Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Lokalna poreska administracija

Aktivnosti i saopštenja Sekretarijata za lokalnu poresku administraciju

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU

Na osnovu člana 6 i člana 7a stav 1 i 2 Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, "Sl. list SRJ" br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,78/11, 57/12 - odluka SUS, 47/13, 68/2014, 95/2018, 99/2018- odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021 i 138/2022 - dalje: Zakon) i člana 40 Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/2019), Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj dana 30.11.2023. godine, donela je:

 
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU

Preuzmite odluku
 

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE

Na osnovu člana 6, stav 1, tačka 5, stav 1 i člana 7, Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn., 104/2016 – dr. zakon, 96/2017 – usklađeni din. izn., 89/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 – usklađeni din. izn., 126/2020, 99/2021 – usklađeni din. izn. i 124/2022 – usklađeni din. izn.), člana 239, stav 3 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2001 – dop. usklađeni din. izn. i 15/2023 – usklađeni din. izn.), člana 32, stav 1, tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) ) i člana 40, stav 1, tačka 6 Statuta grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde" br.4/2019), Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj dana 30.11.2023. godine, donela je:


ODLUKU
O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE

 

Preuzmite odluku
 

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 3. i člana 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn., 104/2016 – dr. zakon, 96/2017 – usklađeni din. izn. i 89/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 – usklađeni din. izn.,126/2020, 99/2021 – usklađeni din. izn. i 124/2022 – usklađeni din. izn.), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) ) i člana 40. Statuta grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde" br. 4/2019), Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj dana 30.11.2022. godine, donela je:

 

ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI

 

Preuzmite Odluku

Preuzmite Službeni list
 

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra za 2023.

Na osnovu člana 6. i 7a stav 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu (,.Sl. glasnik RS“, br. 26/2001. "Sl. list SRJ" br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - odluka SUS, 47/13, 68/2014, 95/2018, 99/2018- odluka US, 86/2019 i 144/2020 i 118/2021 - dalje: Zakon) i člana 40. Statuta grada Kikinde („Službepi list grada Kikinda", broj 4/2019), Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj dana 30.11.2022. godine, donela je:

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU
 

Preuzmite Odluku

Preuzmite Službeni list

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra za 2022.

Na osnovu člana 6. i 7a stav 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu (,.Sl. glasnik RS“, br. 26/2001. "Sl. list SRJ" br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - odluka SUS, 47/13, 68/2014, 95/2018, 99/2018- odluka US, 86/2019 i 144/2020 - dalje: Zakon) člana 32. i člana 66. Zakona o lokalnoj samoupravi ( "Sl. glasnik RS" br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) i člana 40. Statuta grada Kikinde („Službepi list grada Kikinda", broj 4/2019). Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj dana 10.11.2021. godine, donela je:

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU

 

Preuzmite odluku
Preuzmite službeni list

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra za 2021.

Na osnovu člana b.stav 5.i 6.. člana 6a. i 7a Zakona o porezima na imovinu (,.Sl. glasnik RS“, br. 26/2001. "Sl.list SRJ"br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/02 - dr. zakon, 135/04. 61/07. 5/09, 101/10. 24/11,78/11. 57/12 - odluka SUS, 47/13, 68/2014. 95/2018, 99/2018- odluka US i 86/2019- dalje: Zakon) člaia 32. i člana 66. Zakona o lokalnoj samoupravi ( "Sl. glasnik RS" br. 129/2007. 83/2014- dr. zakop, 101/2016- dr. zakon i 47/2018) i člana 40. Statuta grada Kikinde („Službepi list grada Kikiids", broj 4/2019). Skupština grada Kikinde. na sednici održanoj dana 27.11.2020. godine, dopela je:

ODLUKU O UTVRĆIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĆIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU

Preuzmite odluku
Preuzmite službeni list

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra 2020.

REŠENJE

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU

 

Preuzmite rešenje

Preuzmite službeni list

 

ODLUKU O RAZVRSTAVANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 2. i 6a., 33(s7)., 34(s7). i člana 35(s7) Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 05/2009,101/2010, 24/2011, 78/2011, 47/2013 68/2014-dr.zakon i 95/2018) i člana 32. stav 1. tačka 5 Statuta grada Kikinde (''Sl.list grada Kikinde'' br.1/16-prečišćen tekst, 17/2016), Skupština grada Kikinde, na sednici koja je održana dana 28.12.2018. godine, donela je

ODLUKU O RAZVRSTAVANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Preuzmite odluku
Preuzmite službeni list

ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI

Na osnovu člana 2., 6., 7., i člana 11. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn., 104/2016 – dr. zakon, 96/2017 – usklađeni din. izn. i 89/2018 – usklađeni din. izn.), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) ) i člana 15., 32. i člana 87. Statuta grada Kikinde ("Službeni list grada Kikinde" br.1/16-prečišćen tekst,), Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj dana 28.12.2018. godine, donela je:

ODLUKU O IZMENAMA ODLUKE O TARIFI KOMUNALNIH TAKSI

Preuzmite odluku
Preuzmite službeni list

Rešenjeo utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra 2019.

