 ZA IZGRADNјU CARINSKOG REFERATA I PREČISTAČA OTPADNIH VODA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 21721/7 I 21721/8 K.O. KIKINDA slika slika
URBANISTIČKI PROJEKAT BROJ E-2646 ZA IZGRADNјU KOMPLEKSA POSTROJENјA ZA PRERADU VODE U KIKINDI slika slika
Urbanistički projekat broj UP-2/18 za izgradnju proizvodne hale, aneksa za utovar mašina i aneksa za administraciju na katastarskoj parceli broj 9529 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat za izgradnju proizvodno-skladišno-poslovnog objekta i dogradnju upravne zgrade na katastarskoj parceli broj 21703 k.o. Kikinda. slika
Urbanistički projekat za izgradnju doma za stanovanje odraslih i starih lica spratnosti P+2 na katastarskoj parceli broj 9278 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije, u ulici Dušana Vasilјeva br. 45 u Kikindi, na kat. parceli br. 5416 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj UP-1/17, za izgradnju tekstilne fabrike na kat. pacelama br. 9538/9 i 9538/29 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj UP-01/17 za izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+2 na kat. parceli broj 21705 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj E_17/2017/_UP, za izgradnju zgrade za trgovinu na veliko i malo – supermarketa, na kat. parcelama br. 6499/1 i 6499/2 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj E-110/16-UP za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije u Mokrinu na katastarskim parcelama broj 20081/1, 20081/8, 20081/5 i 20081/7 k.o. Mokrin slika
Urbanistički projekat broj U-36/16 za izgradnju staje za krave na katastarskoj parceli broj 9320/1 k.o. Bašaid slika slika
Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta P+0 – prodavnice tipa gvožđare na katastarskoj parceli broj 8480 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat za izgradnju poslovnog objekta - prodavnice P+0, na katastarskoj parceli broj 8615/3 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj UP-1/16 za izgradnju poslovno-stambenog objekta P+2, na katastarskoj parceli broj 8479 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj E-70/15-UP za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije u Ulici Nemanjina broj 36 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6458 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj 061130-RE/15 za izgradnju proizvodno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 9538/20 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj 1223 podceline Iv - “Plato za tretman otpada” u okviru Regionalnog centra za upravlјanje otpadom u Kikindi, na delu kat. parcele broj 11234/5 k.o. Kikinda slika
Urbanistički projekat broj U-27/15 za rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 6177 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj L-01/15 za izgradnju poslovnog prostora i magacina, na katastarskoj parceli broj 4369 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat broj 0306/2015 za izgradnju poslovnog prostora i magacina, na katastarskoj parceli broj 4362 k.o. Kikinda slika slika
Urbanistički projekat up-1/2015 za izgradnju stambene zgrade sa dva stana spratnosti pod+p+0 na kat. parceli broj 2167 k.o. Mokrin slika slika
Urbanističko arhitektonska razrada lokacije broj e-120/15 za potrebe izgradnje farme za uzgoj svinja u dve faze na kat. parceli broj 2714 k.o. Banatska Topola slika slika
Urbanistički projekat 259/6 podceline Iv - "Plato za tretman otpada" u okviru regionalnog centra za upravlјanje otpadom u Kikindi, na delu kat. parcele broj 11234/5 k.o. Kikinda slika slika
Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju farme muznih krava na k.p.3438, k.o.Banatsko Veliko Selo slika slika
Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju poslovnog trgovinskog maloprodajnog objekta i trafostanice k.p. br. 6499/1 i 6499/2 k.o. Kikinda slika slika