Grb Kikinde

Oglasi - Aktuelni

Oglasi koje raspisuje Gradska uprava...

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/1 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana. 18. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“, broj 31/2021), Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 9538/1 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 5/2024), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje


OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/1 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite oglas

O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KIKINDA

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 i 63/2023), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list grada KIKINDA» broj 12/2023), Gradonačelnik grada KIKINDA je dana 19.01.2024. godine, doneo


ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA
KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U GRADU KIKINDA

 

Preuzmite oglas
 

JAVNI POZIV Porodicama izbeglih lica koji žive na teritoriji Grada Kikinde, za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

 Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje i dodelom paketa malog granta i Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći u poboljšanju stanovanja izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, zaključenih 19.06.2023. godine sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Grad Kikinda raspisuje

 

JAVNI POZIV


Porodicama izbeglih lica koji žive na teritoriji Grada Kikinde, za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, namenjene za poboljšanje njihovih uslova stanovanja, kao i pomoć u paketima građevinskog materijala i opreme za popravku ili adaptaciju stambenog objekta.

Radi preuzimanja dela konkursne dokumentacije sva zainteresovana lica koja su evidentirana kao izbegla lica mogu da se jave kancelariji Povereništva za izbeglice i migracije Grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 12, kancelarija broj 11 i pozivom na broj 0230/410-164

Javni pozivi su otvoreni od 25.07.2023. do 24.08.2023. godine.

 

Kikinda javni poziv - Seoska domaćinstva IZB 2023

Kikinda javni poziv - Gradjevinski materijal IZB 2023

 

 


 

ZAKLJUČAK O OBUSTAVI JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 17. i 18. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“, broj 31/2021), Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 21846 KO Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 3/2023), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, donosi

ZAKLJUČAK
O OBUSTAVI JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

 

Preuzmite zaključak

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 18. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“, broj 31/2021) Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 21846 KO Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 3/2023) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA
IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

 

Preuzmite oglas

J A V N I O G L A S ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 936 K.O. NAKOVO IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 17. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni list grada Kikinde“, br. 31/21) i Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 936 K.o. Nakovo iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 25/22), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

J A V N I O G L A S
ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 936 K.O. NAKOVO
IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite oglas

J A V N I O G L A S ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 7885/3 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 17. Odluke o građevinskom zemljištu (''Službeni list grada Kikinde'', br. 31/21) i Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 7885/3 K.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde (''Službeni list grada Kikinde'', br. 25/22), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

J A V N I O G L A S
ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 7885/3 K.O. KIKINDA
IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

 

Preuzmite oglas

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA ZA NABAVKU BICIKALA

Na osnovu člana 16. Pravilnika o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde „Službeni list grada Kikinde“, br. 22/22 od 26. avgusta 2022. godine i Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde, broj II-06-39/2022 od 05.10.2022. godine, Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA (GRAĐANIMA) ZA NABAVKU BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

 

Preuzmite javni poziv

Preuzmite prijavni obrazac

Preuzmite izjavu o članovima domaćinstva

Preuzmite izjavu o saglasnosti o obradi podataka

Preuzmite preliminarnu listu

Preuzmite konačnu listu

JAVNI POZIV ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU NABAVKE BICIKALA

Na osnovu člana 10. stav 2. Pravilnika o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde „Službeni list grada Kikinde“, br. 22/22 od 26. avgusta 2022. godine i Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog poziva za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde, broj II-06-32/2022 od 09.09.2022. godine, Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde raspisuje


JAVNI POZIV
ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU NABAVKE BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG NAČINA PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KIKINDE

 

Preuzmite poziv

Preuzmite prijavni formular

Preuzmite preliminarnu listu

Preuzmite konačnu listu

TREĆI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 31a i člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) i člana 55. tačka 12. Statuta grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, broj 4/2019) i Rešenja Gradonačelnika grada Kikinde broj V-404-166/2022-5 od 10.08.2022 godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja vozila iz javne svojine grada Kikinde raspisuje:

TREĆI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
- PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA-

Preuzmite oglas

DRUGI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 31a i člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) i člana 55. tačka 12. Statuta grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, broj 4/2019) i Rešenja Gradonačelnika grada Kikinde broj V-404-166/2022-2 od 27.07.2022 godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja vozila iz javne svojine grada Kikinde raspisuje:DRUGI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
- PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA-

Preuzmite oglas
 

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl. glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020 ), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (,,Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Uredbe o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom ( ,,Sl. glasnik RS“, br. 53/2012) i Rešenja Gradonačelnika grada Kikinde broj V- 463 -25 /2022 od 11.02.2022 godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja vozila iz javne svojine grada Kikinde raspisuje:

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
- PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA-

Preuzmite oglas
 

OGLAS ZA IZBOR KORISNIKA JAVNE POVRŠINE ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA

Na osnovu člana 10. Odluke o postavljanju kioska („Službeni list grada Kikinde“, broj 6/2021), na predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinde godine donosi

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR KORISNIKA JAVNE POVRŠINE ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA

 

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 3917 K.O. MOKRIN IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 17. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“ , broj 31/2021) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 3917 k.o. Mokrin („Službeni list grada Kikinde“, broj 9/2022) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 3917 K.O. MOKRIN
IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

 

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 165 K.O. BANATSKO VELIKO SELO IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 17. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“ , broj 31/2021) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 165 k.o. Banatsko Veliko Selo („Službeni list grada Kikinde“, broj 9/2022) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 165 K.O. BANATSKO VELIKO SELO IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE


Preuzmite oglas

TREĆI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 31A i člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) i člana 55, tačka 12 Statuta grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, broj 4/2019 ), i Rešenja Gradonačelnika grada Kikinde broj V- 463 -25 /2022-2 od 22.03.2022 godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja vozila iz javne svojine grada Kikinde raspisuje:

TREĆI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
- PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA-

Preuzmite oglas

DRUGI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 31A i člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) i člana 55, tačka 12 Statuta grada Kikinde („Sl. list grada Kikinde“, broj 4/2019 ), i Rešenja Gradonačelnika grada Kikinde broj V- 463 -25 /2022-1 od 10.03.2022 godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja vozila iz javne svojine grada Kikinde raspisuje:


DRUGI OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
- PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA-


Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 1077/11 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 18. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“, broj 31/2021) Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 1077/11 k.o. Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/2022) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 1077/11 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, prikupljanjem pisanih ponuda, katastarske parcele broj 1077/11 k.o. Kikinda, upisane u list nepokretnosti broj 3899 k.o. Kikinda, radi izgradnje objekata koji su predviđeni važećim planskim dokumentom

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

 Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl. glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. zakon, 108/2016 i 113/2017 ), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (,,Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Uredbe o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom ( ,,Sl. glasnik RS“, br. 53/2012) i Rešenja Gradonačelnika grada Kikinde broj V- 463 -25 /2022 od 11.02.2022 godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja vozila iz javne svojine grada Kikinde raspisuje:

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
- PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA-

Preuzmite oglas

O D L U K A O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR KORISNIKA JAVNE POVRŠINE ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA

Na osnovu člana 10. Odluke o postavljanju kioska („Službeni list grada Kikinde“, broj 6/2021), na predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinde godine donosi

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR KORISNIKA JAVNE POVRŠINE ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA

 

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 129 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 17. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“ , broj 31/2021) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 129 k.o. Bašaid („Službeni list grada Kikinde“, broj 34/2021) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 129 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 1277 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 17. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. list grada Kikinde“ , broj 31/2021) i Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 1277 k.o. Bašaid („Službeni list grada Kikinde“, broj 34/2021) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKE PARCELE BROJ 1277 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite oglas

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKTA U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-dr.zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) i Rešenja o pribavljanju zemljišta i objekata u javnu svojinu grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, broj 31/2021), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKTA U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka pribavljanja u javnu svojinu grada Kikinde, prikupljanjem pisanih ponuda, katastarska parcela koju čine zemljište sa poslovnom zgradom ukupne građevinske površine do 1200 m2, u kojoj se nalazi minimum 10 prostorija, za potrebe udruženja građana, velika sala uslovna za održavanje kulturnih događaja, za potrebe meštana Banatske Topole.

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 219 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 219 k.o. Bašaid („Službeni list grada Kikinde“, broj 06/2021) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 219 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, katastarske parcele broj 219 k.o. Bašaid, upisane u list nepokretnosti broj 2424 k.o. Bašaid, u ulici 4.Oktobra u Bašaidu, radi izgradnje objekta koji je predviđen važećim planskim dokumentom

Preuzmite oglas

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA PO JAVNOM POZIVU BR. RHP-NJ7-PA/PC2-2021 ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI-STANOVA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE OBJAVLJENOM DANA 14. JULA 2021. GODINE

Na osnovu tačke 6.1. Priručnika za kupovinu stanova i predloga Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije od 17.11.2021. godine, Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja u Srbiji-Potprojekat 7- Komponenta 1, objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA PO JAVNOM POZIVU BR. RHP-W7-PA/PC2-2021 ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI-STANOVA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE OBJAVLJENOM DANA 14. JULA 2021. GODINE

Preuzmite obaveštenje

 

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/31 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 9538/31 k.o. Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 31/2021) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 9538/31 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, katastarske parcele broj 9538/31 k.o. Kikinda, upisane u list nepokretnosti broj 3899 k.o. Kikinda

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 219 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 219 k.o. Bašaid („Službeni list grada Kikinde“, broj 06/2021) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 219 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, katastarske parcele broj 219 k.o. Bašaid, upisane u list nepokretnosti broj 2424 k.o. Bašaid, u ulici 4.Oktobra u Bašaidu, radi izgradnje objekta koji je predviđen važećim planskim dokumentom

Preuzmite oglas

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 149/20 i 40/21) člana 3. Zakona o  ministarstvima (,,Službeni glasnik RS”, br. 128/20) i Uredbe Vlade Republike Srbije 05 broj 110-5966/2021 od 24. juna.2021. godine
 

Republika Srbija
Ministarstvo za brigu o selu

Raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji
Republike Srbije za 2021. godinu
 

Obrazac prijave

Kontakt za dodatne informacije: Sava Andrija 064/896-8143

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 107 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 107 k.o. Bašaid („Službeni list grada Kikinde“, broj 10/2021) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKE PARCELE BROJ 107 K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, katastarske parcele broj 107 k.o. Bašaid, upisane u list nepokretnosti broj 2424 k.o. Bašaid, u ulici Nikole Tesle u Bašaidu, radi izgradnje objekta koji je predviđen važećim planskim dokumentom