REŠENJE

O UTVRĆIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA UTVRĆIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU I ODREĆIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĆENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI

 

Preuzmite rešenje
Preuzmite službeni list

Rešenjeo utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra 2018.

 Na osnovu člana 6.st.5 do 7. i člana 7a.Zakona o porezu na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, "Sl.list SRJ"br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 ), člana 59. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj 1/16-prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinde, dana 30.11.2017. godine donelo je

Rešenjeo utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Kikinde

Ovim rešenjem utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji Grada Kikinde.

Preuzmite rešenje

Preuzmite službeni list 30/2017

Odluka o visini stope poreza na imovinu

Na osnovu člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (''Sl.glasnik RS'' br.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-usklađeni din.izn. 125/2014-usklađeni din.izn. 95/2015-usklađeni din.izn. 83/2016, 91/2016-usklađeni din.izn. i 104/2016-dr.zakon) i člana 11. i 38b. Zakona o porezima na imovinu (''Sl.glasnik RS'' br. 26/2001, ''Sl.list SRJ'' br.42/2002-odluka SUS i ''Sl.glasnik RS'' br. 80/2002, 80/2002-dr.zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-odluka US, 47/2013 i 68/2014-dr.zakon), člana 32. Statuta Grada Kikinde (''Sl.list grada Kikinde'' br.1/16-prečišćen tekst, 17/2016), Skupština Grada Kikinda, na sednici koja je održana dana 26.10.2017. godine, donela je:


ODLUKU O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

Preuzmite odluku

Preuzmite službeni list 25/2017

Odluka o prosečnim cenama

 Na osnovu člana 6.st.5 do 7. i člana 7a.Zakona o porezu na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, "Sl.list SRJ"br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 ), člana 59. Statuta Grada Kikinde („Službeni list Grada Kikinde“, broj 1/16-prečišćen tekst, 17/16), Gradsko veće Grada Kikinde, dana 30.11.2016. godine donelo je:

R E Š E NJ E
O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

Preuzmite tekst odluke
Preuzmite Službeni list 19/2016

Odluka o prosečnim cenama

Na osnovu člana 6.st.5 do 7. i člana 7a..Zakona o porezu na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, "Sl.list SRJ"br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS" br. 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2001,78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 ), člana 58. i 94. Statuta Opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana, 23. 11. 2015. godine, donelo je

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite odluku
Preuzmite Službeni list 34/2015

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU ZONA

Na osnovu člana 7. i 15. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013) i člana 31.Statuta opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 i 7/2010 i 39/2012), Skupština opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana, 22.10.2014.godine, donela je:

ODLUKU O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA ZA 2015. GODINU

Preuzmite odluku o izmeni

Službeni list opštine Kikinda 23/2014

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015.

Na osnovu člana 6. st. 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US, 47/2013 i 68/2014), člana 58. i 94. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana 25.11. 2014. godine, donelo je

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite rešenje

ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Na osnovu člana 6. i 7a i člana 38b Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US i 47/2013) i člana 31. Statuta Opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 i 7/2010 i 39/2012, Skupština Opštine Kikinda, na sednici održanoj dana, 29.11.2013. godine, donela je:

ODLUKU O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite odluku

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

Na osnovu člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 62/2006, 47/2011 i 93/2012,) i člana 11. i 38 b. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, broj 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 – odluka US i 47/2013) i člana 31. Statuta Opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 i 7/2010 i 39/2012), Skupština Opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana, 29.11.2013. godine, donela je:

ODLUKU O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

Preuzmite odluku

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

Na osnovu člana 5. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, broj 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 – odluka US i 47/2013) i člana 31. Statuta Opštine Kikinda („Službeni list Opštine Kikinda“, broj: 4/2006 prečišćen tekst, broj: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 i 7/2010 i 39/2012), Skupština Opštine Kikinda, na sednici koja je održana dana , 29.11.2013. godine, donela je:

ODLUKU O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

Preuzmite odluku

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

Na osnovu člana 6. st. 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US i 47/13), člana 58. i 94. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj: 4/06- prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici održanoj dana 28.11.2013. godine, donelo je

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite rešenje

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

REŠENJE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA

Na osnovu člana 7a. i člana 38b. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US i 47/13) i člana 58. i 94. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj: 4/06- prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici održanoj dana 21.11.2013. godine, donelo je

REŠENJE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI KIKINDA

Preuzmite rešenje

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

Službeni list opštine Kikinda 44/2013-ispr.

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

Na osnovu člana 6. st. 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US i 47/13), člana 58. i 94. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj: 4/06- prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici održanoj dana 28.11.2013. godine, donelo je

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite rešenje

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

REŠENJE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA

Na osnovu člana 7a. i člana 38b. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US i 47/13) i člana 58. i 94. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj: 4/06- prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09 i 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda, na sednici održanoj dana 21.11.2013. godine, donelo je

REŠENJE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI KIKINDA

Preuzmite rešenje

Službeni list opštine Kikinda 42/2013

Službeni list opštine Kikinda 44/2013-ispr.