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE STANA BROJ 15 U STAMBENO-POSLOVNOJ ZGRADI (OBEJKAT C2) U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA

Na osnovu Rešenja o otuđenju stana broj 15 u stambeno-poslovnoj zgradi (objekat C2) u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2020), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE STANA BROJ 15 U STAMBENO-POSLOVNOJ ZGRADI (OBEJKAT C2) U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, stana u stambeno - poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada) ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 3, i to:

stan broj 15 prema etažnom elaboratu na četvrtom spratu zgrade, dvosoban, površine 48,00 m2, po početnoj ceni od 30.480,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE KATASTARSKIH PARCELA BROJ 1271 I 1276 U K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju katastarskih parcela broj 1271 i 1276 u k.o. Bašaid („Službeni list grada Kikinde“, broj 15/2020) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE
KATASTARSKIH PARCELA BROJ 1271 I 1276 U K.O. BAŠAID IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKIND
E

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 10117/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju katastarske parcele broj 10117/2 k.o. Kikinda, iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 20/2019), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 10117/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, neizgrađeno građevinsko zemljište katastarska parcela broj 10117/2 k.o. Kikinda, upisana u list nepokretnosti broj 3899 k.o. Kikinda i to:

građevinska parcela površine 7075 m2, koja se nalazi u ulici Jovana Jovanovića Zmaja (Mikronaselje blok D) u Kikindi, radi izgradnje poslovno-stambenog objekta, prema postojećem idejnom rešenju i lokacijskim uslovima koje o svom trošku izradila Gradska uprava Kikinda, uz obavezu najpovoljnijeg ponuđača da izgrađene stanove i poslovni prostor stavi u upotrebu u roku od 3 godine od dana solemnizacije Ugovora o otuđenju.

Preuzmite oglas

Rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 15 seoskih kuća

OBAVEŠTENJE
O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 15 SEOSKIH KUĆA

Grad Kikinda obaveštava izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 15 seoskih kuća u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 9 – seoske kuće (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen 12. marta, 2020. godine na oglasnim tablama Gradske uprave Kikinda i mesnih zajednica Grada Kikinde, na internet prezentaciji Grada-www.kikinda.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Kikinde kroz kupovinu seoske kuće u maskimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće (u maksimalnom iznosu do 4.750 evra, u dinarskoj protivvrednosti). Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Predmetna seoska kuća mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.

Javni poziv traje od 12. marta, 2020. godine do 27. aprila, 2020. godine.

Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 0230/410-164 i kod poverenika za izbeglice, adresa Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda, kancelarija 11.

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016,113/2017 i 95/2018 ) i Rešenja o pribavljanju nepokretnosti u Kikindi u javnu svojinu grada Kikinde (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 33/2019),Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka pribavljanja u javnu svojinu grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, nepokretnosti koju čine: katastarska parcela površine od maksimum 400 m2 sa stambenim objektom površine između 100 i 150 m2 koji sadrži kuhinju, kupatilo i minimum dve sobe.

Katastarska parcela sa objektima koja je predmet pribavljanja mora biti u Kikindi.

Preuzmite oglas

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) i Rešenja o pribavljanju zemljišta i objekata u javnu svojinu grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“, broj 18/2019), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje


OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE

 

Preuzmite oglas

R E Š E NJ E O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „KIKINDA“ KIKINDA

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018) i člana 40. stav 1. tačka 12. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde”, broj 4/2019), Skupština grada Kikinde, na sednici održanoj 28.06. 2019. godine, donela je:

R E Š E NJ E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
„KIKINDA“ KIKINDA

 

Preuzmite rešenje

Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća „Kikinda“ Kikinda

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Kikinda“ Kikinda, broj:III-04-06-17/2019 od 05.04.2019. godine, Skupština grada Kikinde objavljuje

O G L A S
O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNOG PREDUZEĆA „KIKINDA“ KIKINDA


PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:

Javno preduzeće „KIKINDA“ Kikinda, Iđoški put broj 4
Matični broj: 21071986
PIB: 108812135
Pretežna delatnost: 3600-Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Poslovanje i rad Javnog preduzeća „KIKINDA“ Kikinda uređuje se Osnivačkim aktom Javnog preduzeća „KIKINDA“ Kikinda („Službeni list grada Kikinde”, broj 17/2016, 17/2017, 5/2018 i 9/2019) i Statutom Javnog preduzeća „KIKINDA“ Kikinda od 03.03.2017. godine.

RADNO MESTO I POSLOVI:

Direktor Javnog preduzeća „KIKINDA“ Kikinda.
Direktor Javnog preduzeća „KIKINDA“ Kikinda predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada, kao i za realizaciju odluka i drugih akata Skupštine Grada Kikinde, Gradonačelnika Grada Kikinde i Gradskog veća Grada Kikinde, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje Javnog preduzeća, izvršava odluke Nadzornog odbora, bira izvršnog direktora, bira predstavnike Javnog preduzeća u skupštini društava kapitala čiji je jedini vlasnik Javno preduzeće, donosi akt o sistematizaciji, i vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Javnog preduzeća.

USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA:

1. da je punoletno i poslovno sposobno lice,
2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama,
3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2. Uslova za imenovanje direktora,
4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća
5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja,
6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova,
7. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
8. da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi,
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi,
 • obavezno lečenje narkomana,
 • obavezno lečenje alkoholičara, i
 • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na Javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javnog preduzeća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 65/ 16).
Direktor se imenuje na period od četiri godine.

MESTO RADA:

Kikinda, Iđoški put, broj 4.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijave je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 33 od 10. maja 2019. godine.
Prijava na Javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Javni konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Milica Stojkov, kontakt telefon: 0230/410-104.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE:

Prijave na javni konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Gradske uprave grada Kikinde u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština grada Kikinde, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Kikinda, Javni konkurs za izbor direktora JP „KIKINDA“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «NE OTVARAJ».

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Diploma o stečenom visokom obrazovanju,
3. Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde i drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje (tačka 3. Uslova za imenovanje direktora), odnosno da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća „KIKINDA“ Kikinda, kao i da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (tač. 4. i 6. Uslova za imenovanje direktora),
4. Izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
5. Potvrda nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, i
6. Potvrda nadležnog organa da licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, nije izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa i da nisu stariji od šest meseci.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Javni konkurs oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije", „Službenom listu Grada Kikinde“, u dnevnom listu „INFORMER“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Kikinde http://www.kikinda.org.rs/

OGLASNI PANOI - BILBORDI

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 6/2016) i člana 30. Odluke o oglašavanju („Službeni list grada Kikinde“, broj 34/2017) Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde Gradonačelnik grada Kikinde dana 18.04. 2019. godine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA STICANJE PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE OGLASNIH PANOA-BILBORDA

Preuzmite odluku

Oglas za otuđenje iz javne svojine grada Kikinde poslovnog prostora u obejktu C2

Na osnovu Rešenja o otuđenju poslovnog prostora u objektu C2 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 9/2019) , Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE POSLOVNOG PROSTORA U OBEJKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada)

Preuzmite oglas 

DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 ,105/14, 104/16 dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/2018), člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 16/2018) i člana 55. stav 1. tačka 11. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 4/19) , gradonačelnik grada Kikinde je dana, 18.02.2019. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
GRADA KIKINDE
i raspisuje

J A V N I O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite Javni oglas
Preuzmite formular

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE POSLOVNOG PROSTORA I STANA U OBEJKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu Rešenja o otuđenju poslovnog prostora i stanova u objektu C2 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2018) , Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE POSLOVNOG PROSTORA I STANA U OBEJKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, poslovnog prostora i stana u Stambeno- poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada)

Preuzmite oglas

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE STANA U MOKRINU

Na osnovu Rešenja o otuđenju posebnog dela objekta-stana na katastarskoj parceli broj 2150 k.o. Mokrin iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 27/2018), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE STANA U MOKRINU

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, prikupljanjem pismenih ponuda, posebni deo objekta-trosoban stan površine od 114,00 m2, pod broj stana E2 u zgradi zdravstva u Mokrinu, ulica Svetog Save broj 75, na katastarskoj parceli broj 2150 k.o. Mokrin po početnoj ceni od 19.380,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate.

Preuzmite oglas

Oglas za otuđenje iz javne svojine grada Kikinde poslovnog prostora i stanova u obejktu C2 - četvrta licitacija

Na osnovu Rešenja o otuđenju poslovnog prostora i stanova u objektu C2 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2018) , Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje


OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE POSLOVNOG PROSTORA I STANA U OBEJKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, poslovnog prostora i stana u Stambeno- poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada) i to:

 • poslovni prostor broj 1 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 134,00 m2 početnoj ceni od 69.638,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • poslovni prostor broj 2 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 138,00 m2 po početnoj ceni od 71.547,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 14 prema etažnom elaboratu na četvrtom spratu zgrade, jednosoban, površine 56,00 m2 po početnoj ceni od 32.335,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde.

Tržišne vrednosti poslovnog prostora i stana, koje su predmet ovog oglasa, a koje predstavljaju početnu cenu u postupku javnog nadmetanja opredeljene su u evrima ali će se isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate i to pre solemnizacije ugovora kod javnog beležnika.

Nepokretnosti iz ovog oglasa otuđuju se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom za javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetnih nekretnina u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun broj 840-2023740-41, primalac- Grad Kikinda, podračun za licitaciju, poziv na broj: 97 35-215.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, tačnije koji ponudi najvišu cenu, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja licitacije. Ponuđaču koji bude najpovoljniji i ponudi najveću cenu, depozit će biti uračunat u cenu nekretnine.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi sa Gradom Kikinda Ugovor o otuđenju nepokretnosti kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu otuđenja predmetne nepokretnosti iz svojine Grada Kikinde u roku od šezdeset (60) dana od dana pravosnažnosti Rešenja o otuđenju nepokretnosti.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište, broj telefona, jasna nazanaka za koji poslovni prostor ili stan se licitira i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona,jasna naznaka za koji poslovni prostor ili stan se licitira i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte ili odštampani izvod ako je reč o biometrijskoj ličnoj karti.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.

Prijava se podnosi na formularu koji se može preuzeti na zvaničnom sajtu grada Kikinde www.kikinda.org.rs ili u slobodnoj formi.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde
Broj stana ili poslovnog prostora za koji se licitira

Na zadnjoj strani
2. Ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

Rok za podnošenje prijava je do 15,30 sati, dana 21.12.2018. godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju postupku javnog nadmetanja.

Za sve informacije u vezi potrebne dokumentacije i načina konkurisanja zainterovani se mogu obratiti na telefon 0230/410-153 i 0230/410-124.

Za sve informacije u vezi razgledanja stana i poslovnih prostora zainterovani se mogu obratiti na telefon 0230/410-238.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju predmetnu nepokretnost, sve do dana održavanja javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 25.12.2018. godine u 10,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda sala broj 51

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ”INFORMER” i nedeljnom lokalnom listu „Nove Kikindske novine“, na oglasnoj tabli grada Kikinde i internet stranici grada Kikinde s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu ”INFORMER” .

Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća Autoprevoz Kikinda

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda, broj: III-04-06-42/2018 od 31.10.2018. godine, Skupština grada Kikinde objavljuje

O G L A S
O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNOG PREDUZEĆA „AUTOPREVOZ“ KIKINDA


PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:

Javno preduzeće „AUTOPREVOZ“ Kikinda Đure Jakšića, broj 2-6
Matični broj: 08036446
PIB: 100710055
Pretežna delatnost: 4931-Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
Poslovanje i rad Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda uređuje se Osnivačkim aktom Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda („Službeni list grada Kikinde”, broj 17/2016) i Statutom Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda od 08.12.2016. godine.

RADNO MESTO I POSLOVI:

Direktor Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda.
Direktor Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada, kao i za realizaciju odluka i drugih akata Skupštine Grada Kikinde, Gradonačelnika Grada Kikinde i Gradskog veća Grada Kikinde, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje Javnog preduzeća, izvršava odluke Nadzornog odbora, bira izvršnog direktora, bira predstavnike Javnog preduzeća u skupštini društava kapitala čiji je jedini vlasnik Javno preduzeće, donosi akt o sistematizaciji, i vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Javnog preduzeća.

USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA:

1. da je punoletno i poslovno sposobno lice,
2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama,
3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2. Uslova za imenovanje direktora,
4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća
5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja,
6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova,
7. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
8. da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi,
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi,
 • obavezno lečenje narkomana,
 • obavezno lečenje alkoholičara, i
 • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na Javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javnog preduzeća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 65/ 16).
Direktor se imenuje na period od četiri godine.

MESTO RADA:

Kikinda, Đure Jakšića, broj 2-6.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijave je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na Javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Javni konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Milica Stojkov, kontakt telefon: 0230/410-224.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE:

Prijave na javni konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Gradske uprave grada Kikinde u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština grada Kikinde, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Kikinda, Javni konkurs za izbor direktora JP „AUTOPREVOZ“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «NE OTVARAJ».

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Diploma o stečenom visokom obrazovanju,
3. Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde i drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje (tačka 3. Uslova za imenovanje direktora), odnosno da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća „AUTOPREVOZ“ Kikinda, kao i da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (tač. 4. i 6. Uslova za imenovanje direktora),
4. Izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
5. Potvrda nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, i
6. Potvrda nadležnog organa da licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, nije izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa i da nisu stariji od šest meseci.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Javni konkurs oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije", „Službenom listu Grada Kikinde“, u dnevnom listu „INFORMER“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Kikinde.

Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća Toplana Kikinda

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „TOPLANA“ Kikinda, broj III-04-06-42/2018 od 31.10.2018. godine, Skupština grada Kikinde objavljuje

O G L A S
O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNOG PREDUZEĆA „TOPLANA“ KIKINDA


PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:

Javno preduzeće „TOPLANA“ Kikinda Miloša Velikog, broj 48
Matični broj: 08792739
PIB: 102982949
Pretežna delatnost: 3530-Snabdevanje parom i klimatizacija
Poslovanje i rad Javnog preduzeća „TOPLANA“ Kikinda uređuje se Osnivačkim aktom Javnog preduzeća „TOPLANA“ Kikinda („Službeni list grada Kikinde”, broj 17/2016 i 17/2017) i Statutom Javnog preduzeća „TOPLANA“ Kikinda od 11.11.2017. godine.

RADNO MESTO I POSLOVI:

Direktor Javnog preduzeća „TOPLANA“ Kikinda.
Direktor Javnog preduzeća „TOPLANA“ Kikinda predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada, kao i za realizaciju odluka i drugih akata Skupštine Grada Kikinde, Gradonačelnika Grada Kikinde i Gradskog veća Grada Kikinde, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje Javnog preduzeća, izvršava odluke Nadzornog odbora, bira izvršnog direktora, bira predstavnike Javnog preduzeća u skupštini društava kapitala čiji je jedini vlasnik Javno preduzeće, donosi akt o sistematizaciji, i vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Javnog preduzeća.

USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA:

1. da je punoletno i poslovno sposobno lice,
2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama,
3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2. Uslova za imenovanje direktora,
4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća
5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja,
6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova,
7. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
8. da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi,
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi,
 • obavezno lečenje narkomana,
 • obavezno lečenje alkoholičara, i
 • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora Javnog preduzeća ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na Javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javnog preduzeća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 65/ 16).
Direktor se imenuje na period od četiri godine.

MESTO RADA:

Kikinda, Miloša Velikog, broj 48.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijave je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na Javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Javni konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu je Milica Stojkov, kontakt telefon: 0230/410-224.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE:

Prijave na javni konkurs dostavljaju se u zatvorenom omotu, lično na pisarnici Gradske uprave grada Kikinde u Uslužnom centru na adresi Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 ili preporučenom poštom, na adresu Skupština grada Kikinde, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Kikinda, Javni konkurs za izbor direktora JP „TOPLANA“ Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, 23300 Kikinda, sa naznakom «NE OTVARAJ».

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Diploma o stečenom visokom obrazovanju,
3. Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde i drugi akti iz kojih se dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje (tačka 3. Uslova za imenovanje direktora), odnosno da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća „TOPLANA“ Kikinda, kao i da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (tač. 4. i 6. Uslova za imenovanje direktora),
4. Izjava data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
5. Potvrda nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, i
6. Potvrda nadležnog organa da licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, nije izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa i da nisu stariji od šest meseci.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora će odbaciti zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
Javni konkurs oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije", „Službenom listu Grada Kikinde“, u dnevnom listu „INFORMER“, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Kikinde.

Oglas za otuđenje iz javne svojine grada Kikinde poslovnog prostora i stanova u obejktu C2 - treća licitacija

Na osnovu Rešenja o otuđenju poslovnog prostora i stanova u objektu C2 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2018) i Rešenja o otuđenju stana broj 13 u objektu C2 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda („Službeni list grada Kikinde“, broj 27/2018) , Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE POSLOVNOG PROSTORA I STANOVA U OBEJKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, poslovnog prostora i stanova u Stambeno- poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada) i to:

 • poslovni prostor broj 1 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 134,00 m2 početnoj ceni od 69.638,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • poslovni prostor broj 2 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 138,00 m2 po početnoj ceni od 71.547,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 13 prema etažnom elaboratu na četvrtom spratu zgrade, trosoban, površine 113,00 m2 po početnoj ceni od 58.760,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 14 prema etažnom elaboratu na četvrtom spratu zgrade, jednosoban, površine 56,00 m2 po početnoj ceni od 32.335,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde.

Tržišne vrednosti poslovnog prostora i stanova, koje su predmet ovog oglasa, a koje predstavljaju početnu cenu u postupku javnog nadmetanja opredeljene su u evrima ali će se isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate i to pre solemnizacije ugovora kod javnog beležnika.

Nepokretnosti iz ovog oglasa otuđuju se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom za javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetnih nekretnina u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun broj 840-2023740-41, primalac- Grad Kikinda, podračun za licitaciju, poziv na broj: 97 35-215.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, tačnije koji ponudi najvišu cenu, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja licitacije. Ponuđaču koji bude najpovoljniji i ponudi najveću cenu, depozit će biti uračunat u cenu nekretnine.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi sa Gradom Kikinda Ugovor o otuđenju nepokretnosti kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu otuđenja predmetne nepokretnosti iz svojine Grada Kikinde u roku od šezdeset (60) dana od dana pravosnažnosti Rešenja o otuđenju nepokretnosti.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište, broj telefona, jasna nazanaka za koji poslovni prostor ili stan se licitira i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica,

Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona,jasna naznaka za koji poslovni prostor ili stan se licitira i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte ili odštampani izvod ako je reč o biometrijskoj ličnoj karti.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.

Prijava se podnosi na formularu koji se može preuzeti na zvaničnom sajtu grada Kikinde www.kikinda.org.rs ili u slobodnoj formi.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde
Broj stana ili poslovnog prostora za koji se licitira


Na zadnjoj strani
2. Ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

Rok za podnošenje prijava je do 15,30 sati, dana 23.11.2018. godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju postupku javnog nadmetanja.

Za sve informacije u vezi potrebne dokumentacije i načina konkurisanja zainterovani se mogu obratiti na telefon 0230/410-153 i 0230/410-124.

Za sve informacije u vezi razgledanja stanova i poslovnih prostora zainterovani se mogu obratiti na telefon 0230/410-238

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju predmetnu nepokretnost, sve do dana održavanja javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 27.11.2018. godine u 10,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda sala broj 12

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ,,INFORMER” i nedeljnom lokalnom listu „Nove Kikindske novine“, na oglasnoj tabli grada Kikinde i internet stranici grada Kikinde s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,INFORMER” .

Oglas za otuđenje iz javne svojine grada Kikinde poslovnog prostora i stanova u obejktu C2 - druga licitacija

Na osnovu Rešenja o otuđenju poslovnog prostora i stanova u objektu C2 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2018), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE POSLOVNOG PROSTORA I STANOVA U OBEJKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSOKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, poslovnog prostora i stanova u Stambeno- poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada) i to:

 • poslovni prostor broj 1 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 133,92 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 134 m2) početnoj ceni od 69.638,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • poslovni prostor broj 2 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 137,59 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 138 m2) po početnoj ceni od 71.547,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 10 prema etažnom elaboratu na trećem spratu zgrade, dvosoban, površine 72,08 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 72 m2) po početnoj ceni od 38.923,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 14 prema etažnom elaboratu na četvrtom spratu zgrade, jednosoban, površine 55,75 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 56 m2) po početnoj ceni od 32.335,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde.

Tržišne vrednosti poslovnog prostora i stanova, koje su predmet ovog oglasa, a koje predstavljaju početnu cenu u postupku javnog nadmetanja opredeljene su u evrima ali će se isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate i to pre solemnizacije ugovora kod javnog beležnika.

Nepokretnosti iz ovog oglasa otuđuju se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom za javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetnih nekretnina prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun broj 840-2023740-41, primalac- Grad Kikinda, podračun za licitaciju, poziv na broj: 97 35-215.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, tačnije koji ponudi najvišu cenu, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja licitacije. Ponuđaču koji bude najpovoljniji i ponudi najveću cenu, depozit će biti uračunat u cenu nekretnine.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi sa Gradom Kikinda Ugovor o otuđenju nepokretnosti kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu otuđenja predmetne nepokretnosti iz svojine Grada Kikinde u roku od šezdeset (60) dana od dana pravosnažnosti Rešenja o otuđenju nepokretnosti.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica,

Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte ili odštampani izvod ako je reč o biometrijskoj ličnoj karti.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde
Podaci o predmetnoj nekretnini

Na zadnjoj strani
2. Ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

Rok za podnošenje prijava je do 15,30 sati, dana 19.10.2018. godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

Za sve informacije zainterovani se mogu obratiti na telefon 0230/410-153 i 0230/410-124.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju predmetnu nepokretnost, sve do dana održavanja javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 23.10.2018. godine u 10,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda, sala broj 51.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu "INFORMER" i nedeljnom lokalnom listu "Nove Kikindske novine", na oglasnoj tabli grada Kikinde i internet stranici grada Kikinde s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu "INFORMER".

Oglas za otuđenje iz javne svojine grada Kikinde poslovnog prostora i stanova u obejktu C2

 Na osnovu Rešenja o otuđenju poslovnog prostora i stanova u objektu C2 u Kikindi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda iz javne svojine grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2018), Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE POSLOVNOG PROSTORA I STANOVA U OBEJKTU C2 U KIKINDI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6279/2 K.O. KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

RASPISUJE SE oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, poslovnog prostora i stanova u Stambeno- poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 6279/2 k.o. Kikinda (objekat C2 kod velikog parkinga u centru grada) i to:

 • poslovni prostor broj 1 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 133,92 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 134 m2) početnoj ceni od 69.638,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • poslovni prostor broj 2 sa galerijom prema etažnom elaboratu u prizemlju površine 137,59 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 138 m2) po početnoj ceni od 71.547,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 2 prema etažnom elaboratu na prvom spratu zgrade, dvosoban, površine 65,93 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 66 m2) po početnoj ceni od 36.262,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 5 prema etažnom elaboratu na drugom spratu zgrade, jednosoban, površine 47,76 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 48 m2) po početnoj ceni od 28.178,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 6 prema etažnom elaboratu na drugom spratu zgrade, dvosoban, površine 65,54 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 66 m2) po početnoj ceni od 36.047,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 8 prema etažnom elaboratu na drugom spratu zgrade, jednosoban, površine 47,92 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 48 m2) po početnoj ceni od 28.273,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 10 prema etažnom elaboratu na trećem spratu zgrade, dvosoban, površine 72,08 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 72 m2) po početnoj ceni od 38.923,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • stan broj 14 prema etažnom elaboratu na četvrtom spratu zgrade, jednosoban, površine 55,75 m2 (u RGZ katastru nepokretnosti Kikinda korisne površine 56 m2) po početnoj ceni od 32.335,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde.

Tržišne vrednosti poslovnog prostora i stanova, koje su predmet ovog oglasa, a koje predstavljaju početnu cenu u postupku javnog nadmetanja opredeljene su u evrima ali će se isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate i to pre solemnizacije ugovora kod javnog beležnika.

Nepokretnosti iz ovog oglasa otuđuju se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom za javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene predmetnih nekretnina u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun broj 840-2023740-41, primalac- Grad Kikinda, podračun za licitaciju, poziv na broj: 97 35-215.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, tačnije koji ponudi najvišu cenu, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja licitacije. Ponuđaču koji bude najpovoljniji i ponudi najveću cenu, depozit će biti uračunat u cenu nekretnine.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi sa Gradom Kikinda Ugovor o otuđenju nepokretnosti kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu otuđenja predmetne nepokretnosti iz svojine Grada Kikinde u roku od šezdeset (60) dana od dana pravosnažnosti Rešenja o otuđenju nepokretnosti.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište, broj telefona, jasna nazanaka za koji poslovni prostor ili stan se licitira i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona,jasna naznaka za koji poslovni prostor ili stan se licitira i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte ili odštampani izvod ako je reč o biometrijskoj ličnoj karti.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.

Prijava se podnosi na formularu koji se može preuzeti na zvaničnom sajtu grada Kikinde www.kikinda.org.rs ili u slobodnoj formi.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:
1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde
Broj stana ili poslovnog prostora za koji se licitira

Na zadnjoj strani
2. Ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

Rok za podnošenje prijava je do 15,30 sati, dana 07.09.2018. godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju postupku javnog nadmetanja.

Za sve informacije u vezi potrebne dokumentacije i načina konkurisanja zainterovani se mogu obratiti na telefon 0230/410-153 i 0230/410-124.

Za sve informacije u vezi razgledanja stanova i poslovnih prostora zainterovani se mogu obratiti na telefon 0230/410-238.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju predmetnu nepokretnost, sve do dana održavanja javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 11.09.2018. godine u 10,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu "INFORMER" i nedeljnom lokalnom listu "Nove Kikindske novine", na oglasnoj tabli grada Kikinde i internet stranici grada Kikinde s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu "INFORMER".

Preuzmite formular

Konačna lista reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kikinde, dodelom paketa građevinskog materijala

U skladu sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za Razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim stambenim programom - Potprojekat 7 i na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika i Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova, broj V- 561-16/2018 od 06.07.2018. godine, a u skladu sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ― SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10, u daljem tekstu: Zakon) Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala (u daljem tekstu: Komisija) grada Kikinde, dana 18.07.2018. godine objavljuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kikinde, dodelom paketa građevinskog materijala

Preuzmite konačnu listu
 

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

- vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: poljoprivredna infrastruktura) i

- vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statutu najmanje jednu godinu

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahteve i izjavu

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KIKINDE ZA 2019. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015 i 80/2017) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde ( u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

- obrazovne ustanove - škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
- visokoobrazovne ustanove - fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
- pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kikinde za 2019. godinu, do dana 31. oktobra 2018. godine.

Preuzmite javni poziv
Preuzmite zahtev

Oglas za otuđenje iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 3913/2 k.o. Mokrin

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014 i 104/2016 - dr. zakon, 108/2016 i 113/2017) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine katastarske parcele broj 3913/2 k.o. Mokrin (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 10/2018) , Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE KATASTARSKE PARCELE BROJ 3913/2 K.O. MOKRIN

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde, javnim nadmetanjem, neizgrađeno građevinsko zemljište kat. parcela broj 3913/2 k.o. Mokrin, površine 1746 m2, upisana u list nepokretnosti broj 750 k.o. Mokrin.

Preuzmite ceo oglas

Oglas za pribavljanje zemljišta i objekata u javnu svojinu grada Kikinde

 Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016 i 113/2017 ) i Rešenja o pribavljanju zemljišta i objekata u javnu svojinu grada Kikinde (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 10/2018),Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA U JAVNU SVOJINU
GRADA KIKINDE

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka pribavljanja u javnu svojinu grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, katastarske parcele površine od minimum 1500 m2 do 1700 m2 koju čine zemljište sa dva ili više objekata na predmetnoj parceli s tim što bar jedan od objekata mora da ispunjava uslove da se u njemu može izgraditi multifunkcionalna sala za veći broj kulturnih sadržaja.

Preuzmite ceo oglas

Javni oglas za otuđenje pokretne imovine iz javne svojine grada Kikinde

 Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 108/2016, dr.zakon i 113/2017), i Rešenja o otuđenju pokretne imovine iz javne svojine grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinda , dana 28.05.2018.godine, doneo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE POKRETNE IMOVINE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

i raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE POKRETNE IMOVINE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I
- Predmet javnog nadmetanja -

1. Predmet otuđenja je pokretna imovina, u svojini grada Kikinde, odnosno 45 (četrdese i pet) komada junica i krava, preostalih nakon održane licitacije.

Preuzmite ceo oglas
Preuzmite formular

Javni poziv za učešće grada Kikinde u sufinansiranju mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2018.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 34/2017), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III-03-320-39/2018. od 30.03.2018.godine , Gradonačelnik grada Kikinde, dana 17.05.2018. godine, raspisuje

J A V N I  P O Z I V

ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE
POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

 

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite zahtev (rasna grla)
Preuzmite zahtev (veštačko osemenjavanje)

Javni poziv za učeće grada Kikinde u sufinansiranju izgradnje eksploatacionih bunara i sistema za navodnjavanje “kap po kap”

Na osnovu člana 14.Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ br.41/2009, 10/2013-dr.zakon i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2018.godinu („Sl.list grada Kikinde “, broj 34/2017), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde broj III-03-320-39/2018 od 30.03.2018.godine , Gradonačelnik grada Kikinde dana, 17.05.2018. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V

ZA UČEŠĆE GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU IZGRADNJE EKSPLOATACIONIH BUNARA I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE “KAP PO KAP”

 

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite zahtev

Javni poziv za subvencionisanje osiguranja useva od elementarnih nepogoda

Na osnovu člana 14. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 10/2013-dr. zakon i 101/2016) i Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde za 2018.godinu, broj III-03-320-39/2018 od 15.05.2018.. godine, Gradonačelnik grada Kikinde raspisuje,

J A V N I   P O Z I V

ZA SUBVENCIONISANJE OSIGURANJA USEVA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA- NAKNADA ŠTETE OD GRADA ZA 2018. GODINU

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite zahtev

Javni poziv bankama

Na osnovu “Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kikinde za 2018.godinu “ i mere podrške 100.2 Kreditna podrška, koji je donet od strane gradskog veća Grada Kikinde broj III-03-320-39/2018 15.05.2018.godine, a uz predhodnu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-00-02534/2018-09 od 10.04.2018.godine, gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje;


J A V N I  P O Z I V

Bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Kikinde, uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava

Preuzmite tekst javnog poziva

Javni oglas za izdavanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka

Na osnovu Zaključka Gradskog veća Grada Kikinda broj: II-06-13/2018, Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup javne površine za postavljanje luna parka, dana 11.04.2018. godine utvrdila je i javno objavljuje:

J A V N I  O G L A S

ZA IZDAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA POVODOM PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U KIKINDI 2018. GODINE

Preuzmite oglas

Javni oglas za otuđenje pokretne imovine iz javne svojine grada Kikinde

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 108/2016, dr.zakon i 113/2017), i Rešenja o otuđenju pokretne imovine iz javne svojine grada Kikinde, Gradonačelnik grada Kikinda , dana 03.04.2018.godine, doneo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA OTUĐENJE POKRETNE IMOVINE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

i raspisuje

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA OTUĐENJE POKRETNE IMOVINE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite oglas

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14), člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 24/12, 48/15 ,99/15 i 42-2017) i člana 52. stav 1. tačka 15. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/16 - prečišćen tekst, 17/16) , gradonačelnik grada Kikinde je dana, 04.04.2018. godine, doneo


O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE

i raspisuje

J A V N I O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite oglas

Oglas za otuđenje iz javne svojine Grada Kikinde putničkih motornih vozila

 Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini (,,Sl.glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, 104/2016-dr. Zakon, 108/2016 i 113/2017 ), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (,,Sl. Glasnik RS“, br. 16/2018), Uredbe o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom ( ,,Sl. Glasnik RS“, br. 53/2012) i Rešenja gradonačelnika grada Kikinde broj V-463-43/2018-2 od 22.03.2018 godine, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, sledećih putničkih motornih vozila:

- Putničko vozilo marke: OPEL model: VECTRA DES Z18 XE, godina proizvodnje 2004 broj šasije:WOLOZCF6951012953, broj motora:Z18XE20DT8296, zapremina motora 1796, registarske oznake KI009-YO po početnoj ceni od 690,68 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

- Putničko vozilo marke: ŠKODA model: FELICIJA 1.6, godina proizvodnje 1997 broj šasije:TMBEGF614V7635567, broj motora:AEE344964, zapremina motora 1598, registarske oznake KI016-ŠA po početnoj ceni od 226,41 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

- Putničko vozilo marke: ZASTAVA model:10, godina proizvodnje 2008 broj šasije:VX118800000001394, broj motora:188A40003918938, zapremina motora 1242, registarske oznake KI009-YN po početnoj ceni od 608,12 Evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Postupak otvaranja pisanih ponuda će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde.
Naknada za otuđenje motornog vozila se obračunava u evrima i ista se isplaćuje dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate u roku od osam dana (8) od dana zaključenja Ugovora.
Putnička motorna vozila iz ovog oglasa otuđuju se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njihove fizičke nedostatke.

Ponuđači su dužni da, zajedno sa pisanom ponudom, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 20% od početne cene za svako vozilo za koje daju ponudu i to prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun broj 840-2023740-41, primalac- Grad Kikinda, podračun za licitaciju, poziv na broj: 97 35-215.
Ponuđač može uputiti pismenu ponudu samo za jedno ili za više vozila.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđen iznos za otuđenje vozila.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja pisanih ponuda. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu putničkog vozila.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Pravno lice uz ponudu i uplaćen depozit prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ponuda koja sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana, uplaćen depozit a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu (za one koji poseduju biometrijsku ličnu kartu).

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde
Podaci o vozilu za koje se upućuje ponuda sa naznakom ,,Ne otvarati“
Na zadnjoj strani

2. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

Rok za podnošenje prijava je do 10,00 sati, dana 12.04.2018 godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku otvaranja pisanih ponuda.
Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 12.04.2018. godine u 11,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda, sala broj 51.
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u predmetna putnička vozila svakim radnim danom do isteka roka za podnošenje prijava od 7,30 časova do 15 časova uz prethodni dogovor sa sa zaposlenim u Gradskoj upravi Kikinda na telefon 0648688363.

Oglas će biti objavljen u nedeljnom lokalnom listu "Kikindske novine", na oglasnoj tabli grada Kikinde i internet stranici grada Kikinde s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u nedeljnom lokalnom listu "Kikindske novine".

Javni oglas za davanje u zakup površina javne namene

Na osnovu člana 52. tačka 15. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 1/16 - prečišćen tekst, i 17/16) i člana 8. stav 1. Odluke o postavljanju kioska („Službeni list opštine Kikinda“, broj 7/14 i 14/15) gradonačelnik grada Kikinde, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINA JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA
U KIKINDI
i raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINA JAVNE NAMENE

ZA POSTAVLJANJE KIOSKA U KIKINDI

Preuzmite oglas

Oglas radi izdavanja u zakup poslovnog prostora

Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), člana 6, 7 i 12 Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 24/12, 99/2015 i 42/2015 ), i člana 3 Odluke o uslovima i načinu davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, br. 14/14 i 15/15) gradonačelnik grada Kikinde, donosi

O D L U K U

o raspisivanju javnog oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora koji je u javnoj svojini Grada Kikinde putem prikupljanja pisanih ponuda

i raspisuje

J A V N I O G L A S

o izdavanju u zakup poslovnog prostora koji je u javnoj svojini Grada Kikinde putem prikupljanja pisanih ponuda

Preuzmite javni oglas
 

Izdavanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka

Na osnovu člana 52. i 95. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ ,br. 1/2016- prečišćen tekst), i Zaključka Gradskog veća grada Kikinde broj II-06-39/2017 od 12.09.2017 godine, Gradonačelnik grada Kikinde , dana 12.09.2017. godine, utvrdio je i javno objavljuje:

J A V N I O G L A S
ZA IZDAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA U TOKU MANIFESTACIJE DANI LUDAJE 2017. GODINE

Preuzmite javni oglas

MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

 Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2017.godinu („Sl.glasnik RS“, broj 22/2016), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu broj XI -320-42/2017 od 05.04.2017.godine , gradonačelnik grada Kikinde dana, 28.08.2017. godine, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA UČEŠĆA GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE
POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA

Preuzmite tekst javnog poziva

Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

U sklopu Programa razvoja poljoprivrede u ruralnog razvoja, mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, grad Kikinda objavljuje

 

JAVNI POZIV
za besplatnu kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kikinda

 

Pravo prijave za kontrolu plodnosti zemljišta imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji grada Kikinda, sa najviše 5 uzoraka po domaćinstvu. Obrazac prijave je dostupan na internet stranici grada Kikinde, u Uslužnom centru gradske Uprave i u seoskim mesnim zajednicama. Prijave se mogu predati svakog radnog dana od 8 do 14 sati u svim seoskim mesnim zajednicama, a u Kikindi u trećoj MZ (Uglješe Terzin), ulica Miloša Ostojina 59 i Kancelariji za seoske mesne zajednice (bivša MZ Lidija Aldan), ulica Cara Dušana 26. Uz prijavu je neophodno priložiti izvod iz registra aktivnih poljoprivrednih gazdinstava, a za parcele u zakupu potrebno je priložiti kopiju Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Preuzmite obrazac prijave

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE OBJEKTA I ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 10732/1 K.O. KIKINDA

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine objekta i zemljišta na katastarskoj parceli broj 10732/1 k.o. Kikinda (“ Službeni list grada Kikinde“, broj 17/2017) , gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE OBJEKTA I ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI
BROJ 10732/1 K.O. KIKINDA

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, izgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Kikinda i to:
-kat. parcela broj 10732/1 površine od 7044 m2 upisana u list nepokretnosti broj 3899 k.o. Kikinda sa poslovnom zgradom za koju nije utvrđena delatnost površine 972 m2 a koja se nalazi na predmetnoj parceli.
Na parceli br.10732/1 k.o. Kikinda, postoji mogućnost izgradnje poslovnih, proizvodnih skladišnih objekata i izgradnje u kombinacijama istih kao i rekonstrukcija postojećeg objekta sve prema generalnom planu Kikinde.

Preuzmite tekst oglasa

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆA GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU IZGRADNJE EKSPLOATACIONIH BUNARA

 Na osnovu člana 14.Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ br.41/2009, 10/2013-dr.zakon i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2017.godinu („Sl.glasnik RS“, broj 22/2016), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu broj XI -320-42/2017 od 05.04.2017.godine , gradonačelnik grada Kikinde dana, 18.07.2017. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆA GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU IZGRADNJE EKSPLOATACIONIH BUNARA

Preuzmite tekst javnog poziva

OBAVEŠTENJE

Na osnovu raspisanog Javnog poziva uz učešće grada Kikinde u sufinansiranju eksploatacionih bunara broj V-320-209/2017 od 18.07.2017.godine i Javnog poziva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava, uz učešće grada Kikinde u subvencionisanju naknade broj V-320-207/2017 od 17.07.2017.godine, Kancelarija za poljoprivredu gradske uprave grada Kikinde, obaveštava sva zainteresovana poljoprivredna gazdinstva da je rok za podnošenje prijava po gore navedenim javnim pozivima, produžen i to:

- Javni poziv, uz učešće grada Kikinde u sufinansiranju eksploatacionih bunara broj V-320-209/2017 – Rok za prijavu do 31.09.2017. godine

- Javnog poziva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava,uz učešće grada Kikinde u subvencionisanju naknade broj V-320-207/2017- Rok za prijavu do 01.12.2017. godine.

Imre Kabok
Član gradskog veća zadužen za poljoprivredu

Kratkoročni krediti za nabavku obrtnih sredstava uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade

 Na osnovu “Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja“ i mere programa 01- subvencionisanje kamata/naknada za sredstva koja će se uzimati od fondova i banaka, koji je donet od strane Gradskog veća Grada Kikinde broj XI – 320 – 42/2017 od 11.04.2017.godine,
Gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje:

JAVNI POZIV

Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kretkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade

Preuzmite tekst javnog poziva

NABAVKE OPREME NAMANJENE POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

 Na osnovu člana 14.Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.glasnik RS“ br.41/2009, 10/2013-dr.zakon i 101/2016), Odluke o budžetu grada Kikinde za 2017.godinu („Sl.glasnik RS“, broj 22/2016), a u vezi sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde i u skladu sa Programom podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu broj XI -320-42/2017 od 05.04.2017.godine , gradonačelnik grada Kikinde dana, 18.07.2017. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆA GRADA KIKINDE U SUFINANSIRANJU NABAVKE OPREME NAMANJENE POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Preuzmite tekst javnog poziva

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA

Na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl.glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 38/15), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017.godinu; Odluke o učešću u finasiranju programa ili mera aktivne politite zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja u 2017. godini Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-0036/2017-24 od 29.03.2017.godine, Lokalnog akcionog plana grada Kikinda usvojenog odlukom V-112-4/2017 od 30.01.2017. godine i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2017.godinu broj V 400-22/2017 od 21.04.2017. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA GRADOM KIKINDA (LAPZ sufinansiranje)

Raspisuje

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

Preuzmite javni konkurs
Preuzmite prijavu za javne radove

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE POSEBNIH DELOVA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 8823 K.O. KIKINDA

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine posebnih delova objekta na katastarskoj parceli broj 8823 k.o. Kikinda (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 12/2017) , gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE POSEBNIH DELOVA OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 8823 K.O. KIKINDA

Preuzmite tekst oglasa

Oglas za javno nadmetanje za prodaju putničkog vozila

Na osnovu člana 311. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odluka US) i člana 52. Statuta grada Kikinda (“Službeni list grada Kikinde“, broj 1/2016-prečišćeni tekst i 17/2016), gradonačelnik grada Kikinde dana 14.06.2017. godine raspisuje

 

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA

Preuzmite oglas

Javni poziv bankama

 Na osnovu “Programa podrške sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja“ i mere programa 01- subvencionisanje kamata za sredstva koja će se uzimati od fondova i banaka, koji je donet od strane Gradskog veća Grada Kikinde broj XI – 320 – 42/2017 od 28.03.2017.godine, gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje;


JAVNI POZIV

Bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Kikinde, uz učešće Grada Kikinde u subvencionisanju naknade obrade kredita za nabavku obrtnih sredstava

Preuzmite tekst javnog poziva

OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE 9538/9 I 9538/29

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Rešenja o otuđenju iz javne svojine katastarskih parcela broj 9538/1 k.o. Kikinda, 9538/9 k.o. Kikinda i 9538/29 k.o. Kikinda (“ Službeni list grada Kikinde “ , broj 12/2017) , gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

OGLAS ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE
GRADA KIKINDE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOK ZEMLJIŠTA POD KATASTARSKIM PARCELAMA
9538/9 K.O. KIKINDA I 9538/29 K.O. KIKINDA

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka otuđenja iz javne svojine grada Kikinde prikupljanjem pisanih ponuda, neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Kikinda

Preuzmite teskt oglasa

DAVANJE U ZAKUP POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA U NAKOVU

Na osnovu člana 52. tačka 15. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 1/16 - prečišćen tekst, i 17/16) i člana 8. stav 1. Odluke o postavljanju kioska („Službeni list opštine Kikinda“, broj 7/14 i 14/15) gradonačelnik grada Kikinde, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA
U NAKOVU
i raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA U NAKOVU

Javni oglas

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini grada kikinde prikupljanjem pismenih ponuda

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14), člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 24/12, 48/15 ,99/15 i 42-2017) i člana 52. stav 1. tačka 15. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/16 - prečišćen tekst, 17/16) , gradonačelnik grada Kikinde je dana, 16.05.2017. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
GRADA KIKINDE


i raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Preuzmite tekst oglasa
Preuzmite prijavni formular

Javni poziv za subvencionisanje osiguranja useva od elementarnih nepogoda

 Na osnovu člana 14. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 10/2013-dr. zakon i 101/2016) i Programa podrške sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu broj: XI-320-42 od 5.04.2017. godine, gradonačelnik grada Kikinde raspisuje

JAVNI POZIV
ZA SUBVENCIONISANJE OSIGURANJA USEVA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA- NAKNADA ŠTETE OD GRADA ZA 2017. GODINU

Pozivaju se poljoprivrednici sa teritorije grada Kikinde da osiguraju svoje useve i na taj način umanje nastalu štetu od elementarnih nepogoda.

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite obrazac prijave

Oglas za javno nadmetanje za prodaju putničkog vozila

Na osnovu člana 311. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odluka US) i člana 52. Statuta grada Kikinda (“Službeni list grada Kikinde“, broj 1/2016-prečišćeni tekst i 17/2016), gradonačelnik grada Kikinde dana 25.04.2017. godine raspisuje

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU PUTNIČKOG VOZILA

1) RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka prodaje javnim nadmetanjem - putem licitacije, putničkog vozila OPEL ASTRA, REG. BR. KI009-IL oduzetog i izloženog javnoj prodaji pravosnažnom Presudom Prekršajnog suda u Kikindi br: 3 PR. broj 1399/2016.
Porez na prenos vlasništva na vozilu snosi kupac.

2) Postupak javne licitacije će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka javne prodaje putničkog motornog vozila OPEL ASTRA, registarski broj KI009-IL.

3) Vozilo se prodaje u viđenom stanju i kupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

4) Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 30.05.2017. godine u 10,00 časova u zgradi gradske uprave Kikinda, sala broj 12.

5) Ugovor o prodaji vozila biće zaključen sa ponuđačem koji je ponudio najviši iznos cene na osnovu pravnosnažnog rešenja gradonačelnika grada Kikinde.

6) Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati pravno ili fizičko lice koje na javnom nadmetanju ponudi najvišu cenu za kupovinu vozila.

7) Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja gradonačelnika grada Kikinda, zaključi ugovor o kupovini vozila i da prilikom zaključenja podnese dokaz o uplati izlicitirane cene.

8) Komisija za sprovođenje postupka javne prodaje putničkog motornog vozila OPEL ASTRA, registarski broj KI009-IL je utvrdila početnu cenu za prodaju vozila na drugom usmenom javnom nadmetanju na iznos od 200.000,00 dinara. Licitacioni korak iznosi 2.000,00 dinara.

9) Ponuđači su dužni da, zajedno sa prijavom na javno nadmetanje, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 20.000,00 dinara, na račun Gradske uprave grada Kikinda broj 840-2023740-41, poziv na broj 35-215, po modelu 97, naziv: podračun za licitacije.
Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude ili ne zaključi ugovor ili ne uplati kupopradajnu cenu u roku depozit se ne vraća.

10) Prijava pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, JMBG i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Fizičko lice uz prijavu prilaže fotokopiju lične karte.
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod nadležnog organa.

11) Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
- Na prednjoj strani: Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 - Komisija za sprovođenje postupka javne prodaje putničkog motornog vozila OPEL ASTRA, registaski broj KI009-IL sa naznakom : „prijava za oglas za prodaju vozila “.
- Na zadnjoj strani: ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.

12) Rok za podnošenje prijava je do 15:00 sati dana 22.05.2017. godine .
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

13) Javni oglas će biti objavljen u nedeljnom lokalnom listu ,,Kikindske novine“, na oglasnoj tabli grada Kikinda i internet prezentaciji grada Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u lokalnom listu ,,Kikindske novine“.

14) Vozilo koje je predmet prodaje biće postavljeno na adresi Vašarište bb na parkingu Autoprevoza od dana 12.05.2017 do 22.05.2017. godine između 08:00 i 12:00 sati i može se pogledati uz prethodnu najavu na broj telefona 0230 410 224.

15) Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova na broj telefona: 0230 410 224.

Obaveštenje za Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj V-561-5/2016 od 28. januara 2016. godine, a u vezi sa Ugovorom o donaciji za realizaciju Potprojekta br. 4 Regionalnog stambenog programa zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektom – Istraživanje i razvoj d.o.o. i grada Kikinda, u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekta br. 4 – građevinski materijal, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom najmanje 20 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja.

OBAVEŠTAVA

Podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom najmanje 20 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja, da će Konačna odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kikinde, dodelom 24 paketa građevinskog materijala biti objavljena sutra, 13.04.2017. godine na oglasnoj tabli grada Kikinde i mesnih zajednica na koji se javni poziv odnosi, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije RS i na internet prezentaciji grada Kikinda.

Rang lista Konkursa za davanje u zakup kadrovskih stanova u zgradi u Bloku C-2

Stambena komisija grada Kikinde na osnovu člana 37 Odluke o raspolaganju stanovima na kojima opština kikinda ima pravo raspolaganja („Sl.list opštine Kikinda“, broj 23/2015 ), utvrđuje

RANG LISTU

za lica koja ispunjavaju sve tražene uslove Konkursa za davanje u zakup kadrovskih stanova u zgradi u Bloku C-2 (između Ul. Nemanjina i Trga srpskih dobrovoljaca) objavljenom u nedeljnom lokalnom listu “KIKINDSKE” dana 17.02.2017. godine

Preuzmite rang listu

Rang lista Konkursa za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2

Komisija za sprovođenje postupka za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2 u Kikindi na osnovu člana 9. stav 5 . O dluke o raspolaganju stanovima opštine Kikinda na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje („Sl.list opštine Kikinda“, broj 23/2015 ) utvrđuje

RANG LISTU

za lica koja ispunjavaju sve tražene uslove iz Konkursa za davanje stanova u zakup za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2 (između Ul. Nemanjina i Trga srpskih dobrovoljaca) objavljenom u nedeljnom lokalnom listu “KIKINDSKE” dana 10.02.2017. godine i Konkursa objavljenom u nedeljnom lokalnom listu “KIKINDSKE” dana 17.03.2017. godine

Preuzmite rang listu

Konačna lista

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat br. 5 (u daljem tekstu: Potprojekat br. 5), Ugovora o realizaciji stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Društva sa ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i grada Kikinda (u daljem tekstu: Grad), zavedenim kod Komesarijata pod brojem 9- 9/233-1/2014 od 29. oktobra 2015. godine, kod JUPa pod brojem 6548 od 30. oktobra 2015. godine i kod Grada Kikinde pod brojem V- 561-17/2015 od 26. oktobra 2015 (u daljem tekstu: Ugovor o realizaciji stambene izgradnje) i člana 7. stav 1., člana 8. stav 1. tačka 3) i člana 14. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika (u daljem tekstu: Komisija), donosi

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA

Preuzmite konačnu listu

Zakup stanova za socijalno stanovanje u zgradi C-2

Na osnovu člana 8. stav 2 . O dluke o raspolaganju stanovima opštine Kikinda na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje („Sl.list opštine Kikinda“, broj 23/2015 ) gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje

KONKURS

za davanje u zakup stanova za socijalno stanovanje u zgradi u Bloku C-2 (između Ul. Nemanjina i Trga srpskih dobrovoljaca)

Preuzmite konkurs
Preuzmite prijavu
Preuzmite izjavu

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat br. 5 (u daljem tekstu: Potprojekat br. 5), Ugovora o realizaciji stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Društva sa ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i grada Kikinda (u daljem tekstu: Grad), zavedenim kod Komesarijata pod brojem 9- 9/233-1/2014 od 29. oktobra 2015. godine, kod JUPa pod brojem 6548 od 30. oktobra 2015. godine i kod Grada Kikinde pod brojem V- 561-17/2015 od 26. oktobra 2015 (u daljem tekstu: Ugovor o realizaciji stambene izgradnje) i člana 7. stav 1., člana 8. stav 1. tačka 3) i člana 14. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika (u daljem tekstu: Komisija), donosi

ODLUKU

o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

Preuzmite odluku

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat 4 i člana 1. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 4 u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP - Istraživanje i razvoj” d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i Grada Kikinde (u daljem tekstu: Grad), broj: V-561-16/2015 od 26.10.2015. god. i člana 9. tačka 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala pomoći dana 17.02.2017. godine donosi

O D L U K U

o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Preuzmite odluku

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Grada Kikinde

 Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14), člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“, broj 24/12, 48/15 i 99/15) i člana 52. stav 1. tačka 16. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/16 - prečišćen tekst, 17/16) , gradonačelnik grada Kikinde je dana, 13.12.2016. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
GRADA KIKINDE

i raspisuje

O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

I
- Predmet nadmetanja –

1. Raspisuje se oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta , koje je u javnoj svojini grada Kikinde, prikupljanjem pismenih ponuda i to:

Katastarska Broj katastarske Kultura i klasa Površina Početna cena Depozit
10% Period zakupa
opština Parcele
( m2) u dinarima u dinarima
Kikinda 12811/2 njiva 2 klase 7578 17.550,00 1.755,00


do 31.10.2017

 

2. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Zemljište se daje u zakup radi poljoprivredne proizvodnje i ne može se korisiti u druge svrhe.

3. Obilazak predmetnog zemljišta, može se izvršiti po dogovoru.

4. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za zakup predmetnog zemljišta dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja istog u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

5. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa zemljišta u javnoj svojini grada Kikinde snosiće najpovoljniji ponuđač.

6. Zemljište iz ovog Oglasa ne može se davati u podzakup.

II
- Uslovi za prijavljivanje –

1. Pravo učešća na nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju pravna i fizička lica .

2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuđač dokazuje sledećom dokumentacijom:
 Fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica,

3. Ukoliko ponuđač ima punomoćnika dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini pre početka otvaranja pisanih ponuda.

4. Ponuđači su dužni da uz prijavu dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli iz tačke I ovog oglasa, na račun Gradske uprave grada Kikinde broj: 840-2023740-41.

5. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

6. Otvaranje pismenih ponuda će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.
III

 Dokumentacija za prijavljivanje -

prijava sa podacima i iznos zakupnine koji je ponuđač spreman da plati
dokaz o uplati depozita
lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:
• adresa: Grad Kikinda, ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

Na zadnjoj strani:
• ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.
IV
- Rok za podnošenje prijave –

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 09,00 sati, dana 30.12.2016. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V
- Otvaranje pisanih ponuda –

Otvaranje pismenih ponuda za davanje u zakup zemljišta iz tačke I ovog Oglasa održaće se u kancelariji 12 u zgradi Gradske uprave Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, dana 11. 01. 2017. godine sa početkom u 10,00 časova.

- Plaćanje zakupnine –


Zakupnina se plaća unapred u roku od pet dana od pravnosnažnog Rešenja o davanju u zakup zemljišta koje je predmet oglasa.
Ukoliko zakupac ne dostavi uplatu iz stava 1. ove tačke, ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Ovu Odluku objaviti u nedeljnim lokalnim novinama „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kikinde i veb strani grada Kikinde, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u nedeljnim lokalnim novinama „ Kikindske novine“.

 

Pribavljanje u javnu svojinu Grada Kikinde stambenog objekta-kuća u k.o. Mokrin

Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 32. stav 1. tačka 30. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/2016 - prečišćen tekst) i Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu kuće u Mokrinu, Nakovu i Sajanu («Sl.list Grada Kikinde», broj 12/2016 ),gradonačelnik grada Kikinde raspisuje

O G L A S
ZA PRIBAVLJANJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE
STAMBENOG OBJEKTA -KUĆA U K.O. MOKRIN
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

RASPISUJE SE oglas za pribavljanje u javnu svojinu grada Kikinde, prikupljanjem pisanih ponuda, stambeni-objekat-kuća u k.o. Mokrin sa pripadajućim zemljištem i eventualno okućnicom primerenom seoskim prilikama (u daljem tekstu: Nekretnina) .
Stambeni objekat-kuća koja je predmet pribavljanja mora biti od čvrstog ili mešovitog materijala, površine do 100 m2 , u funkcionalnom i dobrom opštem stanju, opremljena osnovnom infrastrukturom, sa pristupom na javnu površinu i uknjižena u katastar nepokretnosti.
Grad Kikinda pribavlja u javnu svojinu Nekretninu koje poseduju gore navedene karakteristike, za iznos do najviše 5.000,00 EUR, dinarska protivvrednost prema srednjem kursu NBS na dan isplate.
Grad Kikinda će naknadu za pribavljanje Nekretnine isplatiti otuđiocu u roku od trideset dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.
Otuđilac je dužan da pribavioca grad Kikindu uvede u posed pribavljene nekretnine na dan isplate naknade za pribavljanje.
Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač:

- koji ponudi stambeni objekat-kuću koji bude u najboljem opštem stanju po oceni postupajuće Komisije,
- koji ponudi objekat najboljeg opšteg stanja po najnižoj ceni

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave prepis lista nepokretnosti za nekretninu koja je predmet ponude, izjavu vlasnika nepokretnosti koja je predmet ponude da na istoj ne postoje prava trećih lica, da nije opterećena teretima, da nije pod sporom, niti pod zabranom raspolaganja,da nije predmet teretnog ili besteretnog pravnog posla, niti ugovora o doživotnom izdržavanju i da ne postoje druge smetnje za prenos prava svojine, kratak opis stambenog objekta-kuće ( kvadratura, broj prostorija, materijal od kojeg je kuća napravljena, spratnost), po mogućstvu fotografije nekretnine.
Podnosilac ponude je dužan da, uz ponudu, dostavi dokaz da su izmireni svi troškovi korišćenja nepokretnosti koja je predmet ponude (utrošena električna energija, komunalije, porez na imovinu i drugo) ili izjavu da će iste izmiriti do zaključenja ugovora.
Pisana ponuda pravnog lica mora obavezno da sadrži: naziv, sedište i broj telefona, ime ovlašćenog lica za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Pisana ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični boj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuđač u ponudi navodi sve podatke vezane za karakteristike nekretnine koje su navedene u ovom Oglasu kao i cenu po kojoj nudi prodaju nekretnine.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno.
Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12.
Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini “Ponuda za prodaju stambenog objekta-kuće u k.o. Mokrin”

Na zadnjoj strani:
1. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Rok za podnošenje ponuda je do 15,30 sati, dana 14.10.2016 godine.
Postupak pribavljanja nepokretnosti u k.o. Mokrin sprovodi Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Kikinde.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde, ili budu poslate preporučeno poštom, do navedenog roka.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Otvaranje ponuda se sprovodi bez obzira na broj podnetih ponuda.
Postupajuća Komisija će nakon otvaranja pristiglih ponuda obići nekretnine iz ponuda koje ispunjavaju uslove oglasa te će pismeno obavestiti ponuđače o donetoj odluci.
Kontakt osoba je Biljana Felbab tel. 0230/ 410-124 .

Postupak javnog otvaranja ponuda će se održati dana 18.10.2016 godine u 10,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda, sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “DANAS” nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu “DANAS”.


GRADONAČELNIK
Pavle Markov

 

 

 

Pribavljanje u javnu svojinu Grada Kikinde stambenog objekta-kuća u k.o. Nakovo

Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 32. stav 1. tačka 30. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/2016 - prečišćen tekst) i Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu kuće u Mokrinu, Nakovu i Sajanu («Sl.list Grada Kikinde», broj 12/2016 ), gradonačelnik grada Kikinde raspisuje

O G L A S
ZA PRIBAVLJANJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE
STAMBENOG OBJEKTA -KUĆA U K.O. NAKOVO
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

RASPISUJE SE oglas za pribavljanje u javnu svojinu grada Kikinde, prikupljanjem pisanih ponuda, stambeni-objekat-kuća u k.o. Nakovo sa pripadajućim zemljištem i eventualno okućnicom primerenom seoskim prilikama (u daljem tekstu: Nekretnina) .
Stambeni objekat-kuća koja je predmet pribavljanja mora biti od čvrstog ili mešovitog materijala, površine do 100 m2 , u funkcionalnom i dobrom opštem stanju, opremljena osnovnom infrastrukturom, sa pristupom na javnu površinu i uknjižena u katastar nepokretnosti.
Grad Kikinda pribavlja u javnu svojinu Nekretninu koje poseduju gore navedene karakteristike, za iznos do najviše 5.000,00 EUR, dinarska protivvrednost prema srednjem kursu NBS na dan isplate.
Grad Kikinda će naknadu za pribavljanje Nekretnine isplatiti otuđiocu u roku od trideset dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.
Otuđilac je dužan da pribavioca grad Kikindu uvede u posed pribavljene nekretnine na dan isplate naknade za pribavljanje.
Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač:

- koji ponudi stambeni objekat-kuću koji bude u najboljem opštem stanju po oceni postupajuće Komisije,
- koji ponudi objekat najboljeg opšteg stanja po najnižoj ceni

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave prepis lista nepokretnosti za nekretninu koja je predmet ponude, izjavu vlasnika nepokretnosti koja je predmet ponude da na istoj ne postoje prava trećih lica, da nije opterećena teretima, da nije pod sporom, niti pod zabranom raspolaganja,da nije predmet teretnog ili besteretnog pravnog posla, niti ugovora o doživotnom izdržavanju i da ne postoje druge smetnje za prenos prava svojine, kratak opis stambenog objekta-kuće ( kvadratura, broj prostorija, materijal od kojeg je kuća napravljena, spratnost), po mogućstvu fotografije nekretnine.
Podnosilac ponude je dužan da, uz ponudu, dostavi dokaz da su izmireni svi troškovi korišćenja nepokretnosti koja je predmet ponude (utrošena električna energija, komunalije, porez na imovinu i drugo) ili izjavu da će iste izmiriti do zaključenja ugovora.
Pisana ponuda pravnog lica mora obavezno da sadrži: naziv, sedište i broj telefona, ime ovlašćenog lica za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Pisana ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični boj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuđač u ponudi navodi sve podatke vezane za karakteristike nekretnine koje su navedene u ovom Oglasu kao i cenu po kojoj nudi prodaju nekretnine.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno.
Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12.
Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini “Ponuda za prodaju stambenog objekta-kuće u k.o. Nakovo”

Na zadnjoj strani:
1. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Rok za podnošenje ponuda je do 15,30 sati, dana 14.10.2016 godine.
Postupak pribavljanja nepokretnosti u k.o. Nakovo sprovodi Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Kikinde.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde, ili budu poslate preporučeno poštom, do navedenog roka.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Otvaranje ponuda se sprovodi bez obzira na broj podnetih ponuda.
Postupajuća Komisija će nakon otvaranja pristiglih ponuda obići nekretnine iz ponuda koje ispunjavaju uslove oglasa te će pismeno obavestiti ponuđače o donetoj odluci.
Kontakt osoba je Biljana Felbab tel. 0230/ 410-124 .

Postupak javnog otvaranja ponuda će se održati dana 18.10.2016 godine u 10,30 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda, sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “DANAS” nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu “DANAS”.


GRADONAČELNIK
Pavle Markov

Pribavljanje u javnu svojinu Grada Kikinde stambenog objekta-kuća u k.o. Sajan

Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 32. stav 1. tačka 30. Statuta Grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde “, broj 1/2016 - prečišćen tekst) i Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu kuće u Mokrinu, Nakovu i Sajanu («Sl.list Grada Kikinde», broj 12/2016 ), gradonačelnik grada Kikinde raspisuje

O G L A S
ZA PRIBAVLJANJE U JAVNU SVOJINU GRADA KIKINDE
STAMBENOG OBJEKTA -KUĆA U K.O. SAJAN
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

RASPISUJE SE oglas za pribavljanje u javnu svojinu grada Kikinde, prikupljanjem pisanih ponuda, stambeni-objekat-kuća u k.o. Sajan sa pripadajućim zemljištem i eventualno okućnicom primerenom seoskim prilikama (u daljem tekstu: Nekretnina) .
Stambeni objekat-kuća koja je predmet pribavljanja mora biti od čvrstog ili mešovitog materijala, površine do 100 m2 , u funkcionalnom i dobrom opštem stanju, opremljena osnovnom infrastrukturom, sa pristupom na javnu površinu i uknjižena u katastar nepokretnosti.
Grad Kikinda pribavlja u javnu svojinu Nekretninu koje poseduju gore navedene karakteristike, za iznos do najviše 5.000,00 EUR, dinarska protivvrednost prema srednjem kursu NBS na dan isplate.
Grad Kikinda će naknadu za pribavljanje Nekretnine isplatiti otuđiocu u roku od trideset dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.
Otuđilac je dužan da pribavioca grad Kikindu uvede u posed pribavljene nekretnine na dan isplate naknade za pribavljanje.
Najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač:

- koji ponudi stambeni objekat-kuću koji bude u najboljem opštem stanju po oceni postupajuće Komisije,
- koji ponudi objekat najboljeg opšteg stanja po najnižoj ceni

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave prepis lista nepokretnosti za nekretninu koja je predmet ponude, izjavu vlasnika nepokretnosti koja je predmet ponude da na istoj ne postoje prava trećih lica, da nije opterećena teretima, da nije pod sporom, niti pod zabranom raspolaganja,da nije predmet teretnog ili besteretnog pravnog posla, niti ugovora o doživotnom izdržavanju i da ne postoje druge smetnje za prenos prava svojine, kratak opis stambenog objekta-kuće ( kvadratura, broj prostorija, materijal od kojeg je kuća napravljena, spratnost), po mogućstvu fotografije nekretnine.
Podnosilac ponude je dužan da, uz ponudu, dostavi dokaz da su izmireni svi troškovi korišćenja nepokretnosti koja je predmet ponude (utrošena električna energija, komunalije, porez na imovinu i drugo) ili izjavu da će iste izmiriti do zaključenja ugovora.
Pisana ponuda pravnog lica mora obavezno da sadrži: naziv, sedište i broj telefona, ime ovlašćenog lica za zastupanje i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.
Pravno lice uz ponudu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
Pisana ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični boj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuđač u ponudi navodi sve podatke vezane za karakteristike nekretnine koje su navedene u ovom Oglasu kao i cenu po kojoj nudi prodaju nekretnine.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno.
Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12.
Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini “Ponuda za prodaju stambenog objekta-kuće u k.o. Sajan”

Na zadnjoj strani:
1. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača
Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

Rok za podnošenje ponuda je do 15,30 sati, dana 14.10.2016 godine.
Postupak pribavljanja nepokretnosti u k.o. Sajan sprovodi Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Kikinde.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu u pisarnicu Gradske uprave grada Kikinde, ili budu poslate preporučeno poštom, do navedenog roka.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je Oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno Oglasu.
Otvaranje ponuda se sprovodi bez obzira na broj podnetih ponuda.
Postupajuća Komisija će nakon otvaranja pristiglih ponuda obići nekretnine iz ponuda koje ispunjavaju uslove oglasa te će pismeno obavestiti ponuđače o donetoj odluci.
Kontakt osoba je Biljana Felbab tel. 0230/ 410-124 .

Postupak javnog otvaranja ponuda će se održati dana 18.10.2016 godine u 11,00 časova u zgradi Gradske uprave Kikinda, sala broj 12.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “DANAS” nedeljnom lokalnom listu „Kikindske novine“, na oglasnoj tabli Opštine Kikinda i internet stranici opštine Kikinda s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu “DANAS”.


GRADONAČELNIK
Pavle Markov

Javni oglas za izdavanje u zakup javne površine za postavljanje luna parka u toku manifestacije Dani ludaje 2016. godine

 Na osnovu člana 52. i 95. Statuta grada Kikinda („Službeni list grada Kikinde“ ,br. 1/2016- prečišćen tekst), i Zaključka Gradskog veća grada Kikinde OD 13.09.2016. godine, Gradonačelnik grada Kikinde , dana 13.09.2016. godine, utvrdio je i javno objavljuje:

JAVNI OGLAS
ZA IZDAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA U TOKU MANIFESTACIJE DANI LUDAJE 2016. GODINE

Preuzmite tekst oglasa

Garaže 2016.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Rešenja o otuđenju i davanju u zakup garaža iz javne svojine grada Kikinde («Sl.list grada Kikinde», broj 12/16 ) gradonačelnik grada Kikinde, raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GARAŽA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Preuzmite kompletan tekst oglasa
 

Luna park

J A V N I   O G L A S
ZA IZDAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA U TOKU USKRSA I PRVOG MAJA U KIKINDI 2016. GODINE

Izdavanje u zakup javne površine sprovešće se u postupku prikupljanja pisanih ponuda.

Preuzmite tekst javnog oglasa
 

Autokuća

 Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14), člana 52. tačka 15. Statuta Grada Kikinde (“ Službeni list Grada Kikinde “, broj 1/2016-prečišćeni tekst), gradonačelnik Grada Kikinde raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE kat. parc.br. 10735/1 k.o. Kikinda PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Preuzmite kompletan tekst oglasa

Izbeglice - građ materijal

 JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
dodelom 20 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na
teritoriji opština: Kikinda, Ada, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac

Preuzmite tekst javnog poziva

Kuće za izbeglice

JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći na
teritoriji opštine Kikinda

Preuzmite tekst javnog poziva
Preuzmite obrazac prijave

Ribnjak BVS

 Na osnovu člana 3 i člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 69/08 i 41/09) , predsednik opštine Kikinda je dana, 01.10.2015. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst oglasa

Pribavljanje u javnu svojinu

 Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. i stav 4. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 32. tačka 30. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda “, broj 04/06 - prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12) i Rešenja o pribavljanju u javnu svojinu proizvodno-skladišnih objekata sa pripadajućim zemljištem u k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 36/2015 ), raspisuje

O G L A S
ZA PRIBAVLJANJE U JAVNU SVOJINU
proizvodno-skladišnih objekata sa pripadajućim zemljištem u k.o. Kikinda
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Preuzmite tekst oglasa

Otuđenje iz javne svojine 9538/1, 9538/9, 9538/29 i 9538/24 k.o. Kikinda

 Na osnovu člana 99 stav 1 . Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), i Rešenja o otuđenju iz javne svojine kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9, kat. parc.br. 9538/29 i kat. parc.br. 9538/29 kat. parc.br. 9538/24 k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 31/2015 ), predsednik opštine Kikinda raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9, kat. parc.br. 9538/29 i kat. parc. br. 9538/24 k.o. Kikinda
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Preuzmite tekst oglasa

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list Opštine Kikinda“, broj 26/2006), predsednik opštine Kikinda je dana 12.11.2015. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI KIKINDA

Preuzmite tekst oglasa
Šifrarnik parcela

Oglas za otuđenje i davanja u zakup garaža iz javne svojine Opštine Kikinda

 Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o davanju u zakup i otuđenju garaža iz javne opštine Kikinde («Sl.list opštine Kikinda», broj 31/15 i 32/15-ispravke tehničke greške ) i člana 94. Statuta opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik opštine Kikinda, raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GARAŽA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst oglasa

Odluka o stavljanju van snage Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list Opštine Kikinda“, broj 26/2006), i dopisa Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za poljoprivredno zemljište br. 320-11-09248/2015-14 od 10.11.2015. godine kojim se ne daje saglasnost na Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kikinda za 2015. Godinu, predsednik opštine Kikinda je dana 10.11.2015. godine, doneo

O D L U K U
O STAVLJANJU VAN SNAGE

ODLUKE
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI KIKINDA

Preuzmite odluku
Preuzmite šifrarnik parcela
 

Javno nadmetanje za prodaju putničkih vozila

 Na osnovu člana 33 stav 2. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS.“, BR, 72/2011,88/2013,105/2014) i člana 51 stav 1. tačka 16. Statuta opštine Kikinda (“ Službeni list opštine Kikinda “ , broj 04/2006-prečišćeni tekst, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 i 39/2012 ), predsednik opštine Kikinda, doneo je

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA

Preuzmite tekst oglasa

Davanje u zakup građevinskog zemljišta

 Na osnovu člana 3 i člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 69/08 i 41/09) , predsednik opštine Kikinda je dana, 01.10.2015. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KIKINDA

i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst oglasa

Otuđenje iz javne svojine - 9538/1, 9538/9, 9538/29, 9538/24

Na osnovu člana 99 stav 1 . Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), i Rešenja o otuđenju iz javne svojine kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9, kat. parc.br. 9538/29 k.o. Kikinda («Sl.list Opštine Kikinda», broj 10/2015 ) i Zaključka Opštinskog veća, opštine Kikinda, broj: II–06-60 /2015 od 06.10.2015 godine, raspisuje

O G L A S
ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE kat. parc.br. 9538/1, kat. parc.br. 9538/9, kat. parc.br. 9538/29 i kat. parc. br. 9538/24 k.o. Kikinda
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Preuzmite tekst oglasa

Otuđenje iz javne svojine - garaže

 Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju garaža iz javne opštine Kikinde («Sl.list Opštine Kikinda», broj 14/2015) i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE GARAŽA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA

Preuzmite tekst javnog poziva